รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงนรรัตน์  รักชุม
 
1. นางปิยนุช  สุริโย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงปุณยาพร   นกแก้ว
 
1. นางสาวจิราภรณ์   คงจินดามณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พิชัย
 
1. นางสาววรัญญา  คุ้มครอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงเบญญาภา   บุญโกย
 
1. นางสาวอรสา   เพชรนุ้ย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  นุ้ยเป็นไฝ
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงกัญญาภัคร  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวเรวดี  ชุมนุมสิทธิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิพัง 1. เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์อินทร์
 
1. นางสาวพิณจุฑา  ฉิมฤทธิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนประกอบ 1. นางสาวมัสลิน  รุยวิชิต
 
1. นางสาวกุสุมา  ช่วยเมือง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกหาด 1. นางสาวชวัลลักษณ์  ละมัยขันธ์
 
1. นางมยุรา  พุทธรอด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นางสาวขวัญฤทัย  สีโนน
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อุปลา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. นางสาวสิรยากร  สังเมฆ
 
1. นางสาวพิฐชญาณ์  มลิวัลย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะสิเหร่ 1. นางสาวรุ่งนภา  -
 
1. นางสาวมาลัย  เตบจิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. นางสาวรุ่งลดา  สีเมือง
 
1. นางสาวศิวิมล   สุทธิ์มี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง 1. เด็กชายเขมธิติ  ปู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คงขาว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงวรัมพร   นบน้ำรอบ
 
1. นางเบญจมาศ   เอสะนาซาตัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จิตมงคล
 
1. นางสาววีระญา  อาลี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ดีจุฑามณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กชายนาวี  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวตอฮีเราะ  ดือเระ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 1. เด็กหญิงลภัสรดา  พูนนวล
 
1. นางสาวภคมน  ขุนรักษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงวรกมล  ภัทธิยากูล
 
1. นางกรรณิกา  คงบัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 1. เด็กหญิงปฏิญญา  นิลพัน
 
1. นางสาวมารียัม  กะอาบู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงอธิตญา  มัชฌิม
 
1. นายเอกพงษ์  คำนึงการ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงปวรา  เกลาเกลี้ยง
 
1. นายกฤษณพงศ์  สิทธิชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนฤตยา  สุวรรณชาตรี
 
1. นางจารุวรรณ  เซ่งลั่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุวรรณมณี
 
1. นางอรอรุณ  เจริญรูป
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   พรมยอด
 
1. นางสุธาสินี   มากละม้าย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงชัญญานุช  อามิตร์
 
1. นางพรทิพย์ภา  ธงธวัช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดิน 1. เด็กชายศุภกิจ  บุญผลึก
 
1. นางสาวสุภา  วรรณศิลป์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ายาง 1. เด็กชายสทาวีร์  พยายาม
 
1. นายศราวุธ  มณีนิล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงญาณิศา   สังข์แก้ว
 
1. นางนิฤมล  ธรรมณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กหญิงกชกร  ธรรมรัตน์
 
1. นางอามินะ  สาดีน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กชายประเสริฐโสพล  คังคะโร
 
1. นางวันเพ็ญ  สุวรรณโณ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมรัตน์
 
1. นายทวีศักดิ์  พละหงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงซีตีนูร์ฮาลีซา  หะยีดอเลาะ
 
1. นางสาวยูฮานีส  ยีระ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เส้งเซ่ง
2. เด็กหญิงอติชญา  ศรีไวยพราหมณ์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ยกย่อง
2. นางสาวอัญชณา  รอดริน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กหญิงกิตติยา  มีแสง
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  นิชวานิช
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  กำเนิดทอง
2. นางสายแก้ว  ภักดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายอติวัณณ์  ฉีดเกตุ
2. เด็กชายเดชนรินทร์  สอนสัง
 
1. นางอัญชลี  ศรีอินทร์
2. นางพิมพ์สิริ  บัวทองเรือง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. นางสาวณัฐธิดา   สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงปรายรุ้ง   สายเครือคำ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  รอดรังนก
2. นางสาวสุภาณีย์  แสงไพทูรย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. นายณัฐพล  เพชรสวัสดิ์
2. นางสาวเพชรลดา  วรรณไชย
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อุปลา
2. นางเนาวรัตน์  คำดวง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชนะศรี
2. เด็กหญิงนพรัตน์  พูลเกิด
 
1. นางสาวโสภา  แสนทองแก้ว
2. นางอมรรัตน์  ศรีอักษร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   คงเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวรวรรณินี   อินนุรักษ์
 
1. นางสาวไพเราะ   รักนุ่น
2. นายวนัส  กุลมณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  ชาวเกวียน
2. เด็กชายพสิษฐ์  ยิ้มสุด
 
1. นางสาวจุฑาทิพ  พรหมณะ
2. นางสาวธิดารัตน์  เกตุแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังข์ทองวิทยา 1. เด็กหญิงภริตพร  เพ็งลาย
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ก่ออ้อ
 
1. นางกรรณ์นิกา  วรรณโน
2. นางสาวบิวยรัตน์  อมรเวช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงศรัณดา  ชูทิพย์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ลั่นสิน
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ร่มคำ
2. นางสุวรรณี  พลรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินนิมิต 1. นายปริญญา  พรหมเมศร์
2. นายพัชรพล  พุทรุทย์
 
1. นางสาวมีนา  โอราวัฒน์
2. นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  สุดใจใหม่
2. เด็กชายอภิรักษ์  โยธารักษ์
 
1. นายนิติศักดิ์   มณีลาภ
2. นางเยาวนิตย์  พรหมเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ตัญจพัฒน์กุล
 
1. นางวัจนารัตน์  หนูนาค
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงกรณ์ฐิพัชร์   บุญทรง
 
1. นางสาวขวัญดาว   ยอดมณี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายจิรายุ  ศักดิ์กาญจนา
 
1. นางสาวจันทร์หอม  ทองดีสุนทร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กชายอีตั้น  เชน
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  ไชยปุย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงอรณิชชา  ราญฎร
 
1. นางสาวสุพร  พละบุญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กชายสาธุ   มีแก้ว
 
1. นางวลัยพร   เชี่ยวชาญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1. เด็กชายธีรพิชญ์  หิรัญ
 
1. นางสาวสุวรรณี  หอมฟุ้ง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. นางสาวกุลวดี  สร้อยนาค
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์   หน่อนารถ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงนีนนารา  บุญนำ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  มะตัง
3. เด็กหญิงอิ่มอรุณญ์  โรจนเมธีสกุล
 
1. นางอ่อนแก้ว  บัวผิน
2. นางสาวณัฐพร  นิลโกสีย์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงปพิชญา   บุญขวัญ
2. เด็กหญิงสรวรรณ   ตั้งธีระสุนันท์
3. เด็กชายสันต์ภพ   โก้เรือน
 
1. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
2. นางกัญจนาภา   แช่มศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   นุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงนิชานันท์   วิศุภการ
3. เด็กหญิงปุณิกา    บือซา
 
1. นางสาวอรอุมา   รอดศรี
2. นางสาวฉัตรากร   พลขัณฑ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. เด็กชายปภังกร  พุดดำ
2. นางสาวสุชาวดี  ทองแพรว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ตะละชอน
 
1. นายอิศรา  แสนเจริญ
2. นางสาวฐิติมา  เย้ยโพธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กชายฉัตรภู  สองนาม
2. นายธัญวัฒน์   ธรรมรัตน์
3. นายธีรภัทร   โกมลวานิช
 
1. นางสาวสิริพรรณ   รัตนกูล
2. นายสมศักดิ์   เลิศสำราญชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงนัสมี  เจะแต
2. เด็กหญิงนูรฟาซีฮะห์  ยูละ
3. เด็กหญิงมาตาชา  ตาเยะ
 
1. นางสุนิดา  อุมา
2. นางสาวบุศรา  แก้วขอมดี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเนียง 1. เด็กชายจรุงเกียรติ   สังข์สวัสดิ์
2. เด็กชายดนัทธ์   จันทะสะเร
3. เด็กหญิงพรรณปพร   เฉ้งเหา
 
1. นางสุพัตรษา   เจริญดี
2. นางสาวคนึงนุช   อ่อนรักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์   ทวีพันธุรัตน์
2. เด็กชายณคุณ  แก้วเสน
3. เด็กชายพิสิษฐ์   บุ่ยทวีทรัพย์
 
1. นายปัญญา   เดชทิพย์พรพงศ์
2. นางสาวสุชาดา  หยังกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา   ชะตา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   พวงเจริญ
3. เด็กหญิงสาริศา   เล่งระบำ
 
1. นางโสภิดา   อยู่คง
2. นางนลพรรณ   อนุรักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กชายกิตติภณ  คชโกศัย
2. เด็กชายธนภัทร  อำพล
3. เด็กชายวรฤทธิ์  ธนพัฒน์ศิริ
 
1. นางสาววิลัย  เกลี้ยงเสน
2. นางพัชญ์สิตา  ทองสีทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลำแก่น 1. เด็กชายวรายุทธ์  เลิศไกร
2. เด็กหญิงหัสญา  มานพ
3. เด็กหญิงอุไรเราะห์  หนูรักษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พันธมิตร
2. นางสาวลลิดา  จำนงค์รัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. นางสาวกชกร  สุดถือ
2. นางสาวศรีอักษร  เบ็ญชนะวงศ์
3. นางสาวอินทิพร  จันขอนแก่น
 
1. นางสาวกนกอร  แร่ทอง
2. นางพเยาว์  สุขทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายปิยวัช  รุ่งเกษตร
2. เด็กชายศรณ์ทอง  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางดวงพร  นนทกาญจน์
2. นายอุดมรัตน์  พรมภักดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1. เด็กหญิงธิชานันท์   หัสสะ
2. เด็กหญิงประภัสสร   เกสโร
 
1. นางสาวไลลา   โต๊ะเด็น
2. นางสาวศิริโฉม   นุ่นหยู
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พร้อมมณี
2. เด็กหญิงพิราวรรณ  ศรีเกตุ
 
1. นางสาวสาวิตรี  เพชรภูมิภัทร
2. นางสาวองค์อร  เกื้อกูล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายจิรายุ  แก้วทอง
 
1. นางเสงี่ยม  พัวพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายกรพชร์  โรยร่วง
 
1. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายจารุวิทย์   ดิษฐโชติ
 
1. นายกฤติน   เกียรติธนภูษิต
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงมุสฟีเราะห์  หมาดตา
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายอัครเดช   เดชรัตน์
 
1. นางจุฑารัตน์   โสภณพลศาล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กชายชยุต   รัตนะพิสิฐ
 
1. นางสาวธนาธิป   สงพราหมณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กชายกิตติชา  บัวขาว
 
1. นางสาวฐิติชญา  แย้มใจดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กระบี่น้อย
 
1. นางสาวอลิศรา  เพ็ชรอาวุธ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  กุลเพ็ง
 
1. นางนทกาญจน์  บุญเหลือ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กชายกรวิชญ์  หนูนิตย์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์ฝาก
 
1. นางสาวอรวรรณ   เกตุแสง
2. นางสาวอารยา  กนกสุมน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 1. เด็กชายณฐกฤต  ใจห้าว
2. เด็กชายสิทธิพงศ์  ทรงอาวุธ
 
1. นายปวริศ  ล้วนศิริ
2. นางสาวสุวิสา  เพาดำ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กชายกรวิชญ์  จิตจำนง
2. เด็กชายชยากร  เทพเซ่งหลี
 
1. นายวิชญ์สุวัฒน์  คงทองคำ
2. นางสาวสุนิษา  บำรุง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกวินธิดา   จันทา
2. เด็กหญิงณััฐพร   ไชยภักดิ์
 
1. นายอับดุลเลาะ   อูเซ็ง
2. นางสาวสเก็ดดาว   เกตทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เพ็ชรสังข์
2. เด็กชายอนุวัฒน์   สุขกาย
 
1. นางสุภาณี   รักษาพันธุ์
2. นางสาวเสาวณีย์   ทองเมือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. นายสรยุทธ  ปันเมือง
2. นายฮังเหล็ก  คนตรง
 
1. นางกนกกาญจน์  ทัยศรี
2. นายประเสริฐ  ชินวรพิทักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญภูผา 1. เด็กหญิงกรรภิรมณ์  ปานแก้ว
 
1. นางสาวพิมพ์พิชญา  แซ่หลี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คงร่วง
 
1. นางสาวพรชนก  นาคปลัด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงนภัทร   บริรักษ์นรากุล
 
1. นางณีรวรรณ   อินทรักเดช
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 1. นางสาวนูรูลฟาตอนะห์   มะสาและ
 
1. นางสาวฟาร์ฏิณ  ราแดง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กชายวทัญญู  รัชพูมาด
 
1. นางสาวรัตนา   เจ๊ะหล้อ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกหาด 1. นายบรรณาธิศักดิ์  นินทจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภมรมาส   วงศ์สวัสดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กชายนภนนท์  ชัยกิจ
 
1. นายก่อเกียรติ  สุขเกษม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายปรานต์  รัตนพัฒน์
 
1. นางชุตามาส  กฤษณะทรัพย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายธนวินท์  ฝันเชียร
 
1. นางวิรอร  เสวกะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายหัฏฐกร  อุ่นสอน
 
1. นางชุตามาส   กฤษณะทรัพย์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายณฐกร   ตรีพิมล
 
1. นางสาวกฤติลักษณ์   ชุมแสง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาปรัง 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ดำแก้ว
 
1. นางจอมใจ  คงจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายวุฒิเดช  ขาวสลับ
 
1. นางสาวชุทิวา  ถุงทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงนูรฮาพีซัน  กาเด
 
1. นางซูไรน๊ะ  ลือบาสูลา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน)ฯ 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เซ่นขาว
 
1. นางสาววิไล  รักษาศรี
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1. เด็กชายธราเทพ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์รส
3. เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  วุฒิศาสน์
 
1. นางสมใจ  เทียรพิสุทธิ์
2. นางสาวปารนีย์  ติ้งมุข
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายปาณัสม์  ทุ่มพุ่ม
2. เด็กหญิงพรรณปพร  วงษ์ไชยคุณากร
3. เด็กหญิงสวภัทร  ทัศวิล
 
1. นางพรทิพย์  อินทรภักดิ์
2. นางรุ้งลาวัลย์  ดำแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กชายนิติธร   อินทะสะระ
2. เด็กชายปฏิพล   โฆษิตพันธวงศ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา   โชคเจริญเลิศ
 
1. นายเอกลักษณ์   กฤษสุริยา
2. นางสาวทิพาวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายกฤติพงษ์   ชื่นจิตร
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แซ่พั่ง
3. เด็กหญิงอลิรญา   มุดม่วง
 
1. นายวันชัย   เพชรรัตน์
2. นางบุษบา  เพชรรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายกวินภพ  ไชยภักดี
2. เด็กชายขัณฑพัฒน์  ศิริชุม
 
1. นางสาวศิรินันท์  พงษ์ขยัน
2. นายสันติภาพ  พุทธิเนตร
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กชายมูซอฟฟาย์  หะมะ
2. เด็กชายอัมรี  หมากปาน
 
1. นางนัฐสิมา  ดาเหล็น
2. นางสีตีฝาตีเม๊าะ  อำมาตย์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ 1. เด็กชายชาริฟ  แสงเขียว
2. เด็กชายมูฮัมหมัดวะฟี  สันหีม
 
1. นายอิบรอเหม  เพ็งไทร
2. นางสาวฝารีดา  กาเส็มส๊ะ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 96.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายนัสรูน  บาเหมอุดม
2. เด็กชายมูฮำหมัดอัชรัฟ  มามะ
 
1. นายมะรอเฟ็ด  แวเลาะมะ
2. นายมูฮำหมัด  มี
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 94.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กชายวรรณชนะ  เจะเต๊ะ
2. เด็กชายอับดุุลย์บาร์ชิต  แยแล
 
1. นายสัมพันธ์   เสนขวัญแก้ว
2. นายอารมณ์  พรหมทองนวล
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 87.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 1. เด็กชายคุณากร  นวลศรี
2. เด็กชายธีรภัทร  แท่นมาก
 
1. นางสาวซอฝีด๊ะ  สะอา
2. นางสาวกรรห์ตีนี  ดาอุแม
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหมากบน 1. เด็กหญิงจิรกาญจน์  อนุรักษ์
2. เด็กชายสุริเยศ  สอนขำ
 
1. นายธนภัค  แสงมุณี
2. นางสาวขนิษฐา  เทพบรรจง
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 95.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายอิกรอม  เจ๊ะเต๊ะ
2. เด็กชายอิลฮัม  โตะโอะ
 
1. นายมะรอเฟ็ด  แวเลาะมะ
2. นายบาราเฮง  เจะหลง
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 94.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กชายกฤษดี  ศรีเหลี่ยม
2. เด็กชายพัชรพล   สินธุพาชี
 
1. นางสาวจีราพร   จันทร์เอียด
2. นางสาวปิยรัตน์  หนูเกื้อ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายอนันต์ยศ  ยังจีน
2. เด็กชายอภิรักษ์  คชเสนีย์
 
1. นายนัฐพร  สมบุญ
2. นางสาวสุดารัตน์  พงษ์ทวี
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  มาศสุข
2. เด็กหญิงสุทญา   บัวจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  อาจณรงค์
2. นายอัศวิน  บินอาสัน
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐพันธ์  ทิ้งกรีต
2. เด็กชายพุฒินันท์  ชื่นดอนกลอย
 
1. นายสุทธิพงษ์  ลิปุ่น
2. นางสาวอนงค์ลักษณ์  วงศสวรรค์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 1. นางสาวกันติชา  พุทธสวัสดิ์
2. นายพัชรพล  อินทร์ศรีทอง
 
1. นางทองคำ  สวัสดีดวง
2. นางอัจฉราภรณ์  ธัญญะ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 87.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กชายอัสรี   สะเซะ
2. เด็กชายอิตีฟัง  กาเดร์
 
1. นางฟัตมะฮ์  นิตา
2. นายอิมรอน   ขวัญคาวิน
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกชมน   ประภารัตน์
2. เด็กหญิงณทิพรดา   สังคปาล
3. เด็กชายพลัฏฐ์   บุญราษฎร์
 
1. นางสาวอรนิตา   พืชมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์  กาญ​จน​วงศ์​
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  บ้านโคก
2. เด็กหญิงมนัสชิษฐา  ลักขษร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูบาล
 
1. นางกรีพร  ระวังวงค์
2. นางวรรณวิมล  บัวทอง
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงกวิสรา  มีชนะ
2. เด็กหญิงสาวิกา  หลินมา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาคศิริ
 
1. นางจินตนา  ประทุมสังข์
2. นายสุดใจ  สืบสาย
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทิศเป็ง
2. เด็กหญิงนรีกาญจน์  ยิ้มโฉม
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฉิมลี
 
1. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
2. นางสาวนิยวรรณ  จันทร์แก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   วะจิดี
2. เด็กหญิงสุนันทา   ใจตรง
3. เด็กหญิงสุวิชาดา   หง้าฝา
 
1. นางสาวพนิดา   ในทอน
2. นางสาวขนิษฐา   ละงู
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายพีรภัทร  อำไพฤทธิ์
2. เด็กชายวงศกร  สมันเหล็บ
3. เด็กชายอิสดาลิด  เจะมุสา
 
1. นายยิ่งศักดิ์  ชนะพาล
2. นางสาวนูรไลลาร์  นุ้ยเด็น
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  วิสูตรทอง
2. เด็กชายธัญพิสิศฐ์  พิรัตน์
3. เด็กหญิงพีชญา  มิตรเจริญเวช
 
1. นางธิดารัตน์  เมืองหนู
2. นางสุมล  จุลนิล
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายญาณพัฒน์   คงแก้ว
2. เด็กชายณิชพน    บุญรักษ์
3. เด็กชายพชร   สุวรรณโณ
 
1. นายภาณุวัฒน์    เหินหาว
2. นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านย่านซื่อมิตรภาพที่ 147 1. เด็กหญิงนัทชา  หลงสมัน
2. เด็กหญิงนูรซัลมา  หนูชูสุข
3. เด็กหญิงศรุตา  มรรคาเขต
 
1. นางจริญญา  อุสา
2. นางสาวเกวลี  ขำดำ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายนัสรุดดีน  ยูนุ๊
2. เด็กหญิงนิอาร์ตีฟ  สือตาปอ
3. เด็กชายอภิชาติ  มะ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  ขวัญดี
2. นางสาวปัทมา  เพชรพรหม
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กชายซาลาฮูดิน  ตาเยะ
2. เด็กชายซุบฮาน  เจะมะ
3. เด็กหญิงพัชรี  เสดี
 
1. นางสาวมูเธียร่า  ยามู
2. นางสาวแวซากียะห์  แวยูหนุ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. นางสาวฉัตรลดา  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงเกวลิน  หมัดมี
3. เด็กชายเทียนชัย  พูนพิพัฒน์
 
1. นางสาวนิภาพร   รักบำรุง
2. นายอานนท์  ยิ่งสั่ว
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายธีธัช  ขัติวงค์
2. เด็กหญิงนภัสรัญชน์  ชูเกิด
3. เด็กหญิงปวีร์ลดา  สาริขา
 
1. นางสาวปิยเนตร์  วัฒนา
2. นางสาวพันทิพา  ทิพยฤกษ์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงช่อเพชร  ศรีปรีชาศักดิ์
2. เด็กหญิงณิชานันท์  หอมแก้ว
3. เด็กหญิงอรจิรา  ทิพย์ดี
 
1. นางอรุณี  สกุลคง
2. นางสาวยุวดี  อินทกูล
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชัยฤกษ์
2. เด็กชายนิติภูมิ  กาละจิตต์
3. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ด้วงฤทธิ์
 
1. นางปารณีย์  ยอสิน
2. นางสาวนิชาภา  สุขสม
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กหญิงนาญาฮ  กาเดร์
2. เด็กหญิงมุสลีมา  สาแม
3. เด็กหญิงไอริณ  กาเราะ
 
1. นางสาวอะห์ลาม  หะยีมะเย็ง
2. นางสาวสาปีย๊ะ  แมเร๊าะ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงชลดา  มามะ
2. เด็กหญิงซัลซาบีลา  ตาเย๊ะ
3. เด็กหญิงอาซูรา  เจ๊ะแต
 
1. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
2. นางสาวิตรี  ละมูลอ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กหญิงซูไฮลา  มะยีดี
2. เด็กหญิงวรรณิดา   ดีสะธรรม
3. เด็กชายอับดุลมัตฮา  แวสมาแอ
 
1. นางสาวสีตีกอรีเยาะ  เจะแต
2. นายบือราเฮง  สุแนแดวอ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ 1. เด็กชายกชกร  ปุยะติ
2. เด็กชายกิตตินันท์  สุดจันฮาม
 
1. นายอาฮาหมัด  ดาโอะ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายกุลนันท์  เมืองแดง
2. เด็กหญิงสวรส  ชินวงศ์
 
1. นางสาวฮาซาน๊ะ  ยะมาย
2. นางสาวอริศรา  ชุมแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   พึ่งผล
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์   สืบสอาด
 
1. นางอภิชญา  หนูทวี
2. นางศิริวิภา   คงสงด้วง
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนไร่ 1. เด็กชายสมชาติ  แปลกวงษ์
2. นายอิทธิพงษ์  อ่อนพร้อม
 
1. นายฤทธิไกร  แก้วพิชัย
2. นางวิไลวรรณ  พันธมอญ
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. เด็กชายรณกร  พรมพินิจ
2. นายเกียรติศักดิ์  สุขสำราญ
 
1. นางรัตนา  ธรรมศิริ
2. นางสาวจารุวรรณ  สุวรรณพันธ์
 
0 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยรอดสิทธิ์
2. นางสาวสุรรักษ์  พวงจิตร์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ทองสังข์
2. นายเดชชนะ  หวายนำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดำชื่น
3. เด็กหญิงขวัญรัตนา  กระสินธ์
4. เด็กหญิงชลิตา  ภักดี
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อินทอง
 
1. นางธัญลักษณ์  เมฆอรุณ
2. นางสาวมัทนาวดี  หมันเทศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณมณีรัตน์
2. เด็กหญิงณดา  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญรังษี
5. เด็กหญิงอิสรีย์  งามศิริโรจน์
 
1. นายจิรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวสิรินาฏ  หาญณรงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงจินดามณี  สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  ทองนวล
3. เด็กหญิงภคพร  แท่นสุวรรณ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ชุมศรี
5. เด็กหญิงวรัญชลี  เมฆะมานัง
 
1. นางสาวฐานิตา  ชุมแก้ว
2. นางสาววาสนา  เทพยจาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เอียดแตระ
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  อนันต์
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  คงรอด
4. เด็กหญิงปารดาสุไรยา  สายสมุทร
5. เด็กชายเมธานันท์  นิลมาส
 
1. นางปิยนุช  ธรรมประพัทธ์
2. นายสุทัศน์  เพ็ชรสังข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาฝาชี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฤทธิพรัด
2. เด็กหญิงจันทิรา  ลิ่มสกุล
3. เด็กหญิงปิยนันท์  ภูมา
4. เด็กหญิงวาสิตา  เสนทองแก้ว
5. เด็กหญิงเกศริน  ชนะศึก
 
1. นางสาวฤดีรัตน์  ฤกษ์ประดิษฐ์
2. นางสาวปริญา  จิตเขม้น
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงกันยากร  แซ่อุ่ย
2. เด็กหญิงปรียากร  พลยงค์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองมุกข์
4. เด็กหญิงศุภสิตา  ลิ้มเจริญชัยชนะ
5. เด็กหญิงสุมิตรา  อนุวาลย์
 
1. นางสาวนิยตา  เมืองทิพย์
2. นางสาวปรีดาพร  แซ่เล่า
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เกื้อชู
2. เด็กหญิงณิน  สรรเพชญ์ศิวะกุล
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  อัมโร
4. เด็กหญิงภรัญยา  มณีแสง
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  คล้ายแก้ว
 
1. นายวิศรุต  เทวมิตร์
2. นางสาวมาริยา  กิ้มสัน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 1. เด็กหญิงกชษกร  คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปานัตตา  ทองพรหมแก้ว
3. เด็กหญิงพิชชามญชุ์  ทศเทียน
4. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  กู้เส้ง
5. เด็กหญิงสุนทรี  ขวัญทอง
 
1. นางสาวขัตติยาภรณ์  มากมูล
2. นางสาววลัยกร  จันทเลิศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 1. เด็กหญิงจิลดา   บุญสง
2. นางสาวปาริชาติ   สัตถาภรณ์
3. เด็กหญิงภัททิยา   ลำลอง
4. เด็กหญิงภัทราวดี   พรหมสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอรอิศรา   ไพละออ
 
1. นายวรวุฒิ   คงแก้ว
2. นางสาวหทัยทิพย์   รักทองอิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมไทร 1. เด็กหญิงกันติศา   วาราช
2. เด็กชายธนิสร   กั่วพานิช
3. เด็กหญิงนุมา   ทับทอง
4. เด็กชายภคพงษ์   หัสสาคร
5. เด็กหญิงวัรดะฮ์   ระเด่น
 
1. นางสาวภณิดา   ชูช่วยสุวรรณ
2. นางสาวกนกวรรณ   นาศร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1. เด็กชายจิรายุ   แสงอ่อน
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   กรดสุวรรณ
3. เด็กชายภาคภูมิ   จูมมะลี
4. เด็กหญิงรัชนีกร   แดงปทิว
5. เด็กหญิงอลินลดา  แซ่ตู่
 
1. นางจิรวัฒน์  ดาวเปียก
2. นางวรรณวิษา   เมฆสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงซุลฟา  ตาฮา
2. เด็กหญิงนูรนาเดีย  มือดือเลาะ
3. เด็กหญิงนูรมาดียะห์  ดือราแม
4. เด็กหญิงอัสมีรา  กูแบรีมา
5. เด็กหญิงอารุส  อาเซ็งมาแบ
 
1. นางสาวนูรฮายาตี  เจ๊ะเต๊ะ
2. นางสาวสีตีปาตีเมาะ  กะแลแปะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 1. เด็กชายชินดนัย   ชิตเพชร
2. เด็กหญิงทิพย์มณี   ทองคํา
3. เด็กหญิงธารารัตน์   แสงสว่าง
4. เด็กหญิงปฐมาวดี   ไกรรัตน์
5. เด็กหญิงวรดา   ม่าเย็บ
 
1. นายปัณณทัต   ขาวสุด
2. นางชนิดา   คงไข่ศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพร้ว 1. เด็กหญิงกฤษณา   หนีสะเก็ม
2. เด็กหญิงนาซีรีน  หนีสะเก็ม
3. เด็กหญิงปวีรัตน์   ปานสัน
4. เด็กหญิงสรินดา  หมะเต๊ะ
5. เด็กหญิงอันวาณี  ร่าหนิ
 
1. นางซ่อฝีย๊ะฮ์   จาปารัต
2. นางยามิล๊ะห์   เจะอุมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายกฤตภาส  ข้องหลิม
2. เด็กหญิงจิรัจฌา  สิทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงพิชญาสินี  ประดิษฐสกุลชัย
4. เด็กหญิงพิมพ์พาร์ดา  ยิ้มหัว
5. เด็กหญิงรัตนกร  ขอมงคลธารากุล
 
1. นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ไทรแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมหวัง 1. นางสาวนันท์นภัสสร   แสงแพง
2. นายบดินทร์   ทองเฟื้อง
3. นางสาวบุณยานุช  พรมจันทร์
4. นางสาวปิยณัฐ   คล้ายทอง
5. นางสาวอนันตญา   สุวรรณวาท
 
1. นางมารศรี  ศรีสมบัติ
2. นางสาวอัจฉรา  จุติอมรเลิศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทิพย์มนตรี
2. เด็กชายพัสกร   อยู่ประเสริฐ
3. เด็กหญิงวรรณิษา   ราชธานี
4. เด็กหญิงสายธารชนก   โสดา
5. เด็กชายเจษฎากร   ชุมทอง
 
1. นางสาวศิริพร   เกษแก้ว
2. นางสาวปวิชญา   สั้นทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนใคร 1. เด็กชายกรกฤษณะ  ใจห้าว
2. เด็กชายจักรพันธ์  เกลี้ยงสงค์
3. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ชาญณรงค์
4. เด็กหญิงพรชนัน  แซ่จ้อง
5. เด็กหญิงอริสรา  พลอยมี
 
1. นางสาวรุชดา  พงค์ยี่ล่า
2. นางสาวศิริพร  สุขไสย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กหญิงณภัทร   ชาติชนบท
2. เด็กหญิงมณีนพรัตน์   รัตนกูล
3. เด็กชายวรัญชัย    ลิ้มเลิศชัยทวี
4. เด็กหญิงศิวลักษณ์   จิตรหลัง
5. เด็กชายอริย์ธัช    ชายทุ่ย
 
1. นางสาวปาริชาต    หวังชัย
2. นางสาวโยษิตา    พลวัฒน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ช่วยอุปการ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   จินตนากาญจน์
3. เด็กหญิงวริษฐา  โอภาศ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดาน้อย
5. เด็กหญิงเกวลิน  สมบูรณ์
 
1. นางสุนารี  คงหาญ
2. นางสาวอัญชนา  ระย้าอินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 1. เด็กชายนุรอาลิฟซาฟิก  บือแน
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  วาเด็ง
3. เด็กหญิงนูรุลฮูดา   แวยาเง๊าะ
4. เด็กหญิงมาเรียม  ตือบิงหม๊ะ
5. เด็กหญิงวันปาตีฮะห์    แวอาแซ
 
1. นายซอฟี  กาเซะ
2. นายมูฮัมมัด  เจ๊ะเลาะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์กัน
2. เด็กหญิงปภาวดี  เก่งกิจการ
3. เด็กชายภูริภัทร  ครุฒคง
4. เด็กชายวรรณชัย  จัทรลิลา
5. เด็กหญิงสุธิสา  คมคาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรวุฒิ   โชติถิรสมพงศ์
2. นางสาวนงลักษณ์   ทองสีสัน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม 1. เด็กหญิงจิรนันท์อันดา  กลางรัมย์
2. เด็กชายธนพัฒน์  พยัฆวรรณ
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วก่อง
4. เด็กชายธิติสุทธิ์  บุญช่วย
5. เด็กหญิงอุทุมพร  ภู่ทอง
 
1. นายจรีเมธ  บุญมี
2. นายณัฐพงศ์  ชนมนัส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายมูหัมหมัด   มะฉุ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด   ยูนุ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิก   เนาะนิเลาะ
4. เด็กชายรุ่งอรุณ    เรือนโรจน์
5. เด็กชายอาดีนันท์   สูแล
 
1. นางฟาดีละห์   สาและ
2. นางสาวนาซูฮา   กาเซ็ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงซุลฟา   โตะบู
2. เด็กหญิงซูมีนา   ดอเลาะเซ็ง
3. เด็กหญิงตัสนีม   โตะบู
4. เด็กหญิงต่วนฟัตมะห์   ต่วนดอเลาะ
5. เด็กหญิงนัจวา   จะปะกียา
6. เด็กหญิงนาดียา   แวมานะ
7. เด็กหญิงนิซูไฮลา   นิเตะ
8. เด็กหญิงนูรวีลดาน   แวดูยี
9. เด็กหญิงนูรไลลา   แบเลาะ
10. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน   สาเมาะ
11. เด็กหญิงรอฏียะห์   สิเดะ
12. เด็กหญิงวาฏิหะฮ  กานา
13. เด็กชายวาริศ  เจ๊ะสมาแอ
14. เด็กหญิงอัฟนาน  แมะตีเมาะ
15. เด็กหญิงอัสวาณี   อาแว
 
1. นางรอฮานา   ยูโซ๊ะ
2. นางสาวนูรไอนีย์  มะลี
3. นางสาวอาซียะห์   แปเฮาะอีแล
4. นางสาวรอกีเยาะห์  หะยีนาแว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอินทการาม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  คชสูงเนิน
2. เด็กชายจิรายุ  สระทองเพียน
3. เด็กหญิงชลธิชา  มากจันทร์
4. เด็กชายณรงค์เดช  พวงเจริญ
5. เด็กหญิงธีรดา  ไทรเทพยิ้ม
6. เด็กชายธีรยุทธ  บุญเย็น
7. เด็กชายบุณยวีย์  เครือจันทร์
8. เด็กหญิงพัทธนันท์  ชำนาญศรี
9. เด็กชายมานพ  จันทร์เหมือน
10. เด็กหญิงรมิดา  ซุ่นชาวนา
11. เด็กหญิงวรรณฤดี  โพนพันนา
12. เด็กชายวรานนท์  คลล้ำ
13. เด็กหญิงศันสนีย์  ทองพิทักษ์
14. เด็กชายอภิเดช  คงเลิศ
15. เด็กชายโชคอนันต์  รักเมือง
 
1. นางสุนิสา  พุทธศรี
2. นางสาวไทยน้อย  พรายอินทร์
3. นางสาวอุษา  พรหมขาว
4. นางสาวช่อชบา  ชาญณรงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายกันตยศ  รัตนชัย
2. เด็กชายก่อเกียรติ  ไทรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชัชฎา  ธนกรเชาวนนท์
4. เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีธรรมราช
5. เด็กชายนนทพัทธ์  รักวงศ์
6. เด็กหญิงปณัฎฎา  วรรณสังข์
7. เด็กหญิงพิงค์รภัทร  มากชู
8. เด็กชายภัคพล   ยวงจันทร์
9. เด็กชายวชิรวิทย์  สังข์เผือก
10. เด็กหญิงวรันยา  ผลเจริญ
11. เด็กชายวัชระพล  เทียนทอง
12. เด็กหญิงสุภาพันธ์  จันทรักษ์
13. เด็กหญิงอนันตญา   ประสิทธิ์
14. เด็กชายอนาวิน   คำหวาน
15. เด็กหญิงอมลณัฐ    มะลิทิพย์
 
1. นางสาวภูริตา  มหาสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐชยา  หนูน้อย
3. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
4. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กชายกัญกวี  เจริญสุข
2. เด็กชายชยพล  แซ่ด่าน
3. เด็กชายทองทัต  ทองทำกิจ
4. เด็กชายธนพล   ฉิมแสง
5. เด็กชายธนวิทย์   ยิ่งยง
6. เด็กชายธีระพันธ์   รัตนศรี
7. เด็กชายนรา  บุญทัน
8. เด็กหญิงพรศิริ   ศิริอุตร์
9. เด็กชายพีระวัฒน์  อินทิยา
10. เด็กหญิงวณิชชา   แก้วมณี
11. เด็กชายสายพันธ์  ศรีสุบัติ
12. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ชูวงศ์วาล
13. เด็กหญิงอนัญญา   บัวทอง
14. เด็กหญิงอริสา  วรรณราช
15. เด็กชายเทพศิลา  สาดา
 
1. นางสาวณัฐพร   แก้วอ่อน
2. นางสาวปัทมาภรณ์   สุขเกษม
3. นายจีระศักดิ์  บัวเนี่ยว
4. นางสาวครองขวัญ   ยงประเดิม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉลอง 1. เด็กชายขจรกฤต  ชื่นเกษม
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ปัตตานี
3. เด็กชายชนาวิทย์  เจริญเนาว์
4. เด็กหญิงชนิสรา  ขัดสุรินทร์
5. เด็กหญิงณฐอร  ก้อนทอง
6. เด็กชายทองพันชั่ง  แสนบอโด
7. เด็กชายธนโชค  ราชมุณี
8. เด็กชายธราเทพ  คำเก่า
9. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์พรม
10. เด็กหญิงวนิดา  นามโสภา
11. เด็กหญิงวรัญญา  รุยวิชิต
12. เด็กหญิงวราภรณ์  พลยืน
13. เด็กหญิงหทัยชนก  เปรมจิตร์
14. เด็กชายอนิรุจน์  อุปมา
15. เด็กชายอนุวัช  มูลหน้อย
 
1. นายจิตตรง  ธนันชัย
2. นายนนธนิศร์  พรหมเหมือน
3. นางสาวชลลดา  หนูนิลปลอดดี
4. นางสาวณัฎฐา  ประทุมสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกฤตธนกร  ศรีชาดา
2. เด็กชายกฤษดา  อุระ
3. เด็กชายกวิน  ขยันกิจ
4. เด็กชายจิรภัทร  สมหวัง
5. เด็กชายชญานนท์  ฤกษ์สม
6. เด็กชายตรีวิทย์  ห้งเขียบ
7. เด็กชายธนวัฒชัย  เจริญพิมพ์
8. เด็กหญิงบุณยนุช  คชโกษัย
9. เด็กหญิงปรียาภรณ์  คงแป้น
10. เด็กชายมาร์ติน  บุญช่วยฉันท์
11. เด็กชายวิริทธ์พล  ติยะบุตร
12. เด็กหญิงสุวรรณา  สกุลซีลี
13. เด็กชายอิทธิกร  เจียงเลกู่
14. เด็กหญิงโยษิตา  แก้วชมพู
15. เด็กชายไตรรัตน์  เพ็งบูลย์
 
1. นายณัฐพนธ์  ศรีวิริยะไพบูลย์
2. นางสาวสิราวรรณ  บุญสิน
3. นางสาววรรณา  แก้วชล
4. นางสาวพรรณทิราภรณ์  อินทร์พรหม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงพัชญ์สินี  เทพสุวรรณ์
 
1. นายนรุต  สิทธิฤทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทรมล  สุวรรณา
 
1. นายยศวรรธน์  พูลพิพัฒน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเหนือ 1. เด็กชายธนากร  นาคเพ็ง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สุวรรณน้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงปภาดา  ด่านตันติศุภกุล
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พุฒสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  ชอบทำกิจ
 
1. นางปราณี  เขียมวัชนะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซีเยาะ 1. เด็กหญิงตอยญีบะห์  โฮมียอ
 
1. นางสาวรอเม๊าะ   ลือแบลูรง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แก้วนิคม
 
1. นายกอบกิจ  ขจรบุญ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 1. เด็กหญิงเปาะตีเมาะ   เสะอุเซ็ง
 
1. นางสาวสรินนา   อาแว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จินดาพันธ์
 
1. นางสาวศุภขวัญ   สิทธิรักษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง 1. เด็กหญิงกชมน  หนูด้วง
2. เด็กชายนฤเทพ  พร้อมพรม
 
1. นางสาวปาลีหละ  ดำรักษ์
2. นางสาวสุชาดา  คุปต์บดินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1 1. เด็กหญิงนภรัตน์  เกื้อสกุล
2. เด็กชายสหรัฐ  ชูช่วย
 
1. นางศิริวรรณ  อ่อนประเสริฐ
2. นายพงษ์ศักดิ์  สมศิริ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงณฐิตา  อินแพง
2. เด็กชายธนดล  ปานียโชติ
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
2. นางชุติกานต์  สุวรรณพิสุทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กชายธนานนท์  รัตนเดช
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  เพชรทนันท์
 
1. นางศิริกุล  อรุณพันธ์
2. นางสาวสุนิษา  เกี่ยวพันธ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. เด็กชายณัฐกฤต  ถาวรวงศ์
2. เด็กหญิงธนัชพร  ถาวรวงศ์
 
1. นางสาวนฤมล  ช้างสาร
2. นายสมเกียรติ  ศิลปวิศาล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปภัมภ์ฯ 1. เด็กชายปุณณวีร์  สำรวย
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  หนูแก้ว
 
1. นางณัฐธยาน์  จอมณี
2. นางสาวหทัยรัตน์   บุณยวัฒโนภาส
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กชายกฤตพล  ทองสีนวล
2. เด็กหญิงชุลีวรรณ  เรืองจันทร์
 
1. นายภัทรพล  หนูแป้น
2. นางอนงค์  โหนทองหลาง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายกฤติธี  ชีทอง
2. เด็กหญิงสิดารัศมิ์   ง่วนสน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  หมาดหวา
2. นางสาวสิรินาถ  เพชรมาก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กชายขวัญเมือง  รักษามั่น
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เพชรอาวุธ
 
1. นางอนุษา  ศิลปวิศาล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา  สบเหมาะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 1. นางสาวพิมาลา  บุญดำ
2. นายสนธิณา  หมานหมัด
 
1. นายธีระพงศ์  โลพะกูล
2. นางชมพูนุท  แก้วสุวรรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงนฐมล  แก้วอุทัย
2. เด็กหญิงปุญฑริกา  บุญส่ง
3. นางสาวพัชรีย์   แซ่ด่าน
4. เด็กหญิงวรัญญา   ลีสนธิไชย
5. เด็กหญิงศุภัสฌา  หยูตุ้ง
6. เด็กหญิงเหมือนฝัน  แดงหนองหิน
 
1. นายพิริยะ   วัฒนคีรี
2. นางสาวเมวียา   แช่มช้อย
3. นางสาวอารียา  สวัสดิ์วงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีเรืองรัตน์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ตันสกุล
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีนวล
4. เด็กหญิงฐานิตา  สมจิตต์
5. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สุดทองคง
6. เด็กหญิงเกศินี  บุตรฤทธิ์
 
1. นางสาวพนิดา  คันธรักษา
2. นางสาววราภรณ์  สิงหรณ์
3. นางสาวกรรณิการ์  ผ่องแผ้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกชพรรณ  จารย์สูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  พันธ์ประภาส
3. เด็กหญิงพัทธ์พิชา  แซ่ตัน
4. เด็กหญิงพิมชญา  เจริญเสรีรัตน์
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ดำศรีสุข
6. เด็กหญิงมินธิชา  คำสิม
 
1. นางจารุพรรณ  เลี้ยวเจี้ยง
2. นางธาริณี  วิริยานนท์
3. นางวลัยพรรณ  จันทะมูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  พงษ์พานิช
2. เด็กหญิงปฐพร  กลับวิหค
3. เด็กหญิงปณิตา  เทียนมาลี
4. เด็กหญิงประกายแก้ว  ชูทิพย์
5. เด็กหญิงปุณยวีร์  พราหมณ์น้อย
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขกลิ่น
 
1. นางนวลฉวี   ไทรบุรี
2. นางรัตติยา   ธีระเผ่าพันธ์
3. นางสาวสุภารัตน์  เพชรรอด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา   นิลพัฒน์
2. นางสาวพัชรีย์  แซ่ด่าน
3. เด็กหญิงภาวิดา  อัตถะพันธ์
4. เด็กหญิงวรัญญา  ลีสนธิไชย
5. เด็กหญิงวรินทร  สาสุธรรม
6. เด็กหญิงเอมฤดี  จันทร์แก้ว
 
1. นายพิริยะ   วัฒนคีรี
2. นางสาวอุทุมพร   จุลทองใส
3. นางสาวณัฐพร  หยูตุ้ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงธนาภา  พรมจีบ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรหมทัศ
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ทองย้อย
4. เด็กหญิงสรินยา  ประดิษฐพฤกษ์
5. เด็กหญิงอภัสรา  พันธ์ชนะ
6. เด็กหญิงเบญญาพร  โกสิทธิ์
 
1. นางสุวรรณา  ชื่นด้วง
2. นางสาวณัฏพร  ช่วยบำรุง
3. นางสาวกัญชิตา   รักษาราษฎร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว 1. เด็กหญิงณพิชชา  พิริยะนันทกาญจน์
2. เด็กหญิงณัฏฐชญา  มะนะโส
3. เด็กหญิงทักษอร  บุญยรัตน์
4. เด็กหญิงธารา  จิรโสภณคุณากร
5. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรบูรณ์
6. เด็กหญิงภัณฑิราภรณ์  หิมรา
7. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ใจบุญ
8. เด็กหญิงรัตนาพร  ฝายแก้ว
9. เด็กหญิงศุภวรรณ  แซ่ฉั่ว
10. เด็กหญิงสุชาภัค  กุลมาตย์
 
1. นายชรินทร  ทองเสมอ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 1. เด็กหญิงจันทิมา   ชลารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐิดา  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  คงสีปาน
4. เด็กหญิงพรธิชา  พาหุพันธ์โต
5. เด็กหญิงพัชราภา  พ่วงเภตรา
6. เด็กหญิงมัณฑนา  พูนจันทร์
7. เด็กหญิงวรกานต์  พาหุพันธ์โต
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  จิตรหมั้น
9. เด็กหญิงอธิชนันต์   เกิดแสงสุริยงค์
10. เด็กหญิงอังควิภา  คงบัว
 
1. นางสาวชุติมดีฐุ์  หนูแก้ว
2. นางสาวเกวลิน   ซุ่นเซ่ง
3. นางพรรณี  คงแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงชฎากร  เขนย
2. เด็กหญิงชไมพร  ชะนะจิตร์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวังสาสุข
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เพชรรัตน์
5. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทร์ปล้อง
6. เด็กหญิงพิชญาภา  ถ้ำคู่
7. เด็กหญิงพิรดา  ศิลลาพรม
8. เด็กชายวรวิชญ์  โสภาสิทธิ์
9. เด็กหญิงศุภสุตา  โสภาผล
10. เด็กหญิงเมญาดา  ก้อนทอง
 
1. นางสาวนฤมล  สมุทรเก่า
2. นางสาวมะลิวรรณ   ไหมเขียว
3. นางสาวภัณฑิรา  เรืองรัมย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เกษแก้ว
2. เด็กชายธวัชชัย  เคียนเขา
3. เด็กหญิงธัญพร  ภูธิพันธุ์
4. เด็กชายนนทพัทธ์  ภูมา
5. เด็กหญิงนภัสนันท์  มิ่งเมือง
6. เด็กชายยศภูมิ  สุมาตรา
7. เด็กชายสุรเดช  ภิบาลแทน
8. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ชะนะจิตร์
9. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เคียนเขา
10. เด็กชายอาทิตย์  กระมุท
 
1. นางมุขนารินทร์  งามประดิษฐ์
2. นายวันชัย  ฤทธิพัฒน์
3. นางสาวอัญรฤน  ขุนพิลึก
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงซัรอัยน์   เจ๊ะมะ
2. เด็กหญิงซีตีอัสซือหม๊ะ  ยามิงตี
3. เด็กหญิงนูรอัย   อาแว
4. เด็กหญิงนูรอัสลีดา   ลาเต๊ะ
5. เด็กหญิงนูรอานีสา   ลาเต๊ะ
6. เด็กหญิงนูรอามาณีย์   นิเกาะ
7. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  ยาโก๊ะ
8. เด็กหญิงนูรูณัจมี   มะเลาะ
9. เด็กหญิงอัซวานี   ดอเล๊าะ
10. เด็กหญิงอาซียะห์   แวอีแต
 
1. นางสาวนิรูนีซัน  ดอเล๊าะ
2. นางดารูนี   แม
3. นายวัฒนา  ฬาพานิช
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนมิตร 1. เด็กหญิงกวินทรา  นุ่นเรือง
2. เด็กชายฉัตรดนัย  นุ่นเรือง
3. เด็กหญิงนัททิชา  เดชแก้ว
4. เด็กหญิงบัญฑิตา  หนูเมือง
5. เด็กหญิงรุ่งภิญดา  ทองเกตุ
6. เด็กหญิงวรัญญา  สาระยาน
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์   ฤทธิ์รงค์
8. เด็กหญิงสุทธิดา  มงกุฎแก้ว
9. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อินทร์ทอง
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วย้วน
 
1. นางปาจรีย์  สุวรรณคีรี
2. นายสราวุธ  แก้วผลึก
3. นางสาวรัตนา   เจ๊ะหล้อ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงชยากร  ภักดีชน
2. เด็กชายณัฐณกร  ชอบทำกิจ
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บุญลาภ
4. เด็กชายมนฑวรรษ  เนตรไสว
5. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  ชาวไร่
6. เด็กชายอธิวัฒน์  รัตนพันธ์
7. เด็กชายอนุวัต  รัตนสุภา
8. เด็กหญิงอรอุมา  อักษรพิบูลย์
 
1. นายสุริยา  สันติพิทักษ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  สุพรรณ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรียะพันธุ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายกิตติคุณ  ยมขวัญเมือง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ช่วยตน
3. เด็กชายชนาธิป   จันทะนา
4. เด็กหญิงชัญญาพร  สมัย
5. เด็กหญิงธัญจิรา  รวดเร็ว
6. เด็กหญิงปพิชญา  อานมณี
7. เด็กหญิงพัณณิตา  วันทิฐาน
8. เด็กหญิงรวิษฎา  วรรณนิยม
9. เด็กหญิงรสกร  จันทแจ่ม
10. เด็กหญิงอินทิรา  อินทนาม
 
1. นางสาวกัลยา  เซ่งเวียง
2. นางสาวกชกร  น้ำจิตตรง
3. นางสาวศิริลักษณ์  รอดบุญปาน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายชวัลรัตน์  จำปา
2. เด็กชายณฐพล  ตั่นเล่ง
3. เด็กชายณัฐพงศ์  คงละออ
4. เด็กชายทินพัฒน์  ขุนทอง
5. เด็กชายธีรเทพ  ช่างสลัก
6. เด็กชายพีรวิทย์  ช่วยสุวรรณ์
7. เด็กชายวิภวัส  จินตนะสถิระกุล
8. เด็กชายศุภสิน  ส่งทวน
9. เด็กชายสรสิช  คงประสม
10. เด็กชายหัสศฏา  อ่อนแท้
 
1. นายพริษฐ์  สุขช่วย
2. นายฐาปกรณ์  ลายวิลัย
3. นางสาววนิดา  แสงแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายชนันธร  ยังสีสุข
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  อาจชูช่วย
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  มณีฉาย
4. เด็กชายพีรพล  มณีฉาย
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  เกิดใกล้รุ่ง
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณมาต
7. เด็กหญิงวรรณพร  นุ่นสุวรรณ
8. เด็กหญิงวันวิสา  มุกดา
9. เด็กหญิงวิภาวนี  ณ สุวรรณ
10. เด็กหญิงศยามล  สุวรรณมาต
 
1. นายสุริยา  สันติพิทักษ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรียะพันธุ์
3. นางสาวสกุลรัตน์  สุพรรณ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายกรวี  สังประเสริฐ
2. เด็กชายชนวินท์   ศรีเพ็ชร์แก้ว
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ดีเชียง
4. เด็กชายภูริศ  สุวรรณมณี
5. เด็กชายวรดิส  แก้วสังข์
6. เด็กชายวิริทธิ์พล  สุวรรณมณี
7. เด็กชายวีระพงษ์  สูงหางหว้า
8. เด็กชายศักดิ์ดา  ศรีเพ็ชร์แก้ว
9. เด็กชายศุภวัฒน์  มรรคนันท์
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไทยภักดี
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นายพันธ์ศักดิ์  ดีรักษา
3. นายสวราชย์  ศรีทองกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. นางสาวกชนันท์  ขุนนุ้ย
2. เด็กหญิงกวิตา  จันทวงษ์
3. นางสาวกิตติรัตน์  ทับกระโทก
4. เด็กหญิงชุดา  ใจกล้า
5. นางสาวปิยะวดี  รอบรู้
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ท่ามะขาม
7. เด็กหญิงสุนิษา  บัวแจ่ม
8. เด็กหญิงอัญญาณี  ขุนพล
9. เด็กหญิงอารียา  โต๊ะพ่อ
10. เด็กหญิงโสรยา  พันธุ์ชนะเดช
 
1. นายชัยยัณต์  สุขแก้ว
2. นายวุฒิพงศ์  วันวิน
3. นายภูวดล  บินกาเซ็ม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 1. เด็กชายคเณศร   หวานแท้
2. เด็กชายชานน   คงเมฆ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ศรีเรือง
4. เด็กหญิงธาดารัตน์   อ่อนชาติ
5. เด็กหญิงนันทิชา   ชัยวิเศษ
6. เด็กชายพัชร์พล   อ่อนชาติ
7. เด็กชายสหธรรม  ฮกเหล่า
8. เด็กหญิงสุชาวดี   คงคิด
9. เด็กหญิงสุปวีญ์   มณีโชติ
10. เด็กหญิงแพรขวัญ   สงสุวรรณ
 
1. นายวรพงษ์   เรืองโสภา
2. นางสาวกาญจนา   สิทธิการ
3. นางสาวสิริกัญญา  โชติรัตน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงชญาภรณ์   เกิดพลาน
2. เด็กหญิงพัชรพร   ศรีชัย
3. เด็กหญิงพัชรพิมพ์    เรืองจันทร์
4. เด็กหญิงพิรดา   อมาตยกุล
5. เด็กหญิงภัทรลภา   หินวิเศษ
6. เด็กหญิงรมย์ธีรา  หินวิเศษ
7. เด็กหญิงวิลาลินี   ดาบทอง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ภาวนา
9. เด็กหญิงเปมิกา   หมวดชนะ
10. เด็กหญิงเสียงนภา   สุวิภาค
 
1. นางสาวกฤติยา   ภักดีวานิช
2. นายพัสกร   ขันตี
3. นายอธิวัฒน์   คงแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน 1. เด็กชายจิรายุ  นวลปาน
2. เด็กชายธนกฤต    คงศักดิ์
3. เด็กชายธนวัตร   สุวรรณ
4. เด็กชายนราทร   เทพชนะ
5. เด็กชายปุณณวิชณ์   ใจกว้าง
6. เด็กชายพัสกร   พรรณราย
7. เด็กชายภัคสวัต   คงเพชร
8. เด็กชายรัชชานนท์   ชุมแก่น
9. เด็กชายวัชรพงศ์  ศิริธรรม
10. เด็กชายศุภฤกษ์    เรืองเทพ
 
1. นางสาวนปภัช   ศรีชูทอง
2. นางสาวปิยดา  จันทร์ปาน
3. นางกัญญาภัค  ศิลาทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายฐิติกร  วัฒนภิรมย์
2. เด็กชายดุลยวัฒน์  รักษาจันทร์
3. เด็กชายธนกฤต  สุทธิรักษ์
4. เด็กชายธนาวุฒิ  กุลเพ็ง
5. เด็กหญิงปริยากร  เพชรขุ้ม
6. เด็กหญิงปาราวดี  รัศมี
7. เด็กชายวรภพ  เพชรภักดี
8. เด็กชายวีรภัทร  แซ่อื่อ
9. เด็กชายสิรวิญจ์  รักเมือง
10. เด็กชายสุทธิพจน์  พรหมทอง
 
1. นายนนทกร  ชุมเทพ
2. นายกฤษณพงษ์  ช่วยชูหนู
3. นายธรรมรงค์  กุลศิริ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   ทองจันทร์
2. เด็กชายธรรมรักษ์   บุญเรือง
3. เด็กชายบรรณรต   เชื้อหมื่น
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์   วิเชียรชม
5. เด็กหญิงปารินันท์   วิเชียรชม
6. เด็กหญิงพัชรพร   เมืองแก้ว
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   จำเริญ
8. นางสาวมนต์นภา   วังเคียน
9. เด็กชายวงศธร   ก้อนแก้ว
10. เด็กชายศศิธร  บัวเพชร
 
1. นายเกียรติศักดิ์   พลเดช
2. นายวิทวัส   อาภรณ์
3. นางสาวกัญญาภัทร  เครือเพ็ง 
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง 1. เด็กหญิงนิสา  -
2. เด็กชายพงศกร  คำคูณ
 
1. นางสาวภัทร์สินี  ทองดี
2. นางสาวจรัสศรี  ฤทธิโชติ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปภัทร์สิริ   จิระสุทัศน์
2. เด็กหญิงใจวดี   โตทับเที่ยง
 
1. นายสาทิพย์   นาวาแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมาบบัว 1. เด็กหญิงชาลิสา  รอดเกลี้ยง
2. เด็กหญิงญาดา  นุธรรมโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์  นกแก้ว
2. นางสาววันวิสาข์  สิทธิกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบบัว 1. เด็กหญิงภานรินทร์  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ประชาสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์  นกแก้ว
2. นางสาววันวิสาข์  สิทธิกุล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายกรรวี  มะโนสิน
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วบัณดิษ
 
1. นางสาวนริศรา  แก้วทอง
2. นางสาวแพรวพรรณ  เจริญผล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงปัณชญา  จักราช
2. นายอัครพงศ์  ศรีสุดสะอาด
 
1. นายธีระศักดิ์  แสงศรีจันทร์
2. นายภูมิปัญญา  พิชัยกาญจน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สิ่งของ
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงณภัทร  พันธ์ภัทรนันท์
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าวัง 1. เด็กชายกันตพงศ์  อดทน
 
1. นางสาวซันนา  เศษขาว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแนะ 1. เด็กหญิงกัรตีณี  มะ
 
1. นางชณุตพร  คูณแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชิดชนก  อินทะรัตน์
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงปุณิกา  พุฒทอง
 
1. นายเจษฎา  ขุนสังข์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงบุญญิศา  จั่วแจ่มใส
 
1. นายสุภัทร  สุวรรณรัฐภูมิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กชายภูริณัฐ  อยู่วัง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  นวลอนงค์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงวัณวรี  วาหะรักษ์
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะแพน 1. เด็กหญิงชัญญานุช   เพิ่มแก้ว
 
1. นางสาวเนตรนพิศ   จิตรขาว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงพรกนก  หลวงแสง
 
1. นายรุจ  ลภนสกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา   สุธีรนฤปการ
 
1. นางสาวปัณฑิตา   คงนาลึก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปันจอร์ 1. เด็กหญิงฟาฮาน่า  หมัดตะหมีน
 
1. นายดาวูด  หมันเบ๊ญหมัด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงอทิตยา  ปรีชาชาญ
 
1. นายพงศ์ศักดิ์   ผสารพจน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงนนธิดา  ฆังรัตน์
 
1. นายภานุกร  นิ่มดวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนต่อ 1. เด็กชายอธิภัทร  คลองรั้ว
 
1. นางสาวนัฐฐิกาญจน์  ตั้งคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กชายกันต์พงษ์  ไพโรจน์
 
1. นายวีรยุทธ  ทองเขียว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล1(ถนนภูผาภักดี) 1. เด็กชายอับดุลบาซิร  แประสามะ
 
1. นางเสาร์วรี  หลงราม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  จรเดช
 
1. นายรัตนพล  สุขปาน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) 1. นางสาวณัฐกมล  คงทอง
 
1. นางหวันสะ  ยาประจัน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงเซน เซน มอญ  -
 
1. นายสมศักดิ์  อรุณพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายพัชรธิช   อิ่มจิตร
 
1. นายปรีชา  ดวงกมล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 1. เด็กชายนพัตธร  โนนโสภา
 
1. นางสาววิลาสินี  จันทร์ชุม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงสุวิดา  ศุกกรี
 
1. นางผกามาศ   ดำปิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ณะแก้ว
2. เด็กหญิงเปรมา  เลหนูกลิ่น
 
1. นางจินตนา  ฉิมมุสิก
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ตันก่วนก้อง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงนูรฟาติน  โสะสาสู
2. เด็กหญิงอูซัยมะฮ์  สาและ
 
1. นางปิยะพรรณ  สุวรรณชาตรี
2. นายสาคร  แก้วเพ็ชร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม 1. เด็กหญิงซารีฮะห์  ตือบิงหม๊ะ
2. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ตือบิงหม๊ะ
 
1. นางสาวไมมูเนาะ  เวาะแห
2. นายมูฮำหมัดอิดรีส  มะเละ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสองปาก 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ยาง๊ะ
2. เด็กหญิงบุชรอ   เจ๊ะมะ
 
1. นางสาวแกมมณี  สุดหล้า
2. นายสุไลมาน  ตะรุรักษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  คงเมืองแท้
2. เด็กชายนันทกร  บุญมาศ
 
1. นางสาวกาญจนา  เชษฐวรรณสิทธิ์
2. นางสาวภาวิไล  โปสูงเนิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปุลามาวอ 1. เด็กชายคอลดูน   ลาเตะ
2. เด็กหญิงนูรุลฟ้าซลีน  เจ๊ะเลาะ
 
1. นางสาวรุสมีนา    ลอเซ็ง
2. นางสาวอัสลียา   ยะผา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังสอด 1. เด็กชายชัยทรรต   สำหนาว
2. เด็กชายรอมฎอน   กลันตัน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   ขุนเพชร
2. นายนราวุฒิ  แจ่มใส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กชายซูฟัร   การิง
2. เด็กหญิงโรสนานี  ยานยา
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  สังข์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสหัสธารา  สังข์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นางจิตรตรี  บุญกวย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กหญิงวริษา  ถวิลผล
 
1. นางสาวพรชนก  ประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 1. เด็กหญิงฟาเดียร์  ดอมะ
 
1. นางสาวไซน๊ะ  แกซิ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงคณิสรา  ศิลปวุฒิกุล
 
1. นายปิยพงศ์  เพชรทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชิงชัย
2. เด็กหญิงธนาอร  ช่อเขียว
3. เด็กหญิงเปมิกา  แก้วชูศรี
 
1. นางณัฐิญาณ์  สกุลแก้ว
2. นางสาวธิมาพร  บุญประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายพชรพล  เทพนวล
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ระวังภัย
3. เด็กชายสุรศักดิ์  มากมูล
 
1. นางมนต์ทิชา  ชายเขียวบุญวงศ์
2. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงณิชชาอร  เสลาคุณ
3. เด็กหญิงสุพิชา  กรดสุวรรณ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีทองอินทร์
2. นางสาววราภรณ์  รักวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะบารัง 1. เด็กหญิงซอฟิร  ซง
2. เด็กชายนาวาวี  กีละ
3. เด็กชายฮำดี  มะ
 
1. นางสาวอามีเนาะ  หมันหลิน
2. นางสาวกมลทิพย์  พิชัยวงศ์ธรรมา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปิ่นลดา   เดชสุข
2. เด็กหญิงวรรณนิษา   พรหมเกิด
3. เด็กหญิงศิริกาญจน์ญดา   แก้วดำ
 
1. นางสาวจินตภาณัฏฐ์   อินทองช่วย
2. นางสาวกวิตา   เหรียญไกร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ 1. เด็กหญิงฟาดียา  วาจิ
2. เด็กหญิงฟาตีมา  ดอสามะ
3. เด็กหญิงศศิมา  สะ
 
1. นายวิรัตน์  มณีโชติ
2. นางสาวอุษณีย์  เสือดี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กชายจอนนี่  พวงพัน
2. เด็กชายประวันวิทย์  แซ่จั้ง
3. เด็กชายโก๊ะติ  สุลิยะลังสี
 
1. นายกิตติ  ใจซื่อ
2. นายวริทธิ  เพ็งมาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 1. เด็กชายปวินท์  ด้นหมาน
2. เด็กชายวัชพล  ด้นหมาน
3. เด็กชายสรยุทธิ์  หมัดศรี
 
1. นายนคร  เจริญทรัพย์ยิ่ง
2. นายปถวีธร  เพชรสุริยา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานิคม 4 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  วาปีโท
2. เด็กชายศุภกร  เดชอุดม
3. เด็กชายอนุพล  เกิดช่วย
 
1. นายพิเชษฐ์  รักษาราช
2. นางกาญจนา  ล.ตระกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคมนียเขต 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ทองเหลือง
2. เด็กชายจิรายุทธ  เอี่ยนเจ้ง
3. เด็กชายณัฏฐกร  นพฤทธิ์
4. เด็กหญิงทิพย์ธารา  จงจิตร
5. เด็กชายรัชชานนท์  ชูเกษร
6. เด็กหญิงวิภาพร  ทรัพย์นอง
 
1. นายศุภฤกษ์  ณ ถลาง
2. นางสาวศิดารัตน์  เทพเสนา
3. นางวิลาวัณย์  ประสมกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านช่องพลี 1. เด็กชายกฤษณนัยน์   สีผ่อง
2. เด็กชายปภาวิน   สายนุ้ย
3. เด็กหญิงปาณิสรา   จิตเกิด
4. เด็กหญิงพิมพ์นารา   หาญณรงค์ศักดิ์
5. เด็กชายอดิสรณ์   เกบุตร
6. เด็กชายอภินัทธ์   เลิศวงค์หัส
 
1. นายธวัช   ศัทโธ
2. นางสาวปรินดา   มีไพบูลย์สกุล
3. นายอาซีซันร์   อนุรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงญาณิศา  สัจมณี
2. เด็กชายธงชัย  สังข์งาม
3. เด็กชายธนกร  คงอุป
4. เด็กชายรณฤทธิ์  แสงแตง
5. เด็กหญิงศศิวิมล  คงปาน
6. เด็กชายอภิรักษ์  ควบคุม
 
1. นายศุภโชค  รอดทับ
2. นายสรายุทธ  ถนอมกาย
3. นางสาวจิราวรรณ   ดอกไม้หอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กชายกษิดิศ   บัวทอง
2. เด็กหญิงกิติกานต์   สุวรรณคชไกร
3. เด็กหญิงจันทกานต์   เต็งรัง
4. เด็กชายจิราศักดิ์   กุดนอก
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   บัวเพชร
6. เด็กหญิงชนารดี   ไกรเทพ
7. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  บุญสนิท
8. เด็กชายณภัทร   เอกดิลก
9. เด็กหญิงณัฐชยา   รอดรักษ์
10. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  มุ่นเป้า
11. เด็กหญิงณิชารีย์   นาคสุวรรณ
12. เด็กชายตรัยคุณ   สิงห์มณี
13. เด็กหญิงทัศนภา   บุญเวช
14. เด็กชายธนภัทร   พรมมา
15. เด็กชายธนวัฒน์   ชิ้วกุ้ง
16. เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  นุ้ยเอียด
17. เด็กหญิงนภัสกร   ทองอ่อน
18. เด็กหญิงนันทิตา   ฤทธิพล
19. เด็กชายพงศกร  พงค์พิพัฒน์
20. เด็กชายภากร  ชูทอง
21. เด็กชายภานุเดช   บุตรแผ้ว
22. เด็กชายภูวณัฏฐ์   อนุศรี
23. เด็กชายภูวดล   สมาธิ
24. เด็กชายรชต   ปราบภัย
25. เด็กชายรัชพล   เมืองราช
26. เด็กชายวชิรวิทย์  เดโชศาสตร์
27. เด็กหญิงวรรณิศา   อนุชา
28. เด็กหญิงวราภรณ์   ปลอดรักษ์
29. เด็กชายวัชรชัย   เทพจิตต์
30. เด็กชายวัชริศ   ศรสมัย
31. เด็กหญิงวิมพ์วิภา   พิบูล
32. เด็กชายวีระกูล   สุทธิเกิด
33. เด็กชายศิวกร   กิ่งเกาะยาว
34. เด็กหญิงศุภิสรา   อาจหาญ
35. เด็กชายสราวุฒิ   ชัยเพชร
36. เด็กหญิงอภิชญา  ล้วนเช้ง
37. เด็กหญิงอภิสรา   เดชภักดี
38. เด็กหญิงเขมมิกา  เหวนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีระยุทธ์   วงศ์ทิพยวาทิน
2. นายศรชัย   สุขเจริญ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉลาดลักษณ์   สมจริง
4. นางสาวศิรินทิพย์   ศรีสุข
5. นางรุ่งอรุณ   ตันวโรภาส
6. นางสาวธิดารัตน์   ระเบียบดี
7. นางสาวฐานะมาศ   ช่วยรุย
8. นายวิทยา   เหม่นแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กชายกันตพัฒน์  อานนท์
2. เด็กหญิงกัลย์ธิดา  จิตต์อารีย์
3. เด็กชายจักรภัทร  วารี
4. เด็กหญิงจิตรานุช  ขวัญเมือง
5. เด็กหญิงชิชญาส์  แก้วกูล
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สารา
7. เด็กหญิงญานิศา  จิตสำรวย
8. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงณัฐนันท์  สำลีร่วง
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก่นสาร
11. เด็กชายทีปกรณ์  รักษายศ
12. เด็กชายธนภัทร  พลพา
13. เด็กชายธนา  แตงอ่อน
14. เด็กชายธราเทพ  แก้วเมฆา
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เพชรเอียง
16. เด็กหญิงนรีกานต์  แก้วเมฆา
17. เด็กหญิงประภัสสร  เจริญรูป
18. เด็กหญิงฝนทิพย์  สุวรรณฤทธิ์
19. เด็กหญิงพรรณิสา  ยอดทอง
20. เด็กชายภัคพล  ชาติทอง
21. เด็กชายภัทรธร  ทองสัมฤทธิ์
22. เด็กหญิงภัทรวดี  คงดี
23. เด็กชายภัทร์นรินท์  เจริญรูป
24. เด็กชายภูริณัฐ  อานนท์
25. เด็กหญิงมีนา  เดชะ
26. เด็กหญิงวณิดา  ศรีบุญเพ็ง
27. เด็กหญิงวรินยุพา  จันดี
28. เด็กชายวิทยา  เชื้อกูลชาติ
29. เด็กชายวีระวัตร  คงสิน
30. เด็กชายศักดิ์ดา  แก้วกูล
31. เด็กชายสง่าศักดิ์  กะมันทา
32. เด็กหญิงสิรินญา  คงดี
33. เด็กหญิงสิรินดา  เพชรอาวุธ
34. เด็กหญิงสุทธิดา  เพชรประพันธ์
35. เด็กหญิงสุพรรษา  หุ้ยล่อง
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพ็งสวัสดิ์
37. เด็กหญิงอาภัสรา  ไกรนรา
38. เด็กชายเกียรตินิพนธ์  หิรัญรัตน์
39. เด็กหญิงเมธาวินี  แจ้งสว่าง
 
1. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
2. นางยุพดี  จงรักจิตต์
3. นางวินิตา  บุญเจริญ
4. นางนฤมล  เพชรประสม
5. นางสาวนัฐญา  โกรณฑ์
6. นางสาวสุรางคณา  เพชรอาวุธ
7. นางขวัญจิตร  ฤทธิกุล
8. นายศศิภา  แก้วปู่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงกาลเวลา  รักนาย
3. เด็กชายคณิศร  มากผล
4. เด็กหญิงชยานันท์  ผลวารี
5. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณรัตน์
6. เด็กหญิงฐิตาพร  สุดใจใหม่
7. เด็กหญิงฐิตาภา  สุดใจใหม่
8. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จิตรรักษ์
9. เด็กชายณัฐดนัย  คงแดง
10. เด็กชายณัฐพงษ์  ชูช่วย
11. เด็กชายณัฐพล  ร่มเมือง
12. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์มาก
13. เด็กหญิงตฤษณา  วัดเพชร
14. เด็กหญิงธมลวรรณ  ขุนราช
15. เด็กหญิงธิดากานต์  ฉิมภักดี
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญราศรี
17. เด็กชายธีรภัทร  อินทร์แก้ว
18. เด็กหญิงปภาวดี  ลุนบุดดา
19. เด็กหญิงปัญธกาญจน์  จันทร์ทองโชติ
20. เด็กหญิงปิ่นชฎา  มหาแก้ว
21. เด็กหญิงพิชยา  น้ำเงิน
22. เด็กหญิงพิชามญช์  เอี่ยมโอฐ
23. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แคล่วคล่อง
24. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เรืองจันทร์
25. เด็กชายยงยศ  รัตนโภชน์
26. เด็กหญิงรชาดา  แน่นอน
27. เด็กหญิงลักษมณ  สันเมือง
28. เด็กชายวรัญชิต  แสงรัตน์
29. เด็กชายศรัณ  กรดแก้ว
30. เด็กชายศราวุฒิ  สุวรรณบัณฑิต
31. เด็กหญิงศศินา  หารคำวงศ์
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  พิมสร
33. เด็กหญิงศิริเพชร  คงแก้ว
34. เด็กชายสมิทธิ์  โสตเมต
35. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญอมร
36. เด็กชายสิรวิชญ์  เสนสกุล
37. เด็กหญิงสุชานันท์  ผลผลา
38. เด็กหญิงหญิงศุภางค์  โพธิรัตน์
39. เด็กหญิงอมลณัฐ  กรดแก้ว
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รุ่งระวี
 
1. นายศิรยุทธ  ขำแก้ว
2. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
3. นางสาวปิยรัตน์  บุญฤทธิ์
4. นางสาวคณิตศา  ศรีสุขใส
5. นางสาวศุรีภรณ์  กังแฮ
6. นางสาวสุธิดา  ภิรมย์
7. นายนินนาท  แจ่มเล็ก
8. นางสาวอุมาพร  พรมพุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกรภัทร์   มีศรี
2. เด็กชายกฤตนัย   แต้มแก้ว
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   เกิดพุ่ม
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  เด่นกระจ่าง
5. เด็กชายจิรายุ   ชื่นวิเศษ
6. เด็กหญิงชนัญชิดา   จันทร์นพรัตน์
7. เด็กหญิงชัชฎาพร   คงเหล่า
8. เด็กหญิงญาณิกา   นิลเสถียร
9. เด็กชายญาณเดช   พันธุ์พิพัฒน์
10. เด็กหญิงณปภัช   คำเทียมแก้ว
11. เด็กหญิงณวรา   สร้อยศรี
12. เด็กชายธนดล   เทพประสิทธิ์
13. เด็กชายนพดล   แก้วมณี
14. เด็กหญิงนภัสรา   ลำยาว
15. เด็กหญิงนุจรีย์   มณีพร้อย
16. เด็กหญิงบุญกาญจน์   เฮ่าตระกูล
17. เด็กหญิงปวีณา   หมื่นจิตต์
18. เด็กหญิงปิยพัชร   ธรรมโชติ
19. เด็กหญิงพริมรตา  ทองพลาย
20. เด็กชายพีรพร   กิมฮ้อ
21. เด็กชายพีรพล   สิงขโรทัย
22. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   สิงห์สุมา
23. เด็กหญิงภัทราพร   พีรกานต์
24. เด็กหญิงภาฝัน   ศิริวงษ์
25. เด็กชายภูดิท   บุญกาญจน์
26. เด็กหญิงศศินภา   ครุฑสินธุ์
27. เด็กหญิงศศิปภา   ครุฑสินธุ์
28. เด็กหญิงศศิวิมล   สุบรรณรัตน์
29. เด็กหญิงสราญจิต   ภู่สุวรรณ
30. เด็กชายสิธิชัย   ชูชื่น
31. เด็กหญิงสิริพร   พิมพ์สาร
32. เด็กหญิงสุตาภัทร   นุ้ยสุข
33. เด็กหญิงหฤทัย   บุญมี
34. เด็กชายอดิสร   สุขเกษม
35. เด็กหญิงอภัสรา   ราชเจริญ
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองหัตถา
37. เด็กหญิงอังคณา   ฤทธิรุตม์
38. เด็กชายเอกสิทธิ์   เหมาะพิชัย
39. เด็กหญิงโชษิตา   รุ่งสุวรรณ
40. เด็กหญิงโสภิตา   หิ้นเตี้ยน
 
1. นางสาวรุ่งระพี   โกสวิดา
2. นายธนกฤต   อยู่จัตุรัส
3. นายศิระ  ภูมะธน
4. นายศราวุฒิ   มุสิกะ
5. นางสาวอาทิตยา   ปิ่นแก้ว
6. นางสาวทองจันทร์   อุลมาร
7. นางนันทนา   แพละออง
8. นางสาวนันท์นภัส   โมระมัต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลระนอง 1. เด็กหญิงกชพร   เสนาะเสียง
2. เด็กชายฉัตราเมศวร์   ชูแก้ว
3. เด็กหญิงชญานันท์   อับดุลเลาะ
4. เด็กหญิงชรินธร   ฉิมทับ
5. เด็กหญิงชลกานต์   บุณยะแต่ง
6. เด็กหญิงชลณิษา   บุญคงแก้ว
7. เด็กหญิงญาณิสา   มหาโพธิ์
8. เด็กหญิงณดา   บัวเขียว
9. เด็กหญิงณัชชนม์   คงคล้าย
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ทองตั้ง
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   นุ้ยมีทรัพย์
12. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทะนงค์
13. เด็กหญิงณัฐณิช   ลัดดาวัลย์
14. เด็กหญิงธมกร   เอี่ยวสกุล
15. เด็กชายธรรม์ชวิทย์   มณเทียรทอง
16. เด็กหญิงธัญชนก   บุปผามาศ
17. เด็กหญิงธันย์วรัชญ์   ทักษ์เดชาภิรมย์
18. เด็กหญิงปรีชญา   พรประเสริฐ
19. เด็กหญิงปลื้มกมล   มีสิทธิ์
20. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   จริยสุทธิศิริ
21. เด็กหญิงปุญญิสา   แก้วเหล็ก
22. เด็กหญิงปุญญิสา   ลุระจันทร์
23. เด็กหญิงปุณยนุช   ทองสม
24. เด็กหญิงผกามาศ   อุประมินทร์
25. เด็กหญิงพิชามญชุ์   บัวทอง
26. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ยวงทอง
27. เด็กหญิงพิมพ์ทอง   อนุศิริ
28. เด็กหญิงพุดพิชญา   แสงเมือง
29. เด็กชายภัทรดนัย   กวีกิจประเสริฐ
30. เด็กหญิงมาลิณี   สมหวัง
31. เด็กหญิงวรรณวิศา   สมใจ
32. เด็กชายวิชญพงศ์   ชุมนุม
33. เด็กชายศิรณัฏฐ์  รัตน์น่วม
34. เด็กชายศุภโชค   ณ ท่าพลา
35. เด็กชายสิทธิพล   จันทรกูล
36. เด็กหญิงสิริจุฬารัตน์   เหล่าปรีชากุล
37. เด็กหญิงสิริมณฑ์   ศักดิ์ดาเดช
38. เด็กหญิงสุรัมภา   ลบถม
39. เด็กหญิงอาคิรา   ศิริสุวรรณเลิศ
40. เด็กชายอิงควัต   ลิกขะไชย
 
1. นายธรรมรส   สุวรรโณ
2. นายสุริยา  ชุมพูชนะ
3. นางสาวปิยาภรณ์   หัสรินทร์
4. นางสาวนิศมา   สิงห์โส
5. นางสาวนรัตน์   ชูชื่น
6. นางสาวสุทธิรัตน์   คุณโลก
7. นางจุฬาลักษณ์   วีรวงศ์วิวัฒน์
8. นางสาวอัณศยา   คงรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโปะหมอ 1. เด็กหญิงกันยกร   รักญาติ
2. เด็กหญิงจันจิรา   ลุงทุน
3. เด็กหญิงจันทกานต์   ไชยพล
4. เด็กหญิงจันทรวดี   ศรีนุ่น
5. เด็กหญิงชนรรฏฐิกา  พรหมดี
6. เด็กชายทินกร   มัชฉิมชัย
7. เด็กชายธนภัทร  หงษ์ทอง
8. เด็กชายธนากร  บุญอ่อน
9. เด็กชายบรรยวัสธ์  ชุมเสน
10. เด็กหญิงปณิตา   วรรนุ้ย
11. เด็กชายปีรติ   บิลหมุด
12. เด็กชายภัทรนันท์   มาทอ
13. เด็กหญิงภัทรศยา   พยุงวงษ์
14. เด็กชายภุชงค์   ปุ้ยโส
15. เด็กชายภูมิพัฒน์   แก้วพวง
16. เด็กชายภูวดล   ไพบูลย์
17. เด็กชายยุทธพงศ์   ยาชะรัด
18. เด็กหญิงรุสนี   บินฮะเก็ต
19. เด็กชายศิริชัย   ศิริวงศ์ศาล
20. เด็กหญิงสุดารัตน์   เพ็งศรี
21. เด็กหญิงอนัญญา   บุญช่วย
22. เด็กชายอภิชัย   อาหมะ
23. เด็กหญิงอัฟนันท์   พริกเบ็ญจะ
24. เด็กหญิงอุษามณี   ทองนันท์
25. เด็กชายเศรษฐพงศ์   ศรีวิไลย
26. เด็กชายไกรวิชญ์  คงยอด
 
1. นางดวงรัตน์   วงศ์สว่างศิริ
2. นายระพิณ   ชุมเสน
3. นางอาซีซ๊ะ   หมันหลี
4. นางสุภสิริ   สีหมัด
5. นางสาวกมลทิพย์   หิรัญสาย
6. นางสุดใจ   แก้วอุทัย
7. นายปิยะ   ฤทธิกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กชายภูภูมิ   แสละมุหมีน
 
1. นางสาวสิรินดา  เจียรบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้อย 1. เด็กชายศักดินันท์   ไทรทรัพย์
 
1. นายสมศักดิ์   ไทรทรัพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมหอย 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ผลทรัพย์
 
1. นางสุภักตรา  ศิริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ไพมณี
 
1. นางสาววันดี  สิทธิการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้อมถวาย 1. เด็กชายโซ่ง   ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสยุมภู   นวบุษกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายปัญญาพล  ประสบมิตร
 
1. นายสหัสชัย  นาคพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  หวานใจ
 
1. นางสาวชวนพิศ  ดำสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์   มีเดช
 
1. นางประไพพรรณ   แป้นเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1. เด็กหญิงปวิชญา   ชูเกลี้ยง
 
1. นางสาวธัชนิษฐ์   กีรติกรจารุณัฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  มากขนอน
 
1. นางทัศวลี  ทิพย์มาศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  จำเริญไกร
 
1. นางวัชรี  ไกรเทพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหอย 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ผลทรัพย์
 
1. นางอิชยา  รามแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1. เด็กชายเตชะบวร  บุญรัตน์
 
1. นางสาวภัคจิรา  ตรีพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กชายปัญญากร  สุดอ่อนนิธิยศ
 
1. นางสาวอุธิสา  แอเยอส์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายตรีภูมิ  พ่วงทอง
 
1. นางสาวกุลิสรา  ปานมาศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 1. นายรักศิลป์  ปลอดสุทธิ์
 
1. นางสาวเสาวคนธ์   จิตรคดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กชายธนากร  ขวัญคาวิน
 
1. นายสันติ  สพานทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ 1. เด็กหญิงศุภสุตา  รอดคุ้ม
 
1. นายวัชระ  เปียกบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  ยิ้มแก้ว
 
1. นางอุดมลักษณ์  ใจชะอุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกีรติญา    พิกุลทอง
 
1. นางสาวปิยะมาศ   มาศทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงนภาพร  จำเริญไกร
 
1. นางวัชรี  ไกรเทพ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจุโป 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพ็ญกมล
 
1. นายรักพงศ์  ศุกรวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กชายปัญญากร  สุดอ่อนนิธิยศ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 1. เด็กชายจิรบดี  อินทร์เทียร
 
1. นางสาวกรเกษ  หยงสตาร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายวรกันต์  อินทรชูติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ไกรวิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. นายเทวราช  นะติโย
 
1. นางสาวจีราพร  พรมวิจิตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15) 1. เด็กชายเบอร์นี่ ลี  มอร์ริส
 
1. นางสาวศรัญญา  ดำแป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายเทพหัสดี  นิยมการ
 
1. นายเอกลักษณ์  ขวยเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีวัฒนกูล
 
1. นางสาวปิยะมาศ   มาศทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลดวงกมล 1. เด็กหญิงกชพรรณ   กลมกล่อม
 
1. นายอัฑฒ์พิสิษฐ์สรณ์   อนุกูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณยฏา  เจริญผล
 
1. นางสาวเพทาย  บุบผัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหย๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเมือง
 
1. นายพงศกร  นาคเกิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายรังสันต์  ทรัพย์อุปการ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหอย 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ผลทรัพย์
 
1. นางสุภักตรา  ศิริยงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กชายปัญญากร  สุดอ่อนนิธิยศ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายเตชินท์   บุระคำ
 
1. นายปฏิญญา  พันธ์ธร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูหา 1. นายเทวราช  นะติโย
 
1. นางสาวจีราพร  พรมวิจิตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กชายปัณณทัต  ยะระ
 
1. นางมิรันตี  ภักดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายตรีภูมิ  พ่วงทอง
 
1. นายพีรภัทร์  ส้มเกลี้ยง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  หวานใจ
 
1. นางสาวชวนพิศ  ดำสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณยฏา  เจริญผล
 
1. นางสาวเพทาย  บุบผัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา   ยิ้มแก้ว
 
1. นางอุดมลักษณ์   ใจชะอุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อินทร์ศวร
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ธนบวรชัชวาลย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองแดง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. นางสาวปรดา   อ่อนรู้ที่
 
1. นายสุรเชษฐ์   คงรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   บัวจันทร์
2. เด็กชายกสิดิษฐ์   ถาวโรทิพย์
3. เด็กหญิงกันยารัตน์   เจริญกุล
4. เด็กหญิงชลพรรษ   ชำนาญเวชกิจ
5. เด็กชายธนโชติ   เจริญ
6. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   โคจำนงค์
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สิทธิสุทธิ์
8. เด็กชายปิติคุณ   แก้วสองสี
9. เด็กชายปุญญพัฒน์   ลิ่มพงษ์ไพบูลย์
10. เด็กหญิงภัฐยารัศ   พัทยา
11. เด็กหญิงวรลักษณ์   รักศิลป์
12. เด็กหญิงวิสสุตา   ทองเจือ
 
1. นายวาริส   เจะกา
2. นางสุนิสาห์   สุกสี
3. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  เมืองทอง
4. นางสาวนิตยา   อุไรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 1. เด็กชายชวกร  ไชยถาวร
2. เด็กชายธนดล  บุณยกรศิริ
3. เด็กชายพรหมเมศวร์  สุทธิคณะ
4. เด็กชายพิทักษ์  พัดมงคล
5. เด็กชายรัชชานนท์  คำทอง
6. เด็กชายวีรเดช  สุทธิคณะ
7. เด็กหญิงศิริขวัญ   ปักขิพันธ์
8. เด็กหญิงสุพัตรา  พฤกษ์อุดม
9. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  จิตขาว
10. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสุวรรณ์
11. เด็กหญิงอรณิชา  ไหมชุม
12. เด็กชายอริญชย์  ยอดจิตต์
 
1. นางสุประวีณ์  แก้วอนันต์
2. นายอรุณ  รัตนมณี
3. นางสาวเดือนจรัส  เหล่าเจริญสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี 1. เด็กหญิงกนกพร  รัฐกาย
2. เด็กชายกมนทัต  คงจุ้ย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตันตระวิศิษฐ์
4. เด็กหญิงธัญพัฒน์  ศิลารัตน์
5. เด็กหญิงธิติมา  ซื่อสกุลไพศาล
6. เด็กชายรชกร  พึ่งแรง
7. เด็กหญิงลลิศา  จันทร์อยู่
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  บัวหลวง
9. เด็กชายศรุต  พูลผล
10. เด็กหญิงศศิมา  ทองโปย
11. เด็กหญิงอาริสา  ปิงหมื่น
12. เด็กหญิงอิงอร  ศรีสิริ
 
1. นายชัยยศ  สวัสดิ์สายวารี
2. นายจินตศักดิ์  เฉียบแหลม
3. นายศุภวิชญ์  มูณี
4. นายกันชิต  ชิดชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเทา 1. เด็กชายคอลีล  คนเรียน
2. เด็กหญิงญาดา  แซ่กัง
3. เด็กชายธีรภัทร  ดำสมุทร
4. เด็กหญิงนันธิดา  หนูกูล
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  พูนสวัสดิ์
6. เด็กชายปริญญา  คงราช
7. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  สินประสพ
8. เด็กชายปัทมพล  สมาน
9. เด็กหญิงพัชราภา  ทองสกุล
10. เด็กชายวรวุฒิ  ขุนพล
11. เด็กชายวีรภัทร  ดุเหว่า
12. เด็กชายอาลิฟ  มนัสเสรีกุล
 
1. นายมนตรี  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวเกศินี  พิชิตสูงเนิน
3. นายวรรณนุรักษ์  ประโยชน์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริโฉม  หนูเปีย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงกมินตรา  เย็นจิตต
2. เด็กหญิงธิดา  ชูรักษ์
3. เด็กหญิงปรัชญาณีย์  ดุลหลักแหล่ง
4. เด็กหญิงปิยะวดี  รอบรู้
5. เด็กชายพีรภัทรน์  นาวาทอง
6. เด็กชายภูรีภัทร  พรผล
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ท่ามะขาม
8. เด็กชายวายุพัฒน์  แด้หวา
9. เด็กชายอิทธิพล  ศรีเพชร
10. เด็กหญิงเอมฤดี  ขุนสุนทร
 
1. นางสาวนพมาส  นิจจันทร์พันศรี
2. นางสาววลัยพร  อุ่มชัย
3. นางสาวอรอุษา  ราชยอด
4. นายวุฒิพงศ์  วันวิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีษะนอก
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  อินทรศร
3. เด็กชายชยพล  เรืองกิจชู
4. เด็กชายณัฐพล  เมืองทรัพย์
5. เด็กหญิงธิรติรัตน์  เพียรดี
6. นายนนทกร  คงเรือง
7. เด็กหญิงปวีณา  สังขโชติ
8. เด็กหญิงพรชนก  ศรีภักตรา
9. เด็กชายสรัล  ชูเมฆา
10. นางสาวสาวินี  บุญมี
11. เด็กหญิงสิริวิมล   ศรีษะนอก
12. เด็กหญิงอริษา  นกน้อย
 
1. นายพงศกร  หนูสอน
2. นางสาวณัฐธิวรรณ  จำรัสกาญจน์
3. นางสาวรัตนา  รักนะ
4. นางสาววิลัยพร  เกื้อภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกนกพร   บุษบงค์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ   บัวจันทร์
3. เด็กชายกสิดิษฐ์   ถาวโรทิพย์
4. เด็กหญิงกัญญาณี   ดิสสระ
5. เด็กหญิงกันยารัตน์   เจริญกุล
6. เด็กชายจักรกฤษณ์   มากช่วย
7. เด็กชายจิรายุ   หมัดสุเด็น
8. เด็กหญิงชลพรรษ  ชำนาญเวชกิจ
9. เด็กชายชวกร   ไชยพูน
10. เด็กหญิงฐานิตดา   กิ้มตั้น
11. เด็กหญิงฐิตาพร   คงนวล
12. เด็กหญิงฐิติกา   ดำริหมัด
13. เด็กหญิงณัฐมน   จิตรหมั้น
14. เด็กหญิงดาปนีย์   ปายุง
15. เด็กชายธนโชติ   เจริญ
16. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   โคจำนงค์
17. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สิทธิสุทธิ์
18. เด็กหญิงนฏกร   รุ่งคณาวุฒิ
19. เด็กหญิงนาซินีน  เบ็ญสัน
20. เด็กชายบุษกล   ดุจชาตบุษย์
21. เด็กชายปิติคุณ   แก้วสองสี
22. เด็กหญิงปิ่นมนัส   นวนท่วม
23. เด็กชายปุญญพัฒน์   ลิ่มพงษ์ไพบูลย์
24. เด็กชายป้อมปราการ   เอกมณี
25. เด็กชายพชร   แก้วศรีจันทร์
26. เด็กหญิงพิชญากร   ขุนสุยหนู
27. เด็กหญิงภัฐยารัศ   พัทยา
28. เด็กหญิงภัทรธิดา   คงไข่
29. เด็กชายริชกี้รุสลี   ราห์มาน
30. เด็กหญิงวรลักษณ์   รักศิลป์
31. เด็กชายวสันต์   บินหลี
32. เด็กหญิงวิสสุตา   ทองเจือ
33. เด็กหญิงศริษฐา   วรรณมาโส
34. เด็กชายศุภสัณห์   บุญฤทธิ์
35. เด็กชายศุรธีร์   ลูกจันทร์
36. เด็กหญิงสุชัญญา   วีระแก้ว
37. เด็กชายอภิรักษ์   เปศรียะโร
38. เด็กหญิงอุรัสยา   รัตนะรัต
39. เด็กหญิงเยาวณัฏย์   ศิริสุวรรณโณ
40. เด็กหญิงเอกพิชชา   ทัศนศิริ
 
1. นายวาริส   เจะกา
2. นางสุนิสาห์   สุกสี
3. นายธวัช   มะโนเพ็ชร
4. นางสาวนิตยา   อุไรรัตน์
5. นางสาวทัศนีย์วรรณ   จินดา
6. นางพนิดา   ปิยะรัตน์
7. นางสาวเถลิงพร   เต้าตะโร
8. นางจิรวรรณ  ขำดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปินัง
2. เด็กชายคมกฤษณ์  ปานพุ่มเรียง
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสนทวี
4. เด็กหญิงชุติรัตน์  พุ่มไม้
5. เด็กหญิงณภัชชา  หนูสุวรรณ
6. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุวรรณชัด
7. เด็กหญิงณัฐริดาร์  แดงสุวรรณ
8. เด็กชายณัฐวัชร  เมืองคำ
9. เด็กชายธนกร  สร้อยสุวรรณ
10. เด็กหญิงธนภรณ์  หนูแก้ว
11. เด็กชายธนาวิน  ชูเยาว์
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรมโสภา
13. เด็กหญิงธารารินทร์  สายทอง
14. เด็กหญิงธีราพร  คล้ายรุ่งอรุณ
15. เด็กชายนวพล  โอภาโส
16. เด็กหญิงนันธวิภา  บุญเกิด
17. เด็กหญิงน้อย  กง
18. เด็กหญิงพรทิพย์  ไหวฉลาด
19. เด็กชายพัชญ์พล  ทองเทศ
20. เด็กหญิงพัชราภา  มัสยา
21. เด็กหญิงพิมญดา  งามขำ
22. เด็กชายพิรเดช  สถิรานนท์
23. เด็กหญิงภคพร  ลุนอุบล
24. เด็กหญิงลักษิกา  ศิวะเจริญ
25. เด็กชายวรธน  อนุกูล
26. เด็กหญิงวรรณรศา  ตรงนิตย์
27. เด็กหญิงวริศรา  คล้ายพิชัย
28. เด็กชายวรเมธ  เข็มทอง
29. เด็กหญิงวิไลวรรณ  จันทร์แฟง
30. เด็กชายศศิวพงศ์  ชัยศรี
31. เด็กหญิงศิริประภา  ปานหนู
32. เด็กชายศุภกิตติ์  แจ่มทุ่งคา
33. เด็กหญิงศุภิสรา  เงางาม
34. เด็กหญิงสิริวิมล  ศิลาทอง
35. เด็กหญิงสุพิชญา  ภู่พร
36. เด็กหญิงสโรชา  สุขคงมิตร
37. เด็กหญิงเบญญาภา  ไข่แก้ว
 
1. นายวราวุฒิ  ศรีนวล
2. นางสาวรัติยาภรณ์  พรมเนตร
3. นางสาวระพีพรรณ  จันทร์นวล
4. นางสาวมิ่งกมล  วรดี
5. นางสาวจันทนิภา  หนูอิ่ม
6. นายธนากร  ชมเชย
7. นางนวลศรี  สุตราม
8. นางจีรพรรณ  นันทตันติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกายซาร์   สาเหาะ
2. เด็กชายกูไฮกา    กายอกือจิ
3. เด็กหญิงจันทรรัตน์   ลิ่วลักษณ์
4. เด็กหญิงจิรัชยา    สุขแดงพรหม
5. เด็กหญิงชนัฐกานต์   เพชรย้อย
6. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์    สุวรรณศรี
7. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    นิลวัตน์
8. เด็กชายชาห์รินทร์    เจ๊ะแว
9. เด็กหญิงซันซาบีล่า    ฐิติชญากูล
10. เด็กชายณัฐภัทร    ปูรียา
11. เด็กหญิงณัฐภัสสร   อุษาสุมงคล
12. เด็กหญิงตัสนีม   อยู่พ่วง
13. เด็กหญิงธิดารัตน์   เจ๊ะหะ
14. เด็กชายนิอันวา   สะอุ
15. เด็กหญิงปวริศา    หงษ์วิเศษ
16. เด็กหญิงปัณณพร   ฤทธิ์บรรเจิด
17. เด็กชายปิยนัส   บุญสร้าง
18. เด็กหญิงพรไพลิน   หมีนหวัง
19. เด็กหญิงพิมพ์พจี   พรหมพูล
20. เด็กหญิงพิมพ์ลภัศ   ถิ่นแก้ว
21. เด็กหญิงฟัรมีย์    ลอดิง
22. เด็กหญิงมาริษา    กายอกือจิ
23. เด็กหญิงรดามณี   บุญเขตต์
24. เด็กหญิงวรพิชชา   วรรณวัฒน์
25. เด็กหญิงวรรณภาพร   หมวกสังข์
26. เด็กหญิงวาฟาร์  การัมซอ
27. เด็กชายสรชัช    พลสิทธิ์
28. เด็กหญิงสาริศา    พันรอด
29. เด็กชายสิทธิกร    เพ็ชรพันธ์
30. เด็กหญิงอัจฉริยา    ศิริทัศน์
31. เด็กหญิงอัญญารินทร์   ทองคำ
32. เด็กหญิงอัยนาบัตรีชา  ยูโซะ
33. เด็กชายอาซูวัน    มาหะมะ
34. เด็กหญิงอารียา   กายอกือจิ
35. เด็กชายอิคบัล    ทองคำ
36. เด็กหญิงอินทร์ปุญญิศา    ปะทิ
37. เด็กชายอิรฟาน    ดอเลาะ
38. เด็กชายเกียรติยศ   หมวกสังข์
39. เด็กหญิงเจ๊ะซาฟาณี  มูหะมัด
40. เด็กชายเอื้ออังกูร   สุจวิพันธ์
 
1. นางเพ็ญศรี   เกษมทรัพย์
2. นางมาริสา    ธนสมบัติมงคล
3. นางนงนุตต์   ดำนิล
4. นางอังคณา   มะยือโร
5. นายพรเทพ   สรรพพันธ์
6. นางสาวซารีมะห์   มะ
7. นางสาวภควดี   เกษมทรัพย์
8. นางวิมล   ทองปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ยองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไชยา
3. เด็กหญิงกันติยา  ชูชาติ
4. เด็กหญิงกาญจนา  กำเหนิด
5. เด็กชายกิตติวัฒน์  ลิกชัย
6. เด็กหญิงกุลธิดา  เนาวพันธ์
7. เด็กหญิงจันธิดา  บัวแก้ว
8. นายชัยชนะ  มณีฉาย
9. เด็กหญิงญาณิศา  หล่อพันธ์
10. นายณฐพร  เพชรน้อย
11. เด็กหญิงณัฐญา  บัวเอี่ยม
12. เด็กหญิงทัศณี  เกื้อบุตร
13. เด็กชายธนพนธ์  ปลื้มสุทธิ์
14. นายธนาศักดิ์  โยมา
15. เด็กชายธนโชติ  นามสนธิ์
16. เด็กหญิงธิติกานต์  แสงไทย
17. เด็กหญิงนฤมล  ชัยสวัสดิ์
18. เด็กหญิงนิชากานต์  ภักดี
19. เด็กชายนิธิกร  นาคสุวรรณ
20. เด็กหญิงบุณยนุช  ภิญโญ
21. เด็กหญิงปรัสรา  ลิกชัย
22. เด็กชายปุณณวิช  ภิรมย์
23. เด็กชายปุรเชษฐ์  รัตนบุรี
24. เด็กหญิงพัชรินทร์  เฟื่องทอง
25. เด็กหญิงพิมพิศา  ชูทับ
26. นายยศกร  ผดุงแสง
27. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วเจริญ
28. นางสาวรุ้งตะวัน  บุญทอง
29. เด็กหญิงวริญานันท์  บุญขาว
30. เด็กหญิงวริศรา  หนูดำ
31. เด็กหญิงวิภาดา  เพชรานนท์
32. เด็กหญิงวิลาสินี  พรหมจันทร์
33. เด็กหญิงศิรินภา  สุรกา
34. เด็กหญิงศุภัชชาดา  สุขเยาว์
35. เด็กชายสรวิชญ์  บัวน้อย
36. เด็กหญิงสุพัตรา  ยืนยง
37. นางสาวสุภารัตน์  ทองมาลา
38. เด็กหญิงอภิญญา  วริศรากุล
39. เด็กชายเฉลิมพงศ์  กำเหนิด
40. เด็กชายไกรจักร  เผื่อชาติ
 
1. นายอรุณ  ปักพงชา
2. นางศศิธร  ปักพงชา
3. นางวรรณพร  ถาวรกัลป์
4. นายบุญธรรม  ชูดำ
5. นางมาลีรัตน์  เติมเต็ม
6. นางกุหลาบ  รุจิเรขกุลวัฒน์
7. นางชนธิชา  บุญศรี
8. นางสาวสุกานดา  ธรฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. นาย วีรภัทร   ตรีชัย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    คงแก้ว
3. นางสาวจันทิมา    อักษร
4. เด็กชายจิระพัฒน์  รอดวงศ์
5. เด็กหญิงชนวรรณ    สมหมาย
6. เด็กหญิงชุติมา    วีระสุข
7. เด็กหญิงญาณัจฉรา    เพชรประสมกูล
8. นางสาวทิพรัตน์    ศรีทอง
9. เด็กชายธนกฤต   ชูศรี
10. เด็กชายธนวัฒน์    เภอรักษ์
11. เด็กชายนครินทร์    ศรีจำรัส
12. เด็กชายนัฐวุฒิ    ชูแก้ว
13. เด็กหญิงปาลิตา   อักษร
14. เด็กหญิงปิยะดา    คงทอง
15. เด็กชายปิยะภัทร  แฟ้นแช่ม
16. เด็กชายพรศักดิ์  สิงห์ขาว
17. เด็กชายพลพิพัฒน์    หาความสุข
18. เด็กชายพีระพัฒน์  เฉี้ยนเงิน
19. นางสาวภัททานรี    อุบลเรือง
20. เด็กชายรัฐภูมิ    แสงอร่าม
21. เด็กชายรัฐภูมิ    เที่ยงมณี
22. นางสาวรุ่งลดา    สีเมือง
23. นางสาวสิริวรรณ    อรุณรักษ์
24. นางสาวสุทธิดา    เสียงล้ำ
25. เด็กหญิงสุนิษา    บัวลอย
26. เด็กชายสุวพัฒน์    เรืองเมือง
27. เด็กชายอนุพงษ์    แดงเวชงาม
28. นางสาวอรวรรยา    สั่งการ
29. เด็กหญิงอินทิรา    อินทอง
30. เด็กหญิงอินทุภา   เจริญชนม์
31. เด็กหญิงโสภิญญา    ชัยวิเศษ
 
1. นางสาวศิวิมล    สุทธิ์มี
2. นางสาวอุษา    พิกุล
3. นางสาวสุดาวรรณ์   ราชกิจชอบ
4. นางภูริยา    อารีย์วงศ์
5. นางสาวอุมาพร    เกิดไก่แก้ว
6. นายณัฐพล    แก้วระยับ
7. นางสาวขนิษฐา    ราชเพ็ชร
8. นางสาวทิพรัตน์    ชาญชญานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ทองพูน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คชเดช
3. นางสาวกัญญ์ณพัชญ์  บุญชู
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  แย้มเนตร
5. นางสาวชลธิชา   หมื่นระย้า
6. นายชิติพัทน์  อินทนะ
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจงาม
8. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ดวงรัตน์
9. เด็กชายธาวิน  ทิพย์ประพันธ์กุล
10. เด็กหญิงธิดากานต์  อธิเกิด
11. นายนราทิตย์  เจ๊ะเล๊าะ
12. นางสาวนิธินันท์  ฤทธิดาวงศ์
13. เด็กหญิงปริยาภัทร  วัฒนารถ
14. เด็กชายปรเมศ  พลเยี่ยม
15. เด็กชายปิยะพล  มุขวัชนะ
16. เด็กหญิงพัชราภา  จันทนานนท์
17. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แจ่มประภาพร
18. นางสาวรัศมีตารา  ปาเรือน
19. นางสาวสุดารัตน์  ปล้องสุวรรณ
20. นายอนาวิล  โต๊ะง๊ะ
21. นายเอกพจ  กองมณี
 
1. นางสาวธิติมา  ตุกชูแสง
2. นายขจรศักดิ์  จันทร์สว่าง
3. นางสาวปัตมา  จินดากาญจน์
4. นางสาวชนนิกานต์  แซ่ปัก
5. นางสาวทิยา  บัวมณี
6. นางณฐมน  แก้วอำดี
7. นายพงศกร  โสภา
8. นางสาวปิยวรรณ  คีรีสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายจักรพงศ์  จีรัง
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดน้ำรอบ (ลานสกา) 1. เด็กชายกิตติธัช  จูงศิริ
 
1. นายพงศ์พัฒน์  กายพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายกรวิช  จันทร์เทศ
 
1. นายวริทธิ์ธิพงษ์  อัครภิภัทรกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายธนกร  ธนบัตร
 
1. นางอารียาภ์  กองช่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กชายศราวุธ  บุญศรี
 
1. นายวรัชญ์  รอดภัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กชายวรเมธ  ศรีทอง
 
1. นายกิติพันธ์  ศักดิ์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายเตชสิทธิ์   ท่ามถัง
 
1. นายนรา  ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  โพธิ์บุรี
 
1. นายชวัลวิทย์  เกตุรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วอำไพ
 
1. นางศิริเพ็ญ   สิขิวัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1. เด็กชายวีรพงษ์  ทองสม
 
1. นายชัยเดช  เครือเปรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุขขา
 
1. นายภาณุพงศ์  จินะทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายวรพล   เต่าเพ็ชร
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายพัทธดนย์  คำจันวงษา
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงตรีเนตร  คงสกุล
 
1. นายวรภพ  ช่วยกลับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายอิทธิพล  สังข์สวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  คงเหลือ
 
1. นายอาทิตย์  แสงเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กชายทินกร  สุวรรณวงค์
 
1. นายวรัชญ์  รอดภัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ทองสีนุช
 
1. นายวรภพ  ช่วยกลับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแค (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงอรณิชา  อินปาน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คำหวาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  ธรรมราช
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายนรุตม์ชัย  หัสรังษี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โต๊ะยะเล
 
1. นายภาณุพงศ์  จินะทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงพรรมณี  ราชมณี
 
1. นายกฤตนัย  แสงสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงสิริกร  เอียดนุสรณ์
 
1. นางสุพรรณิการ์  ทับถม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายณภัทร  เนาวพันธ์
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เตชะวรรณโต
 
1. นายสุรเชษฐ์   เปล่งประดับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. นางสาวณัฐติรัตน์  เพชรอาวุธ
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรุยายชี 1. นางสาวปิ่นประภา  สอนรัมย์
 
1. นางสาวหรรษา  ศรีแผ้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายชาธิปัตย์   ชัยสุรินทร์
 
1. นายสุรเชษฐ์   เปล่งประดับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงชญานุช  สุขเกษม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงปาณิกา  จุลเลศ
 
1. นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท​ยรัฐ​วิทยา​ ๓๙​ (บ้านนาโต๊ะหมิง)​ 1. เด็กชายวุฒิชัย   วิชัยรุ่งเรือง
 
1. นางสาวมัลลิกา  เพชรชุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงสิรินดา  มณีวงศ์
 
1. นางสาวนันทิดา  สร้อยหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายนิติธร  ทองย้อย
 
1. นายพีระชัย  ปานสีใหม่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงนภัสสร  แท้ชัยศรี
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. นางสาวกัญญ์วรา   ต้อนโสกรี
 
1. นางสาวสุดารัตน์   อินทรอักษร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา 1. เด็กหญิงศิษฎา  นวลคล้าย
 
1. นายธีรวัช  ชีช้าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์   เวียนทอง
 
1. นายกิตติธัช   สมมาตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   มามะเริง
 
1. นางวรรณา  เพ็ชรรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กหญิงชัญญภร  จันทร์สมบูรณ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ศรีสุพรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กหญิงศุภัชญา  จันแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลรัตน์  ปลอดขาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางเจริญ 1. เด็กหญิงอทิตยา  เก้าเอี้ยน
 
1. นางนฤนง  อินทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กหญิงมลฑา  สุดใจ
 
1. นายสุรเชษฐ์   เปล่งประดับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายรัชชานนท์  เกิดสมบัติ
 
1. นางอรสา  อ่วมพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กชายปัญญพัสม์  ทองแซม
 
1. นายวริทธิ์ธิพงษ์  อัครภิภัทรกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุด 1. เด็กชายอชินันท์  ผงสุข
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีสมพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  ทองคำ
 
1. นายธนชัย  หนูคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงอธิชา  อามีเราะ
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงฐิตาพร   น้ำเงิน
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุขสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒) 1. เด็กชายเทพหัสดี  นิยมการ
 
1. นายศุภสิน  สร้างผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กหญิงธนารีย์   จีนเจริญทรัพย์
 
1. นายธีรัตน์   แก้วสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1. เด็กหญิงพฤกษาพร  ไชยคง
 
1. นายวรัชญ์  รอดภัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงฐิตาพร   น้ำเงิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดาพร   ชะนะรัง
3. เด็กหญิงพรพรรณ   รัตนโสภา
4. เด็กหญิงศรัญรัตน์   ชนะ
5. เด็กชายศวัสกร  เกิดโสฬส
6. เด็กหญิงศศิชา   ไทยวงษ์
7. เด็กหญิงสุทธิรัตน์   รัชวการ
8. เด็กหญิงสุพิชฌาย์   เบญจโศภิษฐ์
9. เด็กชายอนวัช  พรหมศรี
 
1. นายภูริทัตตะวันฉาย   เพชรศรี
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
3. นางจีรวรรณ   ช่วยอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรชนก  เรืองเพชร
2. เด็กชายชีวานนท์  ม่วงหีต
3. เด็กชายธรรมปพน  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงปทิตตา  พูลสมบัติ
5. เด็กชายปัญญพัสม์  ทองแซม
6. เด็กหญิงปุญดา  คงฤทธิ์
7. เด็กหญิงวนชพร  พลารชุน
8. เด็กหญิงศิริเพ็ญ  พรมั่งมี
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายวริทธิ์ธิพงษ์  อัครภิภัทรกุล
3. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  หมูดจันทร์
2. นางสาวชนากานต์   ขวัญเมือง
3. นางสาวณัฐติรัตน์   เพชรอาวุธ
4. นายณัฐวัตร   ไทยกูล
5. เด็กหญิงนภัสสร  แท้ชัยศรี
6. นางสาวปิยธิดา  ละม่อม
7. เด็กหญิงปิยะนุช   ละม่อม
8. เด็กหญิงภัทริกา  เทพี
9. เด็กชายยศกร  รุ่งเรือง
 
1. นายอัมเรศฤทธิ์  อัคคี
2. นางสาวจิดาภา  กำเหนิดสม
3. นางเปรมสินี  ช่วยดำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กหญิงกวินธิดา   สุวรรณยอด
2. เด็กหญิงกานติศา   หนูชนะภัย
3. เด็กหญิงจิดาภา   กันตะพงษ์
4. เด็กหญิงฐิตาพร   น้ำเงิน
5. เด็กชายณัฐภัทร   ทศถารัง
6. เด็กชายธนกร   พรมสุริยวงศ์
7. เด็กชายธราเทพ   แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงธัญชนก   บุญชูดวง
9. เด็กหญิงยสุตมา   หนูชนะภัย
10. เด็กชายรัชชานนท์   คำนวล
11. เด็กหญิงรัญชิดา   ประสมทอง
12. เด็กชายวิชชากร   เมืองรมย์
13. เด็กหญิงสุทธิรัตน์   รัชวการ
14. เด็กชายอนวัช   พรหมศรี
15. เด็กหญิงอิสรีย์   เบญจโศภิษฐ์
 
1. นายภูริทัตตะวันฉาย  เพชรศรี
2. นางสาวจันทร์ทิพย์   สุขสวัสดิ์
3. นางสาวนฤมล  กิจนิยม
4. นางจีรวรรณ   ช่วยอินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรชนก  เรืองเพชร
2. เด็กชายกรวิช  จันทร์เทศ
3. เด็กชายชีวานนท์  ม่วงหีต
4. เด็กหญิงญาณิศา  รำไพ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญสินพิสุทธิ์
6. เด็กหญิงทอภัค  ทวิชสังข์
7. เด็กหญิงธนพร  สามนเสน
8. เด็กชายธรรมปพน  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุระพร
10. เด็กหญิงนุปะวีย์  รัตติโชติ
11. เด็กชายปัญญพัสม์  ทองแซม
12. เด็กหญิงปุญดา  คงฤทธิ์
13. เด็กชายพงศ์พล  พรหมเทพ
14. เด็กหญิงวนชพร  พลารชุน
15. เด็กชายสุทธิพงศ์  ช่วยคล้าย
 
1. นายสาโรจน์  วงศ์เสถียร
2. นายวริทธิ์ธิพงษ์  อัครภิภัทรกุล
3. นายบดินทร์  บัวรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายจักรพงศ์   จีรัง
2. เด็กชายชนะพล   หนูมี
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   ขุนรักษ์
4. เด็กชายชาญนิธิ   ไข่มุกข์
5. เด็กชายชาธิปัตย์   ชัยสุรินทร์
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เตชะวรรณโต
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญหลง
8. เด็กชายนพรุจ   ฟองมณี
9. เด็กชายปฐพี   ขวัญชื่น
10. เด็กหญิงพรรษา   จีนเที่ยง
11. เด็กหญิงมลฑา   สุดใจ
12. เด็กชายวรพล   เต่าเพ็ชร
13. เด็กชายศุภธิติ  ประดับศรี
14. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วหลิน
15. เด็กชายเตชสิทธิ์   ท่ามถัง
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
2. นายสุรเชษฐ์   เปล่งประดับ
3. นายณัฐพล  ไชยมะโณ
4. นายจรกฤตย์   คณวัฒน์ธะนันท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำรอบ (ลานสกา) 1. เด็กชายกิตติธัช  จูงศิริ
2. เด็กชายณภัทร  วุฒิชาติปรีชา
3. เด็กชายณัฐกฤต  ส่งเสมอ
4. เด็กหญิงทาริกา  ส่งเสมอ
5. เด็กชายปิยกุล  บุตรพรม
6. เด็กหญิงปุญญิสา  ราชบำเพิง
7. เด็กชายพิรจิงค์  เจริญกิจ
8. เด็กหญิงภัสสร์ชนกภรณ์  สุวรรณวิหค
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  รำจวน
10. เด็กชายศรศิลป์  ปัญญปุญ
11. เด็กหญิงสุภาพร  สงวนคำ
12. เด็กชายเฉลิมชัย  ตลึงเพ็ชร
 
1. นายพงศ์พัฒน์  กายพันธ์
2. นายณัฐดนัย  โกมาลา
3. นางชุลีพร  กุลศรี
4. นางจารึก  ช่วยเกิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายจักรพงศ์   จีรัง
2. เด็กชายชนะพล   หนูมี
3. เด็กหญิงชนิสรา   เจริญเวช
4. เด็กชายนพรุจ   ฟองมณี
5. เด็กชายปฐพี   ขวัญชื่น
6. เด็กชายปรัชญา  มาทน
7. เด็กหญิงปัณฑิตา   ปองธรรมคุณ
8. เด็กชายราเมศวร์   วงศ์ทิตย์
9. เด็กชายวรพล   เต่าเพ็ชร
10. เด็กหญิงสุปรียา  แซ่ลิ่ม
11. เด็กชายอภิสิทธิ์   แก้วหลิน
12. เด็กชายเตชสิทธิ์   ท่ามถัง
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
2. นายสุรเชษฐ์   เปล่งประดับ
3. นางจันทรามาศ   ประสงค์ผล
4. นางสุนันทา  ถาวรจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกวิสรา  พลพิชัย
2. เด็กหญิงกัญญากานต์  บัวแย้ม
3. นายชวัลวิทย์  เกตุรัตน์
4. เด็กหญิงธนาวดี  เซ่งอิ่ม
5. เด็กหญิงธัญรดี  คงท่าฉาง
6. เด็กชายธีรพงศ์  อยู่สกุล
7. เด็กหญิงนิจวรีย์  จันทร์ลา
8. เด็กชายบุณยกร  เทพบรรจง
9. เด็กหญิงพรพรหมพร  คงทอง
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บัวแย้ม
11. เด็กหญิงพิชญธิดา  โพธิ์บุรี
12. เด็กหญิงรวิภา  ณะเสน
 
1. นายชวัลวิทย์  เกตุรัตน์
2. นางยุพดี  ดารารัตน์
3. นายฐาปนพงศ์  พันธุวงษ์
4. นางสาวนิภาพร  ส่งพล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มุสิแดง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นาคเพ่งพิศ
3. เด็กหญิงจรรยามล  ไชยะวงศ์
4. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สงพัฒน์แก้ว
5. เด็กชายนครินทร์  พันธุ์เจริญ
6. เด็กหญิงปนัดฎา  เงินยวง
7. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ถิ่นไทย
8. เด็กชายปารมี  สุวรรณศรี
9. เด็กหญิงปิยาพัชร  สัตย์ซื่อ
10. เด็กชายพีรวัส  รักษภักดี
11. เด็กชายภูริกรณ์  นามวงษ์
12. เด็กชายภูริทัต  รักษภักดี
13. เด็กชายภูริภัทร  นามวงษ์
14. เด็กหญิงวรัญญา  หนึ่งเพชร
15. เด็กหญิงศศิกาญน์  ท่ากั่ว
16. เด็กชายสุวิจักขณ์  น้ำเงิน
17. เด็กหญิงหมวย  มะนีออน
18. เด็กชายอัน  มาลัยทอง
19. เด็กหญิงอารดา  วรรณนุช
20. เด็กชายเจษฎา  เขียวอ่อน
 
1. นายมัชฌิม  บุญคง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วประภาค
3. นางรัตนา  ศรีบุรุษ
4. นางวิไล   จันทนวล
5. นางสาววิลัยพร  ชัยชนะ
6. นางสาคร  หมื่นสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกฤษณา  เมฆเรือง
2. เด็กหญิงกันต์กมล  เพชรสุวรรณ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญโร
4. เด็กหญิงจนัญญา  ทองเพ็ชร
5. เด็กหญิงจันทิมา  เหมรัญ
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสัตบรรณ์
7. เด็กหญิงฐิตาภา  สุขศิริ
8. เด็กหญิงณัฐษวรรณ  ศรีรัตน์
9. เด็กหญิงติณณา  ถิ่นนุกูล
10. เด็กหญิงธนิฎฐา  เชิ้อสายสิทธิ์
11. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทอง
12. เด็กชายปิติภัทร   พานิช
13. เด็กหญิงพณณกร  สิรินทร์
14. เด็กชายพัทธดนย์  คำจันวงษา
15. เด็กชายภูมรินทร์  เนตรหนู
16. เด็กชายวันชนะ  เพชรขวัญ
17. เด็กหญิงศิรประภา  ศิริธรรม
18. เด็กหญิงอริสา  พานิช
19. เด็กหญิงเปมิกา  แสงอาวุธ
20. เด็กชายเอกภพ  ทองศรีนวล
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
2. นางสาวดาราวรรณ  ไชยสุวรรณ
3. นางเพ็ญศรี  คงพันธ์ุ
4. นางสุธิดา  จันทร์แก้ว
5. นางธิดารัตน์  จรจะนะ
6. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจันทึง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  วันภิคต
2. เด็กหญิงชุติมา  พรหมภินันท์
3. เด็กหญิงณัฐมล  ทองโสม
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  หนูจุ้ย
5. เด็กชายถิรศักดิ์  หนูแก้ว
6. เด็กชายธีรพันธ์  ขุนแขวง
7. เด็กชายนฤพนธ์  เต่าทอง
8. เด็กชายบริรักษ์  กาลพัฒน์
9. เด็กหญิงปานปรีญา  ผลาหล
10. เด็กชายพงศกร  รักษาโพธิ์
11. เด็กหญิงพชรกมล  คีรีเมฆ
12. เด็กชายภูมิรัตน์  สินลายวง
13. เด็กชายวันวิสา  มนละดีแก้ว
14. เด็กหญิงวิมณรัตน์  ธารา
15. เด็กชายสิริชัย  คำบุบผา
16. เด็กชายสุรพัช  สุขพร้อม
17. เด็กชายอนุชา  อำอ่อน
18. เด็กหญิงอัญชลี  คำบุบผา
19. เด็กหญิงอัญญาณี  ทิพย์ปัญจะ
20. เด็กชายไพชยนต์  วิเชียรรัตน์
 
1. นายพงศกร  เรืองสา
2. นายพีระพงษ์  ยมสงค์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  มีพลัง
4. นางสาวฐิติพร  แก้วตุ้ม
5. นางสาวจุฑามาศ  ทวีปัญญาทรัพย์
6. นางสาวสุนิสา  วิมลศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดำดวงโรม
2. นายกิตติวัฒน์  ขุนดำ
3. นางสาวจันทร์  บินซอฟี
4. นางสาวชนาภา  จันหนู
5. นางสาวณัฐริกา  ดีใหม่
6. นางสาวนภาวรรณ  ทองศรี
7. นางสาวปานตะวัน  แก้วลาย
8. นางสาวพนัสดา  เหล่าจูม
9. นายรัฐศาสตร์  ชานีจร
10. นายรัตนพล  ทิพย์เกิด
11. นางสาววันนิสา  หนูสีดำ
12. เด็กหญิงวิสสุตา  ริยาพันธ์
13. เด็กหญิงศลิลทิพย์  เรืองฤทธิ์
14. นางสาวศุภรัตน์  ชูยัง
15. นางสาวสุภาทินี  อุ่นแท่น
16. นางสาวสุมนทา  สุขใส
17. นางสาวสุวภัทร  บัวยม
18. นางสาวอภิชญา  บุตรวัตร
19. เด็กหญิงอภิชญา  ทองเอียด
20. นางสาวเมธาวี  แก้ววงศ์วาล
 
1. นางสาวยุรวรรณ  ชินวงค์
2. นายสุธีร์  ศรีวิสุทธิ์
3. นางสาวฐิติวรดา  ปานจินดา
4. นายธีรชัย  เพ็ชรชำนาญ
5. นายพัทยา  บุญมาก
6. นางสาวผการัตน์  ใจคิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนาวาสน์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิ่งจันทร์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรื่อนจันทร์
4. เด็กชายชวนากร  แก้วแกมจันทร์
5. เด็กชายชินภัทร  วงศ์สวัสดิ์
6. นายตันติกร  เจริญรูป
7. เด็กชายธนกร  นนทฤทธิ์
8. เด็กชายธนภัทร  ขุนทอง
9. เด็กชายธีรเมธ  เพชรอาวุธ
10. นางสาวพิมพ์ชนก  สถิต
11. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญสนอง
12. เด็กชายภัทราวุธ  ลิ้มคำ
13. เด็กชายวุฒิภัทร  ภักดี
14. เด็กหญิงศันสนีย์  เดชะ
15. เด็กหญิงสุชานาฏ  เดชะ
16. เด็กหญิงสุชาวดี  ชุมมี
17. เด็กหญิงหทัยกานต์  เจริญรูป
18. เด็กหญิงอมราพร  เจริญรูป
19. เด็กหญิงเหมือนฝัน  เกื้อหนุน
20. เด็กหญิงโสรยา  เดชะ
 
1. นายวัชรินทร์  ศรีสุขใส
2. นางสาวเพ็ญนิภา  ทองขาว
3. นายสราวุติ  สายคุ้ม
4. นางสาวจินตนา  ไชยเพชร
5. นางวิไลลักษณ์  เจริญรูป
6. นางสาวจันทร์ทนา  เกลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   กรีมละ
2. เด็กชายกนกยศ   คชาเศรษฐ
3. เด็กหญิงกมลชนก   ชัยพัฒน์
4. เด็กชายจิราพงค์   นิตธิ์เนตร
5. เด็กหญิงชนากานต์   ไกรสิทธิ์
6. เด็กชายณัฎฐวัจน์   เวชเหล็ก
7. เด็กชายณัฐการณ์   จีนกุ้ง
8. เด็กชายธนธน   อักษรสม
9. เด็กชายนรวิชญ์   เสือทับทิม
10. เด็กหญิงภัทรวดี   เผือกด้วง
11. เด็กหญิงภัทรา   อินเนียน
12. เด็กหญิงมุธิตา   จำปา
13. เด็กชายวชิรวิชญ์   ชำนินวล
14. เด็กหญิงวนิดา   บัวชู
15. เด็กหญิงวนิดา   ทองบริบูรณ์
16. เด็กชายวรายุทธ์   พรหมรักษ์
17. เด็กชายสิรภัทร   จีนไทย
18. เด็กหญิงสุภาวรรณ   ไกรวงษ์
19. เด็กชายเตมีย์   แก้วเกลี้ยง
20. เด็กชายเมธัส   ทองมาก
 
1. นางสาวสุดารัตน์   อินทรอักษร
2. นางสายตา   แสงเดช
3. นายธีระพล   ศรีแสง
4. นางสาวอรสา   เพชรนุ้ย
5. นางพิชญาภัสส์   คงแก้ว
6. นางสาวจรรยา  เพชรเเต่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 1. เด็กหญิงณัฐชา    ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงดารินทร์  วิทยา
3. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา   กุลวงษ์
4. เด็กชายตรีรัตน์   พรหมนวล
5. เด็กชายธนกร   ขวัญชื่น
6. เด็กหญิงปนัสยา   จิตต์โยธิน
7. เด็กหญิงประภัสสร   มิลำเอียง
8. เด็กชายปวเรศ   ศิริชัย
9. เด็กชายปาลทัต    นิลทะรัตน์
10. เด็กชายศราวุธ   ไทยราช
 
1. นางอมรรัตน์   คำวอน
2. นายวทัญญ   สังข์สวัสดิ์
3. นางสาวศิริวรรณ    มูเก็ม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เทพี
2. เด็กหญิงขวัญศิริ  คำแก้ว
3. เด็กหญิงจิราภา  ปรีชารัตน์
4. เด็กหญิงจุฑามณี  นนทศักดิ์
5. เด็กชายชนะกานต์  จะรา
6. เด็กชายณัฐนนท์  แสงแก้ว
7. เด็กชายธีรเดช  สารมาศ
8. เด็กหญิงปนัดดา  วิเชียร
 
1. นายกฤษฎา  แก้วคง
2. นางเกษร  นาควรรณ
3. นางสาวมนัญญา  ชูมณี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าลาด 1. เด็กชายกิตตินันท์   ด้วงสุด
2. เด็กหญิงชญาภา  พลชนะ
3. เด็กชายณัฐปกรณ์   บัวมา
4. เด็กชายธรากร   ไฝ่แสง
5. เด็กหญิงธัญรดา   ขุนภักดี
6. เด็กหญิงบุญชนิต   แพะปลอด
7. เด็กหญิงบุศยมาศ   บุตรสว่าง
8. เด็กหญิงผกากรอง   พรหมแก้ว
9. เด็กชายรัชชานนท์   ด้วงมา
10. เด็กชายสิงห์หา  ขุนชิต
 
1. นายณัฐพงค์   นิลเพชร
2. นางรุ่งนภา   ละออกอ
3. นายอำพล  ไชยวรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1. นายกิตติกวิน   วงษ์ศีล
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา   อรุณรักษา
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สุชนากานต์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินดี
5. เด็กชายถนดิษฐ์   ตรีทอง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ   ย้อยไชยา
7. นายศราวุฒิ   หลี้สกุล
8. เด็กหญิงศศิวิมล   จินาสุ่น
9. นายศิรวิศ   มีธรรม
10. นายเจ้าพระยา   ศรีเพียงจันทร์
 
1. นางสาวณฐมน  อุดมดิษฐเวชกุล
2. นางสาวนัยเนตร  รักกะเปา
3. นางสาวสุปรียา  ชิณภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สีนามะ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  เทพวงษ์
3. เด็กหญิงปภัสรา  เอมกลิ่น
4. เด็กหญิงปัทวดี  ศรีวิรักษ์
5. เด็กหญิงภูธิดา  ศรชัย
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทิพย์กองลาศ
7. เด็กชายวุฒินันท์  หนูมา
8. เด็กชายศักดินา  อ่อนจิตร
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  วอทอง
10. เด็กชายเอกพจน์  พืมขุนทด
 
1. นางสาวนิตินุช  จินดาอ่อน
2. นางสาวภาวินี  เถื่อนสุคนธ์
3. นางอรทัย  จิตณรงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมนยา  มนขุนทด
2. เด็กหญิงฐิตาพร  สุดใจใหม่
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จิตรรักษ์
4. เด็กหญิงณัฐนารี  เซียงฝุง
5. เด็กชายธนดล  แดงขาว
6. เด็กชายพงศกร  ขุนพังเขียว
7. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เรืองจันทร์
8. เด็กชายพีรพัฒน์  มากสุข
9. เด็กชายภควัฒน์  รอดเพชร์
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  รอดเพชร์
 
1. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
2. นางสาวคณิตศา  ศรีสุขใส
3. นางสาวปิยรัตน์  บุญฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วรัตนศรี
2. เด็กหญิงนราธิป  สวยแท้
3. เด็กหญิงรสินทรา  ไหมสุวรรณ
4. เด็กหญิงวัลย์ใหม่  ช่อวิเชียร
5. เด็กหญิงอัญรินทร์  แก้วทอง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรียะพันธ์
7. เด็กหญิงเบญญาภา  โรจนศวิญญา
8. เด็กหญิงเปรมยุดา   สุขศรี
 
1. นางชุติมา  เพชรหนู
2. นางวิไลลักษณ์   เกษมไชยานันท์
3. นางสาวอริยา  ไกรสนาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงชนากานต์  อรัญภูมิ
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  คำโปร่ง
3. เด็กหญิงภัทราพร  เมืองเกิด
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ยุโส้
5. เด็กหญิงอรปรียา  ตี้กุล
6. เด็กหญิงอารยา  กรตน้อย
 
1. นางสุมาลี  ฮ้อบุตร
2. นางอัจฉรา  พะโยม
3. นางกมลวรรณ  กุมารน้อย
4. นางพิทยา  ศรีสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  คำแก้ว
2. เด็กหญิงจิราภา  ปรีชารัตน์
3. เด็กหญิงจุฑามณี  นนทศักดิ์
4. เด็กชายชนะกานต์  จะรา
5. เด็กหญิงปนัดดา  วิเชียร
6. เด็กหญิงปิยมาศ  ปรีชารัตน์
 
1. นายกฤษฎา  แก้วคง
2. นางสาวอัจฉรา   ส้มเขียวหวาน
3. นางสาวมนัญญา  ชูมณี
4. นางเกษร  นาควรรณ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางฉาง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บัวทิพย์
2. เด็กหญิงกัลญา  สุขเส้ง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เทพรัตน์
4. เด็กหญิงบี  -
5. เด็กหญิงสอง  -
6. เด็กหญิงโยสิตา  ไทยบุรี
 
1. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฎิ์
2. นางสาวพิมพ์นิภา  เพชรนุ้ย
3. นางรุ่งทิพย์  พุทธพฤกษ์
4. นางสาววาสนา  ช่างสลัก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงชาลิสา   วิเชียรครุฑ
2. เด็กหญิงฐิติวรดา   ใจกลาง
3. เด็กหญิงดาริกา   บุตรทอง
4. เด็กหญิงธีนิดา   ชมพูแดง
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   ปานนก
6. เด็กหญิงเนตรชนก   ทิมทอง
 
1. นางสาวจิราวดี  บุญเลื่อง
2. นางพัชญ์สิตา  ทองสีทอง
3. นางนฤมล  ทองจันทร์
4. นางวารุณี  สังขผล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  พนัสนาชี
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  คลี่แก้ว
3. เด็กหญิงพลอยใส  ภูกัน
4. เด็กหญิงรุจจิรา  เรืองกำเนิด
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เปล่งศรี
6. เด็กหญิงศุจินทรา  อีศาสตร์
7. เด็กหญิงอนันตญา  คำล้อม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ม่วงหมั่นกิจ
2. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์
3. นางสาวศิริวรรณ  วรรณนิยม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 1. เด็กหญิงกรณิฎา    คำทอง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    อินทองมาก
3. เด็กหญิงณภัทร   นิลเพชร
4. เด็กหญิงฟากฟ้า   บุญสนอง
5. เด็กหญิงสลิลลา    เกาะทอง
6. เด็กหญิงอติกานต์   แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงอริสา   จันทรัตน์
8. เด็กหญิงอริสา   เรืองทอง
 
1. นางอมรรัตน์   คำวอน
2. นายวทัญญู   สังข์สวัสดิ์
3. นางสาวนุชรินทร์   ตุลานนท์
4. นางสุนันทา   ธรรมโชติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ใจแจ้ง
2. เด็กหญิงฉัตรียนัน  ซังปาน
3. เด็กหญิงธวัลฤทัย  ยุติธรรม
4. เด็กหญิงประภัสสรา  ประมวญพิสุทธิ์
5. เด็กหญิงปิยธิดา  นาคพิน
6. เด็กหญิงภัคนันท์  แก้วสุวรรณ์
7. เด็กหญิงวิชญาดา  กองนอก
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มณีโชติ
9. เด็กหญิงสุธีธิดา  สิ้นเซ่ง
10. เด็กหญิงสุพิชญา  คชฉิม
 
1. นางปิยาภรณ์  อักษรนำ
2. นางสาวนุชนาฎ  ระห่างภัย
3. นางสาววิจิตรานุช  ลำดวน
4. นางสาวผกาวดี  หอมพรหม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงฐาปนี   วรรณทอง
2. เด็กหญิงณัฐกมล   ช่วยชูสกูล
3. เด็กหญิงณัฐกุล   ช่วยชูสกูล
4. เด็กหญิงธนพร    คงขวัญ
5. เด็กหญิงธันยพร    ชุมแก้ว
6. เด็กหญิงพิชญาภัค    ศรีโพธิ์
7. เด็กหญิงลักษณ์นารา   จิตโสภิณ
8. เด็กหญิงวิลาสินี   ศรีโพธิ์
 
1. นางกฤตพร    สุวรรณรัตน์
2. นางสาวฐานิตา   ชุมแก้ว
3. นางสุพรรณิการ์   ทับถม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  พูลสุด
2. เด็กหญิงตวงบุญ  ทองประดับ
3. เด็กหญิงธัญสุดา  บัวทอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่วยนวล
5. เด็กหญิงนฤมล  อนันตรานนท์
6. เด็กหญิงนิรชา  พูลสุด
7. เด็กหญิงรุจิราพร  ทองพุก
8. เด็กหญิงวรรณษา  ท่อแก้ว
9. เด็กหญิงศิริพิมพ์  ชุมด้วง
10. เด็กหญิงอนงนาฏ  คชาวรรณ
 
1. นางกานต์สิรี  ชูทอง
2. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
3. นางชื่นจิต  ชูเอน
4. นางสุกัลยา  จันทร์ดำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางแหวน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชะนะสุข
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  เทพบุตร
3. เด็กหญิงพรรณวดี  มณีฉาย
4. เด็กหญิงภาณิศา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงวทันยา  เหลืออ้น
6. เด็กหญิงวรัญญา  เหลืออ้น
7. เด็กหญิงศศิธร  ธวัชดำ
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปานทอง
 
1. นางสาวกานต์มณี  ธราธรเลิศพงษ์
2. นางสาวจันทนา  ยังกิว
3. นางปิยะวรรณ  ล้ำเลิศ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ฉั่วเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐฐานันตร์  สะอาด
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  อำพันมณี
4. เด็กหญิงพิมพิกา   คงชุม
5. นางสาวมาริษา   พรมมุณี
6. เด็กหญิงวชิโรญา  ประพันพจน์
7. เด็กหญิงวนิตา   สวัสดิ์เนียม
8. เด็กหญิงสาวิกา   สุวรรณแย้ม
 
1. นางสาวนัยน์ปพร   บุญมี
2. นางสาวนิรวรรณ   หิ้นเตี้ยน
3. นายธวัชชัย   แซ่โค้ว
4. นางสาวณัฐปภัสร์   กุลสวน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 1. เด็กหญิงกมลชนก  โชติรัตน์
2. เด็กหญิงกัญญธรรม  สายธรรมชัย
3. เด็กหญิงณิภาพร   สายปั้นเหน่ง
4. เด็กหญิงพรไพลิน  พุทธจักจันทร์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  อินเจริญ
6. เด็กหญิงสุจิตรา  สายปั้นเหน่ง
7. เด็กหญิงอรัญญา  หลาหวัน
8. เด็กหญิงอริสรา  เปาะทอง
9. เด็กหญิงเปมิกา  รณฤทธิ์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ทวยหาญ
2. นางสาวฤทัยรัตน์   จินดาพล
3. นางปราณี  อ่อนคง
4. นางสาวปรมาภรณ์  เลี่ยมเพ็ชร
5. นางสาวกานต์ธิดามาศ  สุขธรสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกพร  นาสลับ
2. เด็กหญิงกุศลิน  บัวขวัญ
3. เด็กหญิงดาราวดี  ถิ่นพันธ์
4. เด็กหญิงนันทฉัตร  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงนิรชา  สุนิพจน์
6. เด็กหญิงนิรดา  สุนิพจน์
7. เด็กหญิงปุณิกา  จันทร์ดี
8. เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วสลับ
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  เทียมวงศ์
10. เด็กหญิงวาสนา  ศักดิ์ณรงค์
11. เด็กหญิงวิภาดา  วัดโคก
12. เด็กหญิงศศิวิมล  รักเย้า
13. เด็กหญิงศุภิสรา  ทับเที่ยง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ชัยแก้ว
2. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
3. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
4. นางกานต์สิรี  ชูทอง
5. นางดรุณี  ยิ้มแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงกนกพร  เพชรชูช่วย
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ช่วยนุกูล
3. เด็กหญิงดนุนาถ  เพชรเส้ง
4. เด็กหญิงนลินญา  ศิวิไล
5. เด็กหญิงนันท์ลภัส  ช่วยเกิด
6. เด็กหญิงปิยะรัตน์  พูลจนทร์
7. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  เนียมน้อย
8. เด็กหญิงสายน้ำ  หนูคง
9. เด็กหญิงสุวพัชร  ศรีปราชญ์
 
1. นายทรรศธร  สงอุปการ
2. นางสาวพียกา  ศรีใส
3. นางสาวณิชมน  เล็กกระโทก
4. นางสาวสดุดี  สังข์จันทร์
5. นางสิภาภรณ์  อริยกุลนิมิต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุวรรณ์
2. เด็กชายชัยวุฒิ  แนมใส
3. นายณัฐวุฒิ  น้อยพานิช
4. เด็กชายทัตเทพ  บุญก้องนภา
5. เด็กหญิงปณัทญา  ครองมณีรัตน์
6. เด็กหญิงปรีญานันท์  ล่องแดง
7. เด็กชายพิรุฬห์  บุญทวี
8. เด็กชายภูตะวัน  ชูเรือง
9. เด็กหญิงมาริษา  กอเดง
10. เด็กหญิงวรัญญา  นิโสย
11. เด็กหญิงวิภาภรณ์  หนูประดับ
12. เด็กชายศุกร์กอรี  ยุโส๊ะ
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พิณสุวรรณ
14. เด็กชายอดิศร  คังฆะสุวรรณ
15. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สิกพันธ์
16. เด็กหญิงเข็มจิรา  จันทร์ใหม่
 
1. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
2. นางสุรางค์  หมันหมาด
3. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
4. นายวิศรุต  เทวมิตร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  แซ่โก๊ย
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  รัตนะ
3. เด็กหญิงกรณ์กนก  แขกไทย
4. เด็กชายคฑาวุฒิ  พืชชน
5. เด็กหญิงจงกณนี  สูงสุด
6. เด็กชายณรงค์กร  ใจแกล้ว
7. เด็กหญิงบุญญานี  เหี้ยมหาญ
8. เด็กหญิงภัสรา  จำรูญสิน
9. เด็กหญิงลลิตา  หลงรักษ์
10. เด็กหญิงวันวิสาข์  เกษร
11. เด็กชายวีรเชษฐ์  ไชยยุทธ
12. เด็กหญิงศิญาภรณ์  แดงกุล
13. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีพุฒสุข
14. เด็กหญิงอรุณรัตน์  คงเดิม
15. เด็กชายเชฐษ์ฐา  ปรุงปลื้ม
16. เด็กหญิงโสภา  แก้วประชุม
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทวงค์
2. นายจีระศักดิ์  พืชเกิด
3. นายณัฐพล  ทับทิม
4. นางสาวกรรณิการ์  สวัสดี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงฉันทิศา  สัจบุตร
2. นางสาวชมพูเนกข์  ทองนุช
3. นางสาวชาลิสา  ชูสุวรรณ
4. เด็กหญิงฐิติกานต์  ถนอมชีพ
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปานกล่อม
6. นางสาวณัฐริกา  ตันประดิษฐ์
7. เด็กหญิงธารารัตน์  แจ่มดวง
8. นางสาวธิดารัตน์  ช่วยนวล
9. นางสาวศริยา  อยู่เจริญ
10. เด็กหญิงศิริพิมพ์  จุ้งเจริญ
11. เด็กหญิงอารยา  สุขลิ้ม
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวติญชมา  สุนทรนนท์
3. นางสุกัลยา  จันทร์ดำ
4. นางดรุณี  ยิ้มแก้ว
5. นางชื่นจิต  ชูเอน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กชายชนนน   มุขสุวรรณ
2. เด็กหญิงธัญรดี   ภวัตชานิธิกาญ
3. เด็กหญิงธัญสรณ์    คำพุท
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกตุบรมย์
5. เด็กหญิงสิริกานต์    เอียดแอ
 
1. นายถิระพงษ์   อ่อนมนิล
2. นางสาวนิชาภา   ชื้อขำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท้ายโนต 1. เด็กชายคณิศร  พุ่มนุ่ม
2. เด็กหญิงชาลิสา  อุ่นอก
3. เด็กชายธนกร  พูลเนียม
4. เด็กชายพีรยุทธ  ทองดำ
5. เด็กชายเรวัตร  พรมทองแก้ว
 
1. นายธนวิชญ์  ศิริพงศ์ประพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนฤดี  เจนกิจ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สายทอง
2. เด็กชายณัฐชนน  บุญเมือง
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  เพชรฤทธิ์
4. เด็กชายวิศษรุจน์  ญาตินิยม
5. นายสุเทพ  สุขดำ
 
1. นายศุภโชค  รอดทับ
2. นายสรายุทธ  ถนอมกาย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 1. เด็กหญิงยาวารียะห์   ลาเต๊ะ
2. เด็กหญิงอูแมกลือซง   วาแมดีซา
 
1. นางสาวกาสมียะ   อาเซ็ง
2. นางสาวสุนยะห์  เจ๊ะหลี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โซ่พลงาม
2. เด็กหญิงนิสรีน  หีมหม๊ะ
 
1. นางนงคราญ  ศิริรังษี
2. นางเจษราภรณ์  สองเมือง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กหญิงธนัฐธิฌา   รอดศรี
2. เด็กชายธเนศร์  ทองจีน
 
1. นางอภิญญา   สุทธิวรางกูล
2. นางสาวพัชมาภรณ์  หนูเหมือน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายอังกูร   ผลิโกมล
 
1. นางสาวนวพร   คงราช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ชินธีรกานต์
 
1. นางสาววาสนา  มีเดช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกุรัยมาวุดาร์ด   หมัดหมาน
 
1. นางสาวพัชนียา   เตาสัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทายะนา
 
1. นางพุทธชาด  ทองหวาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายพศิน  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวอุไรพรรณ  ด้วงอินทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงวันซัลวานี   ศรีตุลาการ
 
1. นางสาวพัชนียา   เตาสัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณดี  รินทรวิฑูรย์
 
1. นางกอบกุล  สงสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชัญญาภัส  สุภัทรประทีป
 
1. นางสาวนัยนา  ยิ่งยง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงมัทณา  สุบาโกย
 
1. นางสาวบาชีร๊ะห์  มะสมัน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงธนัทฌญา  ช่วยเต็ม
 
1. นางสาวเยาวณี  อินสุรธาร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักกอ 1. เด็กหญิงกนกนภา   บุญเรืองขาว
 
1. นางสาวสุกัญญา   ไวยรัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงวรวลัญช์   พชรสิริ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์   ชินบุรารัตน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงปิยรักษ์  เสือคำ
 
1. นางอรอุษา  ใจรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายพชร  มาสินธุ์
 
1. นางสาวนพรรณพ  แจ้งสว่าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแพรก 1. เด็กหญิงสิราวรรณ   บุรีเลิศ
 
1. นางสาววิรัลญา   โงกเขา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุณธรรมวิทยา 1. เด็กหญิงกัญพัชญ์   เจตนา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์   กาญจนสำราญวงศ์
 
1. MissDAN NING    WANG
2. นางกุ้ยยิง   แซ่จาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมันตานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภัทร  ลิขิตศุภมงคล
2. เด็กหญิงอัณณ์ชญา  ธนินดิลกพัฒน์
 
1. MissLIN  LIDAN
2. นางสาวกมลทิพย์  แก้วมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศิริสุวรรณ
2. เด็กหญิงปองทิพย์  ชลธารสฤษฏ์
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  แววสง่า
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ปรีดางกูร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงกมลา  ช่วยประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  หีดสิน
 
1. นางสาวอลิตาร์  ศรีชาเยศ
2. นางสาวกานต์สิริ  แดงศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฝาง 1. เด็กหญิงวาฮีดา  แวดาแม
2. เด็กหญิงฮายาตี  เจะหลง
 
1. นางสาวรูกัยยะห์  สะนอ
2. นางสาวฮัสหน๊ะ  บือราเห็ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่เฮง
2. เด็กหญิงสุธานุช  เอียดตลอด
 
1. นางสาวพิมพ์สุดา   วุธรา
2. นางสาวปรียานุช  ทิพย์เหรียญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังไทร 1. เด็กชายนาดิร  ยามา
2. เด็กชายพชรพล  บุญอารี
3. เด็กชายสดายุ  มามะ
4. เด็กชายสุรวุธ  ชัยสุด
5. เด็กชายอัสมี  ห้วยลึก
6. เด็กชายอารีฟีน  ศรีสะอาด
 
1. นายสุรวุฒิ   อารีชล
2. นายธีระศักดิ์  ล่องสุนทร
3. นายลือชาย  จิตรรักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพร่อน 1. เด็กชายต่วนอาคีรีน  กูปิ
2. เด็กชายต่วนอาฟีลิน  กูปิ
3. เด็กชายวาเฮด  สามะอาลี
4. เด็กชายอัฟฎอน  เจะแต
5. เด็กชายอามีน  โดซา
6. เด็กชายไซฟูเลาะ  มะมิง
 
1. นางสาวอาสือหม๊ะ  เซ็งโซะ
2. นายขจร  ชอบทำเหมือน
3. นายเอกไชย  นวลขวัญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโต 1. เด็กหญิงนูรฟิรดาว  วาจิ
2. เด็กหญิงปารีเซาะ   แยนา
3. เด็กชายฟารุส  ยาลอ
4. เด็กชายฟารูก  แวหลง
5. เด็กหญิงมูนีฟาฮ์  กาเจ
6. เด็กชายอัฟฟาน  กะดะแซ
 
1. นายสุชาติ  แซ่ชั้น
2. นายพงศ์ธร  หัดเล๊าะ
3. นางสาวยุพา  คงดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิชิตสงคราม 1. เด็กหญิงขีโรชา  โพธิ์คำ
2. เด็กหญิงฐาณิตา  วิทีไว
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุ้มภัย
4. เด็กหญิงวนิดา  หน้าทอน
5. เด็กชายวีรากร  นวลพูล
6. เด็กชายศุภชัย  เทียบแก้ว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เกตุแก้ว
2. นางสาวจันทิมา  ศรีศิริ
3. นางสาวขวัญใจ  สมใจมั่น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายกันนภัทร   แจ้งสว่าง
2. เด็กชายทวีโชค   วิทยาธร
3. เด็กชายธัชชัย   แซ่โล้ว
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   คำมอญ
5. เด็กหญิงบงกชกร  เชาวนะ
6. เด็กหญิงอนัญญา  สำอ้างกาย
 
1. นางฐิตินันท์  กลิ่นทิพย์ขจร
2. นางสาวดนิตา  พิษบุญ
3. นางนภัทร  นามสุข
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   ยอดศรี
2. เด็กชายจิรันธนิน   เรืองณรงค์
3. เด็กชายพรพิภัทร   ช่วยรักษา
4. เด็กหญิงวรธิดา   เกื้อเพชรแก้ว
5. เด็กชายศุกลภัทร   ฤทธิ์ช่วยรอด
6. เด็กชายอมร   ฐานะกาญจน์
 
1. นางสาวญาสุมินทร์  บุญสนอง
2. นางจุรี  บำรุงศรี
3. นางสาวศิริลักษณ์  มีพัฒน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขจรบำรุง 1. เด็กชายจักรพงศ์   วัชชนะ
2. เด็กชายทินภัทร  แพเกิด
3. เด็กชายธีระเดช  วงศ์ศรียา
4. เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์  สุดจำนงค์
5. เด็กชายสิริพงษ์  วังชนะกุล
6. เด็กชายสุธรรม   พรหมรุ่ง
7. เด็กชายสุภนัย  เขียวสวัสดิ์
8. เด็กชายอภิวัฒน์  สังคหานันท์
 
1. นายพงศ์พจน์  เพลินแก้ว
2. นายสุรวุฒิ  พรหมหิตาธร
3. นางสาวดาริน  เส้งสุย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาหมน 1. เด็กชายมะซาฟิต  อาลี
2. เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟีย์  วาโซ๊ะ
3. เด็กชายยาการียา  ลือโมะ
4. เด็กชายสุไลมาน  ซือกี
5. เด็กชายอับดุลฮาฟิด  มะมิง
6. เด็กชายอัลฮาดีฟ  มะสาโลง
7. เด็กชายอิสมาแอ  วาเย็ง
8. เด็กชายฮาซัน  ปูเตะ
 
1. นางรุสนี   กาลอ
2. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเล๊าะห์  กาลอ
3. นายอับดุลเลาะ  มะเกะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียงศิริ 1. นายชนสรณ์  วงเขิน
2. เด็กชายณัฐกร  ณ นคร
3. นายถิรวิทย์  จงกลการ
4. นายธนพล  จันทร์ภูมี
5. นายปรเมษ  ส้มแป้น
6. เด็กชายพงศกร  ผ่องแผ้ว
7. นายพงศธร  บุญมาศ
8. นายพีรพัฒน์  ศรีสุข
 
1. นายสมโชค  สวนกูล
2. นางเสาวภา  ช่วยเล็ก
3. นางวสุรัตน์  ส่งนวล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กชายก้องกิดากร   บรรลือพืช
2. เด็กชายก้องภพ   ล้อมคง
3. เด็กชายติณณพัชร์   ชัยเพชร
4. เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ใจสมุทร
5. เด็กชายมงคลธรรม   กำเนิด
6. เด็กชายมูฮัมมัดอาลี   เสียมไหม
7. เด็กชายยศกร   จีนประชา
8. เด็กชายหัสวีร์   ชูรุ่ง
9. เด็กชายอนพัทย์   ป้อมสุวรรณ
10. เด็กชายไพสิฐ   ชุมประยูร
 
1. นางอุไรวรรณ  ศรีระวรรณ
2. นางสาววิยะวรรณ   หาดเกลี้ยง
3. นางณัฐพร   โบสะอิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 90.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รักษาศรี
2. เด็กหญิงกัสซะเราะฮ์  บุญคมรัตน์
3. เด็กหญิงชมพูพรรณ  อุดมศักดิ์
4. เด็กหญิงนันธิดา  ขุนฤทธิ์
5. เด็กหญิงรินรดา  ชูเทพ
6. เด็กหญิงวรัชญา  ชิดเอื้อ
7. เด็กหญิงอารัญญา  ขุนฤทธิ์
8. เด็กหญิงอุรัสยา  บุญเฮง
9. เด็กหญิงฮิจญารียะห์  คงยศ
10. เด็กหญิงเมตตา  ปานทิพย์ทวีกุล
 
1. นางสาววลัยพร  อุ่มชัย
2. นางฟัตมา  ไวยรัตน์
3. นางสาวศิรินธร  เกื้อเพชร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 89.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  บำเพ็ญ
2. เด็กหญิงณัฎณลิลป์  สุระกา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   ชำนาญ
4. เด็กหญิงดรัลรัตน์  แจ้งเศรษฐ
5. เด็กหญิงธัญชนก  นาคเล็ก
6. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อินขาว
7. เด็กหญิงปัณฑิตา  ด้วงเพชร
8. เด็กหญิงมัทนา  กรุงแก้ว
9. เด็กหญิงศิริณพัชร  ค้ำวงค์
10. เด็กหญิงโกลัญญา  ศรีธานี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สรรเสริญ
2. นางสาวโสรัจจะ  ซ้ายคล้าย
3. นางสาวกิตติยา  เกิดสมนึก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับวัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ฉิมภารี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มุขสุข
3. เด็กหญิงซั่ว   พม่า
4. เด็กหญิงดอกฟ้า   พม่า
5. เด็กหญิงพรพรรณ   ใสสะอาด
6. เด็กหญิงลภัสลดา   สุขปลอด
7. เด็กหญิงสิริกาญจน์   นิลเดชา
8. เด็กหญิงอารีรัตน์   วรรณสิน
9. เด็กหญิงเกษมณี   ส่องแสง
10. เด็กหญิงเด็กหญิงอิงฟ้า  เกตเลขวัตร
 
1. นางสาวจิรายุ   พรหมแก้ว
2. นางสาวกษมา  แซ่ตั่น
3. นางสาวณัชชา   สุขตะโก
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 95.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอรุโณทัย 1. เด็กหญิงจรัญญพร  หีดคีรี
2. เด็กหญิงชลธร  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงณัฐฑิกาญจน์  คุ้มสา
4. เด็กหญิงณัฐิดา  แซ่ลิ่ม
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตะโกท่า
6. เด็กหญิงปิ่นปีนัทธ์  วงศ์พานิชย์
7. เด็กหญิงวรกานต์  พิบูลย์ธัญญะ
8. เด็กหญิงสิริกัญญา  ลำดวน
9. เด็กหญิงอารดาภา  ลอดเอ่น
10. เด็กหญิงเปมิกา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางนัยพิมพ์  บุญมี
2. นางสาวธีรพร  พันธุมจินดา
3. นางสาวลำยอง  สุวรรณสันติกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 94.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก 1. เด็กหญิงกชมล  เดชประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กัลยา
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กามเกิด
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสงค์
5. เด็กหญิงปุณญาพร  รอดแก้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทองแก้วเกิด
7. เด็กหญิงสุรัชญา  ทองฤทธิ์
8. เด็กหญิงอรณิชา  ทองทรัพย์
9. เด็กหญิงเตชิดา  อักษรไทย
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พัฒน์ทอง
 
1. นางอุไร  วิทยา
2. นางสาวอมรรัตน์  ถังทอง
3. นายสุรเชษฐ  เดชประสิทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลางาม 1. เด็กหญิงกนกนวล  เพชรสาย
2. เด็กหญิงจันทกานต์  สงสุข
3. เด็กหญิงชลิสา  ทองหวั่น
4. เด็กชายธนากร   มีเดช
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเกษม
6. เด็กชายพงศ์ศิริพัฒน์  ฤกษ์วัลย์
7. เด็กชายพิทักพงษ์  วงปาน
8. เด็กหญิงวีรยา  เกตุแก้ว
9. เด็กชายอธิวัฒน์   เกตุแก้ว
10. เด็กหญิงอัญรินทร์  ล้ำเลิศ
 
1. นายบรรพต  เจริญพร
2. นายยุทธนา  ฉิมยินดี
3. นางสาวสุชลี  สวัสดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชยานันต์  ผลวารี
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์  บุญราศรี
3. เด็กหญิงฐิตาพร  สุดใจใหม่
4. เด็กหญิงฐิตาภา  สุดใจใหม่
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  จิตร์รักษ์
6. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์มาก
7. เด็กหญิงพิชามญช์  เอี่ยมโอฐ
8. เด็กหญิงศิริเพชร  คงแก้ว
9. เด็กหญิงสุชานันท์  ผลผลา
10. เด็กหญิงอมลณัฐ  กรดแก้ว
 
1. นางจุไรรัตน์  สงประหยัด
2. นางสาวคณิตศา  ศรีสุขใส
3. นางสาวปิยรัตน์  บุญฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 90.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 1. เด็กหญิงจันทิมา  มูสิก
2. เด็กหญิงนภัสสร  ขาวปลอด
3. เด็กหญิงบุณยาพร  เสือทอง
4. นางสาวรินรดา  เปลี่ยนกลาง
5. เด็กหญิงวริษา  ขาวปลอด
6. เด็กหญิงวิกัลยา  บุญสรรค์
7. นางสาววิภาวดี  ระวิโรจน์
8. นางสาวสุชาวดี  มากชูทรัพย์
9. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์วิสิทธิ
10. เด็กหญิงอนันตญา  ยศสมบูรณ์
 
1. นางสาวภัททิยา  ชื่นวิเศษ
2. นางสาววัฒนา  บัณฑิต
3. นางชาลินี  คลองโคน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 88.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงธัญชนก  นาสสุวรรณ
2. เด็กหญิงธันยพร  จันทร์คง
3. เด็กหญิงอัยลดา  เพียรงาม
 
1. นางรุ่งจิตร  อร่ามศรี
2. นางสุภาวดี  แก้วเนื้ออ่อน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 84.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จีนหีต
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรจวงจันทร์
3. เด็กหญิงเมธิญา  เพชรเกตุ
 
1. นางสาวศุภรัตน์  วัฒนา
2. นางสาววันวิสาข์  จูตระกูล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ชาลี
2. เด็กหญิงธนิดา  มงเล่ห์
3. นางสาวภาวิณี   รัญวาศรี
4. เด็กหญิงมุฑิตา  ไชยวร
5. เด็กหญิงรุสษิณา  บริเพ็ช
 
1. นายมะชานน  เหล่าโสด
2. นางสาวรุวัยดา  หมีนพราน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แก้วยาว
2. เด็กหญิงกัลยากร   จิระพันธ์
3. เด็กหญิงชณพร   รักนิ่ม
4. เด็กหญิงนนทพร   วันแปรง
5. เด็กชายพงศกร   รักษ์เจริญ
6. เด็กหญิงภิชญ์นรี   โลหะ
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   แก้วแหลมหญ้า
8. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา   ศรีทิพย์
9. เด็กหญิงศรัณรัตย์   เกียวจันทึก
10. เด็กหญิงสุรารักษ์   คงเพชร
 
1. นายธีรทัศน์   ราชแก้ว
2. นางชมัยพร   กาลพันธ์
3. นางสาวอริณชาภัทร์   ชูทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปำเมโค
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชุมปรางค์
3. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สายแก้ว
4. เด็กหญิงณิชากร  แก้วเอียด
5. เด็กหญิงนริศรา  เบ็ญโส๊ะ
6. เด็กหญิงรังสิมา  ค้ำทอง
7. เด็กหญิงวรรณรดา  นำแก้ว
8. เด็กชายศุภโชค  สุขมาก
9. เด็กชายอธิการ  คงชู
 
1. นางมิน๊ะ  นิยมเดชา
2. นายนพดล  สงเขียว
3. นางสาวฐิตินันท์  สุตระ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 1. เด็กหญิงกฤติมุข   สินชัย
2. เด็กชายคเชนพงษ์   คงนคร
3. เด็กหญิงจิรัชญา   รักษาเทพ
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   เศษคง
5. เด็กหญิงณทยา   รอดรัก
6. เด็กหญิงธิดาทิพย์   ช่วยชะนะ
7. เด็กหญิงพัชญ์ฑิตา   คงชู
8. เด็กหญิงวรัทยา   กุลวานิช
 
1. นางอรอุมา   ชูบุญส่ง
2. นางสาวณัฏฐเนตร   ธนูศิลป์
3. นางสาวพนิดา   ทองหวาน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพระ 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เหลือจันทร์
2. นางสาวกุลภัทร  บาวแช่มช้อย
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เขียวนุ้ย
4. นายธนกร  กูริกัน
5. เด็กชายพงศกร  จอกน้อย
6. เด็กหญิงภาสินี   คำวิเศษ
7. นายสมรักษ์  ศิริพันธ์
8. เด็กหญิงสุประวีณ์  ศิริอักษร
9. นางสาวอาทิตยา  เรืองจรัส
10. เด็กหญิงเกวลิน  หลีหมาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี  เติมแต้ม
2. นางสาวฐปนกุล  ไชยพูล
3. นางสาวกันญาพร  สังข์ทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนแดง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   จิตรพันธ์
2. นางสาวกิตติญา   จี่เรือน
3. เด็กหญิงขวัญธิดา   แก้วนวล
4. นายชิษณุชา   เงินแก้ว
5. เด็กหญิงฐนิตา   เหมือนหนู
6. เด็กหญิงนิตยา   หวังหวัน
7. เด็กหญิงรัชนี   หวังหวัน
8. นายรัฐภูมิ   นาวาทอง
9. นางสาววันวิษา   จูงพันธ์
10. เด็กหญิงสุฑาฤดี   มณีวรรณ
 
1. นางสาวสาวิตรี   เดโชศาสตร์
2. นางสาวผกามาศ  ชัยบุญ
3. นางสุจิตรา  มามาตย์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนรวบ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีสนธิ์
2. เด็กหญิงกรกนก  ทับเนียม
3. เด็กหญิงบุญนิตา  เทวบิน
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ข้ามสมุทร
5. เด็กหญิงลักษณ์อุษา  เทวบิน
6. เด็กหญิงวรารัตน์  รอดเกิด
7. เด็กหญิงวิภาพร  หนูแดง
8. เด็กชายวีรภัทร  แดงบำรุง
9. เด็กหญิงศศิวิมล  มั่นคง
10. เด็กหญิงอภัสรา  จันทร์พงษ์
 
1. นายโฆสวันต์  วิชยศิลปศรี
2. นางสาวกาญจนา  ใจแข็ง
3. นางจำนันท์  เศษสุข
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. นางสาวปฎิตา  แก้วช่วย
2. เด็กชายพัชรพงศ์  จันทนุกูล
3. เด็กหญิงศิริณภา  ยามงคล
4. นางสาวอัจจนา  โกศล
5. นางสาวอารยา  ภาวตรี
 
1. นางสาวธันยาลักษณ์  มากคงแก้ว
2. นายวันชนะ  ชูแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บัวอินทร์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   ฤทธิชัย
3. เด็กชายธนภูมิ   จิตจำ
4. เด็กหญิงพัชราวดี   เพชรชนะ
5. เด็กหญิงอมิตตา   สารา
 
1. นางสาวอภิญญา   พนารักษ์
2. นายสิทธิชัย   ขันธ์ฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1. เด็กชายตอลฮะห์  มะเซ็ง
2. เด็กหญิงนิสรีน   วาตี
3. เด็กหญิงนูรีฮัน   ยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงอัฟวานีย์   ปีเก
5. เด็กหญิงอิสนาดา   ซาอิ
 
1. นางสาวซูซัน   แนกา
2. นางสาวมีลา   ลืองิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกัญชพร  หมื่นสนิท
2. เด็กหญิงกุลธรา  วรรณะ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดราช
 
1. นางสาวศิริพร  ทองชูดำ
2. นางสาวนิชาภา  ปิ่นทองพันธ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเก่า(สะบ้าย้อย) 1. เด็กหญิงฐิติมา  บัวผัน
2. เด็กชายพิชญ  ยอดศรี
3. เด็กหญิงมณฑนา  บุญมากปาน
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
2. นางสาวดาวฤดี  ทองกับศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ทองขาว
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เจริญกุล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   หนูรัตแก้ว
 
1. นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
2. นางสาวดารัญ  แสงสวัสดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงกัลยกร  เพชรดำ
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ปันติกา
3. เด็กหญิงอารียา  ม้าโอย
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายอนิรุทร์  โทบุรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม 1. เด็กหญิงกัญจ์กนก  พัชนะ
2. เด็กหญิงธารวิมล  มีสิทธ์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  บรรเทิงจิตร
 
1. นางสาวจิดาภา  เพ็ชรสุดศรี
2. นายกิตติ  ใจซื่อ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. นางสาวกานต์ติมา   ซ่อนศรี
2. เด็กหญิงดลพร   อุปครุธ
3. เด็กหญิงธัญรัตน์   ใจกว้าง
 
1. นางสาวนาริสา  เล็กแท้
2. นางสาวอัจฉรา  เจี้ยมดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกาะทอง
2. เด็กหญิงณัฐจิราภา  ขาวมาก
3. เด็กชายธนพัฒน์  หินาแวหามะ
 
1. นางวารุณี  มณีนวล
2. นางปราณี  สุวลักษณ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงจันฑิมากร  หนูจีน
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ปะนะสี
3. เด็กหญิงภัทรมิญช์  ปานยืน
 
1. นางกัญญาภรณ์  รัศศรี
2. นางสาวอัญนิษา  ก้าวศิริรัตน์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กหญิงกรรวี  บินกาญจน์
2. เด็กชายกิตติภพ  สันติวิริยะกุล
3. เด็กหญิงอชิรญา  อนุวัตร
 
1. นางสาวกัญจนา  คชศิริ
2. นางสาวเกตุวดี  รุ่งเรือง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ไวยกิจการณ์
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    สิทธิการ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    วงจันทร์
 
1. นางสาวภัชชนก    ชูช่วยสุวรรณ
2. นางโสพิศ   เหม่นแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1. เด็กชายสุไลมาน   มะแด
2. เด็กหญิงอลิยา  ดาเร๊ะ
3. เด็กหญิงอัสนีนา   อูเซ็ง
 
1. นางสาวรูซีตา   ดือราแม็ง
2. นางสาวซอฟาวาตี   บินอูเซ็น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดจิก 1. นายธนภูมิ  ทินบุตร
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พัฒนสังข์
3. นางสาวสุธาสินี  แสงทอง
 
1. นางสาวสุลาวรรณ์  เสวตจันทร์
2. นางสาวธมนวรรณ  พิทักษ์เสรีธรรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวถนน 1. เด็กหญิงณกมล  ฤกษ์บุตร
2. เด็กชายธนวิชญ์  ทิมุนี
 
1. นางสาวนาฏนารี  หัสดำ
2. นางสาวประภาพรรณ  ทองรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1. เด็กชายจุลพัชร  สุขสง่า
2. เด็กหญิงฮัซวานี  สุปราณี
 
1. นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสุข
2. นางศิรินรัตน์  จันทสุวรรณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กชายกฤภณุ  สุคนธมัต
2. เด็กหญิงพรรณวรท  หนูทอง
 
1. นางสาวศิโรรัตน์  ติ่งทอง
2. นางสาวสุชาดา  สุเหร็น
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) 1. นายพรอนันต์  พัตราพล
2. เด็กหญิงลลิตา  ชารีพันธ์
3. นายสุธี  อยู่คล้าย
 
1. นางสาวนภชนก  จินดาวงษ์
2. นางสาวหัชกช  อมตพันธุ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 1. เด็กหญิงนิซูไฮฟาร์   สาเมาะ
2. เด็กหญิงนูรอัยน์  และฆาเย๊าะ
3. เด็กหญิงอามีนะห์  สาเหาะ
 
1. นางสาววรรอิสมี   วาเด็ง
2. นายสุรเดช   ยุวธนานนท์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองจัน 1. เด็กชายธนพนธ์  พรมสวัสดิ์
2. นางสาวสุทธิกานต์  เพชรรัตน์
3. เด็กชายไตรเทพ  ช่วยนุสนธ์
 
1. นางสาวสุทธิดา  สุวรรณพิมาน
2. นายคัณฐี  เทพทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 1. เด็กหญิงพิชญา  ฤทธิพรัด
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ทองนวล
 
1. นางนูรฟาติหะฮ์  อิบบราเฮง
2. นางเจนจิรา  วณิชชากรพงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงดำ
2. เด็กหญิงวริสรา  ขาวบาง
 
1. นางสาวมยุเรศ  เปาะทอง
2. นางกรภชา  เพ็งรัศมี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงวริชญา   สาทะกิจ
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ   วาธุโม
 
1. นางสาวสาริศา  ไชยสมบัติ
2. นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายควน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ล่าดี้
2. เด็กหญิงนภัสสรา  ล่าดี้
 
1. นางนัศรีน  ตาเดอิน
2. นางยาลีน่า  มานีอาเหล็ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง 1. เด็กชายจักรดุลย์  ไพโรจน์
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  พรรณราย
 
1. นางสาววชิรญาณ์  คงศรี
2. นางสาวนงลักษณ์  ทองเขียว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทรงาม 1. เด็กชายอัฒฐกร   จันทร์สุขศรี
2. เด็กหญิงเปมิกา   นาคสวาท
 
1. นางสาวปฐมา   เกลี้ยงสิน
2. นางสิรภัทร   สังข์วิเศษสุทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   คงชิต
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ครองยุทธ์
 
1. นายภาณุพันธุ์  ขาวสังข์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญถาวร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กชายธาราธร  ทองหนัน
2. เด็กชายนันทพัฒน์  หลงกลาง
 
1. นายพุฒิสรรค์  อนุกูลพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาแย 1. เด็กหญิงอลิศรา  เซ็ง
2. เด็กชายอับดุลเล๊าะ   เซ็ง
 
1. นางอาซีย๊ะ  หมีทอง
2. นายมัรวาน  สะอะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 1. เด็กชายปัณณทัต  อ๋องเอื้อ
2. เด็กชายรัชพล  สมอทอง
 
1. นายพงศวัชร์  โชติศิริเขมรัชต์
2. นายอรรถพล  สาระโบก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามพัน 1. นายกฤษดา  เกื้อเดช
2. นายธนายุทธ  ขุนทองแก้ว
 
1. นายนนท์ปวิธ  ปานกล่อม
2. นางสาวนันทพร  สุขสบาย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. เด็กชายพิทักษ์  มุหมีน
2. เด็กชายวนชัย  คงเพ็ง
 
1. นางสาวสุชาดา  ไชยวรรณ
2. นายมูฮำหมัด  ชอบงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายณัฐพนธ์   ไหมทิม
2. เด็กชายอนันต์   กำไรทอง
 
1. นางสาวอาทิตธิยา   เมืองแก้ว
2. นางสาวิตรี   ชูดำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 1. เด็กชายธนกฤต  ฤทธิเดช
2. เด็กชายเอกรินทร์  อัคคีเดช
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
2. นายณรงค์ฤทธิ์  อำไพ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายวิชธวินทร์   คงรุ่ง
2. เด็กหญิงศิชานัน   คงสกุล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   แซ่ฉั่ว
2. นางสาวเกษราภรณ์   ภุมรินทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เลี่ยนเส้ง
2. เด็กชายยามาลุดีน   หมัดอาด้ำ
 
1. นายชารีฟ  บิลหมุด
2. นายมูหัมมัด   มูซอ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กชายธีระศักดิ์   ชะลา
2. เด็กชายเถลิงศักดิ์  สุขแพ
 
1. นางเพียงเพ็ญ  หอมรักษ์
2. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนต่อ 1. นายชัชพงศ์  ขาวแดง
2. นายฤทธินันท์  เหมาะกิจ
 
1. นางสมฤดี  เด็นมาเส
2. นางซัลลียา  นันตสินธุ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูสา
2. นางสาวนาตาชา  ขำละออง
 
1. นางสาวรักษณัฎฐ์  ถนอมนวล
2. นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมทองวิทยา 1. เด็กหญิงซัรฟาอ์  ดีเยาะ
2. เด็กชายสันติพงษ์  เงินมาก
 
1. นางจินตนา  อารีตระกูล
2. นายศรัญญู  กูโน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมานุกูล 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสระดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พรหมคีรี
 
1. นางสาวปาริชาติ   ผลสด
2. นางสาวตรีระวี  จินดา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายปุณณวิช   บุญหลง
2. เด็กชายวรเมธ   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา   ปราบณรงค์
2. นางสาวณัฐพร   เลพล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงชาลิสา  โกปิน
2. เด็กชายอาชัญ  พรหมโสภา
 
1. นายประวิทย์  หนูสุข
2. นางสาวกษมา  ช่วยยิ้ม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กชายวัฒนา  ไทยยิ่ง
2. เด็กชายศิริชัย  ห่วงเพชร
 
1. นายธีระวัฒน์  ไชยพันธ์
2. นางสาวภัทรสุดา  เส็นติหย๊ะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พงษ์ปัญญา
2. เด็กชายวรากร  ปานศิริ
 
1. นายสุธน  พึ่งกิจ
2. นายพีรวิชญ์  ศักดาสาวิตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 1. เด็กชายชวนนท์  หนูนุ่ม
2. เด็กชายสรวิศ  รักษาเขตร
 
1. นางสุภมาส  รักษาเขตร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เพชรชำนาญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1. เด็กหญิงกรสิริ  ไสยรินทร์
2. เด็กชายปฤณ  กระจ่างแจ้ง
 
1. นางสาววราภรณ์  จินตะวร
2. นางสาวจุฑามาศ  เพ็ญจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฉลุง 1. เด็กหญิงชารีฟาร์   บิลหมุด
2. เด็กหญิงรุเบญี   บินหมาน
 
1. นายสุรัตน์   แซ่เล่
2. นางจริญญา   จันทร์จะนะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  รุ่งธานี
2. นายปฏิภาณ  พิพัฒน์พิทยากุล
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
2. นางกฤษณา  นพภาพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนยิ้ม
2. เด็กหญิงชาลิสา  พรหมคุ้ม
 
1. นางสาวกุลณัฐธิดา  ห้าวหาญ
2. นางสาวชณิตา  โชติพิรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 1. นางสาวกนกวรรณ   เรือนทอง
2. เด็กชายศุภณัฐ   ศรีทองกุล
 
1. นางสาวหยาดพิรุณ   แสงทอง
2. นางสาวสุธาทิพย์   เกิดเดช
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพร 1. เด็กชายณธภัทร   ชื่นแดง
2. เด็กหญิงพิชญ์ธิดา   วิเศษสุข
3. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์   เงินเจือ
 
1. นายไพฑูรย์   อุ่นอบ
2. นางพัชรา   จั่นเพชร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงธนพร  นุ้ยเอียด
2. เด็กชายปรัตถ์  ข่ายม่าน
3. เด็กชายอธิศ  แก่นจันทร์
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
2. นางสาวปัทมา  มูสิกะชะนะ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนแก้ว
2. เด็กชายรังสิมันต์   ขำจิตร
3. เด็กหญิงแก้วกาญจนา  สอนสีดา
 
1. นายเอกมงคล  จันทรลาภ
2. นางสาวนุชนาถ  คุตกาล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) 1. นายพงศ์สิริ  ศรีประสิทธิ์
2. นายพิสุทธิ์  บุญหลง
3. เด็กชายศุภกฤต  ศรีไทยรักษ์
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
2. นางกัญญาพัชญ์  พรมเขต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุโสะ 1. เด็กชายมะอัมรู  เดิมตำเต๊ะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดซาฟารี  ขะเร็มดีเยาะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดซูรอฟี  อาบูตัดสา
 
1. นายสิทธิชัย  ตีบยอ
2. นายสุริยะ  พูลพิพัฒน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1. เด็กชายณัฎฐพล  เกื้อสกุล
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  บุญศรีนุ้ย
3. เด็กชายพลาธิป  พสกบุตร
 
1. นายภัทราวุฒิ  บุญทองใหม่
2. นางสาวสารีนี  อาแว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายทฤฒคุณ   ลีบูรจินต์
2. เด็กหญิงปภัสสิริย์   แสงรักษาวงศ์
3. เด็กชายพิชญุตม์   สุรวาทิน
 
1. นายเอกสิทธิ์   ผลโสดา
2. นายบัชซุดิน   มอลอ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 1. เด็กชายกฤตพล  เหล่าพงษ์
2. เด็กชายธีระเดช  ธนบัตร
3. เด็กชายอดิศร  ชูจร
 
1. นายสุพศิน  เงินส่ง
2. นางสาวกรรณิการ์  บุญกาญจน์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  นาคขำ
2. เด็กหญิงวรัญญา  วุฒิ
3. เด็กชายวัชรันต์  พวงมาลา
 
1. นายภัทราวุฒิ  บุญทองใหม่
2. นายณัฐวัตร  บัวพรหม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  หนูวงศ์
2. เด็กชายศุภกร  สุขมีชัย
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แก้วเกิดศรี
 
1. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
2. นางสุรีย์พร  ชุติภาณุ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ 1. เด็กชายนันทวัต  เพ็ชรพงษ์
2. เด็กชายวุฒิชัย  เต้บำรุง
3. เด็กชายสมควร  หลานสัน
 
1. นายสมพงศ์  สมบูรณ์
2. นางสาวยันน๊ะ  ยีหรีม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่(สะบ้าย้อย) 1. เด็กชายกาดาฟี  สะนิ
2. เด็กชายณัฐพล  พืชนุกูล
3. เด็กชายอานัส  เบ็ญดือเระ
 
1. นายปรีชา  พืชนุกูล
2. นางสาวยุพิน  อินเรือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) 1. เด็กหญิงกวิลทิพย์   สุขดำ
2. เด็กหญิงปัตถมาภรณ์  สังดุก
3. เด็กหญิงศิริพร  ชูรักษ์
 
1. นายเสน่ห์   ฉีดอิ่ม
2. นางนิวัฒน์   เจริญมาศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าม่วง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฎฮา   ตาเห
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอิบนี   สนิ
3. เด็กชายอิกราม   สะดามะ
 
1. นายอิสย๊าส  หะมะ
2. นางสาวนูรียะห์   สุหลง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กชายอับดุลฮากิม   ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายอาบูคอยรี   สาและ
3. เด็กชายอารีฟีน   มะเซ็ง
 
1. นายดุลปาต๊ะ   ดอเล๊าะ
2. นางอาลีซา   อามิง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กชายชยานันต์  จำนงจิต
2. นายณัฐวุฒิ  ทองพันธ์
3. นางสาวเกศิณี  กาญจนรักษ์
 
1. นายอดุลย์  ศรีวิชิต
2. นางนภาศิริ  สิทธิดำรงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 1. เด็กชายฐิติวัสส์  ชูมี
2. เด็กชายภูริภัทร  กูแอ
3. เด็กชายฤทธิชัย  เพชรรัตน์
 
1. นายอนุสรณ์  หว่างดอนไพร
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีวิมล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่องาม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  เอี่ยมชำนาญ
2. เด็กชายวัชรา  ศรีพุฒ
3. เด็กหญิงศศิชา  อินทรจงจิต
 
1. นายโกวิท  หนูแก้ว
2. นางสาวอมรรัตน์  อินทรสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงพรพิมล  ขาวบ้านนา
2. เด็กหญิงวณิษา  ชูทวน
3. เด็กหญิงอธิชา  รินทร์เทพ
 
1. นางสาววิมล  บุญสม
2. นางสาวพฤกษา  เจตจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เอี่ยมเพ็ง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มรักษา
3. เด็กหญิงจิณห์วรา  อินมาก
 
1. นางสาวนริศรา  อ่อนละมุล
2. นางสุจินดา  จันทร์ธิบดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  จ๋อยพรม
2. เด็กหญิงนิตยา  ตั้งมั่น
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เขจรโมทย์
 
1. นางเสาวรัตน์  แก้วเกาะสะบ้า
2. นางสาวลัดดา  ธาตุวิสัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  อาหน่าย
2. เด็กหญิงชนิษฐา   โดยพิลา
3. เด็กหญิงนารียา   บริกัน
 
1. นายอาบีดีน   หลีเส็น
2. นางสาวปราณี   ศรียาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประตูพลิก 1. เด็กหญิงกชมน  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทร์คง
3. เด็กหญิงสุวาริน  สุวรรณศิลป์
 
1. นางสาววิมล  บุญสม
2. นางสุดสวาท  วิจิตรโสภา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ 1. เด็กหญิงกนกนิกา  เดชทัพ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขำณรงค์
3. เด็กหญิงชนิดา  ไตรเมศ
4. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  นาคพันธ์
5. เด็กหญิงณฐลักษณ์  สังวาล
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจเย็น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ดวงท้าวเศษ
2. นางสาวธิดารัตน์  ชูทอง
3. นางสาวศิริรัตน์  ทองหมื่น
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงกัญชพร  บุญแม่น
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุทธิหนู
3. เด็กหญิงนิชานันท์  ไชยวรรณ
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  วุ่นแสง
5. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีรุจี
6. เด็กหญิงอนัณชญา  ลักษณะ
 
1. นางพัชรี  แซ่สุ้น
2. นางสาววนิดา  ขุนทอง
3. นางสายใจ  อุซูอิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรุพ้อ 1. เด็กหญิงปทิตตา  รูปต่ำ
2. เด็กหญิงปยุดา  แก้วศรีนวล
3. เด็กหญิงปิยะพัชร  นวลทอง
4. เด็กหญิงมนต์นภา  พรหมเสน
5. เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วหนูนวล
6. เด็กหญิงเศารยา  พรหมคง
 
1. นายวัชรพงษ์  เต่แก้ว
2. นางสิวนี  อัญชลี
3. นางสาวลลนา  พลเพชร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  แพใหญ่
2. เด็กชายณัฐภัทร  เลี่ยมชาติ
3. เด็กหญิงนิตยา  เกรียงไกร
4. เด็กหญิงรัตนา  นาพิกุล
5. เด็กหญิงวาสนา  เคลือบอาบ
6. เด็กหญิงเกตุแก้ว  มงคล
 
1. นางทัศนีย์  อันติมานนท์
2. นางสาวศศิพร  สุมาลี
3. นางสาวศุภิสรา  หงอสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียงศิริ 1. นางสาวกนกสิริ    นิลทน
2. นางสาวฐิติชญา    บุบผัน
3. นางสาวฐิตินันท์    บุบผัน
4. เด็กหญิงพัณณิตา    โมราศิลป์
5. นางสาวรัตนประภา   ชูแก้ว
6. เด็กหญิงรัตนาวดี    ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายนิพนธ์    บุญรัตน์
2. นางศิริวรรณ    บุญรัตน์
3. นางสุกัญญา    สุวรรณรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงพรรณทิวา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงวรกานต์  เฉี้ยนเงิน
3. เด็กหญิงสาวิกา  อมราพิทักษ์
4. เด็กหญิงสุชาวดี  คงเพชร
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  จ้องโก้
6. เด็กหญิงอาภาภัทร  ศรีสุข
 
1. นางพรรณทิพย์  ปราบปราม
2. นางสาวสุธาศรี  คงชู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   มาตุวงศ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไหมจุล
3. เด็กหญิงชัชนันท์  ชมเชย
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  คุระนันท์
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  รักชีโหล่น
 
1. นางสาวอรกัญญา  สระบัว
2. นายสมประสิทธิ์  พลจรัส
3. นางอมรรัตน์  ฉิมประดิษฐ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำทับ 1. เด็กหญิงจนิศรา  ชนะกุล
2. เด็กหญิงประกายดาว   แสวงสุข
3. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีสุข
 
1. นางพัชราพร  ลิ่มคำ
2. นางสาวสุลาวัลย์  ลิ่มคำ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายณัฐดนัย  ยะฝาง
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ทองรอด
3. เด็กชายเตชินท์  มีมาก
 
1. นางสาวธนพร  สุวรรณนุรักษ์
2. นางสาวลัดดา  ร่วมสุข
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ช่วยรอด
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โตมิน
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ล่องวิไล
 
1. นางสาวสุนิดา  กาญจนะ
2. นางสาวพรพิมล  รัตนะ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุวรรณวงษ์
2. นางสาวนาถนพิน  เพียรมาก
3. เด็กชายอัครวัฒม์  สุวิวัฒน์
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีช่วง
2. นางอรวรรณ  สุวรรณสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 1. นางสาวชลิตา  สีเกื้อ
2. เด็กหญิงฐานิสร  รักทองจันทร์
3. เด็กหญิงลินลาวดี  แซ่อุ่ย
 
1. นางสาวรัชนก  มีชูขันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  ซุ่นสั้น
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณิชานันท์  เฟื่องนคร
2. เด็กหญิงพรธิศา   ชูเพชร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  หะยีการีม
 
1. นายวีระพงษ์  รอดเมื่อ
2. นางรัตติยา  ธีระเผ่าพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายทัศน์พล  ทองแท้
2. เด็กชายปรัชญา  ถากาญจน์
3. เด็กชายพัฒนพล  สุขวารี
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นางสาวศิริมาศ  สุประดิษฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสาย
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  บัวสาย
3. เด็กหญิงอนิศรา  หะยียูโซะ
 
1. นางพรพิไล  เดชภักดี
2. นางสาวทิพวัลย์  สุวรรณรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์  คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสิริกุญชร  วงค์ไชยา
3. เด็กหญิงแก้วเกล้า  แก้วภักดี
 
1. นางสุภารัตน์  จิตตพันธ์
2. นางสาวสุชาดา  พูลสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายธนกร  โต๊ะเงาะ
2. เด็กชายรุ่งอรุ่ณ  ประแก้ว
3. เด็กชายวิชิต  เดชอรัญ
 
1. นายวัฒนา  นาเคณ
2. นางสาวอลิสา  นาคฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. นายจิรภัทร   สุวรรณกิจ
2. เด็กหญิงซูไรนา   วาแม็ง
3. นางสาวนัรมีน   สะแลแม
 
1. นายสาโรจน์   ตรีแก้ว
2. นางสมศรี  ชุมนุมมณี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วผ่อง
2. เด็กชายธนภัทร์  พุฒชนะ
3. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วนิล
 
1. นางธมกร  พรหนูเที่ยง
2. นางสาวพรทิพย์  คงแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงพัชนันท์  สยอง
2. เด็กชายสิทธิชัย  บุญสิทธิ์
3. เด็กชายสุรเดช  แอบมณี
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  แก้วเพชร
2. นางสาวชลธิชา  หงษ์ทอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ 1. เด็กหญิงปิยดา   พบพาล
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  แพงบุญ
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ชูศิริ
 
1. นางสาวมลฑา   บิลหมัด
2. นางชุลีกร   ซิ่วห้วน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ 1. เด็กหญิงนัจมี  สาและดิง
2. เด็กหญิงนัจวา  สาและดิง
3. เด็กหญิงนาสรินดา  อุเซ็ง
 
1. นางสาวฟาตีเม๊าะ  หมั่นสนิท
2. นางยลิตา  มะจะ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะลูแป 1. เด็กหญิงนัจมีย์  ดีเยาะ
2. เด็กหญิงนาดียา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอันนูร์  แมจิ
 
1. นางอัซนะห์  หะยีมะสาและ
2. นางรุสนีย์  เจ๊ะแล
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลกานต์  บัวสด
2. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  จงใจ
3. เด็กหญิงศศิธร  สมทิพย์
 
1. นางสุนิษา  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวฉัตราภรณ์  ช่วยหนู
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจูด 1. เด็กชายณัฏฐชัย  แต่งแก้ว
2. เด็กหญิงธณภรณ์  กราพันธ์
3. เด็กหญิงภาสินี  แก้วชู
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  บรรณาลังค์
2. นางหนึ่งฤทัย  จันทร์ทิน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายจิรายุ  หอเพชร
2. เด็กหญิงชารีดา  หนูเนียม
3. เด็กหญิงโชติกา  พรมเยาว์
 
1. นางพรพิมล  ช่วยชูหนู
2. นางสุนันทา  สาบุตร
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  นรมาตย์
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ธรรมมา
3. เด็กหญิงอริสรา  ทองศร
 
1. นางวารุณี  สังขผล
2. นางสาวอิศราพร  เสนพริก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงปารมี  ปราโมทย์อนันต์
3. เด็กหญิงเปมิกา  จันประนต
 
1. นางสาวเมธาวี  นิลสถิตย์
2. นางสาวรวิสรา  สมบัติศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนอารี 1. เด็กชายจรินธรณ์   คงนคร
2. เด็กหญิงนิธิกานต์   ไหมละเอียด
3. เด็กหญิงภัทรมน  ภิรมย์
 
1. นางสาวจรรยพร   ศรีชัย
2. นางสาวภูริมาศ   ศรีทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กหญิงดาเนีย  วาหะ
2. เด็กหญิงนูรุลฟิตเราะห์  บือแน
3. เด็กหญิงหวันญาวาเฮ  เสมอภพ
 
1. นางฮายาตี  แมแลแมง
2. นางสาวมารีย๊ะ  ยามา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตย 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  โชคไพบูลย์
2. เด็กหญิงอทิตยา  แซ่เอียบ
3. เด็กหญิงอัยซ์มี่  จิระการ
 
1. นางสาวสุภาพร  กาหรีมการ
2. นางสุวรรณีย์  กิจกล้า
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนูปาน
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ออง
3. เด็กหญิงมัญชุพร  ดำชู
 
1. นางสาววรรณฤดี  คล้ายสมบัติ
2. นางจุรีรัตน์  มาตนุมัต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาไคร 1. เด็กหญิงจานิสตา  แดงเหม
2. เด็กหญิงชนิดา  เรืองกูล
3. เด็กหญิงนงนภัส  สอนทอง
 
1. นางจุรีรัตน์  ด่านเท่ง
2. นางนัศรียา  เกตุมุณี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายกวินภพ  ปานทุย
2. เด็กชายธนกร  อินปิน
3. เด็กชายเจษฎามุนี  สมบัติไชย
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  คีรีเพ็ชร
2. นางสาววิไลวรรณ  ชุมทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายกันตภณ  ดลเขียว
2. เด็กหญิงดวงชีวัน  โตะหระหนี
3. เด็กหญิงนัสนารี  จงศิริ
 
1. นางสาวอัฆนิยาห์  หนูหนุด
2. นางสาวภทชญา  หมาดอี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1. เด็กหญิงกัสมา  เจะหล่อ
2. เด็กหญิงนุรไอนี  ยูโซะ
3. เด็กหญิงอาอีซะห์  สะมอรี
 
1. นางรอหะนา  ยะโก๊ะ
2. นางดลฤดี  ระยะหลง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม) 1. เด็กหญิงมาริสา  ตำโซ๊ะ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  อาลีมัน
3. เด็กหญิงแพรวา  นุชประเสริฐ
 
1. นางนงเยาว์  ชาญสมุทร
2. นางสาวณุตตรา  เดชดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง 1. นางสาวชาลิตา  ราชสมบัติ
2. นางสาวปรางชญานันท์  บุญทะวงค์
3. นางสาวแพรฤดี  เพ็ชรเกลี้ยง
 
1. นางสาววิไล  ถาวร
2. นางสาวลัดดา  ธาตุวิสัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. นางสาวปานชนก  จัดจริง
2. นางสาวรวิสรา  บุญขำ
3. นางสาววัชรี  ใจหลัก
 
1. นางสาวศศิพร  สุมาลี
2. นางสาววลัยลักษณ์  หงอสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงนัสรีน   แซะอาหลี
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   แซ่โถว
3. เด็กหญิงสุกฤตา   ชื่นจิต
 
1. นางสาวพิณยุภา   นัครี
2. นางสาวสรินญา   สุขมาศ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1. เด็กชายกอดีรีน   บูละ
2. เด็กชายมูฮัมหมัด   สาและ
3. เด็กชายแวอิคลาศ   ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวนูรฟารีดะ   ยูโซะ
2. นางยารอด๊ะ   อูมา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนฤมล  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  กาฬสุวรรณ
3. เด็กหญิงเรณุกา  กรฐิติพงศ์
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ทิพย์บุญทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  รัฐวิเศษ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ช่วยบุญ
2. เด็กหญิงธีรกานต์   อินทนิล
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์   ยอดมุณี
 
1. นางสาริพร   ช่วยแท่น
2. นางสุจิรา   ศรีสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. นายณัฐนันท์  เรือนดี
2. นางสาววรรณภัส  สมบูรณ์เพ็ง
3. เด็กชายไชยวัฒน์  พุฒเจือ
 
1. นางสาวนวกนก  ศรทอง
2. นางสาวอรสา  ผุดมี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ (บ้านดอนเกลี้ยง) 1. เด็กชายยุทธนา  ครุฑชาติ
2. เด็กหญิงวินิชธินันท์  ฐานะวัฒนา
3. เด็กชายวิริทธิ์พล  อนันท์รัตน์
 
1. นางสาวจริยา  นิลสวัสดิ์
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาละ 1. เด็กหญิงฟาตอนียะห์   อาแว
2. เด็กชายฟารวีน   ลอเด็ง
3. เด็กหญิงมินรดา   ถมทอง
 
1. นางสาวนัสรีฟาร์   ยะโก๊ะ
2. นางสาวไปรยา   ขุนทอง
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกูอัยย์น่า   สตอหลง
2. เด็กชายชาฟี   บุญเทพ
3. เด็กหญิงปิยะภัสสร   มากชูชิต
 
1. นางสาวสมใจ   งามสนะ
2. นางสาวสุภารัตน์   กาเส็ม
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูหอยทอง
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  คงวัน
3. เด็กชายภานุวัต  คงรักที่
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวปราชญ์ญาณี   ขุนทอง
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงณวรัตน์  เกลี้ยงขำ
2. เด็กชายวงศ์วริศ  เยี่ยมบุญยะ
3. เด็กหญิงวรมน  เดชมณี
 
1. นางสาวเด่นนภา  พูลติ้ม
2. นางสาวจิรารัตน์  อภิชนังกูร
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขสนิท
2. เด็กหญิงปรียาพร  ช่างคิด
3. เด็กหญิงปิติพร  เต็งรัง
 
1. นางสาวริศรินทร์   บัวแดงดี
2. นางยินดี  คงพูล
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหัวควน 1. เด็กหญิงพีรดา  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงสุทธิดา   นพวงศ์
3. เด็กหญิงแก้วคีรยา  ทองขาว
 
1. นางปราณี  สาเส็ม
2. นางอุดมลักษณ์  ใจชะอุ่ม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงวาซีมี  มามุ
 
1. นางสาวแอเส๊าะ  มาแย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พวงแสง
 
1. นางวรรณภา  เหล่าหวายนอก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพอแม็ง 1. เด็กชายฟาอิส  สามะ
 
1. นางสาวไมมูนย์  มาลัยมาลย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 1. เด็กชายชัยวุฒิ   นวลน้ำจิตร
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   บุญสุวรรณ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดใน 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  นาคภู่
 
1. นางบุญทิวา  แก้วรักษ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กชายนัครินทร์  นวลจันทร์
 
1. นางฉัตรยุคล  แก้วพิบูลย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    มุ่งแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโนรี    หลีมานัน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 1. เด็กชายศักดิ์ดาพร  พนาลัย
 
1. นางยุภาวดี  กิ่งแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงธนัชญา   คงเอียด
 
1. นางรสสุคนธ์   โยธา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางหลาม 1. เด็กชายศุกลวัฒน์  นวลใย
 
1. นางสาวมัชฌิมาภรณ์   ใจชื่น
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 1. นางสาวมุกอัมภา  สุขเกษม
 
1. นางสะลิฝ๊ะ  ใบเต้
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กชายซอฟวัณ  หะยีดือรอแม
 
1. นางสาวแอเส๊าะ  มาแย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา ๒ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทอยวงศ์วิทยา
 
1. นางสาวรัตน์ถาพร  สุทธิโพธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 1. เด็กชายสุทธวีร์  แซ่ลิ่ม
 
1. นางพาณี  สุวรรณศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโร 1. เด็กหญิงอนงค์  คงสวัสดิ์
 
1. นางสาวพิมพิมาศ  แก้วทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กหญิงอาริตา  หลังยาหน่าย
 
1. นางสาวบาชีเราะ  เกปัน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กชายอภิชัย  หมวดเมือง
 
1. นายอรรถภัทร์  พาหุบุตร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางรูป 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรฤทธิ์
 
1. นางสาวกันยกานต์  โรจน์สุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำนักขาม 1. เด็กชายอำนวย  -
 
1. นางสาวปิยะนันท์  จันทร์หนูฤทธิ์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 1. เด็กชายวชิรวิทย์  อุไร
 
1. นางสาวชุติมดีฐุ์  หนูแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ห่อหุ้ม
 
1. นางสาวชนาภรณ์  ชัยฉิม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1. นายพีรพล  แก้วเกตุ
 
1. นางสาวทัศนีย์   อุดมศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงธัญพร   ศรีเหมือนทอง
 
1. นางสาวธัญจิรา  รองพล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. เด็กชายนิธิกร  ไชยสวัสดิ์
 
1. นางอกนิษฐ์   บุญกาญจน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพิตำ 1. เด็กชายสุวิโรจน์  คงยืน
 
1. นางสาวฐิติมา  สินลี่
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1. เด็กชายสุชาติ  รามเดช
 
1. นางสาวอามานี  กะนอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายพัทธดนย์   พุ่มทิม
 
1. นางอภิสรา   ทองชู
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   วีตระกูล
 
1. นางอภิสรา   ทองชู
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กชายทฤษฏี    อาดำ
 
1. นางสาวปภัสร์วดี   วาดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กชายชโนทัย  ครุทธามาศ
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  กังเซ่ง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กชายธันวา  เพ็ชรหิน
 
1. นางสาวฮาสาน๊ะ  ชูอ่อน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่ออก 1. เด็กชายศุภชัย   กันตังกุล
 
1. นางสาวมุกดา   สอนทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหิน 1. เด็กหญิงชญานิน  รักดี
 
1. นางบุปผา  มุคุระ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเหียน 1. เด็กชายเดชกร   คชวิน
 
1. นางมณฑา   คงแคล้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินร่ม 1. เด็กชายธาวิน  สุติเสม
 
1. นางสาวศิรภัสสร  ชูศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 1. เด็กชายกวินทร์    เล่าเทียนวงศ์
 
1. นางมณฑิรา    คงถิ่น
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเมือง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ธนาศรี
 
1. นางสาววรภรณ์   นาคสังข์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โยมลาภ
 
1. นางพรพรรณ  วิจิตรไพโรจน์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกาญจนา   เทพชุม
 
1. นางจารุวรรณ   จันทระ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ศิริเมฆ
 
1. นางวาสนา  ไชยทองคง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนอไอนี  สะรี
 
1. นางนูรีดา  เลาะยะผา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กชายสุทธิชัย  ชักแสง
 
1. นางพรรณภา  วงศ์ภักดี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องช้าง 1. เด็กชายสุปัญญา  สามงามน้อย
 
1. นางสาวนุชจรี  เทพทอง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองยวน 1. เด็กชายธราธร  กุลพ่อ
 
1. นางอารีวรรณ  ทิพย์แก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 1. เด็กชายอธิวัฒน์  สีแดง
 
1. นายอินฟาน  สือรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทวี 1. เด็กหญิงความสวัสดี  รัตนะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งสว่าง
3. เด็กชายตุลา  รักเดชะ
 
1. นางกนกขวัญ  โรจนศวิญญา
2. นางพงษ์จันทร์  ปานพรหม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม 1. เด็กชายปิยวัฒน์   แก้วสกูล
2. เด็กชายสรวิชญ์   ด้วงรอด
3. เด็กหญิงโชติกา   แก้วสุข
 
1. นางสาวอิสริยา   นุ้ยผอม
2. นางนิภาพรรณ   แสงเกื้อหนุน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 1. เด็กหญิงคุณัญญา  นาคนวล
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาติรักษา
 
1. นางกิ่งกาญจน์  เล้าพานิชวัฒนา
2. นางนพวรรณ  ไชยปันดิ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 1. เด็กหญิงจริยา  ควนทองสุข
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทวงค์
3. เด็กหญิงเรวดี  ผิวคล้ำ
 
1. นางวิจิตราภรณ์  จรรยา
2. นางเกษร  วรรณโชติ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มั่นคง
2. เด็กหญิงสุธิดารัตน์  ประมงกิจ
3. เด็กหญิงอรนุช  อากาศเมฆ
 
1. นางสาวน้ำฝน  อินทร์เมือง
2. นางสาวเมทิกา  คล่องสมุทร
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 1. เด็กชายปฐวิกรณ์  แก้วคำ
2. เด็กชายพงศ์ศุลี  วิมูลชาติ
3. เด็กหญิงอินทุอร  สุดรอด
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  บุศราทิศ
2. นางสาวศิริณา  ขันชุลี
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กชายชัยณรงค์  ฉบับ
2. เด็กหญิงฝ้ายฤทัย  ฉบับ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  กำเนิดทอง
2. นางสายแก้ว  ภักดี
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงเอราวัณ   ทักกุมาร
2. เด็กชายไอยรา   ทักกุมาร
 
1. นางสุจินต์   ทองขาว
2. นางสุภาวดี   พักกระสา
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดำด้วงโรม
2. เด็กชายธนวิชญ์  เพชรเปีย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
2. นายกรกฤษณ์  ประสิทธากรณ์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วผดุง
2. เด็กชายสมปราชญ์  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวจิตตินาถ  ด่วนบุหงา
2. นางเนาวเรศ  สุขสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงณิขนันทน์  สิทธิบูรณ์
2. เด็กชายศิทธิพงษ์  ปราบเหตุ
 
1. นางสาวรจนา  สงวนทรัพย์
2. นางสาวอรุณวรรณ  จันทวัฒน์
 
0 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กหญิงปัทมา  หอมหวล
2. เด็กชายสุธินันต์  นาครัตน์
 
1. นางสนธยา  ประทุมมาศ
2. นางสาววันทนา  วงศ์ชู
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายกตัณณ์ชนัต   โอฬาริ
2. เด็กชายจังฤทธิ์   อุ่นใจ
3. เด็กชายธนกฤต   โชตดิษฐสกุล
 
1. นายกิตติบดี  แก้วพิพัฒน์
2. นายณัฐศิษฐ์  ผลประสาร
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงกชกร  พรมคุ้ม
2. เด็กหญิงศรัญญา  สังข์ไข
3. เด็กชายอภิรักษ์  เทการ
 
1. นางธมกร  พรหนูเที่ยง
2. นางสาวพรทิพย์  คงแก้ว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านควนตานี 1. เด็กชายอนุชา  สะนิ
2. เด็กชายอริสมาน  ตอลอ
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  เปาะซา
 
1. นายสุธน  บางโรย
2. นางสาวฮะหยาด  หลีหมาด
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์   เสมพืช
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ทับชู
3. เด็กหญิงสุภาพร   เร็วเรียบ
 
1. นายนฤทัย  จิตตพันธ์
2. นายอธิพงษ์   พุฒเล็ก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงซานิยาฮ์  กะเส็ม
2. เด็กหญิงนิชยา   หนูแดง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  หวันเตะ
 
1. นายธนกฤต  บินรินทร์
2. นายซอฟีญา  ล่าโยค
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 1. เด็กชายกฤตพร  บัวทอง
2. เด็กชายชนพัฒน์  ชุมวรฐายี
3. เด็กหญิงตรีลภา  ขำคารมย์
 
1. นายรณภัทร  ยวงงาม
2. นางสาวสุภาพร  อินทะโก
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กชายนูรุลไซฟุตดีน   สะดียามู
2. เด็กชายมามุ  บือราเฮง
3. เด็กหญิงอิรฟา  นาหวัง
 
1. นางพิมพิศา  วงษ์ขจรเลิศเมธา
2. นางนูรีย์  ขุนดำ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเหา 1. เด็กชายจักรกฤต   เสือคงลาด
2. เด็กหญิงเยาวพา   มิตรพวัน
3. เด็กชายโกมิน   วงศ์สาลี
 
1. นางสาวยุพาวดี   โตรัตน์
2. นางสาวเบญจวรรณ   สอนทวี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 1. เด็กชายนุมาน  สะมอรี
2. เด็กหญิงฟาตีนะ  มะระเปะ
3. เด็กชายอิบรอเฮม  แปเต๊าะ
 
1. นางรอหะนา  ยะโก๊ะ
2. นางฮีมยารียะห์  วาเยะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองดิน 1. เด็กหญิงอังคณา  ประดิษฐ์
2. เด็กชายเอกรัตน์  บิลเต๊ะ
3. เด็กหญิงไอลดา  ทุ่งหว้า
 
1. นางสาวกัลยา  ชุมจิตต์
2. นางหทัยทิพย์  ประทุมวรรณ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คุ้มเดช
2. เด็กชายดณุตม์  หาญทะเล
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีไกรไทย
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
2. นางพัชรีพร  เกิดปากพนัง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ชูหว่าง
2. เด็กชายอารักษ์  สุขนุ่น
3. เด็กชายไชยวุฒิ  ชูแก้ว
 
1. นางสาวสุภัคย์  เศรษฐสุข
2. นางสาวอุษา  สุระคำแหง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลทับปุด 1. เด็กชายณัชพงศ์  ช่วยบำรุง
2. เด็กหญิงบุญณิศา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงพิชชาภา   สโมสร
 
1. นางอารีรัตน์   สงวนทรัพย์
2. นางสาววรรณเพ็ญ   อนุกูล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วันดี
2. เด็กชายวีรพล  อุสมา
3. เด็กชายฮัสซัน  ต่อติด
 
1. นางศิริพร  ปราบยาวา
2. นางสาวมลฤดี  สองเมืองหนู
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงจิราพร  ศาลานนท์
2. เด็กหญิงชิโนรส  ขนุนนิล
3. เด็กหญิงศิริวัน  นาคทองกุล
 
1. นางชลทิชา  ศรีสุวรรณ
2. นางณัฐพร  ทับจันทร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวนาราม 1. เด็กหญิงนริศา  วิลัยมาศ
2. เด็กชายวุฒิชัย  บัวหลวง
3. เด็กชายสุวิทย์  บัวหลวง
 
1. นางขวัญตา  เกษรแย้ม
2. นางสุกัณญา  กำเนิดมณี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกม้า 1. เด็กชายทรัพย์อนันต์   วรพินธ์
2. เด็กชายนำโชค   ศรีงาม
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตตรี   มะมิง
 
1. นายสะอูดี   ตูกาลอ
2. นางสาวมัทนียา   สูหมัน
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหาน 1. เด็กชายรณวีร์  หูเขียว
2. เด็กชายวรกิตติ์  สุโสะ
3. เด็กชายเมธาวิน  คำมุงคุณ
 
1. นางสาวเรไร  สรรเพชร
2. นายวิชัย  ชายภักตร์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแค 1. เด็กชายชูบุลลี   ยะมาย
2. เด็กชายฮาซาน  อะนวล
3. เด็กชายเฟาซาน  หมัดและ
 
1. นายดิเรก   หม่าเหร็ม
2. นายยูโซะ   เจ๊ะนิ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮารีฟีน  ยูนุ
2. เด็กชายอาหามะ  ดอเลาะ
3. เด็กชายฮัมดัน  เด็นหมาน
 
1. นางสาวซัลวาตี  ยาโม
2. นางคอลีฟะฮ์  เจ๊ะโดสามะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายชาคริต  ธัญญุพักตร์
2. เด็กชายธีรเทพ  วาหะรักษ์
3. เด็กหญิงบุตรสรินทร์  อินปิน
 
1. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
2. นางเกศินี  สุมาลี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกือลอง 1. เด็กชายซูบัยร  เจ๊ะแวสุหลง
2. เด็กชายริดูวาน  บูละ
3. เด็กชายอารีฟีน  ศรีวิมล
 
1. นายอดิลัน  มะสะแต
2. นายมุฮัมมัดฮุซัยนี  บือราเฮง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายภานุพงศ์  จันทร์ทอง
2. เด็กชายรักษ์ศักดิ์  ชูเพ็ง
3. เด็กชายอดิศร  รัตนบุรี
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์
2. นางเสาวภา  สมาพงค์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลางสาด 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  ลาเต๊ะ
2. เด็กชายอับดุลฮากีม  ดือราแม็ง
3. เด็กชายแวฟัครุรอซีย์  ซานาอารปอ
 
1. นายมูฮัมมัดฮัมดี  อีแต
2. นางสาวฝาตีเมาะ  เจะคง
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายนันทยศ   ใสกล้วย
2. เด็กชายวีรภัทร   ยอดสวัสดิ์
3. เด็กชายเอกรัตน์   พัฒศรี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สุทธิ์มี
2. นางสุพัจนี  เพ็ชรมีศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   จันทรมณี
2. เด็กชายธนิสร   ศีรษะสมุทร
3. เด็กหญิงอนุธิดา   คุณารักษ์
 
1. นายนพดล   หวังใบ
2. นางสาวกนกวารี   สุดใจ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขาวดี
2. เด็กหญิงชิมิ  ศรีเมฆ
3. เด็กชายภัทรดนัย  วงศ์บุญ
 
1. นางแสงดาว   ไพบูลย์
2. นางสาวธิดารัตน์  เทพกุล
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยสาร 1. เด็กหญิงกรกนก   สร้อยวิทยา
2. เด็กหญิงกานต์ณิชา    นักว่อน
3. เด็กหญิงสายธาร  สุขไข
 
1. นางกาญจนา    บุญยารุณ
2. นางบุญรอด    จันทร์จบ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายบาฮานูรดิน  บินเจ๊ะตาเห
 
1. นางสาวสุดา  มาสิก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงบุญญปัญญ์  กระบี่น้อย
 
1. นางสาวภนิตา  อาจหาญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกะหลิม 1. เด็กชายพีรดนย์  ทองแดง
 
1. นายพัชระวานิชย์  เวชสิทธิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กชายพีรพล   สงค์นวล
 
1. นางสาวสายทิพย์  ฮ้างเต็ก
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 1. นางสาวสาวิตา  เครือพัฒน์
 
1. นางรัชนู  เพชรคงเนิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  กอบโกย
 
1. นางสาวสุทธิษา  จิตรนาวี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเรือ 1. เด็กชายอานัส   อาแวกะจิ
 
1. นางวนิดา  ตันสุริยวงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดชยาราม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาววิมลวรรณ  คล้ายทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระเลียบ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ชามทอง
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ช้างกลาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ชูศรี
 
1. นายยูโซะ  การี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กหญิงซาฟินะฮ์  คงรักษ์
 
1. นางสาวสาลิกา  รายา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กชายสุวิญชา  บัวสงค์
 
1. นางอุษณี  โชติช่วง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กชายธนกร  สอนขำ
 
1. นางสาวสุรีพร  บุญรอด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทรายแก้ว 1. เด็กชายมูฮัมมัด   หะยีอาแด
 
1. นางฮาบีบะห์  สาแม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลางสาด 1. เด็กหญิงซูฟียะห์  บาโงยสะนอ
 
1. นายอีรฟาน  เจ๊ะอาแดร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า 1. เด็กหญิงนิตยา  จันเหมือน
 
1. นางสาวขนิษฐา  คงช่วย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. นายสมพงษ์   บุญสุภาพ
 
1. นางวราภรณ์   เจริญยิ่ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบูเกะตา 1. เด็กชายแวอุสมาน   มะ
 
1. นางอารีนี   มือเยาะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 1. เด็กชายจิรายุ  พลายเพ็ชร์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ราชบัณฑิตย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวทอง 1. เด็กชายอาลิฟ  เจะดือเระ
 
1. นางสาวพาอีซ๊ะ  สาแม็ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 1. เด็กชายบูราฮัน  สะมะแอ
 
1. นางสาวนูรอาซีกีน  ดือระปุปิ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น 1. เด็กหญิงจันทกานต์  รักษ์พรหม
 
1. นางสาวปรีดาพร  จับใจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายอติชาติ   พรมทอง
 
1. นางสาวจิรนุช   หมื่นรักษ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภญา  อรน้อม
 
1. นางสาวกิรณา  รวบรวม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เพชรดวงจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจกลาง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงวนิดา  ใจแจ้ง
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  มาทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงลัด 1. เด็กชายสุริยา  นรภิบาล
 
1. นางสาวอรอุมา  ขาวสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายวรกานต์   พรมมูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเนตรนภา   ไชยแดง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง 1. เด็กชายกันตินันท์   เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางชลกานต์   เหรัมพกุล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บุตรเฉวก
 
1. นางสาวศิริษา  ธรรมชาติ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  สู่กระโทก
 
1. นายสุพร  บุรพจิตร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. นายเตชทัต   กิติภณธนากุล
 
1. นางสาวปิยะพร   โถตันคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายศิวกร   สายนาค
 
1. นางสาวสาคร   เพชรเอียด
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กหญิงชนากานต์   ฤทธิ์มนตรี
 
1. นางสาวนิตยา   เต็มเปี่ยม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. นางสาวสุภาวรรณ   พรหมบุญแก้ว
 
1. นางรัตนาภรณ์   ชุมด้วน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาแก้ว 1. เด็กชายกิตติคุณ  พิชัย
 
1. นายภูริณัฐ  บัลลังก์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบางหลาม 1. เด็กชายธนากร  กุ้งแดง
 
1. นางกฤษณา  หลีทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1. เด็กหญิงอัสวานี  อาลี
 
1. นางยามีละฮ์  เจ๊ะน๊ะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. นายณัฐวัฒน์  ศะศิเดโช
 
1. นางสาวนภาพร  บุญมี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  พลเรือง
 
1. นายสมเกียรติ  นิยมรัตน์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 1. เด็กชายภูรินทร์  ไกรนรา
 
1. นางสายฝน  ไทยราช
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ 1. เด็กชายอิบรอฮิม  สีสวาท
 
1. นางยูนีซ๊ะ  กาโบะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบือยอง 1. เด็กหญิงนูรฮานีฟา   ซาแม
 
1. นางสาวเบญจพร  ทรงสงวน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยานิง 1. นายมูฮัมหมัดบุรฮาน  ยาการียา
 
1. นางฮายาตี  หะยีเจ๊ะหะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสาร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชูศรี
 
1. นางสาวกุลกาญจน์  จิตราภิรมย์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กรงไกรจักร
 
1. นางกัญญาวีร์  ชูมณี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายประชาพร   ชินชำนาญ
 
1. นางสาวอาทิตยา   ปิ่นแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแฟบ 1. เด็กหญิงปิ่นทอง   อ่อนเอม
 
1. นางสาวปทิตตา   หิรัญยวา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 1. เด็กชายธีรภพ  บุญเกิด
 
1. นางนิศากร  เรืองเกลี้ยง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 1. เด็กหญิงอิยวดี  สุวรรณไชยรบ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  สังข์ทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงปิ่นนภา  ประทุมมาศ
 
1. นางปราณี  แย้มยี่สุ่น
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาร 1. เด็กหญิงอังคณาวรรณ  บุญพรัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิ่นแก้ว  จิตคง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะปริง 1. เด็กชายชินกร   แพน้อย
 
1. นางสาววัลยา   ใสสุชล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แหวนเพ็ชร์
 
1. นางสาวนฤภัค  ภักดีเทพ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 1. เด็กหญิงนริศรา  แหนะนวน
 
1. นางสาวนิตยา  ดะชง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางคอย 1. เด็กชายชโยดม  สีทอง
 
1. นายสุเมธ  จันทะโกมล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียงศิริ 1. นางสาวสุฐิตา  นุชเดช
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วรจนา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กชายอาฟัตดีย์  ทองนุ่น
 
1. นางสาวฮาซีส๊ะ  เหร็มเหมาะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1. เด็กชายจิระณัฐ   วีระเผ่า
 
1. นางสาวผกามาศ   อ่อนนิ่ม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญมี
3. เด็กหญิงปานศิริ  เจริญศิลป์
4. เด็กหญิงมลทิชา  หนูคูขุด
5. เด็กหญิงวรรณิดา  คุณพิสัย
6. เด็กหญิงสิรินทรา  บุญรอด
 
1. นางสาวมาลินี  หมาดอี
2. นายณรงค์  หรับจันทร์
3. นางนวรส  พรัมสะโร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นพเก้า
2. เด็กหญิงธันญกันต์  เดชอรุณ
3. เด็กหญิงสุนิตา  ทองสุข
4. เด็กหญิงอทัยกานต์  นาคพิน
5. เด็กหญิงโซเฟีย  สาแร๊ะ
 
1. นางสาวภัสวดี  ไทยภักดี
2. นางศุภรัช  ไชยตรี
3. นายวัชรินทร์  ชัยสิทธิ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  หัสดิน
2. เด็กหญิงณัชชา  พม่า
3. เด็กหญิงธัญวลัย   กระทุ่มนอก
4. เด็กหญิงปทุมพร   วิชัยดิษฐ
5. เด็กหญิงพัชรากร   ทองตำลึง
6. เด็กหญิงมนฤดี   คงเมือง
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ชื่นใจ
 
1. นางศิริพร   ขจัดภัย
2. นางสาวยาวาเฮ   อาแว
3. นางสาวผกามาศ   จันทร์หนองไทร
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลางา 1. เด็กชายซอรีฟ   หมันหนู
2. เด็กชายฟาริด   ม่าหม๊ะ
 
1. นางสาวสุนิตย์   เบ็ญหมัด
2. นางซูไฮลา   ซือนิ
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 1. เด็กชายธาราเขต  ส่งแป้น
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ชะละจิตต์
 
1. นางกาญจนา  แซ่ภู่
2. นางสาวอาภาพร  ปิดชิด
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายกฤษฎา   นิ่มเพ็ง
2. เด็กชายสงกรานต์   ชุมเชื้อ
 
1. นางอมรรัตน์   ชัยเพชร
2. นางสมพร   เพชรเกื้อ
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 1. เด็กชายกิตติภูมิ   แซ่อิ้ว
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวมาริสา   แก้วเกาะสะบ้า
2. นางพิไลวรรณ   ภิรมย์
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้อง 1. นางสาวกัลยา  ประภู
2. นางสาววรินทร  ชูเมือง
 
1. นางสาวผการัตน์  ใจคิด
2. นายยุทธนา  ถนอม
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงมาสกะห์   วามิง
2. เด็กหญิงสีตีบารอกะห์   สะแลแม
 
1. นางสาวแวรูซีตา   หมิ๊โด
2. นางสาวอารีนา   บินบูละ
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1. เด็กชายฟาเดล  ชอบงาม
2. เด็กหญิงสุธิดา  ทิตพันธ์ศิริ
 
1. นางสาวศิริโฉม  นุ่นหยู
2. นางสาวไลลา  โต๊ะเด็น
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรสวาท
2. เด็กหญิงปาณิตา  นุ่มช่วย
 
1. นางสาววรรณิศา  บุรินทร์กุล
2. นางสาวจุฑามาศ  มาลาทอง
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 1. เด็กชายศุภกฤต  คงนคร
2. เด็กชายเก้ากรินทร์  แสนหวาน
 
1. นางสาวกิ่งนภา  เมืองจันทร์
2. นางจุฑาทิพย์  แก้วจำนงค์
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายปรัตถกร   เพิ่ม
2. เด็กหญิงลวัณรัตน์   ไกรทอง
 
1. นางนงนภัส   สนทมิโน
2. นางสาวอลิศา   คงกุล
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายนิอดำ   แนยงเมซียม
2. เด็กชายนิอัซรี   แนยงเมซียม
 
1. นางสาวฮานีบะห์   เจ๊ะเล๊าะ
2. นางฮีดายู   บินมามุ
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วงค์โขนง
2. เด็กชายตักวา  โส้ปะหลาง
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เพชรสงคราม
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา   ไทยมิตรชอบ
2. เด็กชายธนภัทร   โสคะโน
 
1. นายสมเสียร   สังแก้ว
2. นางฑิฆรรมพร   ขำตรี
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน 1. เด็กชายอัลอัซฮัร   เพียรงาม
2. เด็กชายเอกรัตน์  อินทรสโร
 
1. นางสาวสายหนาบ  มะสมัน
2. นางสาวนฤมล  มะอะนี
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กชายธันวา  ท้าวบุตร
2. เด็กชายนพรัตน์   ศรีทน
 
1. นางสาวทิยากร  แก้วพิกุล
2. นางสาวสุนิสา  นิลศรี
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายธีรภัทร   ภัทรเกียรติยุทธ
2. นางสาวเปมิกา   นพรัตน์
 
1. นางยศิรินทร์  เพ็งอำไพ
2. นายสุริยัน  จัตุธรรม
 
0 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปลายศอก 1. เด็กชายปัฐพี  นกแก้ว
2. เด็กหญิงสุญาวีย์  สายสุวรรณ์
 
1. นางเพียงเพ็ญ  หอมรักษ์
2. นางสาวฉวีวรรณ  หอมรักษ์