สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สงขลา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ระหว่าง วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 20 โรงเรียนวัดห้วยพุด 1. เด็กหญิงรมิตา  จิตนวล
 
1. นางฉันทนา  ศัทโธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกุลยา  เซ่งเถี้ยน
 
1. นางจำเนียร   ปานทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 1. เด็กหญิงจารีรัตน์  ดวงเอี่ยม
 
1. นางอังสุธร   ไชยชาญยุทธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงณฤพร  บุญศรี
 
1. นางสาวณัฎฐยา  บัวก่ำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ชูหนู
 
1. นายศักดา  หอมขาว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 77.4 เงิน 25 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงเขมิกา   ชูทอง
 
1. นางเพ็ญณี   หิรัญสาลี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี(เลื่อนประชาคาร) 1. เด็กหญิงธนัชชา  หอมวิเศษ
 
1. นางจิดาภา   เกษรัมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  จันทร์ผุด
 
1. นางสาวณัฎฐยา  บัวก่ำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1. เด็กชายนนทกร  แก้วหานาม
 
1. นางธัชสินี  อนันต์ประเสริฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงชัชฎา  ศรีรักษ์เดช
 
1. นางอมรทิพย์   เตชะวิทย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. เด็กชายประเสริฐโสพล  คังคะโร
 
1. นางวันเพ็ญ  สุวรรณโณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงลีฮาน่า  สุวรรณหมาด
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ช่วยสุรินทร์
 
1. นางสาวพลอยมรกต  นาคธรรมวัฒน์
2. นางสาวมนทกานต์   จันทมัตตุการ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนวัดดีหลวง 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  รัตนเดชา
 
1. นางสาวซาวียะห์  มะยา
2. นางสาวปุยนุ่น  ชนะสงคราม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82.41 ทอง 13 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 1. เด็กหญิงธีราพร   เพ็ชร์เทพ
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์   ขวัญมณี
 
1. นางกตัญญุตา   สุขแก้ว
2. นางสาวเพ็ญพรรณ   หวานนวล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กชายกิจดนัย  วสุรังสฤษดิ์
2. เด็กชายธาวิน  จอมประดิษฐ์
 
1. นางสาวณัฎฐยา  บัวก่ำ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน 10 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายธนธรณ์   ลาภสนิท
 
1. นางสุไม   จุลแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   จริตงาม
 
1. นางยุพดี   วัตตธรรม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงมนตกานต์   บัวทอง
2. เด็กหญิงวริศรา   คณานุโกศล
3. เด็กหญิงสุธิดา   ทายุโก
 
1. นางสุมณฑา   ทายุโก
2. นางสาวนิตยา   อุไรรัตน์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กชายฉัตรภู  สองนาม
2. นายธัญวัฒน์   ธรรมรัตน์
3. นายธีรภัทร   โกมลวานิช
 
1. นางสาวสิริพรรณ   รัตนกูล
2. นายสมศักดิ์   เลิศสำราญชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 78.3 เงิน 25 โรงเรียนหวังดี 1. เด็กหญิงญาณิศา   ณ สงขลา
2. เด็กหญิงฐิติวรนันท์   จันทวงศ์
3. เด็กหญิงอรกช   รามเอียด
 
1. นายชรินทร์   อุปละ
2. นางสาวจิตราพร  เพื่อนละภา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 26 โรงเรียนวัดนาหม่อม 1. เด็กหญิงสุภาพร   บุญเรือง
2. เด็กชายออมสิน   แซ่โง้ว
3. เด็กชายฮาร์กรีฟ   สมาจิตร์
 
1. นางสาวสิริพรรณ   รัตนกูล
2. นางสาววันดี   ณ ลำปาง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43.65 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายปัณณธร   จันทร์ชาติ
2. เด็กชายสรธร   ผุดผ่อง
 
1. นางภาวิณี   สมปรีดา
2. นางสาวนาดียะห์   ยะโกะ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายรติบดี  มาระเสนา
2. เด็กชายเอกรินทร์  บุญกำเหนิด
 
1. นางสาวมาริยา  กิ้มสัน
2. นางสาวนลพรรณ  สมเขาใหญ่
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายกฤตภัทร  ใจกระจ่าง
 
1. นางสุกัญญา  เหาะวิหค
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนกิติคุณ 1. เด็กชายกรรณภัทร  ทองสงฆ์
 
1. นางนิยตา  สุขใส
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  อ่อซ้าย
 
1. นางอโนทัย  แก่นบุญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายธันย์พัทธ์  ปัญญาวชิโรกุล
2. เด็กชายวสุพล  บัวศรี
 
1. นางเสาวภา  สุวรรณโณ
2. นางสาวยุวธิดา  บุญทิพย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 1. เด็กชายจีรพัฒน์  รัตนมณี
2. นางสาวณัฐณิชา   ทองรักษ์
 
1. นางสาวศรียา   คุณสุทธิ์
2. นางปัทมา  ทิพย์วารี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดหัววัง 1. เด็กชายตรีวิทย์  อุณโณ
 
1. นายประเสริฐ  โกะจับ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงลภัสนันท์  จันทร์เทพ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีทอง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 89.5 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายอินทรินทร์  เพชรชาตรี
 
1. นางสาวจิดาภา  จงจิตประณิธาน
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรสลับสี
 
1. นางสาวปูริดา  ชัยมณี
 
33 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กชายกฤตภาส   วงศ์จันทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  สุวรรณมณี
3. เด็กหญิงอัสรีนา   แสนเสนาะ
 
1. นางสาวณัชชา   บัวอนันต์
2. นายชญตว์   หนูแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94.75 ทอง 13 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   ศรียะสัตย์
2. เด็กชายปรเมศวร์   ประสมพงศ์
 
1. นายณัฐพงศ์  ศรีจันทร์
2. นางรัตติยา   ประสานสงฆ์
 
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 61.9 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดประดู่หอม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เกื้อมา
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ขุนเจริญ
 
1. นางสหวรรณ  วรรณจิตจรูญ
2. นางสาวอลิษา  ช่วยนุกูล
 
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 77.13 เงิน 10 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. เด็กชายซานาวีย์  นิยมเดชา
2. เด็กชายอักวา  หมันสะเด็น
 
1. นางสาวปาหนัน  นิยมเดชา
2. นางสาวสุกัญญา  ตำภู
 
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69.52 ทองแดง 10 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. นายนัสรี  นิยมเดชา
2. เด็กชายรุชดี  นิยมเดชา
 
1. นายนิวัตร  นิยมเดชา
2. นางสาวสุไรยา  นิยมเดชา
 
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 46.45 เข้าร่วม 18 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  เกลี้ยงทอง
2. เด็กชายพัชระพล  ดาราไก่
 
1. นายนิวัตร  นิยมเดชา
2. นายดนัย  นิยมเดชา
 
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ 1. เด็กชายณฐภัค  ศรีวิลัย
2. เด็กหญิงปาณิศา  เพชรสุวรรณ
3. เด็กหญิงภรัณยา  ศรีทองคำ
 
1. นายอภิลักษณ์  สุวรรณรัตน์
2. นางธิดารัตน์   เดชทองจันทร์
 
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายพีรภัทร  อำไพฤทธิ์
2. เด็กชายวงศกร  สมันเหล็บ
3. เด็กชายอิสดาลิด  เจะมุสา
 
1. นายยิ่งศักดิ์  ชนะพาล
2. นางสาวนูรไลลาร์  นุ้ยเด็น
 
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 22 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายชิษฐาณัฐฏ์   ประพัฒน์
2. เด็กชายณัฏฐวัฒน์   ศิริวงศ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   เรืองจันทร์
 
1. นางปริญญาพร   เมืองรักษ์
2. นางชัญญ์ญาณ์   ศรีพิเชียร
 
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายจิรธร  มณีโชติ
2. เด็กชายศราวิน  คงสิงห์
3. เด็กชายอธิภัทร  นิยมเดชา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สุทธิมาส
2. นางสาวปฏิมา  หนูช่วย
 
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 82.7 ทอง 17 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ 1. เด็กชายดลภัทร   หมุดตะเหล็บ
2. เด็กหญิงวิมลศิริ   หวันหวัง
3. เด็กหญิงเต็มฟ้า   จำปีทอง
 
1. นางจำเนียร  แก้วสลำ
2. นางสาวพาขวัญ  นพชัยยา
 
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   เบ่านุวงศ์
2. เด็กหญิงธาราทิพย์   พรหมรักษา
3. นางสาวศิริพร   สมพงค์
 
1. นางยศิรินทร์  เพ็งอำไพ
2. นางผ่องศิลป์  มิ่งยอด
 
45 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดป่าขาด 1. เด็กหญิงรวิศฐภัค  สังข์แก้ว
2. เด็กชายวิชยุตม์  นุ้ยแก้ว
 
1. นายพงศ์ประสิทธิ์  โภคสวัสดิ์
2. นางอิสรีย์  ปลื้มเปรมจิตต์
 
46 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. นายวรวิทย์  ยอดจิตต์
2. นายวสวัต  ประดับจันทร์
 
1. นางจินดา   บริรักษ์
2. นางสาวปานเกล้า  หนูมาก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สุวรรณมณีรัตน์
2. เด็กหญิงณดา  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สุขสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญรังษี
5. เด็กหญิงอิสรีย์  งามศิริโรจน์
 
1. นายจิรศักดิ์  เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวสิรินาฏ  หาญณรงค์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  เอียดแตระ
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  อนันต์
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  คงรอด
4. เด็กหญิงปารดาสุไรยา  สายสมุทร
5. เด็กชายเมธานันท์  นิลมาส
 
1. นางปิยนุช  ธรรมประพัทธ์
2. นายสุทัศน์  เพ็ชรสังข์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เกื้อชู
2. เด็กหญิงณิน  สรรเพชญ์ศิวะกุล
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  อัมโร
4. เด็กหญิงภรัญยา  มณีแสง
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  คล้ายแก้ว
 
1. นายวิศรุต  เทวมิตร์
2. นางสาวมาริยา  กิ้มสัน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 79.8 เงิน 27 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 1. เด็กหญิงธนัญญา  หมู่ประเพณี
2. เด็กหญิงนิรันรัตน์  เส็นก้าหรีม
3. เด็กหญิงฝันดาว  อ่อนละมุล
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนา
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ไชยภูมิ
 
1. นางสาวศุภัชชา  ประทุมวรรณ
2. นางสาวปัทมา  ขุนเจริญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.7 ทอง 7 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายกฤตธนาพนธ์   ดียิ่ง
2. เด็กหญิงตั้งใจ   ทองหยัด
3. เด็กหญิงพิชชามญธุ์   กิมาคม
4. เด็กหญิงภวรัญชน์   วงษ์ใหญ่
5. เด็กหญิงวันวิสา   พรหมอินทร์
 
1. นายไกรภพ   ชูชื่น
2. นางฐาวิณี   กาญจนา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขนุน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วรรณเพ็ชชา
2. เด็กหญิงภาริตา  วรรณเพ็ชชา
3. เด็กชายสาริน  สาระชาติ
4. เด็กชายอับดุลเลาะห์  หวังขะเด่
5. เด็กหญิงเกวลิน  หวังนุรักษ์
 
1. นางโสภิส  สุขประเสริฐ
2. นางรัสมิ์สรา  แสงจันทร์ศิริ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87.2 ทอง 9 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงณภัสสร   ศรีรัตน์
2. เด็กหญิงนงนภัส   รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงมนัญยา   กิ่งนอก
4. เด็กหญิงศศิญาภรณ์  บุญเพ็ชร์
5. เด็กหญิงอัญญาดา  มุสิกชาติ
 
1. นายคมคาย  แก้วพรหม
2. นายสุวัชร  ชูสุวรรณ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดท่าหิน 1. เด็กชายกันตพิชญ์  ศรีมณีรักษ์
2. เด็กชายขุนเดช  สังขพันธ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ผลกล่ำ
4. เด็กชายนิกร  มณีโชติ
5. เด็กหญิงสาวิณี  คงแก้ว
 
1. นางอารีรัตน์  จรูญสกุลวงศ์
2. นางสาวดวงตา  หาหลับ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 77.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายกันตพิชญ์  มุณีศรี
2. นางสาวกุลนาถ   คำนัก
3. นายขจรเดช  แก้วยศกุล
4. เด็กชายชยพล  แก้วยศกุล
5. เด็กหญิงฐานิตา  ประดับจันทร์
6. เด็กชายฐาปกรณ์  ชนะกิจกิดาการ
7. เด็กหญิงณิชญานันท์  แก้วนพรัตน์
8. เด็กชายปัญจพล   เพชรัตน์
9. เด็กชายพสธร   แก้วเขียว
10. เด็กหญิงรุจิสา  ปานแก้ว
11. เด็กชายวิชญานัญ  เพชรสุวรรณ
12. เด็กหญิงศยามล  แก้วยศกุล
13. เด็กหญิงเกวลิน  ใจบุญ
14. เด็กหญิงเกศมา  เสนาจิตร
15. นายเมธา  บุญฤทธิ์
 
1. นางพีรยา  ศรีทอง
2. นางสาวโชติโย  บัวพัว
3. นางขนิษฐา  รัตนสุนทร
4. นายณัฐธัญ  วิไลรัตน์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าหิน 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  โปชู
 
1. นายมูญาเฮด  ยะเอ๊ะ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 29 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1. เด็กชายจิรวัฒน์   คงแก้ว
 
1. นางสาวนูรีมัน   เจ๊ะเย๊ะ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.1 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงฟิรดาวส์  ยูนุ
 
1. นางสาวภัทรภร  ย่องตีบ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายณัฐวีร์  กมุติรา
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ปานแก้ว
 
1. นางสาวโชติโย  บัวพัว
2. นางขนิษฐา  รัตนสุนทร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87.2 ทอง 12 โรงเรียนวัดหน้าเมือง 1. เด็กชายพิชาภพ  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงสิรยา  ผ่องศรี
 
1. นางสาวชมชุรัช  คิ้วนาง
2. นางสุภาพ  รอดขำ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายกฤษณกันต์  จินดา
2. เด็กหญิงศศิธร  นาวารัตน์
 
1. นางสาวเทพนารี  เจริญศรี
2. นางธสชา  บุญกาญจน์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 74.2 เงิน 28 โรงเรียนวัดนางเหล้า 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พลายด้วง
2. เด็กหญิงภัททิยา   จงคดี
3. เด็กหญิงรัชดาพร   แก้วมณี
4. เด็กหญิงวีริยา   จันเอียด
5. เด็กชายศตายุ   หิรัญพันธุ์
6. เด็กชายโภควินทร์   แก้วขาว
 
1. นางสาวเฉลิมฉัตร   อาญาพิทักษ์
2. นางสาวฟัยซะ   หวันตะหา
3. นายชาตรี  วีรพันธ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73.33 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงคริสตัล  ฟีเวอร์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  โต๊ะหาด
3. เด็กหญิงฐิรวดี  มานะศิริ
4. เด็กหญิงทยิดา  สิทธิมิตร
5. เด็กหญิงปิยฉัตร  โคธาสุวรรณ
6. เด็กหญิงมนัญญา  อำภา
7. เด็กหญิงรักษิณา  เชาวลิต
8. เด็กหญิงศิริขวัญ  ปัญญโชติ
9. เด็กหญิงอรัญญา  สมสุข
10. เด็กหญิงอิงครัต  สุวรรณมณีรัตน์
 
1. นางสุกัญญา  ทองจันทร์
2. นางสาวอาซีซะ  เหร็นเร๊ะ
3. นางสาวนุสรา  ทาติด
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 87.2 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เส็มหมาน
2. เด็กหญิงดลยา  หวังเจริญ
3. เด็กหญิงนาร์ตาเซีย  หนิเจริญ
4. เด็กหญิงนูรฟาซีร่า  สันเจริญ
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  อาเก็ม
6. เด็กหญิงปุณพร  หมัดเจริญ
7. เด็กหญิงพีรดา  สินดุกา
8. เด็กหญิงมัสริน  บินรัตแก้ว
9. เด็กหญิงสุรัยด้า  ยีหวังเจริญ
 
1. นายปิยพัทธ์  สืบประดิษฐ์
2. นางจิราพร  แพเพชร
3. นางณิชาภัทร  กาญจนพันธ์ุ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 86.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  ดวงจันทร์
2. เด็กชายชวลิต  ดุกหลิ่ม
3. เด็กชายธนกร  บวงแก้ว
4. เด็กชายธีรเดช  ขำด้วง
5. เด็กชายนันทวัฒน์  หนูคง
6. เด็กชายปพนธีร์  คงทอง
7. เด็กชายพลทัต  แก้วนวล
8. เด็กชายภูผา  ช่วยระวัง
9. เด็กชายสุริยา  ชัยสวัสดิ์
10. เด็กชายอณาวิน  สระโร
 
1. นางสาวธนภรณ์  คะทะวรัตน์
2. นายอับดลก่อเดช  ศรีอาหมัด
3. นางสาวฟิตรี  คาเร็ง
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมาบบัว 1. เด็กหญิงชาลิสา  รอดเกลี้ยง
2. เด็กหญิงญาดา  นุธรรมโชติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์  นกแก้ว
2. นางสาววันวิสาข์  สิทธิกุล
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาบบัว 1. เด็กหญิงภานรินทร์  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ประชาสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริรัตน์  นกแก้ว
2. นางสาววันวิสาข์  สิทธิกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กชายพริษฐ์   ไชยนุ้ย
 
1. นางวรวลัญช์  ณ วิภาส
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายธนกฤต   เทพจันทร์
 
1. นายธวัช  มะโนเพ็ชร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นนทพักตร์
 
1. นางสาวปานเกล้า  หนูมาก
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 1. เด็กหญิงกุลธิรัตน์  บัวนาค
 
1. นางสาวจิระประภา  จารุพิสุทธิ์วงศ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงพรนัชชา   จีนเพชร
 
1. นายฮาดี   อาแวกะจิ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ศรีพรหม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกุล  ทิพยจิตติกุล
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 1. เด็กชายชยณัฐ  นาดำ
 
1. นางสาวสุภัคตรา   รัตนรังษี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายยุทธศักดิ์ชัย  ดำสองศรี
 
1. นางสาวปานเกล้า  หนูมาก
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงราชาวดี  สุคนธร
2. เด็กชายโรจณภัทร  สวยงาม
 
1. นางกุศล  รัตนพันธ์
2. นางสาวสารีป๊ะ  เลขนา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 30 โรงเรียนวัดโตนดด้วน 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงวันวิสา  โชติกรณ์
 
1. นางกุศล  รัตนพันธ์
2. นางสาววันโนรอีน  แวสาเหาะ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดอ่าวบัว 1. เด็กชายกรวิชญ์  เพ็ญแก้ว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทรางกูล
 
1. นางจำปี  รัตนวงศ์
2. นางสาวดาวน้อย  สุกแปะเง้า
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงคณิสรา  ศิลปวุฒิกุล
 
1. นายปิยพงศ์  เพชรทอง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 1. เด็กหญิงศิริภัสสร  ปลอดทอง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  รุ่งเรืองไพบูลย์
3. เด็กหญิงสุพิชยา  จันทสโร
 
1. นางสาวพรศิริ  ขุนมี
2. นางเนตรชนก  ชัยกิจ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 1. เด็กหญิงธนัตชนก  ยวงใย
2. เด็กหญิงเกศสิลินท์  มณีโรจน์
3. เด็กหญิงเนตนภา  มณีโรจน์
 
1. นางสาวพรศิริ  ขุนมี
2. นางสาววรรณนิศา  สุวรรณมุณีย์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กชายธนวัฒน์  สิงหาด
2. เด็กชายธนวัฒน์  สะรุโณ
3. เด็กหญิงนัทธิ์พิรดา  โย๊ะนุ้ย
 
1. นางสรารัตน์  จุลนวล
2. นางศรันรัตน์  ศรประสิทธ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กชายภูภูมิ   แสละมุหมีน
 
1. นางสาวสิรินดา  เจียรบุตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.83 เงิน 25 โรงเรียนวัดทรายขาว 1. เด็กหญิงสุภชา  รัตนะ
 
1. นางจริยาวดี  พรหมรักษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 12 โรงเรียนวัดเจดีย์งาม 1. เด็กหญิงกฤติกา   สร้างอำไพ
 
1. นางสาวสุนิตย์   สำเร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวุฒิภัทร  สิงขโรทัย
 
1. นางวันวิสาข์  นวลเต็ม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  สายสหัส
 
1. นายวรเดช  รุลปักษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกวินพิชชา   อักษรพันธ์
 
1. นายศิริกุล   บุญศัพย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 23 โรงเรียนวัดโพธาราม 1. นางสาวกาญจน์เกล้า   ไกรพงษ์
 
1. นางธนพร  นันต์ธนะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนหวังดี 1. เด็กชายAliane Vinse  Sumarinas
 
1. Mrs.Diane  Rose Sumarimas
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 14 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงไปรยา   กาลสงค์
 
1. นางสาวมันต์ชญา   เพ็ชรมงคล
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 12 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  สมิธ
 
1. นางสาวปิลันธนา  วัฒนานุรักษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.2 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กชายพสธร  อินทะโร
 
1. นายสุชาติ  เฮ่าหนู
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง 4 โรงเรียนจุลสมัย 1. เด็กหญิงญาณิษชา  คัญทะชา
 
1. นายวุฒิชัย  ธีรธรรมรักษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   บัวจันทร์
2. เด็กชายกสิดิษฐ์   ถาวโรทิพย์
3. เด็กหญิงกันยารัตน์   เจริญกุล
4. เด็กหญิงชลพรรษ   ชำนาญเวชกิจ
5. เด็กชายธนโชติ   เจริญ
6. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   โคจำนงค์
7. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สิทธิสุทธิ์
8. เด็กชายปิติคุณ   แก้วสองสี
9. เด็กชายปุญญพัฒน์   ลิ่มพงษ์ไพบูลย์
10. เด็กหญิงภัฐยารัศ   พัทยา
11. เด็กหญิงวรลักษณ์   รักศิลป์
12. เด็กหญิงวิสสุตา   ทองเจือ
 
1. นายวาริส   เจะกา
2. นางสุนิสาห์   สุกสี
3. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  เมืองทอง
4. นางสาวนิตยา   อุไรรัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงกนกพร   บุษบงค์
2. เด็กหญิงกมลพรรณ   บัวจันทร์
3. เด็กชายกสิดิษฐ์   ถาวโรทิพย์
4. เด็กหญิงกัญญาณี   ดิสสระ
5. เด็กหญิงกันยารัตน์   เจริญกุล
6. เด็กชายจักรกฤษณ์   มากช่วย
7. เด็กชายจิรายุ   หมัดสุเด็น
8. เด็กหญิงชลพรรษ  ชำนาญเวชกิจ
9. เด็กชายชวกร   ไชยพูน
10. เด็กหญิงฐานิตดา   กิ้มตั้น
11. เด็กหญิงฐิตาพร   คงนวล
12. เด็กหญิงฐิติกา   ดำริหมัด
13. เด็กหญิงณัฐมน   จิตรหมั้น
14. เด็กหญิงดาปนีย์   ปายุง
15. เด็กชายธนโชติ   เจริญ
16. เด็กชายธัญพิสิษฐ์   โคจำนงค์
17. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สิทธิสุทธิ์
18. เด็กหญิงนฏกร   รุ่งคณาวุฒิ
19. เด็กหญิงนาซินีน  เบ็ญสัน
20. เด็กชายบุษกล   ดุจชาตบุษย์
21. เด็กชายปิติคุณ   แก้วสองสี
22. เด็กหญิงปิ่นมนัส   นวนท่วม
23. เด็กชายปุญญพัฒน์   ลิ่มพงษ์ไพบูลย์
24. เด็กชายป้อมปราการ   เอกมณี
25. เด็กชายพชร   แก้วศรีจันทร์
26. เด็กหญิงพิชญากร   ขุนสุยหนู
27. เด็กหญิงภัฐยารัศ   พัทยา
28. เด็กหญิงภัทรธิดา   คงไข่
29. เด็กชายริชกี้รุสลี   ราห์มาน
30. เด็กหญิงวรลักษณ์   รักศิลป์
31. เด็กชายวสันต์   บินหลี
32. เด็กหญิงวิสสุตา   ทองเจือ
33. เด็กหญิงศริษฐา   วรรณมาโส
34. เด็กชายศุภสัณห์   บุญฤทธิ์
35. เด็กชายศุรธีร์   ลูกจันทร์
36. เด็กหญิงสุชัญญา   วีระแก้ว
37. เด็กชายอภิรักษ์   เปศรียะโร
38. เด็กหญิงอุรัสยา   รัตนะรัต
39. เด็กหญิงเยาวณัฏย์   ศิริสุวรรณโณ
40. เด็กหญิงเอกพิชชา   ทัศนศิริ
 
1. นายวาริส   เจะกา
2. นางสุนิสาห์   สุกสี
3. นายธวัช   มะโนเพ็ชร
4. นางสาวนิตยา   อุไรรัตน์
5. นางสาวทัศนีย์วรรณ   จินดา
6. นางพนิดา   ปิยะรัตน์
7. นางสาวเถลิงพร   เต้าตะโร
8. นางจิรวรรณ  ขำดำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กชายภานุพัฒน์  พันธุ์คง
 
1. นายนิพนธ์  ขุนนวน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีญะพันธ์
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายพรชัย  สุระกำแหง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายพัทธดนย์  คำจันวงษา
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายอิทธิพล  สังข์สวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  ธรรมราช
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายนรุตม์ชัย  หัสรังษี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธาวิน  จุติตรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายนันทพัทธ์   จันทรัตนา
 
1. นางพนิดา   ปิยะรัตน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงไอยวรินทร์  เนตรหนู
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง 5 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  เรือนปิน
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงสุพัชรี  ดารารัตน์
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กชายศุภสัณห์  ไชยชาญยุทธิ์
 
1. นายกฤษชล  สุวรรณเวลา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงอธิชา  อามีเราะ
 
1. นางลัดดา  แก้วมณี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6 76.6 เงิน 4 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1. เด็กชายกฤษณ์  โต๊ะหมอ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เสนาทิพย์
3. เด็กหญิงจิตตรานุช  พรหมอินทร์
4. เด็กชายนัธทวัฒน์  เอก
5. เด็กหญิงปริมฑภัค  ศรีรอด
6. เด็กหญิงพสธร  คล้ายเกล้า
7. เด็กชายภูมิภากร  เภาพาณิชย์
8. เด็กชายภูมิระพี  ชนะพาล
9. เด็กหญิงมนัญชยา  จงกลมณีย์
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตสุวรรณ
11. เด็กชายลภัสธร  สุวรรณรัตน์
12. เด็กหญิงสิริพร  แก้วมณี
13. เด็กชายอดิเทพ  ชนะพล
14. เด็กชายอนิรุธ  พุทธโร
15. เด็กหญิงอารยา  เทพเดชา
 
1. นายบรรณวิชญ์  เกียรติขวัญบุตร
2. นางสาวสุจิตตรา  แก้วตะรัตน์
3. นางสาวศุรีพร  โมทะกุล
4. นางสาวกลมพร  สายอ๋อง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 75.8 เงิน 5 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สุขศิริ
2. เด็กหญิงติณณา  ถิ่นนุกูล
3. เด็กหญิงธัญญามาศ  ธรรมราช
4. เด็กชายพัทธดนย์  คำจันวงษา
5. เด็กหญิงพิชญาภัค   เรือนปิน
6. เด็กชายวันชนะ  เพชรขวัญ
7. เด็กหญิงศิรประภา  ศิริธรรม
8. เด็กหญิงสุพัชรี  ดารารัตน์
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พานิช
10. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีญะพันธ์
11. เด็กชายเอกภพ  ทองศรีนวล
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
2. นางสาวกัลยารัตน์  แก้วคง
3. นางสาวณัฐชยา  เพชรฤทธิ์
4. นางสาวณภาภัช  หิรัญสาลี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กหญิงกฤษณา  เมฆเรือง
2. เด็กหญิงกันต์กมล  เพชรสุวรรณ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญโร
4. เด็กหญิงจนัญญา  ทองเพ็ชร
5. เด็กหญิงจันทิมา  เหมรัญ
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสัตบรรณ์
7. เด็กหญิงฐิตาภา  สุขศิริ
8. เด็กหญิงณัฐษวรรณ  ศรีรัตน์
9. เด็กหญิงติณณา  ถิ่นนุกูล
10. เด็กหญิงธนิฎฐา  เชิ้อสายสิทธิ์
11. เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทอง
12. เด็กชายปิติภัทร   พานิช
13. เด็กหญิงพณณกร  สิรินทร์
14. เด็กชายพัทธดนย์  คำจันวงษา
15. เด็กชายภูมรินทร์  เนตรหนู
16. เด็กชายวันชนะ  เพชรขวัญ
17. เด็กหญิงศิรประภา  ศิริธรรม
18. เด็กหญิงอริสา  พานิช
19. เด็กหญิงเปมิกา  แสงอาวุธ
20. เด็กชายเอกภพ  ทองศรีนวล
 
1. นายทนงศักดิ์  รัตนพันธ์
2. นางสาวดาราวรรณ  ไชยสุวรรณ
3. นางเพ็ญศรี  คงพันธ์ุ
4. นางสุธิดา  จันทร์แก้ว
5. นางธิดารัตน์  จรจะนะ
6. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง 7 โรงเรียนศิริพงศ์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สุวรรณพฤกษ์
2. เด็กชายจิรายุ   สุกหอม
3. เด็กชายณัชพล   แก้วสุขศรี
4. เด็กหญิงมีนรดา   น้อยวิสัย
5. เด็กชายวงศกร   เกตุระหงส์
6. เด็กหญิงวนัชพร   เกศโร
7. เด็กชายวสุพล  มีสุวรรณ
8. เด็กชายวัฒน์วรา   เพ็ชรรักษ์
9. เด็กหญิงอริสา  ทรัพย์สมบัติ
10. เด็กหญิงเกษร   แก้วสองเมือง
 
1. นางสาวเกวลี   ทองมีขวัญ
2. นางสาววิชชุดา  มณีโชติ
3. นางสาวปุณยาพร  ราชฤทธิ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 1. เด็กหญิงกัญภร  ชีวะพันธ์
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  ศรีเพชร
3. เด็กหญิงฐิตาพร  ทองศรีจันทร์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุขธรณ์
5. เด็กหญิงพีรดา  พวงสอน
6. เด็กหญิงอัจฉริยพัชร  เพ็งมาก
 
1. นางสุดา  เรืองศรี
2. นางสาวอาภรณ์  นุ้ยดี
3. นางสาวณัชญ์สุนันท์  หมุนศรี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์   หงษ์สกุล
2. เด็กหญิงจิรารัตน์   เลิศสุธาวัลย์
3. เด็กหญิงชญานิศ   ชูหมุน
4. เด็กหญิงธนัชพร   เศรษฐทอง
5. เด็กหญิงปนิตา   จันทภาโส
6. เด็กหญิงพิชญาภัค   บุญเลิศ
7. เด็กหญิงวิรัลพัชร   แซ่ตั้ง
8. เด็กหญิงอนันตญา   วาจาสุจริต
 
1. นายธนวิชญ์   จิตต์สกูล
2. นางสาวกรนภา   นกแก้ว
3. นางสาวลลิตภัทร   นาคกรด
4. นางสาวยโสธรา  คำสงค์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 1(บ้านเขาแก้ว) 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศรีนวลขาว
2. เด็กหญิงชญาณี  ขุนภิรัตน์
3. เด็กหญิงณิชา  แสงจันทร์
4. เด็กชายธนพล  เพชรพันธ์
5. เด็กชายนนทกร  เพชรรัตน์
6. เด็กหญิงนิฐิดา  ชูหนู
7. เด็กหญิงบุญธิตา  พันธมิตร
8. เด็กหญิงพรประภา  กำจายกลาง
9. เด็กชายพลลภัฐ  กำเหนิดผล
10. เด็กหญิงพลอยหยก  ไชยชนะ
11. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  มีชัย
12. เด็กชายศุภณัฐ  ยังทินนัง
13. เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมทอง
14. เด็กหญิงเป็นสุข  สุวรรณมณี
15. เด็กชายเอกรินทร์  พรมดี
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  วรรณรัตน์
2. นางสาวศวิตา  มิ่งสุข
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  สุวรรณ์
2. เด็กชายชัยวุฒิ  แนมใส
3. นายณัฐวุฒิ  น้อยพานิช
4. เด็กชายทัตเทพ  บุญก้องนภา
5. เด็กหญิงปณัทญา  ครองมณีรัตน์
6. เด็กหญิงปรีญานันท์  ล่องแดง
7. เด็กชายพิรุฬห์  บุญทวี
8. เด็กชายภูตะวัน  ชูเรือง
9. เด็กหญิงมาริษา  กอเดง
10. เด็กหญิงวรัญญา  นิโสย
11. เด็กหญิงวิภาภรณ์  หนูประดับ
12. เด็กชายศุกร์กอรี  ยุโส๊ะ
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พิณสุวรรณ
14. เด็กชายอดิศร  คังฆะสุวรรณ
15. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สิกพันธ์
16. เด็กหญิงเข็มจิรา  จันทร์ใหม่
 
1. นางปาณิศา  อินทร์ใหม่
2. นางสุรางค์  หมันหมาด
3. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
4. นายวิศรุต  เทวมิตร์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายชยุต  บัวทอง
2. เด็กชายภูวมินทร์  น้อยตาแสง
3. เด็กชายวรัชญ์  แสงประสิทธิ์
4. เด็กชายศรัณยู  ใจหาญ
5. เด็กชายสุริยกมล  งามโฉมฉิน
 
1. นายวิศรุต  เทวมิตร์
2. นางสาวจีราวรรณ  ชาวสวน
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 75.6 เงิน 17 โรงเรียนวัดพังยาง 1. เด็กชายภูษณิ  กาญจนพิน
2. เด็กชายอภิชัจจ์  เดชาภิบาล
 
1. นางสาวรุสลีนา  มะสะแห
2. นางสาวณัชชา  เอียดเปรียว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงกุรัยมาวุดาร์ด   หมัดหมาน
 
1. นางสาวพัชนียา   เตาสัน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กหญิงวันซัลวานี   ศรีตุลาการ
 
1. นางสาวพัชนียา   เตาสัน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงรมิตา  วรวิทย์สัตถญาณ
 
1. นางสุนิศา   วัชระวรพงศ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 29 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กชายชินภัทร  โย๊ะนุ้ย
 
1. นางสาวแวซากีเราะ  แวสุหลง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กหญิงปารณีย์  สิงห์ดำ
 
1. นางสาวทัศนีย์วรรณ   จินดา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. เด็กชายตะวัน  จันทรักษ์
 
1. นางสาวชนิดาภา  เจริญสุข
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 90.4 ทอง 10 โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงจันทิญา   รัตนคีรี
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ชัยชูด
 
1. นางสาวอภิญญา  ศรีพันธ์
2. นางสาวรุจิรดา  ศรีวิไล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.94 เงิน 14 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 1. เด็กหญิงซาฟานี่  ฉายมณี
2. เด็กหญิงบิลกิส  นิยมเดชา
3. เด็กหญิงมุสตาฟา  แอระหีม
4. เด็กหญิงวัลยา  ตำภู
5. เด็กหญิงอทิตญา  ห้วยจันทร์
6. เด็กหญิงอัซวานี  ชูชาติ
 
1. นายสาโรจน์  ตำภู
2. นางสาวสุคนธ์  บุญแก้ว
3. นางสาวสุไรยา  นิยมเดชา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 76 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1. เด็กชายชรินทร  ชูปลอด
2. เด็กชายภัคพล  เตชะวรรณโต
3. เด็กชายภาณุพงศ์  แย้มลังกา
4. เด็กชายวรวัฒน์  สุขโข
5. เด็กชายศุภมงคล  กิตติโสภา
6. เด็กชายเนตชพฤษ์  อิติพันธ์
 
1. นายณัฐพงศ์  มณีนวล
2. นางวารุณี  มณีนวล
3. นางสาววิภูษา  สังข์ศิลป์ชัย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 85 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 1. เด็กหญิงกชพรรณ   สวยงาม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองหยู
3. เด็กหญิงจิรพรรณ   แสงกระจาย
4. เด็กหญิงฐาปณีย์   แก้วทอง
5. เด็กหญิงธมลวรรณ   มอกมา
6. เด็กหญิงนฤชล   สงวารี
7. เด็กหญิงปาลิกา   จันทะวงศ์
8. เด็กหญิงศศิมา   น้อยกูด
9. เด็กหญิงศิรดา   ชุมภูทอง
10. เด็กหญิงอภิชญา   สุวรรณมณี
 
1. นางกมลทิพย์   ทองเส้ง
2. นางสาวเนาวรัตน์   ราชเมืองฝาง
3. นางสาวสุมนต์ทิพย์   ธรรมชาติ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 90.01 ทอง 10 โรงเรียนวัดแม่เปียะ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์   ปุจฉาการ
2. เด็กหญิงกัลย์ธารา   อินอุทัย
3. เด็กหญิงณฐพร   พรหมสุวรรณ
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   ทองน้อย
5. เด็กหญิงณัฏฐพัชร์   สุวรรณศิริ
6. เด็กหญิงธันญ์ชนก   ขำอ่อน
7. เด็กหญิงปัญญวตี   ทองคำ
8. เด็กหญิงปิยะมล   ลักษณะ
9. เด็กชายพงศกร   ศิริชัย
10. เด็กหญิงมณฑิตา   สงสุวรรณ์
 
1. นางสาวบุณย์ยพร   จันทร์ชู
2. นางภาสินี   ชูช่วย
3. นางสาวศิรดา   จันทร์ประดิษฐ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 75.4 เงิน 26 โรงเรียนวัดแหลมพ้อ 1. เด็กชายกฤตกร  จันทร์เมืองไทย
2. เด็กหญิงซิลมี  มีเถาะ
3. เด็กชายธีรภัทร  ปานเปลี่ยน
4. เด็กชายธีรเทพ  วงษ์บุญเพ็ง
5. เด็กชายปรเมศ  นุ่นมี
6. เด็กชายมงคลฤทธิ์  ไพทูลอาสน์
7. เด็กชายวัชรพล  จันทรปาน
8. เด็กชายศิรวุธ  ปานมี
9. เด็กหญิงอัญชนก  เนตรกลัด
10. เด็กหญิงอิงนภา  เนตรกลัด
 
1. นายสมาน  สุโนคบุตร
2. นางประภัสสร  ยูรประดับ
3. นางทิพวรรณ  ฤทธิ์สวัสดิ์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72.4 เงิน 8 โรงเรียนวัดปากแตระ 1. เด็กหญิงภาศินี  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงราชรัญญา  ยิ่งยืน
3. เด็กหญิงสรพัศ  ชนะชู
 
1. นางอาภาภรณ์  จันทร์รงค์
2. นางสาวนูรมะห์   เฮงบี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 14 โรงเรียนวัดดีหลวง 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  จันทร์ชุม
2. เด็กชายธณา  ปิ่นทองพันธ์
3. เด็กชายวุฒิชัย  บิลภัทร์
 
1. นางสาวจินดา  จันทรมาลี
2. นายสานนท์  แก้วจันทร์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกาะทอง
2. เด็กหญิงณัฐจิราภา  ขาวมาก
3. เด็กชายธนพัฒน์  หินาแวหามะ
 
1. นางวารุณี  มณีนวล
2. นางปราณี  สุวลักษณ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 13 โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายกฤตภัค   รัตนศฤงค์
2. นางสาวรัตนาวดี   รักษาจันทร์
3. นางสาวอมลธีรา  คงขาว
 
1. นายศิวา  ขุนชำนาญ
2. นางธนพร  นันต์ธนะ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กชายฐานกฤติ  จุลวรรณ
2. เด็กชายศุภอรรถ  วิบูลย์กิจ
 
1. นายดนัย  ปิ่นสวัสดิ์
2. นางสาวชลธิชา  คงพรม
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงฐิตารีย์   อำภา
2. เด็กหญิงโกลัญญา   แต้ตระกูล
 
1. นางสาวมัทวัน   แก้วทอง
2. นายชาตรี   นิลวรรณ์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 1. เด็กหญิงฟ้าใส   เจริญศรี
2. เด็กหญิงอาซีน๊ะ   สาบวช
 
1. นางสาวรัชณี  อินทสระ
2. นางสาวจุฑารัตน์   จำปาคำ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 23 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 1. เด็กชายภาคภูมิ  เอียดบุญ
2. นายวรงค์ชัย   ชุมแสง
 
1. นางสาวยูวารี   บือราเฮง
2. นางสาวอโนชา  เพชรศรี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38) 1. เด็กชายธารวิสุทธิ์  สุทธินิยม
2. เด็กชายสรธร  สุวรรณสะอาด
 
1. นายวัชรพงศ์  รอบคอบ
2. นางสาววันวิสา  มหาโคบุตร
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายกิดากร   ก้องเวหา
2. เด็กชายทัพพ์วริศ   มุสิกะศิริ
 
1. นางสาวณัฐชา   แสงศรี
2. นางสาวโสธิยา   รัตนพันธ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 1. นายปิยวัฒย์  สิทธิฤกษ์
2. นายพีรพัฒน์  ล้วนสุวรรณ
 
1. นางสาวยูวารี   บือราเฮง
2. นางสาวอโนชา  เพชรศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงปณิดา  จันยัง
2. เด็กหญิงสิรินทรา   จันยัง
 
1. นางสาวมัทวัน   แก้วทอง
2. นายชาตรี  นิลวรรณ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. นายชินภัทร   จอมประดิษฐ์
2. นายปรเมศร์  พุทธัสโร
 
1. นางสาวอรุณี  แก้วสุริยา
2. นายสุชาติ  เขื่อนสุวรรณ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 1. เด็กหญิงกุลรดา  ด้วงนิล
2. เด็กหญิงพัชรมน  ติบุญ
 
1. นายถกล  นิตยบูรณ์
2. นางสาวธนวรรณ  รัตนสุวรรณ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. เด็กชายธนกฤต  สุวรรณกุล
2. เด็กชายรัชตะ  ประสิทธินุ้ย
 
1. นางสาวอารีรัตน์  คงมี
2. นางสาวศุภานัน  ประดิษฐ์อนุสรณ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายตนุภัทร   เภสัชเวชการ
2. เด็กชายบวรทัช   เมืองไทย
3. เด็กหญิงปวริศา   สังสุข
 
1. นางปริญญาพร   เมืองรักษ์
2. นายชยังกูร   ธนรุจิวิวรรธน์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 45 เข้าร่วม 8 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  จุหมะ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  คงเดชะ
3. เด็กหญิงพรพิชา  บุญชู
 
1. นายชนันท์  หนูพุ่ม
2. นายกรีมล  พูลสวัสดิ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 12 โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ 1. เด็กชายก๊อตดารี   หมาดร่าหีม
2. นายมูฮำหมัดยาซีน   มะลี
3. เด็กชายอามิร   สุขสมบูรณ์
 
1. นางสาวฟาริดา    เจริญเระ
2. นางสาวสิรีธร   คงหนู
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 1. เด็กชายกุลณสร   ผู้ภักดี
2. เด็กชายภาคิน   นัครัตน์
3. เด็กชายวิชชา   เขียวชอุ่ม
 
1. ดร.ณัฐพันธ์  วรกุล
2. นางสาวนงลักษณ์  คงรักษ์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กชายกวีวุฒิ   ณวรรโณ
2. เด็กชายปณชัย   ไชยมณี
3. เด็กชายพลภัทร   วรรณชิต
 
1. นายสุทธิพร   ศรีทอง
2. นางสาวพฤศภรณ์   แก้วอัมพร
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดปะโอ 1. เด็กชายขุนอินทร์  อินทคง
2. เด็กชายวิศิษฎ์  บุญฤทธิ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  สาระชาติ
4. เด็กชายเขมทัต  ข้ายเม่ง
 
1. นายดนัย  ปิ่นสวัสดิ์
2. นางสาวฑัยศิกานต์ญา  เบณติยานนท์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนวัดบางเขียด 1. เด็กชายทัศกร  เพชรรัตน์
2. เด็กชายธนวัฒน์  อนันตกระจาย
3. เด็กชายธนิสร  วัลประเวศ
 
1. นายภาดล   โภชน์สาลี
2. นายกรภัทร  แสงจันทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านขนุน 1. นายก้องเกียรติ  บุญรัตน์
2. นายนันทกร  แก้วกำพฤกษ์
3. นายวีรเดช  มหิงสรัตน์
 
1. นายนิพนธ์  อินทสระ
2. นางกรรณิการ์  ช่อมณี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76.2 เงิน 29 โรงเรียนวัดป่าขาด 1. เด็กหญิงณัฐมน  อินทมโน
2. เด็กชายสราวุฒิ  บังแสงอ่อน
3. เด็กหญิงอภิชฏา  โสวิรัตน์
 
1. นายประสิทธิ์  มุสิโก
2. นางสาวทัศนีย์  จันทร์เพ็ง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงณัฐิดา  แสงประดับ
2. เด็กชายสุรยุทธิ์  หวังขะเด่
3. เด็กชายอารัส  สิงห์หาด
 
1. นางพัชรี  บุญราศรี
2. นางสาวอรุณี  แก้วสุริยา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 22 โรงเรียนวัดประดู่ 1. เด็กหญิงกรองทอง  ชูมณี
2. เด็กหญิงภัทรมน   ดิษฐ์แก้ว
3. เด็กหญิงภัสรดา   รักขาว
4. เด็กหญิงศตพร   เอมอุทัย
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดิษฐ์แก้ว
6. เด็กหญิงเนตรชนก   รอดแก้ว
 
1. นางสาวรัชยา   โชคอำนวย
2. นางสาววิไลวรรณ   ตรีโชติ
3. นางสาวเสาวภาคย์   ช่างสาน
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 1. เด็กชายธนวัฒน์  พูลเหลือ
2. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  หวังเจริญ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
1. นางกนกกาญจน์  แซ่ตั่น
2. นางสาววิไลรัตน์  เมืองศรี
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 18 โรงเรียนวัดท่าหิน 1. นางสาวกันติศา  ศรีมณีรักษ์
2. นางสาวธนภรณ์  แก้วมุนี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศรี
 
1. นางสาวจิตรา  โภชนกิจ
2. นางสาวพิมลรัตน์  จันทระ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 1. เด็กชายธนภัทร  ชูบัว
2. เด็กหญิงนิตยาพร  เบ้านุวงศ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วประพันธ์
 
1. นางสาวชนกานต์  แขกทอง
2. นางสาวชฎาลักษณ์  ทองปาน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 28 โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 1. นายภัทวัฒน์  หมิแหละหมัน
2. เด็กหญิงวันวิสาห์  รัตนพันธ์
3. นายอานัส  พุทธโร
 
1. นายอับนาดี  สาและ
2. นายกฤษณะ  เปลี่ยนผลัด
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ขุนทองปาน
2. เด็กหญิงณัฏฐา  อ่อนชื่นชม
3. เด็กหญิงรุจิรา  เพชรรัตน์
 
1. นางทิพรัตน์  โชติธรรม
2. นายอานนท์  พูลสวัสดิเดชา
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านมาบบัว 1. เด็กหญิงกชนันท์  วงค์เกตุ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวทอง
3. เด็กหญิงเปมิกา  ขาวน้อย
 
1. นางทวิตียา  จันทร์พริ้ม
2. นายคริส  สงแก้ว
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.6 ทอง 19 โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงนพมาศ   ชัยกิจ
2. เด็กหญิงวีรภัทรา  ไชยยอดแก้ว
3. เด็กหญิงแพรวจรัส  แซ่ติ้ว
 
1. นางสาวศิริญา  ทองศรี
2. นางสาวรัตนาภรณ์   พรหมประสิทธิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงจิราพร  ทานัง
2. เด็กหญิงณัฐฤมล  คณฑา
3. เด็กชายสิรภัทร  หนูรักษ์
 
1. นางพีรยา  ศรีทอง
2. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88.9 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบางไหน 1. เด็กหญิงญารินดา  มุ่นโย
2. เด็กหญิงญารีน่า  เปี่ยมศักดิ์
3. เด็กหญิงภูศณิศา  หวังนุรักษ์
 
1. นางสาวนันทนา  เสนุภัย
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  จิตหลัง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 20 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  มรรคคงคา
2. เด็กชายธัชนนท์  เหลาะเหม
3. เด็กชายพงศธร  หนุดทอง
 
1. นางละออง  สุวรรณ์
2. นางอาภรณ์  เจะมุสา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 22 โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  อินนุพัฒน์
2. เด็กหญิงณิชาวีร์  จันทรสุริวงค์
3. เด็กชายพนธกร  จันทร์เส้ง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มีแก้ว
2. นางสาวสุรีย์พร  อารมณ์เย็น
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 81.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองวรรณ์
2. เด็กหญิงปณิดา  ศรีชู
3. เด็กหญิงพลอยมุก  ด้วงดี
 
1. นายวรายุทธ  อ่อนด้วง
2. นางสาวอัชราภรณ์  ไพจิตรจินดา
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงนุชอัยณี  สุวรรณคีรี
2. เด็กหญิงสุไลลักษ์  บินสะมะ
3. เด็กหญิงเปรมมิกา  เส็มหมาน
 
1. นางจุรีย์  สุขแก้ว
2. นางจุฑาทิพย์  บุณยะศิวะ
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดคูขุด 1. เด็กหญิงกัญกมล  ขวัญอ่อน
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  เมืองหมิ้น
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 21 โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 1. เด็กชายพิชากร  ศศิธร
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  โรจนรักษ์
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายอดุลยวิทย์  แอร่าหีม
 
1. นายธีรนัย  สันหมาด
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.16 ทอง 7 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 1. เด็กชายศิวกรณ์  ศิริพร ณ ราชสีมา
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ส่งเสริมวัธนะ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบางดาน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  หนูเมือง
 
1. นางณพิชญา  พรหมรักษา
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายจิตรทิวัส   สะระยะ
2. เด็กชายอนุศร   หมัดหลี
3. เด็กชายอรรถพล   บินมุสา
 
1. นางนิธิกาญจน์  ชาตโร
2. นางดุษฎี  ตติยาภรณ์
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. นายธีระเดช   พันธรัตน์
2. นายปวีณ  คุรุประดิษฐ
3. เด็กชายพลทัต  ชัชนีย์
 
1. นางสาวปานเกล้า  หนูมาก
2. นายณัฐธัญ  วิไลรัตน์
 
178 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุมเกตุ
2. เด็กหญิงสาธิกา  โชติมากร
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มณีโรจน์
2. นางสาวซูรีนา  เจะดอเลาะ
 
179 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กหญิงชยุดา  ขวัญจุ้ย
2. เด็กชายธารา   จันทะโชติ
 
1. นางวราภรณ์   เจริญยิ่ง
2. นายสมชาติ   สินศิริ
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.67 เงิน 27 โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน 1. เด็กชายกนกพล  สากูต
2. เด็กชายดนุพัฒน์  หนูแสง
3. เด็กชายนโรดม  ทองสุข
 
1. นางนงนุช  คงจันทร์
2. นางสาวธันยกานต์  เกียรติขวัญบุตร
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนวัดมะขามคลาน 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายทิวากร  หนูน้อย
3. เด็กชายไกรวิชญ์  สุวรรณโน
 
1. นายสมบูรณ์  บูรณะ
2. นางสาวกมลวรรณ  อิสโร
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 26 โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 1. เด็กชายภูรินัฐ  จิโรภาส
2. เด็กหญิงอรัญญา   ขวัญทอง
3. เด็กหญิงเปรมมิกา   หีมหมัน
 
1. นางวรรณดี   สิทธิพันธ์
2. นางนาฎนภา   กิมาคม
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงยุรานีย์  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงศตพร  เชื้อบุญ
3. เด็กหญิงศยามล  ล้อมแก้ว
 
1. นางสาวกาญจนา  พัฒนพงศ์
2. นางสาวศาตพร  เกตุแก้ว
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บิลแหละ
2. เด็กหญิงวริยา  กิ่งปัน
3. เด็กหญิงเกตุนิกา  เส้งเชื้อ
 
1. นายธีรนัย  สันหมาด
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หวังนุรักษ์
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกุศลิน  ดำสุขแก้ว
2. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วมณี
3. เด็กหญิงสุชาดา  รัตนแก้วมณี
 
1. นางสาวโชติโย  บัวพัว
2. นางสาวจิตติมา  แก้วกระจ่าง
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพ การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1. เด็กชายซิสดิ๊ก  หนุดทอง
2. เด็กชายนรงค์เดช  ช่างแก้
3. เด็กชายปรมินทร์  ประยูรศักดิ์
 
1. นางสาวฮัฟเส๊าะ  หลีกันชะ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  วงค์นิกร
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1. เด็กชายสพล  นวลหอม
 
1. นางธัชสินี   อนันต์ประเสริฐ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 1. เด็กหญิงอารีสา  นิหีม
 
1. นางสาวคอรีเย๊าะ  ลือมาแต
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. นายสมพงษ์   บุญสุภาพ
 
1. นางวราภรณ์   เจริญยิ่ง
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.66 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม 1. เด็กชายนภาดล  ชูละมัย
 
1. นางสาวฮัฟเส๊าะ  หลีกันชะ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายวายุภัทร  ไข่แก้ว
 
1. นางจินดา  บริรักษ์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78.66 เงิน 5 โรงเรียนวิเชียรชม 1. เด็กชายกฤษกร  ชัยมีบุญ
 
1. นายธวัช  มะโนเพ็ชร
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนวัดทำนบตางหน 1. เด็กหญิงสริลดา  มั่งมี
 
1. นางสาวอรวรรณ  ชูช่วย
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.67 ทอง 7 โรงเรียนวัดชะแล้ 1. เด็กหญิงศรัณพร  เทพเดชา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   อินทสระ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.67 เงิน 19 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. นายกฤษตเมธ  แก้วสีสม
 
1. นางพีรยา  ศรีทอง
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนวัดประตูเขียน 1. เด็กชายชวนนท์  ธรรมการ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  แก้วมโณ
3. เด็กชายธนภัทร  มากสกุล
4. เด็กชายธวัฒชัย  มะหมัด
5. เด็กชายธันวา  หนูเสน
6. เด็กชายภูวดล  สำเภาทอง
7. เด็กหญิงลัดดาพร  บัวศรี
 
1. นางขวัญตา  ขวัญแดง
2. นางสาวปภัสรากร  ขาวทอง
3. นางสาวกมลทิพย์  เซ่งปุ้น
 
197 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ 1. เด็กชายกิตติพงศ์   จันทร์ชู
2. เด็กชายศิลายุทธ   หมวดสะแหล๊ะ
 
1. นายสุทธิพร   ศรีทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกุล   ทิพยจิตติกุล
 
198 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพธาราม 1. เด็กชายธีรภัทร   ภัทรเกียรติยุทธ
2. นางสาวเปมิกา   นพรัตน์
 
1. นางยศิรินทร์  เพ็งอำไพ
2. นายสุริยัน  จัตุธรรม