งานศิลปนักเรียนหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ จังหวัดสตูล การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล
ระหว่าง วันที่ ๑๘ -๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

001 กลุ่มศิลปหัตถกรรม

1.  001 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 2.  002 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
3.  003 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 4. 004 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
5. 005 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 6.  007 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
7.  006 การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี 8.  008 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
9.  063 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี 10.  009 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
11.  068 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 12.  010 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
13.  074 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 14. 011 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
15.  083 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี 16. 012 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
17. 087 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 18.  013 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
19.  096 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 20.  014 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
21.  097 การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 22.  015 การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
23.  016 การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี 24.  098 การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี
25.  017 การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี 26.  018 การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
27.  099 การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี 28.  019 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
29.  080 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี 30.  020 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
31.  071 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 32.  021 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
33.  085 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 34. 022 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
35. 089 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 36. 023 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
37. 091 การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 38. 024 การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
39.  093 การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 40.  025 การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
41. 094 การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 42. 026 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
43. 027 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 44. 100 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
45. 028 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 46.  029 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
47. 101 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 48. 030 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
49.  031 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 50.  102 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
51. 032 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 52.  033 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
53.  103 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 54. 034 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
55. 035 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 56. 104 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
57. 036 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 58. 037 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
59. 105 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 60.  038 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
61.  039 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 62. 106 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
63. 040 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 64. 041 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
65. 107 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน

002 กลุ่มวิชาการ

1.  042 การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี 2.  043 การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
3.  044 การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี 4. 045 การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
5. 046 การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์,ผลไม้ และของใช้ชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 6.  047 การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
7.  048 การแข่งขันชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี 8.  049 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
9.  070 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี 10.  050 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
11.  075 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 12.  051 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
13.  079 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี 14.  052 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
15.  082 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี 16. 053 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
17. 084 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 18.  054 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
19.  088 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 20.  055 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
21.  090 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดประเพณีวัฒนธรรมของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี 22.  065 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
23.  066 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี 24.  069 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
25.  073 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี 26. 076 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
27.  077 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี 28.  081 การแข่งขันการตอบคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี

003 กลุ่มเทคโนโลยี

1.  056 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี 2.  064 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
3.  057 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี 4.  067 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
5.  058 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี 6.  072 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
7. 059 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 8. 078 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
9. 060 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี - ไม่มีการแข่งขัน 10. 086 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน
11.  061 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี 12.  092 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
13.  062 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี 14. 095 การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี - ไม่มีการแข่งขัน


 


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอำพล จ่าพันธุ์ ([email protected]) โทรศัพท์ 083-0657532
Copyright © 2012-2023 049 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]
 
Cache - Update: 2023-06-20 21:51:31


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอำพล จ่าพันธุ์ ([email protected]) โทรศัพท์ 083-0657532
Copyright © 2012-2024 049 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]