รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
ณ สพป. ยะลา 1
ระหว่าง วันที่ 16-17 ธันวาคม 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 1. เด็กหญิงนิสรีน  หะยีเด็ง
2. เด็กหญิงนูรมี  สามะตายา
3. เด็กหญิงอามีนี  สะตา
 
1. นางสาวอัญญา  บือแนสะเตง
2. นางสาวอัสมา  โหดสุบ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 1. เด็กชายกูอาฟฎอน   รอเซ็ง
2. เด็กชายจักรภัทร   บุญเสน
3. เด็กชายนิซัยฟูดิน   กูเง๊าะ
4. เด็กชายนิอาลียะส์   หะมะ
5. เด็กชายมูอาซิน   มะแซ
6. เด็กชายมูฮัมมะเยาฮัร  บูเกะมาตี
7. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน   ยูโซ๊ะ
8. เด็กชายอารีฟ   มาหะมะ
9. เด็กชายอุสมี    เจ๊ะเย๊ะ
10. เด็กชายฮาซัน   มามุ
 
1. นายสุกรี  มะเด็ง
2. นายอาหะมัด  เดนหะ
3. นายอับดุลเลาะ  ดอเลาะแม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 1. เด็กชายฟิฎรี  รัตนโกสุม
 
1. นางสาวอัญญา  บือแนสะเตง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 1. เด็กหญิงฟีรเดาสุ  กานุง
 
1. นางรัตนา  ปรังเจะ
 
รวม157
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมัยมูน   เต๊ะหมะ
 
1. นางสาวนูรฟิตเราะห์   สาแลมิง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฮานีฟ  มะสาพา
 
1. นางพรรณนี  ธรรมประเสริฐ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปัณณพัฒน์   ศิริโชคดำรงกุล
2. เด็กหญิงฟัตวา   มอลอเล๊าะ
3. เด็กหญิงเขมจิรา   แซ่ซื่อ
 
1. นางสาวรุสนี   นิตา
2. นางปราณี   ถาวรกานน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฮากีม   เจ๊ะแฮ
 
1. นางรอฮานี   สามะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศรัณย์  สาแม
 
1. นางรอฮานี   สามะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนัซวัน   เพ็ญรดา
 
1. นางจริดา   เรืองสงค์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายมุมิน   นิตา
 
1. นางสาวฮนาน   ดะมะ
 
12 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ไชยรัตน์
2. เด็กชายฟาดิล   หะวอ
 
1. นายวิชาญ  เลี่ยมเส้ง
2. นางสาวนาซีบ๊ะ   สะอะ
 
13 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคมชาญ  กลิ่นเกษร
2. เด็กชายภาคิน  แสงทับ
3. เด็กชายฮิบบาน  แวหะมะ
 
1. นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
2. นางมารียา  หวังบือซา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรัศยา   คงทอง
2. เด็กหญิงรุสมีนา   ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงอรกัญญา   ยอดเมฆ
4. เด็กหญิงเพ็ญพิญชา   ชูสุข
5. เด็กหญิงโชติมนต์   ยี่ฉาว
 
1. นางสาวฮาซือมะห์   สะนิหา
2. นางสาวภาสินี   อาเก๊ะ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวาฟา  ยูนุ๊
 
1. นางกมลทิพย์  เพ็ชร์รัตน์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธาราทัศน์   อินทร์ช่วย
2. เด็กหญิงภัทนันท์  คู่มณี
 
1. นางสาววิภาวดี   แขน้ำแก้ว
2. นางนฤมล   ธนรงศ์กุล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจตุพล  เอาติ่ม
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  วรรณเพ็ชร
 
1. นางปราณี  ถาวรกานน
2. นางจิตรดาวรรณ์  ประดับเพชรรัตน์
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฟิดาอีย์   ยือราน
2. เด็กชายอติชาติ   มหันตมรรค
 
1. นายรุจน์   โกมลตรี
2. นายมูฮำหมัดคอยรี   สะมะแอ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิติภูมิ  อภินันตบุตร
 
1. นายนรพนธ์  แซ่ฟู
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสรนันท์    บุญสีทอง
 
1. นายภานุวัฒน์   เนื้อน้อย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวชิรญา   คงสวัสดิ์
 
1. นายภานุวัฒน์   เนื้อน้อย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัช   พิมพ์วัน
2. เด็กหญิงญาณิศา   ทองอินเล็ก
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ   เพชรศรี
4. เด็กหญิงธวัล​รัตน์​   ฉางดำ
5. เด็กชายธีรภัทร  รักษ์ทอง
6. เด็กหญิงนิติยา   ท้าวคำ
7. เด็กหญิงปริศนา   แพทย์ศรี
8. เด็กหญิงปิ่นกนก  จันทร์ช่วยนา
9. เด็กหญิงปุณิกา    วิลาทร
10. เด็กหญิงพิชชานันท์   แก้ววิเชียร
11. เด็กชายฟาคิร   วันหะมัด
12. เด็กหญิงฟาตีฮะห์   อัคบาร์
13. เด็กชายภกรธัชช์   ไชยเสวต
14. เด็กหญิงภัทรชนก   บุญยอด
15. เด็กชายรุมมาน   โต๊ะแต
16. เด็กหญิงวชรวรรณ   ทศพิพัฒน์พร
17. เด็กหญิงวชิรญาณ์   คงสวัสดิ์
18. เด็กชายสรนันท์   บุญสีทอง
19. เด็กหญิงอติกานต์   อ่อนแตง
20. เด็กหญิงอัสรินด้า   สือแม
 
1. นายภานุวัฒน์   เนื้อน้อย
2. นางสาวสุฑารัตน์   นิลรัตน์
3. นายนรพนธ์   แซ่ฟู
4. นางอัจฉรา   พงษ์เลขา
5. นางเบญจมาศ   สรนาราย
6. นางสุรัสวดี   มณี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุสุมา   วงศ์วิจิตร
2. เด็กหญิงสมฤดี  พรหมสุข
3. เด็กหญิงอุษณิษา   บำรุงวงศ์
 
1. นายฉัตรชัย   ประแก้ว
2. นางวาสนา   จันทวาศ
 
24 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์   สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายมนัสชนก   วิเศษทักษิณ
 
1. นางนฤมล   ธนรงค์กุล
2. นางสาววิภาวดี   แขน้ำแก้ว
 
รวม5434
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบือดองพัฒนา 1. เด็กชายอัฟฟาน  ซาเม๊าะ
2. เด็กชายอารอฟัด  การีดอง
 
1. นางสาวพาตือมา  อูเซ็ง
2. นางสาวนาบีตะห์  เจะเล็ง
 
รวม22
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรงปินัง 1. เด็กหญิงฟาฎีนะฮ์  สะอะ
 
1. นางนิภาพร  ปุโรง
 
รวม11
27 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ 1. เด็กหญิงฟัยรุส  การีอูมา
2. เด็กหญิงอัฟนาน  เจีะแม
 
1. นางรัมล๊ะ  เลาะแม
2. นางญามีล๊ะ   อูมา
 
รวม22
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลอ 1. เด็กชายนิอาเซฟ  มูนา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฮากิส  หะมะ
3. เด็กชายอาลิฟ  มิแม
 
1. นายซูไลมาน  แมเราะ
2. นางสาวคอยรียะห์  อภิบาลแบ
 
รวม32
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลูปัง 1. เด็กชายนัสรูดิง   ดายี
2. เด็กชายนูรดีน   ดีมะดี
3. เด็กหญิงฟาศีฮะฮ์  เลาะมะอะ
4. เด็กหญิงมูรนี   สะมะอิ
5. เด็กชายมูฮัมหมัดฟูอาด   สาเหาะ
6. เด็กชายอัฟกัน  มะโยนิ
7. เด็กชายอาฟีฟ   อาแซบากา
8. เด็กชายอารอฟัต   ยะมะแซ
9. เด็กหญิงอารียา   มาหนิมะ
10. เด็กหญิงอาร์ซูรา   ยะมะแซ
 
1. นายส๊อแล๊ะ   รับไทรทอง
2. นายบาฮารูดิน  ตาเละ
3. นางอานีซะห์   ละสุสะมา
 
รวม103
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกือแล 1. เด็กหญิงฟิรเดาส  สาเมาะ
 
1. นายอัซมี  กือซา
 
รวม11
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูวา 1. เด็กชายซาการียา  สาและ
2. เด็กชายมุหะมัดอามิง  หมัดหวี
3. เด็กชายอาฟีซี  คาริม
 
1. นายมะลาวี  แวกาจิ
2. นายนูรมาน  สะอะ
 
รวม32
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กหญิงนุรมี  สาแลแม
2. เด็กชายมูฮัมหมัดชากิฟ  สะอิ
 
1. นางสาวอนาเดีย  เจ๊ะมุ
2. นางสาวอามีเน๊าะ  สาแม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮานาฟี  ยะกูมอ
 
1. นางสาวยูบัยดะห์  อาแว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กชายซอบรี   กือจิ
2. เด็กหญิงซารีนา   หะรอโย
3. เด็กหญิงนิสรียา   สามะ
4. เด็กหญิงนิสา   อามะ
5. เด็กหญิงนุรอัสลินดา  อาแว
6. เด็กหญิงนูซูลา   สาและเร๊ะ
7. เด็กหญิงนูรมี   อาแวกาปง
8. เด็กหญิงนูรีซา   พรมมาลา
9. เด็กหญิงนูรุลอาฟีกา  เปาะวอ
10. เด็กหญิงฟะห์มี   สาและ
11. เด็กชายฟัยซอล   ลือแมะ
12. เด็กชายฟัรฮัน   อุตะมะ
13. เด็กชายฟิตรี   เกศแก้ว
14. เด็กหญิงมัสกะห์   วานิ
15. เด็กชายมัสมิน   ดีหะมะ
16. เด็กหญิงมารีนัน   ดือราแม
17. เด็กชายมูฮัมหมัดนุรลี   เจ๊ะหะ
18. เด็กชายมูฮัมหมัดบักรี  ฮะตะมะ
19. เด็กชายมูฮำมัดสูไดบี   มามะ
20. เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี   ยะกูมอ
21. เด็กหญิงอนาเดีย   ลาฮัมนีกะ
22. เด็กชายอะห์มัด   สาแลแม
23. เด็กหญิงอัฟนัน  ดิง
24. เด็กชายอาดัม   สาแม
25. เด็กหญิงอามานี  ลาฮัมนีกะ
26. เด็กหญิงอารีนี  ตาเยะ
27. เด็กหญิงอารูฟา   ดาราแม
28. เด็กชายอาลีส   การียา
29. เด็กชายฮาฟีซัน   สะอิ
30. เด็กหญิงเจ๊ะอัสมา   เจะแว
31. เด็กหญิงเนาวัลย์   มาฮาโซ๊ะ
 
1. นางสาวมารีเยาะ   บินยูโซ๊ะ
2. นางสาวอัสมะ   บินยูโซ๊ะ
3. นางพาอียะ   โซะมะดะ
4. นางสาวพาตีเม๊าะ   สาและ
5. นางนูรีย๊ะ  เลาะยะผา
6. นางสาวอิสมาดียะห์  จินดารา
7. นางรอฮานี  ดือราแม
8. นางสาวนิรียานา  ลาฮัมนีกะ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กหญิงซูรัยณีย์   ดีหะมะ
2. เด็กหญิงนิโรสซูไรก่อ   ยูโซ๊ะ
3. เด็กหญิงนูรอัลยาอาพีพะห์  ตาเยะ
4. เด็กหญิงนูรอาซา   ดะแล
5. เด็กหญิงนูรีซัน   สีละรู
6. เด็กหญิงนูรีซัน   มะแซ
7. เด็กหญิงนูรไอนา  หะยีเลาะ
8. เด็กหญิงมารียาตี   ฮะมะ
9. เด็กหญิงสีตีนูรซัมซียะห์   ยะกูมอ
10. เด็กหญิงเกาษัร  แมเหาะแด
 
1. นางสาวซารตีกา  หะสาเมาะ
2. นางสาววิภาวรรณ  ละยานะ
3. นางสาวรอกีเยาะ  ดีหะมะ
 
รวม4414
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ 1. เด็กหญิงไซนะ  สาแล๊ะ
 
1. นางซ๊ตีรอยานา  ลามะทา
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ 1. เด็กหญิงตัสนีม  กือมอ
2. เด็กหญิงนูรมา  หะแว
3. เด็กหญิงนูรราวีน่า  ยูโซะ
4. เด็กหญิงนูรฮาฟาติน  มามุ
5. เด็กหญิงวนิดา  สายมาลย์
 
1. นายวุฒินันท์  โพหะดา
2. นายซูฮัยมี  สะมะ
 
รวม63
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละ 1. เด็กหญิงซูเรียนี  สามะ
 
1. นางสาวรอซีนะฮ์  คาระนิมิง
 
39 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละ 1. เด็กหญิงนาซูฮา  มะดือรานิง
 
1. นางสาวนูรอัยนี  กาเซะ
 
40 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละ 1. เด็กหญิงนาซูฮา  มะดือรานิง
 
1. นางสาวนูรอัยนี  กาเซะ
 
รวม33
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 1. เด็กชายฟาฎิล  มะนอ
2. เด็กชายอาลีมีน   มะลาเฮง
3. เด็กชายอิรฟาน   มูเลง
4. เด็กชายอิลฮาม   หะยีบือราเฮง
5. เด็กชายอิลฮาม   เปาะอีแต
 
1. นางกชกร  รุ่งสุข
2. นางสาวจิพาวัลย์   ถิระรมย์
 
รวม52
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงนูรฮาซีกิน  อีบูหามะ
2. เด็กชายมุสตากิม   วาหะ
 
1. นางสาวฮาดีบะห์   โตะลากอ
2. นางสาวฮาซานะ   ดาราเม็ง
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงอัฟนาน   ยามา
 
1. นางสาวสายนะ   สะมะลี
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นางสาวพูซีย๊ะ   ยีมะหลี
2. เด็กหญิงฮานีฟาร์  มะอุมา
 
1. นางสาวฮาดีบะห์    โตะลากอ
2. นางสาวสุกัญญา   โอ๊ะหลำ
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงอามีรา   กาเซ็ง
 
1. นายซอฟวาน   ลิบูละ
 
46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายซุลฟัน   มะวะวา
2. เด็กหญิงสุไลนี  เตาะสาตู
 
1. นายรุสดี   สามานะอะ
2. นายบุรฮัน   อาแด
 
47 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายอัยมัน   วาบา
2. เด็กชายไซฟูดีน   เซะบากอ
 
1. นางฟิรฮานา   หะนิมะ
2. นางอาซีเย๊าะ   สะอิ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงซูฮัยลา  ศรีสวาท
2. เด็กหญิงนาอีมะห์  หะเร็ม
3. เด็กหญิงนูรตัสนีม  สะอะ
4. เด็กหญิงนูรฟะฮ์มี  กอแล๊ะ
5. เด็กหญิงนูรอีมาน   เซะบากอ
 
1. นางวาฮีดา  ลาเต๊ะ
2. นายมูหามะ  อาแว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงซีตีมารียัม  เจ๊ะสนิ
2. เด็กหญิงซุลฟา  มะแอ
3. เด็กหญิงต่วนซุรวาซา  ต่วนจอหลง
4. เด็กหญิงวรัญญา  กนกกรการ
5. เด็กหญิงอาดาวียะห์  สายอ
 
1. นายมาหะมะกอรี  นาแว
2. นายอัมราน  การีอูมา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นายนาวาวี   ดือเร๊ะ
2. นายมูฮำหมัดซอฟา  มาซอฮี
3. นายอาฟันดี   บาซอ
4. นายอามีน   มะรือสะ
5. นายอารอฟัต  หามะ
 
1. นายสุไฮมี   คามิ
2. นายอัสดี   ยิงทา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงนูรเดียนา  ตวนกูเปีย
 
1. นายมูหามะ  อาแว
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายนูรดิน   โซะสะมะ
 
1. นางสาวยามีละห์   ดะแซสาเมาะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นายอาลิฟ  ขำอนันต์
 
1. ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นายอาลีย๊ะ  ตาเยะ
 
1. นายอับดุลราซัค  ดือรานิง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นายอาลิฟ  ขำอนันต์
 
1. ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นายอาลีย๊ะ  ตาเยะ
 
1. ดร.ถวัลย์  สุวรรณอินทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นางสาวสารินีย์  เจะสือแลแม
 
1. นายภาณุพงศ์  พรหมอินทร์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นางสาวอารียา   ดือเร๊ะ
 
1. นางสาวอาตีกะห์   หะยีปุเตะ
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงนิอัฟรูซ   มะนามิง
2. เด็กชายอัยมาน   กาซอ
3. เด็กหญิงอานีตา   ลีมาดาอิ
4. เด็กชายอารีฟิน   สาและรี
5. เด็กชายอาหามะ   มะเต๊ะ
6. เด็กชายฮาบีบูลเลาะห์   ดาโต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสาร  อุดมผล
2. นางสาวการ์มี   กอระ
3. นายฮาริด   ยุตะเด็ง
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายซุฟยาน  หะนะเตะ
2. เด็กชายบุสรอน   ปะตะมอ
3. เด็กชายฟุรกอน  ยูโซ๊ะ
4. เด็กชายฟูฎัยล์  แสแม
5. เด็กชายมูฮัมหมัดอัยมาน   สามะ
6. เด็กชายมูฮัมหมัดฮิลมี  อาแว
7. เด็กชายมูฮำหมัดนิสฟู  แลมีซอ
8. เด็กชายอารอฟัต  อาแวบือซา
9. เด็กชายอิบบรอเฮง  รอเย็ง
10. เด็กชายอิรอเฮ  ยะโกะ
 
1. นายมาหะมะกอรี   นาแว
2. นางสาวโสรายา   ฮามะ
3. นางอนุธิดา   สาเหล็ม
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นางสาวซาฮีดา   มาหะมะ
2. นางสาวซุลฟา   มะอีลา
3. นางสาวซูนัยยา  มะหิเละ
4. นางสาวนาซูฮา  มะวะวา
5. นายมะฮากิม  รอเฮง
6. นายมูฮัมหมัดซอลาฮูดีน  แวมูนะ
7. เด็กชายมูฮัมหมัดซอเร   สะมะแอ
8. นายริฎวาน  หาระตี
9. เด็กหญิงอัลมีซัน   สาเหาะ
10. เด็กหญิงอานีตา   บาโงย
 
1. นายอัสดี   ยิงทา
2. นางสาวสรียานี   อาบู
3. นางซูซานา   ยิงทา
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายดุลรอแม  หะมะ
2. นายมูฮัมหมัดซาฟาวี   เจ๊ะแน
3. เด็กชายลุตฟีร์  สะมะแอ
 
1. นายซูเฟียน   มีเร๊ะ
2. นางสาวนูรีตา   มูซอ
 
63 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายฮารีฟีน   แวสะแม
 
1. นางสาวซูฮายลา  มะดะ
 
64 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงนูรซูลัยกา   ดะเซะ
 
1. นางฮีดายู   บินมามุ
 
65 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายมะกอซี   แมะแอ
 
1. นางสาวฮานีบะห์  เจ๊ะเล๊าะ
 
66 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายนิอดำ   แนยงเมซียม
2. เด็กชายนิอัซรี   แนยงเมซียม
 
1. นางสาวฮานีบะห์   เจ๊ะเล๊าะ
2. นางฮีดายู   บินมามุ
 
รวม6740
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเซะ 1. เด็กหญิงซูไฮนี  บือราแง
2. เด็กหญิงนาดีย๊ะ  สะมอรี
3. เด็กหญิงนูรีย์  มะลี
4. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  สาและ
5. เด็กหญิงยุสรอ  ละฮา
 
1. นางสาวอมีนะฮ  ดือราแม
2. นางสาวนัจญวา  โซะบิลเมาะ
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเซะ 1. เด็กหญิงฟัตฮียะห์  ปูตีมา
2. เด็กชายอารีฟาน  อาแด
3. เด็กหญิงโซฟียา  เจะวานิ
 
1. นายจีรวัตร  ป.ปาน
2. นางฟุตมาวาตี  ปียา
 
รวม84
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 1. เด็กชายชามิน  ดอเลาะ
2. เด็กชายอับดุลฮาฟิต   ดอเลาะ
3. เด็กชายฮาริส  แมปาซา
 
1. นางอุมาพร  รัตนานิกรกาญจน์
2. นางวิจิตรตรา  อุศมา
 
รวม32
70 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสาป 1. นายนิฟุรกอน  ตีปะ
 
1. นายสุรศักดิ์  กันหาพาลา
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสาป 1. เด็กหญิงตัสนีม  กาซอ
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เอกวงศา
 
1. นายสุรศักดิ์  กันหาพาลา
2. นางรอสียะห์  เจ๊ะเฮง
 
72 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสาป 1. นายนูรรอสมีย์  คาเร็ง
2. เด็กหญิงนูรฮาซีลา  สะอิ
3. นางสาวมูรณี  ปาแต
 
1. นางเจะรอฮีมะ  ดารากัย
2. นางสาวบุสรอย์  สะอิ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสาป 1. เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ
 
1. นางรอสีเยาะ  มะแอ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสาป 1. เด็กชายริฏวาน  ตะเยาะแม
 
1. นางรอสีเยาะ  มะแอ
 
รวม87
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กชายซะฟารอน  มะมิง
2. เด็กชายฟีราส  มิงประเละห์
 
1. นางสาวฮุสนา  การูมอ
2. นางมุสลีหมะห์  ประกอบการคดี
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กชายซัฟรอน  สาอะ
2. เด็กชายบุญญามีน  มูบิง
3. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยซอล  กาม๊ะ
4. เด็กชายรอมฎอน  ยอดปัญญา
5. เด็กชายรอมฎอน   มะแซ
6. เด็กชายวาอิล  มิงประเละห์
7. เด็กชายอัยฎิลย์  ตีมุง
8. เด็กชายอัลบาซิฎ  สะนะเต๊ะ
9. เด็กชายอัสลัม  เลาะยะผา
10. เด็กชายอาฟนาน  บือราเห็ง
 
1. นางณัฐณิชา  บุญปก
2. นางมัลลิกา  วงประสพชัย
3. นางสาวพรรณี  ศิริกุล
 
77 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กหญิงณูรมา  แยนา
2. เด็กหญิงฟิรดาว  ศรีจรัส
3. เด็กหญิงอารีนา  ดือราแม
 
1. นายอนัน  สูหลง
2. นางสาวนภัสภรณ์  หนูเกิด
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กหญิงดาเนีย  วาหะ
2. เด็กหญิงนูรุลฟิตเราะห์  บือแน
3. เด็กหญิงหวันญาวาเฮ  เสมอภพ
 
1. นางฮายาตี  แมแลแมง
2. นางสาวมารีย๊ะ  ยามา
 
รวม189
79 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 1. เด็กชายมุสลิม  แดเมาะ
2. เด็กชายอัสนาวี  ยามา
 
1. นางมาเรียม  เจ๊ะอีแต
2. นายไพศาล  กุโน
 
รวม22
80 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 1. เด็กชายซัลฟุลเล๊าะ  อาลี
2. เด็กชายอัฟกานดา   มะแซ
 
1. นางสาวลาวีย๊ะห์  สาร๊ะ
2. นายชัมส์  พรมแสง
 
รวม22
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโด 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฮากิม  ดารอ
 
1. นายซัลมันต์  ดือมานิ
 
รวม11
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือมัง 1. เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  ยะเละซู
2. เด็กหญิงวิลฎาร์ณี  กามะ
3. เด็กหญิงอัสมา  แยกาจิ
 
1. นางซาวดะห์  ดอรอแมง
2. นางสารีนา  โมงสะอะ
 
รวม32
83 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือยอง 1. เด็กหญิงนูรฮานีฟา   ซาแม
 
1. นางสาวเบญจพร  ทรงสงวน
 
รวม11
84 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 1. เด็กชายตัจรีย์  แยนา
2. เด็กชายมูฮำหมัดฮารีฟีน  บาแดปูเตะ
3. เด็กชายอับดุลซารีฟ  วาหลง
 
1. นางสาวรอกายา  ดามาแล
2. นางสาวมัซนะฮ์  วิเชียร
 
รวม32
85 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงตา 1. เด็กหญิงนูรมี  รอมารอแม
2. เด็กชายอัฟฎอล  อาลี
 
1. นางสาวฟิตรา  สาเล็ง
2. นางสาวยัสมี  ดือราซอ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงตา 1. เด็กหญิงนิอาณีฟา  สูอูดิง
2. เด็กหญิงรอซาดา   ปะตะลู
3. เด็กชายเฟาซัน    ดามาหะ
 
1. นางสาวฮายาตี  เซ็งและ
2. นางสาวยัสมี  ดือราซอ
 
รวม54
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอเยาะ 1. เด็กชายกูฮาซัน  บูแล
2. เด็กหญิงนูรฮูดา  ยามา
3. เด็กหญิงนูรูลวีดาต  ซอตอเละ
4. เด็กหญิงพัซรีย์  หะยีดาโอะ
5. เด็กชายฟารุฎ  อาบูบูแม
6. เด็กหญิงมัดรียะห์  สาและ
7. เด็กหญิงลัยลา  อูเซ็ง
8. เด็กชายสุอิฟนันท์  สือรี
9. เด็กชายอัฟฟาล  แดแก
10. เด็กหญิงอัสสุวานี  อาแด
11. เด็กหญิงอารดา  กาเนะ
12. เด็กหญิงอารฮาม  กาเนะ
13. เด็กหญิงอิฟตีมา  กาปาแย
14. เด็กหญิงโซรัยดา  ศรีสุวรรณวิเชียร
15. เด็กหญิงโซรัยยา  ศรีสุวรรณวิเชียร
 
1. นางสาวสูวายมะห์  ตือโละสะโต
2. นางสาวฮาลีเม๊าะ  สนิ
3. นางสาวฮาสือน๊ะ  มะหลี
4. นางสาววาฑิณี  วาแมดีซา
5. นางสาวนูรโซเฟีย  จิตตา
 
รวม155
88 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร่อน 1. เด็กหญิงอัลอีซาน  ดอเลาะ
 
1. นางกาญจนา  คงเหล่
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร่อน 1. เด็กหญิงการิสมา  มะมิง
2. เด็กหญิงนัสริน  มะราเปะ
3. เด็กหญิงนาวัล  เจะเตะ
4. เด็กหญิงนูรุลอิสลาม  มะสง
5. เด็กหญิงฟานีซะห์  ลาเตะ
6. เด็กชายมิรฮัม  โต๊ะลี
7. เด็กชายลุตฟีย์  มะซง
8. เด็กชายสุไลมาน  ยุนุ
9. เด็กหญิงสูฮัยลา  มะแซ
10. เด็กชายอดุลฟุรกอน  คุรุศาสตร์สกุล
11. เด็กหญิงอนีฟา  ดารานิง
12. เด็กหญิงอนูนร์  มะแซ
13. เด็กชายอับดุสสลาม  ลาเต๊ะ
14. เด็กชายอาดิล  หลีหมัด
15. เด็กชายฮานีฟ  ตะเยาะแม
 
1. นางสาวซาฮูรา  ดาโอะ
2. นายอุสมาน  กะโด
3. นางสาวมาสนี  สะอิ
4. นางสุภนิดา  เมาะสาแม
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร่อน 1. เด็กชายต่วนอาคีรีน  กูปิ
2. เด็กชายต่วนอาฟีลิน  กูปิ
3. เด็กชายวาเฮด  สามะอาลี
4. เด็กชายอัฟฎอน  เจะแต
5. เด็กชายอามีน  โดซา
6. เด็กชายไซฟูเลาะ  มะมิง
 
1. นางเบญจมา  กูนา
2. นายขจร  ชอบทำเหมือน
3. นายเอกไชย  นวลขวัญ
 
91 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร่อน 1. เด็กหญิงการีมะห์  แดวอ
2. เด็กชายมุสลิม  ซอตอเละ
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟูล  ยูโซ๊ะ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุต  สะแม
5. นายอาฟิต  อาแว
6. เด็กชายอาริฟ  อาซ่อง
7. เด็กหญิงอาอีเสาะ  สาและ
 
1. นางเบญจมา  กูนา
2. นางสุภนิดา  เมาะสาแม
3. นางอุรา  แก้ววิชิต
 
92 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพร่อน 1. เด็กชายมูซัมมี  อับดุลลี
2. เด็กชายอัซรอน  อีแต
 
1. นางสาวกามีล๊ะ  ดีแม
2. นายอุสมาน  กะโด
 
รวม3113
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอแม็ง 1. เด็กหญิงซายานี  สาลา
2. เด็กหญิงซูรัยดา  หมะอะ
3. เด็กหญิงนาตาซาห์  วาโด
4. เด็กหญิงนุรไฮฟา  โกะสะโยะ
5. เด็กหญิงนูรฮัยฟา  เจะเลาะ
6. เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  หะเล๊าะ
7. เด็กหญิงนูรีซสา  มาโซ
8. เด็กหญิงฟาเดีย  บูละ
9. เด็กหญิงมูฟีเราะห์  มูตียู
10. เด็กหญิงอานีตา   มะลี
 
1. นางสาวอารีณา  ยูโซ๊ะ
2. นางสาวอากีหละ  โต๊ะกา
3. นายอัสพันดี  บาสอลอ
 
94 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอแม็ง 1. เด็กชายฟาอิส  สามะ
 
1. นางสาวไมมูนย์  มาลัยมาลย์
 
รวม114
95 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 1. เด็กชายซาฮีคาม  สือรี
2. เด็กหญิงบุสรีน  ดะซิ
3. เด็กชายอนัส   สำสี
 
1. นางรอฮานี  หะเเว
2. นางสาวสูร์รีดา  ตอแลมา
 
รวม32
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 1. เด็กหญิงนิมาเดียนะห์  เดะมะแอ
2. เด็กหญิงนิสดาวาตี  สุดะการี
3. เด็กหญิงฟาตอนะห์  เซ็งมีดี
4. เด็กหญิงรัศมี  อาแซ
5. เด็กหญิงอานีซา  เยงยูนอ
 
1. นางสาวสุธิดา  สะแลแม
2. นางสาวแยนะ  สีเดะ
 
97 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 1. เด็กหญิงซัฟนาน  สะกะแย
 
1. นางสาวนูรีฮัน  ลายี
 
รวม63
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะลา 1. เด็กหญิงกูนิสรินทร์  มอหาหมัด
2. เด็กหญิงนุอัยม์  ซีดีดี
3. เด็กหญิงนูรฟาตีนี  บาตูขาเด็ง
4. เด็กหญิงมูนา  มามะ
5. เด็กหญิงรุมมาน  ยูโซ๊ะ
6. เด็กหญิงวิลดาณี  เล๊าะ
7. เด็กหญิงอะห์ลาม  มะเซ็ง
8. เด็กหญิงอัฟนัน  ฮะตะมะ
9. เด็กหญิงอาฟีฟะห์  มาปะ
10. เด็กหญิงฮัสมีย์  โต๊ะตียอ
 
1. นางสาวศรัญญา  คงศรี
2. นางสาวปณิศา  หลีหาด
3. นางสุปราณี  คงทอง
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะลา 1. เด็กหญิงกูอัลวานี  มามุ
2. เด็กชายฮีลมี  บอเกาะ
 
1. นางสาวนูรีซา  ลาแมปาแด
2. นางสาวนาญีบ๊ะ  เจ๊ะเต๊ะ
 
รวม125
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาหมาน  เจะปอ
2. เด็กหญิงอัสณีนร์  สะยะมิง
 
1. นางสาวโนรอาซาร์  อดุลศรีศิลป์
2. นางฤทัยรัตน์  รุ่งเรือง
 
101 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กชายอิมรอน  ฮูลูคาเร็ง
2. เด็กหญิงเพาพะงา  เล็มมณี
 
1. นางฤทัยรัตน์  รุ่งเรือง
2. นางสาวโนรอาซาร์  อดุลศรีศิลป์
 
รวม44
102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กชายอัสรี   สะเซะ
2. เด็กชายอิติฟัง   กาเดร์
 
1. นายอิมรอน   ขวัญคาวิน
2. นางฟัตมะฮ์  นิตา
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอามาณูว์   กาซอ
2. เด็กหญิงสูฮัยลา  กูเต๊ะ
3. เด็กหญิงอัลญา  สาแม
 
1. นางเยาวลักษณ์   สุภัทรชัยวงศ์
2. นางสาวไรฮัน   เสะบิง
 
104 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงซาอีดะห์   สะอิสะ
2. นายมูฮัมหมัดซอลีฮี   สะเตาะ
3. เด็กหญิงอินซานี   ยะยือริ
 
1. นางสาวอัสมะ    สะอิ
2. นางสารีฟะห์   ปูเตะ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. นางสาวซูฟียา   โตะขุนละใบ
2. นางสาวนุรปียานี   สะหะ
3. เด็กหญิงอารีนา    กะโกะ
 
1. นางสาวมูณีย์รอฮ   มะลาเฮง
2. นางสาวอัสมะ   สะอิ
 
รวม118
106 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะใน 1. เด็กชายไซฟูดิน  สะติงกูแว
 
1. นางรอบียะห์  เจะเล๊าะ
 
รวม11
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโต 1. เด็กหญิงซุลฟา  แวดาแม
2. เด็กหญิงนาบีลา  เจะอีซอ
3. เด็กหญิงนูรอีมาน  จะสิติ
4. เด็กหญิงนูรูลตัสนีม  บือแน
5. เด็กหญิงวิสบะห์  อามิด
 
1. นางสาวรุสนีย์  การีอุมา
2. นางสาวฮามีเนาะ  ซาราแซะ
 
108 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโต 1. เด็กชายบาซีร   สาลา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอาดัม   แมแล
3. เด็กชายอาเดล   สาแม
 
1. นายบัลยาน   อับดุลกอดิร
2. นางสาวนัซมีย์  ดีเย๊าะ
 
รวม84
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 1. เด็กหญิงซูรัยดา  สลาเมาะ
2. เด็กหญิงนัสรียา  สาแม็ง
3. เด็กหญิงฟาเดีย  หะระตี
 
1. นางสาวไซนับ  อิงสะรี
2. นางฮาลีเมาะ  กาซา
 
รวม32
110 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกียรติ 1. เด็กหญิงนัญจมีย์   ดะอุแม
2. เด็กหญิงนุรมา  ฮีแลวา
3. เด็กหญิงรอยยาน   รือสะ
 
1. นางจินตนา  วาจาเพชร
2. นางแวฟาตีเม๊าะ  แวดาราแม
 
รวม32
111 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 1. เด็กชายฟาดิล  ดีสะเอะ
 
1. นางสาวคอรีเย๊าะ  ดีปาตี
 
112 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอัสลาม  เซ็งมะสู
 
1. นางสาวยาลีฮา  ยูโซ๊ะ
 
รวม22
113 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญญา(บุญชอบ สาครินทร์) 1. เด็กหญิงฟารฮานี  เกาะและ
2. เด็กหญิงอวาติบ  มะลี
3. เด็กหญิงอิลฮาม  กะลูแป
 
1. นางธนภรณ์  สุขชุม
2. นายคฑายุทธ  หิรัญวงศ์
 
รวม32
114 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงซูไลดา   หะยีดอเลาะ
2. เด็กชายลาตีฟัน   อาแยกาจิ
 
1. นางณภัทร   เบลเลอร์
2. นางสุไวบ๊ะ   ดีแลตานา
 
115 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงรูกอยยะห์    ยูซบเซียม
2. เด็กชายอลิฟ   บากา
3. เด็กหญิงฮัซซูนา   มายิ
 
1. นางรอกีเยาะ   สมอดียอ
2. นางสาวฮานีซะห์   กาหลง
 
116 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงธยานีย์  แก้วประกอบ
2. เด็กหญิงนุรฟานัดดา   เจ๊ะแต
3. เด็กหญิงอิคติยารี  เซ็ง
 
1. นางมายีด๊ะ  แนรอ
2. นางฮีดายาตีย์  เซ็งมีดี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมภูเวช
 
1. นางสุไวบ๊ะ   ดีแลตานา
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงนูรุลอิห์ซาน    มิตยา
2. เด็กหญิงวัสมีย์  อาสะอีดี
 
1. นางรัตน์ติยา   เกปัน
2. นางรอกีเยาะ  สมอดียอ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอามีรูล   ตาเห
2. เด็กชายสุลัยมาล   ยอดกล้า
 
1. นางรัตน์ติยา   เกปัน
2. นางสาวพัชรี   สาแม
 
รวม1311
120 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลง 1. เด็กหญิงนิสรีน  ปุโรง
2. เด็กหญิงนูรฟาร์ติน  จากือวาโต๊ะ
3. เด็กหญิงนูรฮาซูรา  วาเต๊ะ
 
1. นายกฤษณพงศ์   มหาทอง
2. นางสาวนารีรัตน์   ขาวยู
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลง 1. เด็กหญิงนูรฟาซีรา  ซาราเซะ
2. เด็กหญิงนูรฮีดาหย๊ะ  บือราเฮง
3. เด็กชายมูฮำหมัดฟากิส  ปุโรง
 
1. นางอานีซะ  แวนะไล
2. นางสาวนิธิรา  กาเซะ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลง 1. เด็กหญิงฟิตเราะห์  ยามา
2. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  อาแย
3. เด็กชายอิตกอน  ปุโรง
 
1. นางวรรณา  หีมโตะเตะ
2. นางสาวอาสมะ  มูซอ
 
123 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลง 1. เด็กชายฟัครูรอซี  โตะยามู
2. เด็กหญิงฟิรดาว  กาโล
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟิต  เจะเดง
 
1. นางวรรณา  หีมโตะเตะ
2. นางนารีมาลย์  หงะหงอ
 
รวม128
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 1. เด็กหญิงยาวารียะห์   ลาเต๊ะ
2. เด็กหญิงอูแมกลือซง   วาแมดีซา
 
1. นางสาวกาสมียะ   อาเซ็ง
2. นางสาวสุนยะห์  เจ๊ะหลี
 
รวม22
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1. เด็กหญิงฟาตอนะห์  อะแด
2. เด็กหญิงฟาติน  สุตันสะ
3. เด็กหญิงมูบีณา  ยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงอาเลียร์  หามะ
5. เด็กหญิงแวนุร์ฮาบีบี  แวดอเล๊าะ
 
1. นายนิรันด์  บินหาซัน
2. นางเสาเด๊าะ  ปะตะลู
 
126 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1. เด็กชายลุกมัน  ดือราแม
2. เด็กชายอาลิฟ  ซิบากา
3. เด็กชายใซฟู  มาดา
 
1. นายนูรดีน  อาบูบาซา
2. นางรอบีอ๊ะ  คงทอง
 
รวม84
127 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กหญิงอัยมี่  ตอแลมา
 
1. นางสาวมัซรา   ละสูสามา
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กหญิงสูหัยณี   สาแม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   ภูผาภักดี
 
129 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กหญิงซูลา  ดอเลาะ
2. เด็กหญิงฟิรดาว  ตอแลมา
3. เด็กชายลุตฟีย์  บือราเฮง
 
1. นางสาวซอลาวาตี  เบนโน
2. นางอาดานิง  ยูโซ๊ะ
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กชายอานิส  วาเด็ง
2. เด็กหญิงอาฟานี  มะลี
 
1. นางสาวซอลาวาตี  เบนโน
2. นางสาวมารยานี  ดารีสอ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กหญิงรอซีดะห์  ดาโอะ
2. เด็กหญิงรุสนานี  สะการิยา
3. เด็กหญิงร่อวิยานีย์  เซ็งสะ
 
1. นายยูโซะ  สะอิ
2. นายสากรีน  ตอแลมา
 
รวม108
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมพูสถิต 1. เด็กหญิงมุสลีมะห์  ฮารี
2. เด็กหญิงรุสนีดา  กาหลง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทองคำ
 
1. นางนพรัตน์  ชูปาน
2. นางฮัฟซะฮ์  บาโร
 
รวม32
133 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  คำมณี
2. เด็กหญิงนุรไลลา  ดายี
3. เด็กหญิงภัศรา  รัตนพันธ์
 
1. นางอุสนา  อา่บู
2. นางสาวอาแอเสาะ  กาลง
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 1. เด็กชายกิตติพงศ์  อินลา
2. เด็กหญิงวาสนา  อินโท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  สุ่มทรัพย์
2. นายยุทธนา  เท่งประกิจ
 
135 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  การะดำ
2. เด็กหญิงมาวียะห์   สาและ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยจิต
 
1. นางมารศรี  แวหะยี
2. นางสาวตอญีบะ  บาฮะคีรี
 
รวม86
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพัฒนาราม 1. เด็กหญิงนุฟาดีลา  หนิเสะ
2. เด็กชายสุฮัยดี  ดอเลาะ
 
1. นายอนัส  บาระตายะ
2. นางสาวขอลีเยาะ  โซ๊ะสะอิ
 
รวม22
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 1. เด็กชายฟารุจ  มะแซ
 
1. นางวรรณพร  ยูโซ๊ะ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 1. เด็กชายฟัยรุซ  สะตี
2. เด็กชายอับดุลมาลิก  ยามา
 
1. นางสาวนารดี  มะแซ
2. นางนิศารัตน์  แอหมอ
 
รวม33
139 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญวงศ์
 
1. นางรัตนาภรณ์  แก้วเขียว
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายธรรมวิทย์  อมรพิมลธรรม
2. เด็กชายพสธร  จิ้วบุญชู
 
1. นางสมศิริ  แก้วเนื้ออ่อน
2. นางสาวณัฐกานต์  จงขจรวงศ์
 
141 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายกิตติพล  เหลืองภัทรวงศ์
 
1. นางศิริพร  อมรนรชัย
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายดานิส  ภูมิบุตรา
 
1. นางศิริพร  อมรนรชัย
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงพัชรวัล  ลิ่มสกุล
 
1. นางอัญชลี  คงทน
 
144 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงฟาเรีย  อุเซ็น
2. เด็กชายภูมิณฤทธิ์  สุวรรณอินทร์
3. เด็กชายอาดีฟ  นิยมเดชา
 
1. นางนิรมล  ปริเปรมกุล
2. นางธันยาภรณ์  เนาวสินธ์
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วัชรวิวรรธน์
 
1. นางสาวณัฐชา  พร้อมเพรียง
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงธันยวีร์  พัดแดง
 
1. นางสาวณัฐชา  พร้อมเพรียง
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายยศภัทร  รัตนสุนทร
 
1. นางจุฑามาศณัฐวดี  ทิพย์กองลาศ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงนัสรีญา  แก้วสุข
 
1. นายชัชวาลย์  ไชยม่อม
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โนวัฒน์
 
1. นายศุภฤกษ์  หงอสกุล
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงปัณณ์ฝัน  สุรัตน์สัญญา
 
1. นายศุภฤกษ์  หงอสกุล
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายสิทธิพล  พุ่มเฉิดฉัน
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายกันตพัฒน์  มณเฑียรทอง
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายปฏิทิน  นิยมเดชา
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ  พลอาษา
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงปภาดา  คงเกลี้ยง
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
156 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงกรกัญญาวีร์  จันทนวล
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขวัญดี
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บรรลุสันติกุล
4. เด็กหญิงกิตติกา  บรรลุสันติกุล
5. เด็กหญิงธนิสศรา  สุกระมณี
6. เด็กหญิงนรัชญา  ชื้นชุ่ม
7. เด็กหญิงนวรรณปภัทร  จันทร์จำเนียร
8. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  อินสมภักษร
9. เด็กหญิงวารุณฌา  มณีโชติ
10. เด็กหญิงศศินิภา  สันติวัฒนาพร
 
1. นางสาวรุ้งนภา  ชุมประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งฤดี  เนาว์สุวรรณ
3. นางสาวรัญชิดา  บุญลอย
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายอนาวินทร์  ว่องประเสริฐกุล
 
1. นางสาวปาณิสรา  เมืองสง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงเกววิลิน  นทีธารทองชัย
 
1. นางสาวรอฮานี  กาเซ็ง
 
159 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงนูรนาเอลา  แวมิง
 
1. นางสาวปาณิสรา  เมืองสง
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายณัฐภัทร  ศิริสุวรรณ
2. เด็กหญิงปองทิพย์  ชลธารสฤษฏ์
 
1. นางสาววลัญช์รัตน์  แววสง่า
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ปรีดางกูร
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงจิรชญา  จันทร์หนู
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงหนูดำ
3. เด็กชายชิงฟาน  หมาน
4. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นวลมะโน
5. เด็กหญิงปารมี  แซ่ไล่
6. เด็กหญิงปิ่นเพชร  บำรุงรัตน์
7. เด็กชายอนัส  ตาเห
8. เด็กชายอัฟนาน  มะทา
9. เด็กชายอิทธิมนต์  อินคง
10. เด็กหญิงเตชินี  จำปานา
 
1. นายจิรพัฒน์  ไชยจิต
2. นางสาวสมจิตร  พรหมคงบุญ
3. นางสาวปาบีละ  เจ๊ะและ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายณัชฐปกรณ์  จิรวงศเลิศสกุล
2. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ชมเชย
 
1. นางกนกวรรณ  หมอกศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอัสเมาะห์  หมัดอะด้ำ
 
รวม4732
163 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุวรรชาตรี
2. เด็กหญิงณัฐนิยา  ยอดเพชร
3. เด็กชายนวพรรษ  พินิจ
4. เด็กหญิงน้ำชา  ขม่ำเวช
5. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  เต็มนา
6. เด็กหญิงปาณิสา  โอชาอัมพวัน
7. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  หวันทา
8. เด็กชายสุรบท  คำศรี
9. เด็กชายอนุพงศ์  สุวรรณแพทย์
10. เด็กชายเด็กชายพรหมพิพัฒน์  พรหมมณี
 
1. นางสาววริรัตน์  วรพรรณ์
2. นางสาวบุญธิดา  อินทกาศ
 
รวม102
164 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 1. เด็กหญิงนิอามานะห์  อาแยกาจิ
 
1. นางสาวอัสมารูณี  มะแซ
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 1. เด็กหญิงกันย์ณภัทร  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สุขขี
3. เด็กชายณัฐภัทร  พิมพ์บูลย์
4. เด็กชายณัฐวรรธน์  ทาบุราณ
5. เด็กชายวรากร  วิเสทอง
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญราศรี
 
1. นายชาตรี  แสงเมือง
2. นายพงษ์ศักดิ์  พิกุลทอง
3. นางสาวนาถยา  พรหมนะ
 
รวม74
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 1. เด็กชายอานาคิน   สะเฮาะ
2. เด็กหญิงโซเฟียร์   แปเราะอีเล
 
1. นางสาวณัฐรีย์   พุกพบสุข
2. นางซูไรนี   มะลี
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 1. เด็กชายมุหซิน   เจะเงาะ
2. เด็กชายอานัส   มามะ
 
1. นางสาวนิพัตรา   เจ๊ะเละ
2. นางสาวณัฐรีย์   พุกพบสุข
 
รวม44
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 1. เด็กชายนิซูซาน  ซือแมง
2. เด็กชายนูรฟาตีฮะห์  อาลี
3. เด็กชายอันดาลีฟ  มะยีดี
 
1. นางสาวคอตีย๊ะ  ดือรามอ
2. นายจำแลง  เพชรรัตน์
 
รวม32
รวมทั้งหมด515299