::sp-south

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสุรเชษฐ เดชประสิทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวยามีลา ดือราแมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวนิตยา เต็มเปี่ยมครู โรงเรียนวัดโคกเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวธิรดา ทับเที่ยงครู โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวสุจิกา ยีมัสซาครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายรณธิชัย สวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางศิริยา ดำรงกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒กรรมการ
3. นายณรงค์ หนูเดชผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายพิชัย มองเหียครู โรงเรียนบ้านวังตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ เกื้อเส้งครู โรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวซูนีตา บูละผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางบัณฑิตา ชายแก้วครู โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
3. นางธัญวรัตม์ ตั้งคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวกนกพร ตรีรัญเพชรครู โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวญาณสินี ตันธิวุฒิครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวไพริน นวลสุวรรณครู โรงเรียนวัดอัมพวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ รองรักษ์ครู โรงเรียนบ้านนาเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
3. นางปิยะพิชญ์ จิตรหลังครู โรงเรียนบ้านขอนคลาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
4. นางสาวไหมกาโสม เด็นนุ้ยครู โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ ชูแก้วครู โรงเรียนบ้านวังปริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา มรกตศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพงค์พัฒน์ อินคงครู โรงเรียนสมสรร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ ทินชิณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายกลยุทธ ยกย่องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวนูรียะ หลีเยาว์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสาวธิดารัตน์ ลักขษรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวเขา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจินดา พิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสุกัญญา สุวรรณรัตน์ครู โรงเรียนเคียงศิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ กรรมการ
4. นางปวีณา นิยมเดชาครู โรงเรียนบ้านปากละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณดี สุขสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านลาหงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นายมุสตากีม แวสุหลงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓รองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี หยังสูครู โรงเรียนบ้านโกตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
3. นางนิศา ปานสีครู โรงเรียนวัดพระเตาะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวศศินา สุติกครู โรงเรียนวัดบางคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวนูรียา แดงงามครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางอารี สุรนันทะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านตันหยงโป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลประธานกรรมการ
2. นายภูริวัฒน์ ไชยรัตน์ครู โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวสุไรณี เหมโคกน้อยครู โรงเรียนบ้านใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
4. นางชนานุช กิจบรรทัดครู โรงเรียนราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
5. นางวิภาวัลย์ รอดรินครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวแสงอาทิตย์ เรืองสว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางโนรี หนูชูสุขครู โรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จิรา สระแดงครู โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวพรณพิชญ์สินี ไชยภักดีครู โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ ทองมากครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณรองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาทิพย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ทองสีสันครู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางมินตรา วานิครู โรงเรียนบ้านลานช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวรรณ์ ไกรนรา ครู โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ กำเนิดทองครู โรงเรียนวัดกระเปียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมณฑกานต์ ชุมช่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต เอกจิตต์ครู โรงเรียนบ้านฉลุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
3. นางศุภางค์ เพชรทองครู โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ คงแดงครู โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
5. นางสาวดวงตา หาหลับครู โรงเรียนวัดท่าหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางศิรประภา เซ้งเถียรศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางรสิตา พงษ์จีนครู โรงเรียนบ้านควนเนียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒กรรมการ
3. นายยุทธชัย แสงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนนกหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒กรรมการ
4. นางสอฝีย๊ะ หมาดวังครู โรงเรียนบ้านปันจอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
5. นางสาวจุไรวรรณ เพชรรังษีครู โรงเรียนบ้านโคกโดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ สงโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปาหยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่รองประธานกรรมการ
3. นายธีรนันท์ รัตตะรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๔กรรมการ
4. นายไมตรี ทั่วด้าวครู โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
5. นางวนิดา อินทสโรครู โรงเรียนนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวมนัดดา จิตนุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ฉาย ร่มคำครู โรงเรียนวัดควนสีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นายธนกร ไกรนราครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการ
4. นายวิวัฒน์ หัสถประดิษฐ์ครู โรงเรียนบ้านปากบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓กรรมการ
5. นายอนิรุทร์ โทบุรีครู โรงเรียนบ้านปาบารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
6. นางสาวศุภนารี ไพมณีครู โรงเรียนบ้านวังพะเนียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
7. นางสาวสุพรทิพย์ นิลวิสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านนาทอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
8. นางสาวหัทยา วุฒิประดิษฐ์ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
9. นายวรัญญู มิงครู โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวเจนจิรา ไชยคงทองครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางปรารพ แซ่ชั้นครู โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นายประเสริฐ สุขมากครู โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒กรรมการ
4. นางอภิรดี ทิพย์นรากุลครู โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
5. นางสาวฟิรดาวส์ หลังแดงครู โรงเรียนบ้านในเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
6. นางสาวปัทมา สังข์ทองครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
7. นายอับดุลรออูฟ ใบหมาดปันจอครู โรงเรียนบ้านทางยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
8. นางเพ็ญศรี ช่วยมณีครู โรงเรียนอนุบาลสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางรจนา เทพกรครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ แข็งแรงครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสาวลัสนรรห์ คลังข้องครู โรงเรียนบ้านควนคูหา สพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
4. นางสาวปวันรัตน์ มากมะณีครู โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน สพป.สตูลกรรมการ
5. นางหวันสะ ยาประจันครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๑๑ (บ้านทุ่งนาง แก้ว) สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวพิมพ์วลัย อำลอยโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ผาสุขครู โรงเรียนวัดแหลม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวพรชนก นาคปลัดครู โรงเรียนวัดคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ชูวรรณรักษ์ครู โรงเรียนบ้านนาแก้ว สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวอันนา บำรุงเมืองครู โรงเรียนบ้านเกตรี สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชัญญานุช ชูเพชรผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน สพป.พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี เจริญมากผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
3. นายภูศักดิ์ ปลอดทุกข์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวคณิตา โอมณีครู โรงเรียนบ้านสายควน สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวธรัญญา สุชานันทพงศ์ครู โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนันทรัตน์ สุมลผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดไม้เรียง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภา บุญมากครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๑๒๐ สพป.สตูลกรรมการ
3. นายวรัตน์ หูเขียวผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแหลมสอม สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
4. นางแหมะโสม เกษมสันต์ครู โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวเกศราพร บำรุงชาติครู โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณ์กร คลังข้องผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรสุธี คงมาศึกษานิเทศก์ สพป.นราธิวาส เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวชนิกานต์ แก้วคงโรงเรียนบ้านโรงเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
4. นางสาวรุสนาณี เดาะหล๊ะครู โรงเรียนบ้านอุได สพป.สตูลกรรมการ
5. นายมูฮำหมาด หมูดงามผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทางยาง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางเนตรทิพย์ รอดเหลื่อมโรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
3. นายบัณฑิต หมื่นบาลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง) สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
4. นางจีรวรรณ สุวรรณสามผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอัซมา มาลินีครู โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางฑิฆัมพร บุญญาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางรัชนก บุญทองแก้วครู โรงเรียนบ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
3. นางฟานีดา วันอิดริสครู โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก ยอดแก้วครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกรรมการ
5. นางอาอีฉ๊ะ เตาวะโตครู โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสุปราณี กุลมาศผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองรั้ว สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมารศรี ศักดาผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบางพระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางวนิดา ลอแมรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สพป.นราธิวาส เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวธนพร ชินประเสริฐครู โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.ชุมพร เขต ๒กรรมการ
5. นางรัชนีกร แก้วละเอียดครู โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
6. นางสาวอารีซา อนันทบริพงค์ครู โรงเรียนบ้านห้วยเต่า สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
7. นางเอมวิกา ยุกตเวทย์ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหาดเลา สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวฟ่ารีด๊ะ โต๊ะหนูครู โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ สพป.สตูลกรรมการ
9. นางสาวซัลมา ตามาตครู โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ ๔๙ สพป.สตูลกรรมการ
10. นางสุนันท์ เมืองปานครู อนุบาลมะนัง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสิงหา เพชรหนองชุมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายพีรทัต พรหมทองรองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นายอนุชา หนูเสมียนครู โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวชุ่มชื่น สีสุขครู โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
5. นางสลินกาญจน์ ภูผาครู โรงเรียนวัดควนเกย สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
6. นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
7. นางนภาภรณ์ ปราบปรีครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) สพป.ระนองกรรมการ
8. นายอาซีซัน ทองสีสันครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สพป.สตูลกรรมการ
9. นายพรเทพ เทพจันทร์ครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สพป.สตูลกรรมการ
10. นางวัลลัดดา สุขหรรษาครู โรงเรียนบ้านหาญ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสายใจ ชำนาญดงผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. นายอาริยะ ดำช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านควนยวน สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวชุติมา คล้ายบุตรรองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางสาวกุหลาบ อารีวงศ์ศึกษานิเทศก์ สพม.นครศรีธรรมราช กรรมการ
5. นางสาวอาอีเซาะ มาหะครู โรงเรียนบ้านบางราพา สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา เกื้อเส้งครู โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
7. นายอานัส รุ่งวิทยพันธ์ครู โรงเรียนบ้านกาแลบือซา สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวนนทิยา มณีรัตน์ครู โรงเรียนวัดควนเกย สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
9. นางสาววาสนา ปิจุลกิลินครู โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
10. นายปริญ โส๊ะเต่งครู โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ สพป.นราธิวาส เขต ๑กรรมการ
11. นางสาวญามีละฮ์ แวมะมิงครู โรงเรียนวัดทรายขาว สพป.ปัตตานี เขต ๒กรรมการ
12. นางสาวฟารีดา ขาวเขาใครครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา สพป.สตูลกรรมการ
13. นางสาร๊ะ สำสูครู โรงเรียนบ้านป่าฝาง สพป.สตูลกรรมการ
14. นางสาววรรณนิศา เกตพูนครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
15. นางทัศนีย์ แยบคายครู โรงเรียนบ้านนาทอน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ จุลพรหมผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ โรมพันธ์ครู โรงเรียนบ้านนกงาง สพป.ระนองกรรมการ
3. นายปรัชญา เพ็ชรากาลครู โรงเรียนบ้านบางพระ สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวยาวารี บาเกาะครู โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางสาวลลนา เอ็มเล่งครู โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
6. นายอดิศร พรเจริญวิโรจน์ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
7. นางสาวปุณยาพร เวชกะครู โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป.กระบี่กรรมการ
8. นางนิตญา ละม้ายพันธ์ครู โรงเรียนวัดท่าหิน สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
9. นายนรากร มีอินทร์ครู โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต ๑กรรมการ
10. นายธัชพงษ์ โสตรทองครู โรงเรียนบ้านปากละงู สพป.สตูลกรรมการ
11. นางตอฮีเร๊าะ สุวรรณมาลีครู โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
12. นางสาวสุไวย๊ะ วาเหตโดยครู โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สตูลกรรมการ
13. นางนิตยา จิ้วจวบครู โรงเรียนบ้านหัวควน สพป.สตูลกรรมการ
14. นางจันทร์จิรา หมันเร๊ะครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูลกรรมการ
15. นางสาวมะลิ นาคสง่าครู โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประภากร ปอยีรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาววงแข สอดจิตต์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายนุอา รังสรรค์ครู โรงเรียนบ้านท่านุ่น สพป.พังงากรรมการ
4. นายศราวุธ เทพสุภาครู โรงเรียนวัดประดู่ทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายซูลกิฟลี ดอเลาะครู โรงเรียนบ้านนา สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
6. นายวีรุฒน์ แก้วนาเส็งครู โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม สพม. พังงา ภูเก็ต ระนองกรรมการ
7. นางสาววรารัตน์ สุวรรณธนะครู โรงเรียนวัดนาง ประหลาด สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
8. นายสมภพ ดินเตบครู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูลกรรมการ
9. นางสาวนิตยกานต์ บุญเกื้อครู โรงเรียนวัดโคกหาด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย นาคปานครู โรงเรียนบ้านทุ่งไพล สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
11. นางสาวรออัน เหมสลาหมาดครู โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ ๔๗ สพป.สตูลกรรมการ
12. นางฮามีด๊ะ ชุมสาแหละครู โรงเรียนบ้านเขาไคร สพป.สตูลกรรมการ
13. นายสมมาตร ตำบันครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สพป.สตูลกรรมการ
14. นางรัตนากร เงินถาวรครู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"กรรมการ
15. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมะลิ เตาวะโตครู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๒ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวไลลา สะมะแอผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ(พุทธไสยานุสรณ์) สพป.ยะลา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศกุนกาญจน์ สุขเวทย์ครู โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล แก้วนาง ครู โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่๑๒๓ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางนุชนาถ ชมช่วยธานีครู โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวเกศกนกเพชร ทองอยู่ครู โรงเรียนบ้านเขาทะลุ สพป. ชุมพร เขต ๒กรรมการ
6. นางอัษนีย์ รุ่งเรืองครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สพป.สตูลกรรมการ
7. นางสาววารินี แซะอาหลีครู โรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป.สตูลกรรมการ
8. นายทิชากร หมาดอีครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
9. นายอรุณ ยามาสาครู โรงเรียนบ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาวผู้อำนวยการโรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ หวันอาหลีผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองต่อ(ทวีรัตน์อุปถัมภ์) สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
3. นายมะรอซดี กาเดร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวอาบิดะ เอ็มบุตรครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
5. นายปฏิพล เรืองศรีครู โรงเรียนบ้านปากบาง สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา แดงเปียครู โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
7. นางสาวรอสีย๊ะ นิลสกุลครู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ สพป.สตูลกรรมการ
8. นางสาวสุภาวดี ชูดำครู โรงเรียนบ้านป่าพน สพป.สตูลกรรมการ
9. นางอัสมา พันหวังครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สพป.สตูลกรรมการ
10. นางสาวธนิสร โภชนุกูลครู โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางวัลภา เพชรหินครู โรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวธารารัตน์ เพชรส่งศรีครู โรงเรียนวัดนิคมคีรี สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวปอปัทมา จาราชครู โรงเรียนวัดหาดสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวนัศรียะฮ์ นะแหละครู โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวกรกช ทัศน์นิยมครู โรงเรียนวัดสระเพลง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา ศรีเพชรครู โรงเรียนบ้านนาจวก สพป.สงขลาเขต ๓กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนก นพเช้าครู โรงเรียนปทุมานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
8. นางสาวรูฮายา เจะเลาะครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สพม.สงขลา สตูลกรรมการ
9. นางสาวพนิดา ดำกระบี่ครู โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ สพป.สตูลกรรมการ
10. นางสาวสุวิชา ขวัญทองครู โรงเรียนบ้านทุ่ง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายรุชดีย์ หวังเบ็ญหมัดครู โรงเรียนบ้านท่าน้ำ สพป.ปัตตานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสารินี บำรุงภักดิ์ครู โรงเรียนบ้านนาตำเสา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวป่าครู โรงเรียนบ้านปากหยา สพป.กระบี่กรรมการ
4. นายสมมาตร ตำบันครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวพิรญาณ์ภรณ์ โชคจุฬางญ์กูรครู โรงเรียนบ้านเกาะแลหนัง สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
6. นายพุฒิพงศ์ เพชรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านทับโกบ สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
7. นางสาวนิตยา เดชะครู โรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สตูลกรรมการ
8. นายเดชบดินทร์ ลารีนูครู โรงเรียนบ้านวังสายทอง สพป.สตูลกรรมการ
9. นางสาวจิชม นาปาเลนครู โรงเรียนบ้านควน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายสมพร เนียมเกตุผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ทัศนโกวิทครู โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราชเขต ๑กรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ อินตะกองครู โรงเรียนวัดเขา สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ คงทองครู โรงเรียนบ้านสวนโหนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ โสภณพลศาลครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวชุ่มใจ ไกรเทพครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
7. นายเวชพงศ์ หนูด้วงครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
8. นางสาววิลาสินี ศรีอุดมวงศ์ครู โรงเรียนวัดโดน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
9. นางสาวกาญจนา นวลจันทร์ครู โรงเรียนบ้านท่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" สพป.สตูลกรรมการ
10. นางรอฮานี หัดสกุลครู โรงเรียนบ้านน้ำหรา สพป.สตูลกรรมการ
11. นางสาวจุฑามาศ มณีหลำสะครู โรงเรียนบ้านท่าแลหลา สพป.สตูลกรรมการ
12. นางซัยนับ อัสนีย์ครู โรงเรียนบ้านสายควน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายธงชัย ศักดิ์สุวรรณศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชชา บุญฤทธิ์ครู โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ ศรสงวนสกุลครู โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวพิมลทิพย์ ชุณหพิมลครู โรงเรียนวัดมงคลสถาน สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
5. นางอรัญญา โพชสาลีครู โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป. ตรัง เขต ๑กรรมการ
6. นางสาวกุสุมา มโนภิรมย์ครู โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
7. นางวัชรา มากแก้วครูโรงเรียนบ้านเขาหลัก สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
8. นายธีระยุทธ์ ดำชูครู โรงเรียนวัดโพรงงู สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
9. นางสาวอัญชนา หะยะมินครู โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ สพป.นราธิวาส เขต ๒กรรมการ
10. นายวุฒิไกร หมาดโหยดครู โรงเรียนบ้านนาจวก สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
11. นางสุพาณี สงสุขครู โรงเรียนบ้านบางหิน สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๒กรรมการ
12. นางนูรอีซะห์ หลังชายครู โรงเรียนบ้านป่าฝาง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรมศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวจีรภา อ่อนช่วยครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
4. นายกันตพัศฐ์ สุขอยู่ครู โรงเรียนบ้านระหว่างควน สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวเบ็ญจวัน ณ นครครู โรงเรียนบ้านชะอวด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
6. นางสาวนฤภัค ภักดีเทพครู โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
7. นางสาวเฌนิศา ลิ้มปาละกูลครู โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
8. นางพรทิพย์ สุวรรณรัตน์ครู โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
9. นางยาวีเร๊าะ เหมปันดันครู โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป.สตูลกรรมการ
10. นางจรัสศรี สุกแดงครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลกรรมการ
11. นางสาวสุดใจ ชายเกตุครู โรงเรียนบ้านบารายี สพป.สตูลกรรมการ
12. นางสาวนวลละออง ปิริยะครู โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชารีฟ รอเกตผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาไคร สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร ตำบันครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สพป.สตูลกรรมการ
3. นางจำเรียง สมศิริครู โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป.สตูลกรรมการ
4. นางสาวอานิญา ด่อล๊ะครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูลกรรมการ
5. นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) สพป.สตูลกรรมการ
6. นายสุนันต์ แย้มแสงโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1กรรมการ
7. นางสาวรุสนาณี เดาะหล๊ะครู โรงเรียนบ้านอุได สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรษา หมัดจรูญศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา สุขแดงครู โรงเรียนบ้านป่าไผ่ สพป.นราธิวาส เขต 1กรรมการ
3. นางพิมพร แก้วบริสุทธิ์ครู โรงเรียนบ้านสวนเทศ สพป.สตูลกรรมการ
4. นางสาวฉันทนา แพรกสงฆ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนม่วง สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางนิฟติมา หมาดทิ้งครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโซเฟียน ละมูลอศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสประธานกรรมการ
2. นายธีรเดช หยีราเหมครู โรงเรียนวัดปากเหมือง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3กรรมการ
3. นางสาวสวรรยา อั้นเต้งครู โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางซาฟีนะห์ เกอากะครู โรงเรียนบ้านปากบารา สพป.สตูลกรรมการ
5. นางณัฏฐยา ตีมงครู โรงเรียนบ้านเขาจีน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอรรถพร จินดารัตน์ครูโรงเรียนวัดพรหมโลก สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วครูโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
3. นางกฤษณา นพภาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านวังพะเคียน สพป.สตูลกรรมการ
4. นายอับดลกาหรีม รอเกตครูโรงเรียนบ้านปลักหว้า สพป.สตูลกรรมการ
5. นายพิษณุ ช่วยสกุลครูโรงเรียนบ้านปากเจา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
6. นางเรณู นาคเล็กครูโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นางสาวอาริสา หนูกลิ่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ พรมคงครูโรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวยุคล รองเมืองครูโรงเรียนบ้านแสนสุข สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
4. นายกันต์ธีร์ คารวินพฤกษ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สพป.นครศรีธรรมราชเขต ๒กรรมการ
5. นายกูอาหมาด กูหลงครูโรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูลกรรมการ
6. นางสาวปนัดดา ปานรงค์ครูโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายเสนีย์ ศรีมณีครูชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย กลางนุรักษ์ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นายศักดา ชำนาญกิจครูโรงเรียนวัดประดิษฐาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
4. นางปิยะนุช สันง๊ะครูโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง สพป.สตูลกรรมการ
5. นายณกรณ์วรรธน์ โกบยาหยังครูโรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูลกรรมการ
6. นางสาวขวัญกนก วัตตธรรมครูโรงเรียนบ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิเดช คุณประสพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตลับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย สวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ ผลโสดาครูโรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ ทองสินธุ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายพิเชฐ ทองนาวาครู โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูลกรรมการ
6. นายพีรพงษ์ หมื่นหลักครูโรงเรียนบ้านโกตา สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายบาสิทธิ์ ยะลาครูโรงเรียนบ้านทุ่งครก สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
3. นางณฐา สิทธิชัยครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ สพม.ตรัง กระบี่กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ สลัดทุกข์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายยูโสบ เส็นสมมาตรครูโรงเรียนบ้านสายควน สพป.สตูลกรรมการ
6. นางรสดา สองเมืองครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายทรงยศ เพชรกาญจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายาง สพป.สงขลา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัสรีย์ แวมะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสาวจิรภา มะลิเผือกครู โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4กรรมการ
4. นางพรทิพย์ หลังยาหน่ายครู โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ หมีนเหมครู โรงเรียนบ้านป่าพน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ไวยรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางศิราณี รัตนถิรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธุลี สพป.สุราฎร์ธานี เขต 2กรรมการ
3. นายอำนวย เทพเนียมรองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 สพม.ตรัง กระบี่กรรมการ
4. นายประกิต ผลมูลครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20 สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสุพัตรา ยีสมันครู โรงเรียนบ้านป่าพน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายภาณุรักษ์ รักษาวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปีก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัศรีน ดลระหมานครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล กรรมการ
3. นางนูรียา อาลีครู โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน สพป.สตูลกรรมการ
4. นายอติศักดิ์ แซ่เตียวครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาวอัลวาณีย์ มณีโสะครู โรงเรียนบ้านวังสายทอง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายผดุง ละเอียดศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งดอน สพป.พังงาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาภัสร์ เพชรมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคอย สพป.ชุมพร เขต 1กรรมการ
3. นางอาซีซะ มรรคาเขตครู วิทยาลัยเทคนิคสตูลกรรมการ
4. นางนิดา นาราวันครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูลกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ เสกสรรค์ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นางทัศณีย์ เทพเนียมผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" สพป.ตรัง เขต1ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ตั้งคีรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป.ตรังเขต 2กรรมการ
3. นางฐิมลรัตน์ เส็นเหล็มรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3กรรมการ
4. นางสาววันทนา เก้าเอี้ยนครู โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา ปานรงค์ครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สพป.สตูลกรรมการ
6. นางสาวปริญญา หยีมะเหร็บครู โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวอณัญลักษณ์ แจ้งวังผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสุกัลยา เรืองรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3กรรมการ
4. นางปุณยาพร พรสว่างนิเวศครูโรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวทิพยวรรณ์ ไกรนราครู โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม.นครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นางสาวรอกี่เยาะ อาแวครู โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.สุไลมาน หะยีสะเอะอาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ยะลาประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ภิรมย์ครู โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสิริรัตน์ แก้วทองประคำ เดชกมลครู โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1กรรมการ
4. นางพิมพรรณ โชติพันธ์ครู โรงเรียนผังปาล์ม 1 สพป.สตูลกรรมการ
5. นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโชอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประธานกรรมการ
2. ดร.การกวิน เบญจศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
3. นายณัฐพงค์ แสงอำพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2กรรมการ
4. นางอ้อมใจ เหมสนิทครู โรงเรียนบ้านดาหลำ สพป.สตูลกรรมการ
5. นางจริญญา อุสาครู โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่147 สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายฐกฤต อัชณาพิพัฒโรงเรียนวัดลานแซะ สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรา อ่อนหวานศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางพรพิมล เอียดทวนโรงเรียนสมสรร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
4. นายศตวรรษ โชติช่วงโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่ กรรมการ
5. นางสาววันนา แกสมานโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ สพป.สตลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอัจฉริยา สุจริต โรงเรียนบ้านสามเสียบ สพป.ชุมพร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนภัส ปานสมุทร์โรงเรียนบ้านควนราชา สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาววันวิสา ด้วงฉุ้ยโรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวนูรฮายาตี หะยีดอเลาะ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาววาฮีดา บิลังโหลดครูโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา "ชูสินอุปถัมภ์" สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไกรศักดิ์ นักว่อนโรงเรียนบ้านควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรอซีด๊ะ ประทุมทองโรงเรียนบ้านเขาจันทร์ สพป.สงขลา เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุศรา อ่องสุภารมย์ ูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "นคร อุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
4. นางสาววาสนา นุ้ยหนู โรงเรียนบ้านป่าพน สพป.สตลกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ฤทธ์รงค์ โรงเรียนบ้านเขาจีน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอิสมาแอ ยะโก๊ะโรงเรียนบ้านฮูลู สพป.นราธิวาส เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางภิญโญ จิตต์รัตน์ โรงเรียนนลำไพลราษฏร์อุทิศ สพป.สงขลา เขต ๓ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนูรีฮา ดือเร๊ะ โรงเรียนนบ้านพรุ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ ขาวเขียวโรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
5. นางฮาฝีเส๊าะ ทิ้งปากถ้ำโรงเรียนบ้านทางงอ สพป.สตลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ ชูเนตร์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภกัญญารัตน์ บุญรัตน์โรงเรียนวัดกะโสม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา สุวรรณสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
4. นายกัณฑ์อเนก พงษ์เพชรโรงเรียนบ้านนาตำเสา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวสุจี จันทร์จิตตะการ โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สพป.สตลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ขาวทองโรงเรียนนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สพป.พัทลุง เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัฐภรณ์ สุทธินวลโรงเรียนทุ่งปรือวิทยาคม(รัตนปัญโญ) สพป.สงขลา เขต ๒ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวภณิดา ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นายอิทธิกร เกศรัต โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สพม. ตรัง กระบี่กรรมการ
5. นางอลิศรา พรหมเพศโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายณัฐพล ยอดจันทร์ โรงเรียนบ้านควนเนียงใน สพป.สงขลา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา จ่าม่วง โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จันสุกโรงเรียนรัษฏา สพม. ตรัง กระบี่กรรมการ
4. นายเกียรติพงศ์ ง๊ะสมันโรงเรียนบ้านควนสตอ สพป.สตูลกรรมการ
5. นายรัฐกรณ์ บุญแก้วสุข โรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสันติศักดิ์ ผุดเอียดโรงเรียนวัดสันติคิรีรมย์ สพป.สุราษฏร์ธานีเขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นายมูฮำมัด ฮาเระโรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ ๑๒๘ สพป.นราธิวาส เขต ๓รองประธานกรรมการ
3. นายศรายุธ หมาดหลีโรงเรียนนาทวีวิทยาคม สพม. สงขลา สตลกรรมการ
4. นางสาวทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายพนม วงศ์ท่าเรือโรงเรียนนาสาร สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางมณฑิรา โสกี่โรงเรียนบ้านกอตง สพป.กระบี่รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐรัชต์ เทียนงามโรงเรียนวัดปากปรน สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ สพป.สตูลกรรมการ
5. นายศุภโชค รอดทับ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป.นครศร๊ธรรมราช เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอำนาจ ขันทกาญจน์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป.ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ์ หลงขาวโรงเรียนบ้านคลองยวน สพป.กระบี่รองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ปานนิลโรงเรียนวัดลานแซะ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายคมคาย แก้วพรหม โรงเรียนวิเชียรชม สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
5. นางสาวนัชเราะ สาเล๊ะโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอชิรญาณ์ ศรีภาโรงเรียนบ้านเขาบ่อ สพป.ชุมพร เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป.สงขลา เขต ๑ รองประธานกรรมการ
3. นายกรกฎ ศรีเมืองโรงเรียนนวัดดอนใคร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
4. นางรอบีอ๊ะ หลีเยาว์ โรงเรียนนบ้านทุ่งพัฒนา สพป.สตูลกรรมการ
5. นางอาบีดะฮ์ คงสิเหร่โรงเรียนบ้านทางงอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศุลธนา อดุลยวาฤทธิ์โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล สพป.ปัตตานีเขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี รักษ์พงศ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๘(บ้านน้ำร้อน) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุวดี สมจริง โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ เล้าพานิชวัฒนาโรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ กรรมการ
5. นายธานิศ บินรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุชล หวังเส้น โรงเรียนบ้านบางโรง สพป.ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวรรณ ขุนจันทร์ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ ๓ สพป.สตลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิ่งกาญจน์ จิตหลัง โรงเรียนบ้านบางไหน สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวมูนีเร๊าะ ลัดเลีย โรงเรียนวัดพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต ๒ กรรมการ
5. นางสาวพาขวัญ สะเล่พรัดโรงเรียนบ้านลาหงา สพป.สตลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวอุมารัตน์ เกลี้ยงเมืองโรงเรียนนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วิทยผดุงโรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป.สงขลา เขต ๒รองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา รัตตกูล โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์มิตรภาพที่ ๑๔๘ สพป.ปัตตานี เขต ๒กรรมการ
4. นายจักรกฤษณ์ มากจังหวัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูลกรรมการ
5. นางเอื้อหทัย สงวนการโรงเรียนนตำมะลังเหนือ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ชนก ประดิษฐานุสรณ์โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานกรรมการ
2. นายการัณยภาส เสนาพันธ์โรงเรียนเมืองกระบี่ สพม. ตรัง กระบี่ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวออนจิต เทียนแก้วโรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๒กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิริยา โต๊ะเส็นโรงเรียนบ้านพรุเตย สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
5. นายมนิตย์ ธีรชาติอนันต์ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป.สตลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกประการ ผาแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุประวีณ์ บุญถาวรโรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๒ รองประธานกรรมการ
3. นางมุกดา พลเกษตรโรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
4. นางศรินรัตน์ ชูมี ข้าราชการบำนาญ สพป.สตูลกรรมการ
5. นางศิริวรรณ อ่อนประเสริฐ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้๑ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3
1. นายจรัญ ผกามาศโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน สพป.กระบี่ กรรมการ
2. นายสันติ มูณีวรรณโรงเรียนวัดโคกเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
3. นางสาวณัฐชานันท์ สิงอุดมโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม สพป.ชุมพร เขต ๒กรรมการ
4. นางวารุณี ด้วงชู โรงเรียนวัดลานแซะ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางสาววรรธรัตน์ ปานแก้ว โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๒๐ สพป.สตลกรรมการ
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. พระครูสุนทรธรรมนิเทศก์ ดร.(วรพล ฐิติคุโณ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง จังหวัดสตูลประธานกรรมการ
2. นายอัฑฒ์ คงทองโรงเรียนนบ้านทรายขาว สพป.ชุมพร เขต ๑รองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรธรัตน์ ปานแก้วโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๒๐ สพป.สตูลกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ ทองช่วยข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5. นางจุรีวรรณ เป็ดทอง โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ จรูญสนองกิจรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ แก้วมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลกรรมการ
3. นายติณณ สุวรรณคีรีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ไชยแก้วครู โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
5. นายสันติภาพ พรหมด้วงครู โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมยศ มาธีระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในควน สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พาจันดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายแหลม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสุวาณี มั่นเรืองเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
4. นายพงษ์ศิริ จิเบ็ญจะครู โรงเรียนบ้านปิใหญ่ สพป.สตูลกรรมการ
5. นางวิรัตน์ เมืองแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะหงัง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ รอดดำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุฒ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายฟูศักดิ์ เลี่ยมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นายธงชัย ทองใยครู โรงเรียนทุ่งยาววิทยา สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ มหาชูสกุลครู โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป.สตูลกรรมการ
5. นายประวิทย์ จิตรหลังครู โรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายนายสันต์พงศ์ สิทธิภาจิรสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางสาวพฤทธิพร เสือทองผูู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายเอกราช เพชรเดชากุลครู โรงเรียนวัดควนแร่ สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พรรณ เผือกภูมิครู โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
5. นายอนึ่ง ยาหยาหมันครู รร.บ้านบุโบย สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีคำสิงห์ หมวดคงรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ สพป.นราธิวาส เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายธนาวุฒิ ละอองทองครู โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. นายณัฐวัตร แซ่จิ่วครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เดชะพันธ์ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดแม่เปียะ สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
5. นายเจ๊ะหนัน ติ้งดำครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสามแยก สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายทวีวัฒน์ อิสลามผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ สกุลวงศ์ครู โรงเรียนวัดมุขธารา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
3. นายจีระพนธ์ พานแสงผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสุทธิรงศ์ จงกลศรีผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. สิบเอกพงษ์เดช อ่าวลึกน้อยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวีระพจน์ ยกเส้งครู โรงเรียนวัดรามแก้ว สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวณฤษาศ์ พรหมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกลูบี สพป.นราธิวาส เขต ๑กรรมการ
3. นายสุภักดิ์ วงค์แสงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช สสศ.กรรมการ
4. นายนิรัตน์ อนุรักษ์วิริยะกุลครู โรงเรียนบ้านโกตา สพป.สตูลกรรมการ
5. นายสันติ ช่วยนาคครู โรงเรียนบ้านท่าแลหลา สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวาทกานต์ รอบคอบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายภาณุพันธุ์ ใยบัวทองครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร วัดสุบรรณนิมิตร สพป.ชุมพร เขต ๑กรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ปานครูโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
4. นายวิมล เดชะครู โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง สพป.สตูลกรรมการ
5. นางปัทมา ขาวเผือกครู โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3
1. นางจำนรรพร รัตนญาติโรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป.สงขลา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสรยา ปั้นศีลโรงเรียนบ้านบางรักษ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวทิพรวี ยิ่งขจรโรงเรียนบ้านดุหุน สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นายรุสดี สาดีนโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา บินตาเอบโรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.4-ป.6
1. นายสุวิทารณ์ ธำรงวิศวโรงเรียนบ้านทุ่งนา สพป.ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายดาวูด หมันเบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป.สตูลกรรมการ
3. นายปริญญา สนธิวงศ์โรงเรียนบ้านบ่อทราย สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวฮารี วงแหวนโรงเรียนวัดประทุมทายการาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
5. นางสาวศิรัญญา มุสิกวรรณโรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3
1. นายศรีภูมิ ชาญเดชโรงเรียนผังปาล์ม ๒ สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. นางนาฎลดา เดชอรัญโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป.ตรังเขต ๒กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ แก้วเพชรสกูลโรงเรียนบ้านตามะลังเหนือ สพป.สตูลกรรมการ
4. นางสาววิยดา รักษ์พงศ์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม.นครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสาวอรญา ครุฑคงโรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายฮาดี อาแวกะจิโรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวรักสุคนธ์ กุลฑลโรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป.สงขลา เขต3กรรมการ
3. นางสาวอาลีย๊ะ แก้วสลำโรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป.สตูลกรรมการ
4. นายสมรัฐ อินทริยาโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวมณิภา จิตนุ้ยโรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชาตรี มะแอโรงเรียนบ้านยาบี สพป.ปัตตานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายฮาแซ สะแมโรงเรียนบ้านสิเดะ สพป.ปัตตานี เขต ๒กรรมการ
3. นายอังเดร ตะโละโกโรงเรียนบ้านกูวา (สุไหงปาดี) สพป.นราธิวาส เขต ๒กรรมการ
4. นายธราวุธ เหมสลาหมาดโรงเรียนไทยรัฐ๑๑๑(บ้านทุ่งนางแก้ว) สพป.สตูลกรรมการ
5. นายยารูดีน องศาราโรงเรียนบ้านปากบาง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีสุขโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สพป.ปัตตานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเสรีรัตน์ การะเกตุโรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2กรรมการ
3. นางศิลป์ศุภา ทวีโรงเรียนบ้านเขานาใน สพป.สุราษฏร์ธานี เขต2กรรมการ
4. นางสาวรอบิอะห์ โดงกูลโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการ
5. นางสาววรรณี หวันสูโรงเรียนบ้านคลองน้าเค็ม สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายรุ่งโรจน์ ชูประจงโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล)สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววิยดา รักษ์พงศ์โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม.นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวศุภาภรณ์ เพชรแก้วโรงเรียนพัทลุง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงกรรมการ
4. นายพงค์ศักดิ์ สุวรรณขำโรงเรียนวัดดีหลวง สพป. สงขลา 1กรรมการ
5. นางสาวซูฮายนี สันตาโรงเรียนบ้านนาแก้ว สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุเรนทร์ เหมือนพรรณายโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติโรงเรียนควนเนียงวิทยา สพม.สงขลา สตูลกรรมการ
3. นางสาวสุภาลักษณ์ พ่อค้าโรงเรียนวัดสำนักขัน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายรัฐพล งะสมันครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป.สตูลกรรมการ
5. นางทัศณีย์ ปีไสยโรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสนอง อุสาโรงเรียนบ้านวังประจัน สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช ชื่นชมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปันสุธา ย้อยนวลโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายอำภา สงค์นวลโรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา นุ้ยโส๊ะโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวปันสุธา ย้อยนวลโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางมณธิฌา ซังปานโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาวนิอัสหม๊ะ นิเดร์โรงเรียนบ้าน ใหม่ (วันครู ๒๕๐๓) สพป.ยะลา เขต ๓กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา นุ้ยโส๊ะโรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวอำภา สงค์นวลโรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสนอง อุสาโรงเรียนบ้านวังประจัน สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. นางสาววรนุช ชื่นชมโรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางมณธิฌา ซังปานโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางสาวนิอัสหม๊ะ นิเดร์โรงเรียน บ้าน ใหม่ (วันครู ๒๕๐๓) สพป.ยะลา เขต ๓กรรมการ
5. นางสาวปันสุธา ย้อยนวลโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ มุขตาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ สาดีนโรงเรียนบ้านใหม่ สพป.สตูลกรรมการ
3. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒กรรมการ
4. นายฮาโหรน สะหยังโรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆโรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน แวดอเล๊าะโรงเรียนบ้านควนลังงา สพป.ปัตตานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา วัฒนสงค์ครู โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1กรรมการ
4. นายณัฏฐ สวัสดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม.สงขลา สตูลกรรมการ
5. นายศราวุธ เกิดขุมทองโรงเรียนบ้านควนสตอ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางจิตตินาถ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านลาช้าง สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุริยน แวดอเล๊าะโรงเรียนบ้านควนลังงา สพป.ปัตตานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา วัฒนสงค์ครู โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
4. นายวิเชียร ยงหนูโรงเรียนบ้านป่าพน สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวกมลทิพย์ ศรีเมฆโรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ สวัสดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สพม.สงขลา สตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา วัฒนสงค์ครู โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
3. นายศราวุธ เกิดขุมทองโรงเรียนบ้านควนสตอ สพป.สตูลกรรมการ
4. นางจิตตินาถ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านลาช้าง สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
5. นายวิเชียร ยงหนูโรงเรียนบ้านป่าพน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ เวชภูติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ มณีสุวรรณศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านนาปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
4. นายวิชาญ มีเดชผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอับดลมานาฟ ปีไสยครู โรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ เวชภูติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ มณีสุวรรณศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นายวีระกุลว กุลแก้วโรงเรียนบ้านนาปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
4. นายวิชาญ มีเดชผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอับดลมานาฟ ปีไสยครู โรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ เวชภูติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ มณีสุวรรณศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
3. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านนาปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
4. นายวิชาญ มีเดชผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายอับดลมานาฟ ปีไสยครู โรงเรียนอนุบาลละงู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพูนสุข เผือกเดชโรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมพล มีพฤกษ์ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวพิชชานันท์ มูดีครู โรงเรียนบ้านโต สพป.ยะลา เขต 3กรรมการ
4. นายวิษณุ เขี้ยวแก้วครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูลกรรมการ
5. นางฝาตีมะ กองหลังครู โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สพป.สตูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ไทยกลางโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ สุขสงครู โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 สพป.สตูลกรรมการ
3. นายสันติ สพานทองครู โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1กรรมการ
4. นายเอกชัย บูลการณ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาวกณิศา ชี้เจริญครู โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สพป.สตูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพูนสุข เผือกเดชโรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสมพล มีพฤกษ์ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวพิชชานันท์ มูดีครูโรงเรียนบ้านโต สพป.ยะลา เขต 3กรรมการ
4. นายวิษณุ เขี้ยวแก้วครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูลกรรมการ
5. นางฝาตีมะ กองหลังครู โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสถาพร ไทยกลางโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ สุขสงครู โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49 สพป.สตูลกรรมการ
3. นายสันติ สพานทองครู โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1กรรมการ
4. นางสาวยิ่งรัก ศิริรักษ์ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ สพม.สงขลา สตูลกรรมการ
5. นายเอกชัย บูลการณ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางปริชญา ผลบุญครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอดิสร ปานแจ่มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวศธิตา ฉิมเพชรครู โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวฐิฑิญา ชูลีวัลย์ครุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1กรรมการ
5. นายวิษณุ เขี้ยวแก้วครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุริยัน ดำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน สพป.ตรัง เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจิตรี จงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรวารี สพป.ปัตตานี เขต 2กรรมการ
3. นายมนต์ชัย อารีกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป.สงขลา เขต 2กรรมการ
4. นางนวภรธร ชูแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
5. นางสาวอุมาพร ดีสมุทรครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย(ลอยประชาคาร) สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางปริชญา ผลบุญครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายอดิสร ปานแจ่มผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวศธิตา ฉิมเพชรครู โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
4. นางสาวฐิฑิญา ชูลีวัลย์ครุ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1กรรมการ
5. นายวิษณุ เขี้ยวแก้วครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริยัน ดำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน สพป.ตรัง เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางจิตรี จงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรวารี สพป.ปัตตานี เขต 2 กรรมการ
3. นายมนต์ชัย อารีกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป.สงขลา เขต 2 กรรมการ
4. นางนวธรภร ชูแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล สพป.ตรัง เขต1 กรรมการ
5. นางสาวอุมาพร ดีสมุทรครู โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) สพป.พัทลุง เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชูช่วยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายศิริกุล บุญศัพย์ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ ณ นครครู โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
5. นางสาวสุรียานี บินมะเย็งโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู2503) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชูช่วยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายศิริกุล บุญศัพย์ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ ณ นครครู โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
5. นางสาวสุรียานี บินมะเย็งโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู2503) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ ชูช่วยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายศิริกุล บุญศัพย์ครูโรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต 1กรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ ณ นครครู โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
5. นางสาวสุรียานี บินมะเย็งโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู2503) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล สพป.ตรัง เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย ธีปรักษพันธุ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป.สตูล กรรมการ
3. นายเชษฐ์ ชูช่วยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายนิติพัฒน์ ณ นครครู โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
5. นางสาวสุรียานี บินมะเย็งโรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู2503) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุรอด สพป.พังงา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ลุ้งใหญ่ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายซอบีรี อาลีโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 กรรมการ
5. นายเสรี อุโหยบครู โรงเรียนบ้านปากบารา สพป.สตูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ สพป.ตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขุมาภรณ์ ชุ่มปลั่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป.ชุมพร เขต 1 กรรมการ
3. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
4. นายปรัชญา สาครสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุลครู โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป.สงขลา เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุรอด สพป.พังงา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ลุ้งใหญ่ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี ปราณสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายซอบีรี อาลีโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 กรรมการ
5. นายเสรี อุโหยบครู โรงเรียนบ้านปากบารา สพป.สตูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ ชุมใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ สพป.ตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุขุมาภรณ์ ชุ่มปลั่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สพป.ชุมพร เขต 1 กรรมการ
3. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
4. นายปรัชญา สาครสุคนธ์ครูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวพลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุลครู โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม สพป.สงขลา เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีครู โรงเรียนสตรียะลา สพม.ยะลา ประธานกรรมการ
2. นายวรพล ฉัตรชัยพันธ์ครู โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม.ปัตตานี กรรมการ
3. นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตรครู โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ จงจิตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรรณวัฏ ณ พัทลุงครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม.สงขลา สตูล กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ฉันโชคดีครู โรงเรียนสตรียะลา สพม.ยะลาประธานกรรมการ
2. นายวรพล ฉัตรชัยพันธ์ครู โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา สพม.ปัตตานีกรรมการ
3. นายเสฎฐวุฒิ จันทร์สมมิตรครู โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ จงจิตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวรรณวัฏ ณ พัทลุงครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สพม.สงขลา สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายประยูร แทนบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุรอด สพป.พังงาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ลุ้งใหญ่ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นายพัชรัตน์ จรัสรัตนเศวตครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ จันพุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายสันติ สิงหาผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3กรรมการ
3. นายเถกิงศักดิ์ ชะนะทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สพม.นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ เอียดชะตาอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายพัชรัตน์ จรัสรัตนเศวตครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ เอียดชะตาอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายพัชรัตน์ จรัสรัตนเศวตครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ เอียดชะตาอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานครูู โรงเรียนวัดตรณาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายอมรเทพ เอียดชะตาอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
5. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานครูู โรงเรียนวัดตรณาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวรัชดา ขัดติสะอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายพัชรัตน์ จรัสรัตนเศวตครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ฐนะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวรัชดา ขัดติสะอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายพัชรัตน์ จรัสรัตนเศวตครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวรัชดา ขัดติสะอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายพัชรัตน์ จรัสรัตนเศวตครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวรัชดา ขัดติสะอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายพัชรัตน์ จรัสรัตนเศวตครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอมรเทพ เอียดชะตาอาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอมรเทพ เอียดชะตาอาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอมรเทพ เอียดชะตาอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอมรเทพ เอียดชะตาอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครู โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชดา ขัดติสะอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายวิรพันธ์ เผ่ากัณครูู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชดา ขัดติสะอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายวิรพันธ์ เผ่ากัณครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชดา ขัตติสะอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
5. นายวิรพันธ์ เผ่ากัณครูู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชดา ขัดติสะอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
5. นายวิรพันธ์ เผ่ากัณครูู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอมรเทพ เอียดชะตาอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายวิรพันธ์ เผ่ากัณครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอมรเทพ เอียดชะตาอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายวิรพันธ์ เผ่ากัณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 สำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางวาสนา คชไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
5. นายภูสิทธิ์ สุขสมครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครูโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
7. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางวาสนา คชไกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
5. นายภูสิทธิ์ สุขสมครู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
6. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการ
7. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครูโรงเรียนวัดบ้างส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรัชดา ขัดติสะอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พันละม้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวรัชดา ขัดติสะอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นางสาวฉัตรสุดา เขื่อนทองครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
5. นายชยันทร์ สุวรรณวิหคครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ป.1-ป.6
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายอมรเทพ เอียดชะตาครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายธีรวัช ชีช้างครูโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรังกรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.3
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายอมรเทพ เอียดชะตาครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายธีรวัช ชีช้างครูโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรังกรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครู โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายอมรเทพ เอียดชะตาครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายธีรวัช ชีช้างครูโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรังกรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.3
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายอมรเทพ เอียดชะตาครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
4. นายธีรวัช ชีช้างครูโรงเรียนตรังร่วมพัฒนา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรังกรรมการ
5. นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างครู โรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายบรรเทิง ตวงสินครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
4. นายธีรวัช ชีช้างครู โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรังกรรมการ
5. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานครู โรงเรียนวัดตรณาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายกณพ กิ้มเฉี้ยงอาจารย์ วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้วครู วิทยาลัยนาฎศิลป์นครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
3. นายบรรเทิง ตวงสินครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นายธีรวัช ชีช้างครู โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดตรังกรรมการ
5. นางสาวอดาวัลย์ สโมทานครู โรงเรียนวัดตรณาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2ที่ปรึกษา

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง ม.ราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสุริยันต์ จันโสดรองผู้อำนวยการโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม.สงขลา สตูลกรรมการ
3. นางสาวอตินุช สรรเกียรติกุลครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ อาสนวิเชียรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้อง อนุสรณ์ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีจิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์ครูโรงเรียนวัดท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง ม.วิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. นายอนุพล ส่งสกุลครู โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม.ยะลากรรมการ
3. นางอุมาภรณ์ สุนยานัยครู โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
4. นางรัชนี หนูเพ็งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรกรรมการ
5. นางปัทมปาณี สงคงครู โรงเรียนวัดสุนทราวาส สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางฑิลฎา คงพัฒน์อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางจรรยวรรธน์ คงธ์สมณ์ครู โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวกัญดาพร อันทการรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพังงา สพป.พังงากรรมการ
4. นางสาวปาริฉัตร รัตนพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรกรรมการ
5. นางปิยาภรณ์ อักษรนำครู โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.จุติกา โกศลเหมมณีอาจารย์ประจำสาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง ม.ราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. ผศ.อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง ม.ราชภัฎสงขลากรรมการ
3. นางสาวกรองแก้ว ทองวิเชียรศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่กรรมการ
4. นางกัญญะวีช์ มนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย สพป.พัทลุง เขต 2กรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค ภวภูตานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด่าน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางฑิลฎา คงพัฒน์อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางทิพย์ทยา สุทธิเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานพน สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายกิตติ์ธเนศ ล้ำเลิศอภิกิตติ์ครู โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) สังกัด เทศบาลนครตรังกรรมการ
4. นางอาทิตยา พลเพ็ชรครู โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ ๑๗๒ สพป.นราธิวาส เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวภัตราภรณ์ คงทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรพร โคมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมยางนา สพป.ชุมพร เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางณมน กุลวริยากรครู โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง เทศบาลนครตรังกรรมการ
3. นางศิริกาญจน์ ดาวเรืองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวกณิศา ชี้เจริญครู โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวสวนิต โอภิธากรณ์ครู โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สพม.สงขลา สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวญาณิกา ศรีญามาอาจารย์ประจำสาขานาฎศิลป์และการแสดง ม.ราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. นางภัทราณี จันทร์เกื้อผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางลักขณา นันทวงค์ครู โรงเรียนวัดโหละคล้า สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายฉัตรชัย ฉิมประสิทธิ์โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี รัตนะครู โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163 สพป.พังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.จุติกา โกศลเหมมณีอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังประธานกรรมการ
2. นางลักขณา นันทวงค์ครูโรงเรียนวัดโหละคล้า สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสายสุณีย์ ชโลธรโรงเรียวัดทรายขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2กรรมการ
4. นางสาวญาณิกา ศรีญามาอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
5. นางสาวภูษณิศา เศรษฐ์วิชัยครูโรงเรียนบ้านท่าแลหลา สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายฟาอิส แวเยะศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายณัทรัณกรณ์ ศรีจันทร์แก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างนอน สพป.พังงากรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศรีอ่อนครู โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป.ตรัง เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายฟาอิส แวเยะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กรรมการ
3. นายทิชากร แซ่ลิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ หาญณรงค์ ครู โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501) สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
5. นายฉัตรชัย ฉิมประสิทธิ์ โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวสายหนาบ มะสมัน ครู โรงเรียนบ้านกาลันยีตัน สพป.สตูล ประธานกรรมการ
2. นางสาวนาดีละห์ ดอฮะ ครู โรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2กรรมการ
3. นางวาสนา เพ็งสกุล ครู โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กรรมการ
4. MissNelene Klopper ครูต่างชาติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สนง.การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กรรมการ
5. นางสาวปิยะมาศ หมีนกาด้า ครู โรงเรียนอนุบาลควนโดน สพป.สตูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสมศรี ปรีชา ครู โรงเรียนวัดจันดี สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ ศักดาสาวิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพังงา สพป.พังงา กรรมการ
3. นายมนัส เจริญฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านแหลม สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
4. MissBryony Blue Sutherland ครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวพรสุดา นาวารักษ์ ครู โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวฟาร์ติน่า สุมาลี ครู โรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป.สตูล ประธานกรรมการ
2. นางนิตติยา แลบติก ครู โรงเรียนผังปาล์ม 3 สพป.สตูล กรรมการ
3. นางวาสนา แซ่กี่ ครู โรงเรียนวัดบ้านใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 กรรมการ
4. MissBryony Blue Sutherland ครูต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล กรรมการ
5. นายศุภวัทน์ อิหม่ำเหม ครู โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สงขลา เขต 3 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายเกษม ยังนิ่ง ครู โรงเรียนละงูพิทยาคม สพม.สงขลา สตูล ประธานกรรมการ
2. MissNelene Klopper ครูต่างชาติ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา สนง.ศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล กรรมการ
3. นางละอองทิพย์ จันทวิลาศ ครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูล กรรมการ
4. นายธนา เทพวารินทร์ ครู โรงเรียนสวีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร กรรมการ
5. นายศราวุฒิ ทิพย์พิมล ครู โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร กรรมการและเลขานุการ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6
1. นายมะนาแซ มะเดหมะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สพป.ปัตตานี เขต 1 ประธานกรรมการ
2. นายมะรอบี เจะแม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ สพป.ปัตตานี เขต 1 กรรมการ
3. นายอุสมัน เล๊าะ ครูโรงเรียนผังปาล์ม 2 สพป.สตูล กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ หวันสมาน ครู โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.กระบี่ กรรมการ
5. นางสาวยอดขวัญ มามะ ครู โรงเรียนสะนอพิทยาคม สพม.ปัตตานี กรรมการและเลขานุการ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3
1. นางสาวลลิตา อุดรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ขวัญคาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าน้ำ สพป.ปัตตานี เขต 1 กรรมการ
3. นางสาวภัคนิธิ ฮะยีบีลัง ครู โรงเรียนอนุุบาลสตูล สพป.สตูล กรรมการ
4. นายพงศธร เพชรทอง ครู โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน สพป.สตูล กรรมการ
5. นางนัยนา หลังยาหน่าย ครู โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวศิรินุช ทองย้อย ครู โรงเรียนสภาราชินี สพม.ตรัง กระบี่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ บุญเรืองครู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์​ สพม.สงขลา สตูลกรรมการ
3. MissYan Liron ครูต่างชาติ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.สงขลา สตูล กรรมการ
4. นางสาวอุษณีย์ ติวเถาว์ ครู โรงเรียนสภาราชินี สพม.ตรัง กระบี่ กรรมการ
5. นางสาวพรกมล รัตนมหันต์ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม.สงขลา สตูล กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เที่ยงธรรมครู โรงเรียนสภาราชินี สพม.ตรัง กระบี่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ ทานให้ ครู โรงเรียนกำแพงวิทยา สพม.สงขลา สตูล กรรมการ
3. MissXiaoJuan Ma ครูต่างชาติ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม สพม.สงขลา สตูลกรรมการ
4. นายธรรมนูญ สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนควนโดนวิทยา สพม.สงขลา สตูล กรรมการ
5. นางบุษนีย์ ภูมิภมรครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพม.กระบี่ กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางชวิศา อินทเรืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัคโคกม่วง สพป.สงขลา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายเลอศักดิ์ ล่ำล่องผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮกครู โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
4. นายจักริน จันทขันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นายสุราษฎร์ สุภาวงศ์ข้าราชการบำนาญ (นายกสโมสรลูกเสือตาปี-พุมดวง)กรรมการ
6. นางสาวอรญา ดวงน้ำแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่กรรมการ
7. นายณรงค์เดช บัวบางกรูดครู โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ ๑๑๔" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
8. นายซาการียา บากาครู โรงเรียนบ้านจาแบปะ มิตรภาพที่ ๑๙๗ สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
9. นายบูหมัด สลำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆ สพป.ยะลา เขต ๒กรรมการ
10. นางบุษราภรณ์ ศรีรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
11. นายปราโมช ย่องเซ่งครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูลกรรมการ
12. นายพิมล โชติพานิชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป.สตูลกรรมการ
13. นายอนันต์ หลีหวังครู โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลกรรมการ
14. นายชรินทร์ โกฎแสงครู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ผัง ๑๒๐ สพป.สตูลกรรมการ
15. นางสาวมุทิตา สุระภินันท์ครู โรงเรียนบ้านนาข่า สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายจรัล บำรุงชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ มณีฉายรองผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองวิทยา สพป.นราธิวาสเขต ๓กรรมการ
3. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านนาโหนด สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายณฐิพงศ์ อินทร์อักษรครู โรงเรียนบ้านเนินทราย สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นายทิวา ลิ่มสงวนรองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการ
6. นายคณาธิป นับแสงครู โรงเรียนบ้านช่องลม สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
7. นายยุทธเดช ไชยมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
8. นายสมประสิทธิ์ พลจรัสครู โรงเรียนวัดสามัคยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
9. นายสุวัจน์ มณีมาสข้าราชการบำนาญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
10. นายสุรศักดิ์ เสกสรรค์ครู โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สพม.สงขลา สตูลกรรมการ
11. นายบุญทิพย์ อนันตพงษ์ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรรมการ
12. นายดนัย ดาเระหมีนครู โรงเรียนบ้านนาทอน สพป.สตูลกรรมการ
13. นายศุภชัย หนูแก่นเพชรครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูลกรรมการ
14. นายกมล สาขะมุติข้าราชการบำนาญ สพป.สตูลกรรมการ
15. นายอภินัทธ์ อุศมาครู โรงเรียนสตูลศานติศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมใจ สิกขวัฒน์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ อุตสาหะครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นายประยุทธ ทักษิณครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง สพม.ตรัง กระบี่กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ ทองเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
5. นายปัญญา จรรยาเลิศครู โรงเรียนบ้านโคกสยา สพป.นราธิวาส เขต ๑กรรมการ
6. นายปณฐ์ศักย์ แก้วฟุ้งรังษีผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นายมิตร ศิริธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
8. นายสนิท ณ ระนองผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
9. นายเพลิง ขุนชิตผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา สพม.พัทลุงกรรมการ
10. นายสิทธิพล ลีแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
11. นายประพจน์ เสียมไหมครูโรงเรียนอัมพวันวิทยา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรรมการ
12. นายวรพล ด้วงเอียดข้าราชการบำนาญ สพป.สตูลกรรมการ
13. นายมนัส พิณสุวรรณครู โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๒๐ สพป.สตูลกรรมการ
14. นายบัณฑิต จินดาครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูลกรรมการ
15. นายศุภชัย หนูแก่นเพชรครู โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3
1. นางวิลาวรรณ แก่นจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเหรียง สพป. สงขลา ๒ประธานกรรมการ
2. นางธนรรชญพร ชัยสิทธิ์ครู โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อินตันครู โรงเรียนชลธารวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรกรรมการ
4. นางสาวอัลมูนา นกเกษมครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ สพป.สตูลกรรมการ
5. นางฮามีน๊ะ ปากบาราครู โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม สพป.สตูลกรรมการ
6. นางสาวจารีย์ อินศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านปาลัส สพป.ปัตตานี ๒กรรมการและเลขานุการ
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6
1. นางกฤษณา ชาสุวรรณครู โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. นายศวิษฐ์ แก้วปลอดครู โรงเรียนบ้านปาโจ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวศศินา มณีวิทย์ครู โรงเรียนบ้านบูดี สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
4. นางฮามีน๊ะ ปากบาราครู โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวปัทมา หยีมะเหร็บครู โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
6. นายอาลียะห์ เฮ็งปียาครู โรงเรียนอนุบาลยะลา สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3
1. นางตีอาส๊ะ ยูโซะรองผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐ สพป.นราธิวาส เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ ทองนุ่นครู โรงเรียนบ้านสะเอะ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวไลลา นุ้ยโส๊ะครู โรงเรียนเกาะสิเหร่ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
4. นายสังคม พรมมาศรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาแล สพป.นราธิวาส เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวอัลมูนา นกเกษมครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ สพป.สตูลกรรมการ
6. นายปานูซี สาแมครู โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6
1. นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางณัฏฐ์ฑิรา เพชรอาวุธครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางสาวลีนา ดินนุ้ยครู โรงเรียนบ้านแมะแซ สพป.นราธิวาส เขต ๓กรรมการ
5. นางจันทรา พัทยังครู โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน สพป.สตูลกรรมการ
6. นางศรีวิมล สะอาครู โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม สพป.สตูลกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีประสาน โรหิโตปการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
8. นางสาวอิศราภรณ์ เหนือคลองครู โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม สพม.ตรัง กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมยุวกาชาด การปฐมพยาบาล ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะรัตน์ บุญหา พยาบาลเวชปฎิบัติฉุกเฉิน หัวหน้าทีมวิทยาการสอนCPR รพ.ราษฎร์ยินดีประธานกรรมการ
2. นายสุไลมัน รีจิ ผู้ช่วยพยาบาลประจำแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีกรรมการ
3. นางสาวนิจทิรา บุญยิ่ง ผู้ช่วยพยาบาลประจำแผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดีกรรมการ
4. นายสาโรจน์ ศรีน้อยหัวหน้าศูนย์มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูลกรรมการ
5. นางสาววรัญญาภรณ์ หลีหนุดอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูลกรรมการ
6. นางสาวชุติมา บุญเรืองอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูลกรรมการ
7. นางสาวยารอน๊ะ หลงโซ๊ะอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูลกรรมการ
8. นางสาวกิตติยากร เสนาการครู โรงเรียนสวีวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายอำนวย สุวรรณชาตรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอยหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ฉีดเสนครู โรงเรียนบ้านหน้าศาล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวสุจินดา แซ่สุ้งครู โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวพัชรินกรญ์ ภูวธรณ์วาศินครู โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
5. นายปัณณธร ละม้ายศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาวศณีณาถ แซ่ตันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา บิลสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. นางจตุพร จันแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นางสะรีย๊ะ เสมอภพครู โรงเรียนบ้านสุเหร่า สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
5. นางสายใจ ชำนาญดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางจิรัชยา รักษารักษ์ครู โรงเรียนบ้านโกตา สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร ตำบันครู โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สพป.สตูลกรรมการ
3. นายพรศักดิ์ อุปการดีครู โรงเรียนระวิราษฏร์บำรุง สพป.ระนองกรรมการ
4. นางสุภิญ สาระกูลครู โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
5. นางปริศนา ชัยศิริครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวมณี วงศ์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านปากพญา สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ ศรีทองแก้วครู โรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางณัฐศรี ชูช่วยครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
4. นางบุไรวรรณ บิลโตะแหละครู โรงเรียนบ้านหนองธง สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
5. นางปัญญดา หวาสกุลครู โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิชญ์สินี รอดชูครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา สพป.สงขลา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางยามิลล๊ะ สันนาหูครู โรงเรียนบ้านควนล่อน สพป.สตูลกรรมการ
3. นางเมธินี สะไรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะมะยูง สพป.นราธิวาส เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวนูรีตา หลงหาครู โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูลกรรมการ
5. นางศิริพร ปราบยาวาครู โรงเรียนบ้านตะโละใส สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวจิราภรณ์ จิตรพวงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเตย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายพุฒิสรรค์ รจิตานนท์ครู โรงเรียนบ้านท่าน้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
3. นางสาววิลันดา หมั่นทวีวัฒน์ครู โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป.สตูลกรรมการ
4. นายวิชัย มาศศรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวยาลาตี ลัดเลียครู โรงเรียนบ้านพารา สพป.ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาววรลักษณ์ นุ่นรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนขัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวภัชชนก ชูช่วยสุวรรณครู โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ยีสมันโรงเรียนวัดเขา (วันครู ๒๕๐๑) สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
4. นางดวงตา เล็กเกลี้ยงข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวจรรยา เจ๊ะเหยงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิกรประสาท สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางจิดาภา เพ็งช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านระหว่างควน สพป.พัทลุง เขต๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ สุขกายครู โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายธัญญ์ภูริ วงศ์ภัทท์วรโชติครู โรงเรียนบ้านทุ่งใคร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
4. นายมูฮัมหมัด วานิครู โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวกูฮัฟเศาะฮ์ กูยาหยาครู โรงเรียนบ้านปันนังปุเลา สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย เอ่งฉ้วนผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต๒กรรมการ
3. นายสุธน พึ่งกิจครู โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส สพป.พังงากรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ หมื่นละม้ายครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพิเชฐ ทองนาวาครู โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางมลฤดี บุญสถิตย์รองผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเขาโร สพป.นครศรีธรรมราช เขต๒ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี เกื้อเส้งครู โรงเรียนอนุบาลควนขนุน สพป.พัทลุง เขต๑กรรมการ
3. นางสาวอารียา หมาดเหยดครู โรงเรียนบ้านปากละงู สพป.สตูลกรรมการ
4. นางสาวมยุรี กุลบุตรครู โรงเรียนบ้านนานอก สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางสาวลิต้า หมาดทิ้ง ครู โรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์ นนทะเสนผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านชายคลอง สพป.พัทลุง เขต๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวฮานาญจ์ ศรีอัญมณีผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านกือเม็ง สพป.ยะลา เขต๑กรรมการ
3. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลผู้อำนวยการโรงเรียน วัดเทพธิดาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต๑ กรรมการ
4. นางสาวปิยธิดา เรืองฤทธิ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน วัดสามัคคีนุกูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต๒กรรมการ
5. นางนันธิกา ติประดิษฐครู โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ สพป.ตรัง เขต๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ใสบริสุทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทุ่งต่อ สพป.ตรัง เขต๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณษา นาสวนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไทร (เหนือคลอง) สพป.กระบี่ กรรมการ
3. นางสาวอาทิตธิยา เมืองแก้วครู โรงเรียนบ้านปากเหมือง สพป.พัทลุง เขต๑กรรมการ
4. นางสาวสฤษดิ์มาศ เรืองขำครู โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป.ตรัง เขต๒กรรมการ
5. นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหันครู โรงเรียนบ้านควนสตอ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมณเฑียร โคกเขาผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านลำแคลง สพป.ตรัง เขต๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์ แก้วจันทร์ศรีครู โรงเรียนบ้านทับปริก สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายบัชซูดิน มอลอครู โรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
4. นายชิตนนธว์ รักสุวชนครู โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวรวงทอง ใจกระจ่างครู โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป.ตรัง เขต๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ แดงวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลปัตตานี สพป.ปน.๑ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเล๊าะ ใบหมาดปันจอครู โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวสุณิสา สมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางสาวนารีญา เหมราครู โรงเรียนบ้านลาหงา สพป.สตูลกรรมการ
5. นางมนิตย์ แช่มช้อยครู โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย เสาร์แก้วศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ อัศวภูมิศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
3. นายชารีฟ บิลหมุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลุง สพป.สข.๒กรรมการ
4. นางสาวปวีนา เพชรน้อยโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
5. นางสาวสมฤทัย เอียดเกิดครู โรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูลกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวอรพรรณ หีดแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านทับปริก สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ศรีไตรรัตน์ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี สุวรรณมณีครู โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต๒กรรมการ
4. นายประเสริฐศักดิ์ ชุมชาติครู โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล สพป.นศ.๒กรรมการ
5. นางสุคนธ์ทิพย์ คงทองครู โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม สพป.ตรังเขต๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ หอมรักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายศอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3กรรมการ
3. นายโอม รัตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.สฎชพ.กรรมการ
4. นายสมมาฒย์ อังศุภมงคลศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกรรมการ
5. นายวิชยา สมหวังครู โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพนิต พรหมจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านดาโต๊ะ สพป.ปัตตานี เขต๑ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเลาะฮ์ พันหวังครู โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด สพป.สตูลรองประธานกรรมการ
3. นายวีระวุฒิ จงรักษ์ครู โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป.ตรัง เขต๒กรรมการ
4. นายเวชยันต์ สรรพเศียรครู โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
5. นายวินิจ กลิ่นละมัยครู โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน สพป.สตูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี จันเกื้อศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายพรศักดิ์ ชูขาวครู โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมเราช เขต๑กรรมการ
3. นายภูสิทธิ์ ดินแดงครู โรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการ
4. นายซูอีด อัสนีย์ครู โรงเรียนบ้านเกตรี สพป.สตูลกรรมการ
5. นางฟารีฮัน ยะระครู โรงเรียนบ้านท่าแลหลา สพป.สตูลกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สวัสดิ์โรงเรียนวัดควนกอ สพป.นศ.๒ประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป.นศ๔กรรมการ
3. นางสาวชัญญาพัทธ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ ๒๑๘ สพป.นศ.๒กรรมการ
4. นายกูอาหมาด กูหลงโรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูลกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ อ่อนชื่นจิตรโรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.สตูลกรรมการ
6. นางอรษา มุณีวัลสกุลโรงเรียนบ้านเขาไคร สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สวัสดิ์โรงเรียนวัดควนกอ สพป.นศ.๒ประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วโรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง สพป.นศ๔กรรมการ
3. นางสาวชัญญาพัทธ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ ๒๑๘ สพป.นศ.๒กรรมการ
4. นายกูอาหมาด กูหลงโรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ อ่อนชื่นจิตรโรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.สตูลกรรมการ
6. นางสาวอรษา มุณีวัลสกุลโรงเรียนบ้านเขาไคร สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายองอาจ พรมคงโรงเรียนวัดจันดี สพป.นศ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวเตชินี ภิรมย์โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม.นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวอาริสา หนูกลิ่นโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายธีรเนศ อนุภัทร์โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูลกรรมการ
5. นายเจะใฮเดช มุตราโรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป.สตูลกรรมการ
6. นางอาอีฉ๊ะ เปรมใจโรงเรียนบ้านเขาจีน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายองอาจ พรมคงโรงเรียนวัดจันดี สพป.นศ ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวเตชินี ภิรมย์โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม.นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวอาริสา หนูกลิ่นโรงเรียนอนุบาลสุราษฏร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
4. นายธีรเนศ อนุภัทร์โรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูลกรรมการ
5. นายเจะใฮเดช มุตราโรงเรียนบ้านปันจอร์ สพป.สตูลกรรมการ
6. นางอาอีฉ๊ะ เปรมใจโรงเรียนบ้านเขาจีน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายสุทธิเดช คุณประสพโรงเรียนบ้านวังตลับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต๒ประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ อังศุชวาลวงศ์โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต๒กรรมการ
4. นายตอริค ปากบาราโรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูกรรมการ
5. นายวิชยา สมหวังโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป.สตูลกรรมการ
6. นายเอกสิทธิ์ ผลโสดาโรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายสุทธิเดช คุณประสพโรงเรียนบ้านวังตลับ สพป.นครศรีธรรมราช เขต๒ประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ อังศุชวาลวงศ์โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต๒กรรมการ
4. นายตอริค ปากบาราโรงเรียนบ้านคลองขุด สพป.สตูลกรรมการ
5. นายวิชยา สมหวังโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา สพป.สตูลกรรมการ
6. นายเอกสิทธิ์ ผลโสดาโรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายโกวิทย์ เอียดเนตรโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป.นครศรีธรรมราช เขต๒ประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต๔กรรมการ
3. นายสุชาติ โต๊ะหมาดโรงเรียนวัดโคกเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต๔กรรมการ
4. นายรัฐกรณ์ บุญแก้วสุขโรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ รัตนโกศลโรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.สตูลกรรมการ
6. นางสาวฝารีดา กาเส็มส๊ะโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายโกวิทย์ เอียดเนตรโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม สพป.นครศรีธรรมราช เขต๒ประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต๔กรรมการ
3. นายสุชาติ โต๊ะหมาดโรงเรียนวัดโคกเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต๔กรรมการ
4. นายรัฐกรณ์ บุญแก้วสุขโรงเรียนบ้านบ่อหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ รัตนโกศลโรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.สตูลกรรมการ
6. นางสาวฝารีดา กาเส็มส๊ะโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางพิชฎา รัตนวิจิตรโรงเรียนวัดหาดสูง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พืชนุกูลโรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา จินดามณีโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๑๒๐ สพป.สตูลกรรมการ
4. นายเสน่ห์ ฉีดอิ่มโรงเรียนวัดโคกศักดิ์(เซี้ยนประชารัฐ) สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
5. นางอุฬาลิน สุวรรณวงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวภนิดา นพชำนาญโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพงษ์ ตรีสงค์โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวปราณี แซ่ว่องโรงเรียนอนุบาลสตูล สพป.สตูลกรรมการ
4. นางทัศนวไล สิงห์ฆาฬะโรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูลกรรมการ
5. นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกมะขาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุภชัย ไชยลาภโรงเรียนวัดสารวัน สพป.ปัตตานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายสะบา เจริญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลมะนัง สพป.สตูลกรรมการ
3. นายสุชาติ ยูโสะโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร สพป.สตูลกรรมการ
4. นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
5. นางพิไลลักษณ์ อาญาพิทักษ์โรงเรียนวัดลำนาว สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยพร ชูเทพโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิส หอมรสโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง สพป.ยะลา เขต ๓กรรมการ
3. นายสวน สิทธิพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสราวุธ งะสมันโรงเรียนบ้านตะโละใส สพป.สตูลกรรมการ
5. นายเจริญพร หมุนแทนโรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์กร ทองหมื่นครูวิทลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ประแก้วโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
3. นางจรรยา หนูคล้ายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางนงเยาว์ ชาญสมุทรโรงเรียนเทศบาล ๒ เทศบาลเมืองสตูลกรรมการ
5. นางสาววิภาดา สังข์แก้วโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ ไพชำนาญโรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ ๑๕๐) สพป.พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางมะลิ จันมาโรงเรียนบ้านไสใหญ่ สพป.สตูลกรรมการ
3. นางช่อมาลี นาคบรรพตผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวนารีรัตน์ ทองหอมโรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ รื่นรมย์โรงเรียนบ้านควน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเดชจะนันท์ ศิริมาลาโรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี สพป.ชุมพร เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ ตันสกุลโรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
3. นายธีรพงศ์ นาคสง่าโรงเรียนบ้านตูแตหรำ สพป.สตูลกรรมการ
4. นางสุจิรา สุวรรณกิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านปลายเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัยกฎ พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป.สงขลา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางภัสรา ชูเสนโรงเรียนบ้านทวดเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวกัลยาณี หลีดินซุดโรงเรียนบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
4. นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางปรีดา สุทธิชาติศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมชาย สิทธิศักดิ์โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
2. นายหัทยา ผิวดีโรงเรียนวรรธนะสาร สพป.สตูลกรรมการ
3. นายไพโรจน์ แก้วเกื้อโรงเรียนวัดพิกุลทอง สพป.พัทลุง เขต ๑กรรมการ
4. นายมีชัย เชื้อช่วยชูโรงเรียนผังปาล์ม ๗ สพป.สตูลกรรมการ
5. นายเสรี บุญรัศมีโรงเรียนบ้านทุ่งนารี สพป.พัทลุง เขต ๒กรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ กังแฮโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ สพป.ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ ขุนราษฎร์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบรรณจง พงประยูรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายพรเทพ อนันต์โรงเรียนผังปาล์ม ๒ สพป.สตูลกรรมการ
5. นายฉัตรชัย สุวรรณ์โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวจาริณี ประยูรศักดิ์ชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา นุ้ยโส๊ะโรงเรียนบ้านปากละงู สพป.สตูลกรรมการ
3. นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางจารุณี ดำเนียมโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย จันทร์ทินโรงเรียนบ้านหนองจูด สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา ชิณพงษ์โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง สพป.นราธิวาส เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอัทธนีกร เรืองพุฒโรงเรียนบ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ สพป.สตูลกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ สวัสดีโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
4. นางสุจิรา สุวรรณกิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางทัศนีย์ หนูจิตต์โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพม.ตรัง กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพิมลพรรณ สุทธิบูรณ์โรงเรียนวัดคูขุด สพป.ชุมพร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ ขาวเฉาะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ณ ปัตตานีโรงเรียนบ้านบูดี สพป.ปัตตานี เขต ๑กรรมการ
4. นางสุดใจ บัวงามโรงเรียนบ้านเกตรี สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวจันทมณี แก้วมณีโรงเรียนวัดเกาะสระ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเกศกาญจน์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี บัวทองบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงากรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ วีระนันทสินโรงเรียนบ้านวังหอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
4. นางอารบี ปังหลีเส็นผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางปรียาภรณ์ รืนรมย์โรงเรียนบ้านควน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายอัฐพล หอวิชยกุลโรงเรียนวัดนิคมประทีป สพป.ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรา อุมาโรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป.นราธิวาส เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวยาวารี แซะอาหลีโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี ๓ สพป.สตูลกรรมการ
4. นางวาริ สาขะมุติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายธีระชัย จุฑาเทพโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายใจ เพ็ชรลับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวยลดานันท์ มงคลวัฒนาสกุลโรงเรียนบ้านคลองวัง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔กรรมการ
3. นางวาริ สาขะมุติผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางยูวาหรี รังสรรค์โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐ สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสุวรรณี ทองนวลจันทร์โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวจริยา ทองหอมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญติญา ชอบประกอบกิจโรงเรียนบ้านหัวหมากบน สพป.สุราษฎร์ธานีเขต ๑กรรมการ
3. นางสาวชนิดา สวัสดีโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.สงขลา สตูลกรรมการ
4. นางสาวสปีน๊ะ หมีนพรานผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายวสันติ์ อนุจันทร์นักจัดการงานทั่วไป โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัยนา ตาแก้วโรงเรียนอนุบาลป่าบอน สพป.พัทลุง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสปีน๊ะ หมีนพรานผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ศรีก่อเกื้อโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม สพม.พัทลุง กรรมการ
4. นางสาวชนิดา สวัสดีโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สพม.สงขลา สตูลกรรมการ
5. นางกิ่งกาญจน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
กรรมการกลางกลุ่มสาระการงานอาชีพ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางภัสรา ชูเสนโรงเรียนบ้านทวดเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรราราชเขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสุดา นิสาและโรงเรียนบ้านควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
3. นางวิไลจิตต์ ผลาอาดโรงเรียนบ้้านแป-ระเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
4. นางสาวมารียำ บิลาอาบูโรงเรียนบ้านน้ำหรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
5. นายกฤตยา ชูเจริญโรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการ
6. นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิงโรงเรียนศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒กรรมการ
7. นางปรียาภรณ์ รืนรมย์โรงเรียนบ้านควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวพรทิพย์ ณ พัทลุงโรงเรียนบ้านนาเกตุ สพป.ปัตตานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร พรัดมะลิศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ทองสกุลโรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ ๑6๓ สพป.พังงากรรมการ
4. นายนัฐพงษ์ ดินนุ้ยโรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป.สตูลกรรมการ
5. นางสาวนริณี หมาดเหยดโรงเรียนบ้านปากละงู สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. ผศ.ชนกพร ธีระกุลอาจารย์ประจาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. นางอารี สุขแดงโรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง สพป.นราธิวาส เขต ๑กรรมการ
3. นางสงวนรัตน์ คงนุ่มโรงเรียนบ้านท่าไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
4. นางเบญจมาศ ฤทธิศักดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) สพป. สตูลกรรมการ
5. นางกัณฐิรัตน์ เกษาโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาววารินทร์ แสนใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางกรุณา พูลสวัสดิ์ครู โรงเรียนวัดท้ายยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เกตุมุณีครู โรงเรียนบ้านช่องไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวอุทัยวรรณ ทับทิมทองสุขรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม สพป.พังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ สายชนะพันธ์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเปล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางวิไลพร นาคศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางพัชชา ชูช่วยครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวซอฝียะ บิสลีมีนครู โรงเรียนบ้านปลักหว้า สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพุทธรัตน์ ขันทกาญจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง สพป.ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางเกษราภรณ์ ทองใสครูโรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรกรรมการ
3. นางปรีดา ปะดุการักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา สังข์งามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์ผู้อำนายการโรงเรียนวัดบ้านลุ่ม สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
3. นางฝาตีม๊ะ จันทร์นิยมครูโรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอุมาวรรณ ตะวันศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางฐิติวัลคุ์ เอียดนิมิตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม.สุราษร์ธานี ชุมพรกรรมการ
3. นางสากีน๊ะ พันหวังครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสาวลักษณ์ พลพังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป.ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร เสียมไหมครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวปวีณา นาคหกวิคผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรกร นวนหอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรอกแค สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓รองประธานกรรมการ
2. นายจิรายุ นวลขาวครู โรงเรียนบ้านทรัพย์ทวี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวมีน๊ะ มรรคาเขตครู โรงเรียนบ้านท่าแพ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวยุพเยาว์ เอียดสั้นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วย สพป. ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพร คงจันทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสายสุดา หลังแดงครูโรงเรียนบ้านสนกลาง สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวนาฏนธี ผิวเหลืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ไชยแก้วครูโรงเรียนชาติตระการโกศล สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
3. นางจิรพรรณ สิกขวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวง สพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางลีลาวดี ศรีเผือกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เซ่งกิ้มโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ สช.จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางสาวฮาซาน๊ะ มาลียันครูโรงเรียนบ้านควนเก สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจตุรนต์ รัตนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโหนด สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี คภะสุวรรณครูโรงเรียนวัดเลียบ สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการ
3. นางวิลัยวรรณ หอมหยกครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวปรียา สินดุกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน สพป.สงขลา เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวปะราลี ไชยฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวจรรยา หัสมาครูโรงเรียนกำแพงวิทยา สพม.สงขลา สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซา สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีพร โอทองครูโรงเรียนบ้านท่าเพชร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการ
3. นางปาริฉัตร จันทสุวรรณโณครูโรงเรียนบ้านปากช่อง สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอาทิตยา ทองปลอดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพ่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ คงสีครูโรงเรียนบ้านวัดใหม่ สพป.สงขลา เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวฮามีด๊ะ พงหลงครู โรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัฒน์นรี อุนตรีจันทร์ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจัตตาฬี สมขันธ์ครูโรงเรียนบ้านใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางธิตยา สุทธิมาศครูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา ชินกลางรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางมณฑา คงแคล้วครูโรงเรียนบ้านบางเหียน สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสปานี ยาสาลีครูโรงเรียนบ้านสาคร สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวณัฐพร นาเลื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปคลองปะเหลียน สพป.ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา นาครินทร์ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางอัญญาณี จ่าวิสูตรครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเอกวัสส์ มากสุขร.ร.ชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ ๑๗๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางภิญโญ อ่อนคงครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็ม สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวจุฑามาศ เพชรแท้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายท่า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจณารัตน์ ชูคำครูโรงเรียนบ้านนาแค สพป.สุราษฎร์ธานี ๒ประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.อภิรักษ์ ชุมชาติโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวสุวภัทร ทองอาญารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป.สุราษฎร์ธานี ๒กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพ

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนวรัตน์ สารพรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จ.ระนองประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน แคยิหวาครูโรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวรัตนา นาคมุสิกรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพร สาริพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ เพ็ชรเพ็ญครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวปวีณา มาราสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสาฯ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุริยา สุขคงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกต์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา ชนะฤทธิ์ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศิริสกุลอักษรครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรานิจ หลังแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวยาวารีย์ หลงกาสาครูโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง สพป.สตูลกรรมการ
3. นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ค้ำชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสูง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พลภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สพป.พังงากรรมการ
3. นางสาวสุไรนี ยีแล่หมันครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพิมล อุ่นเสียมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางพุทธพร จันทร์อุดมครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสันติ สุคะนุกมังครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชาลินี ส่งแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายดิเรก หม่าเหร็มครูโรงเรียนบ้านแค สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาตรี ปี้บ้านท่าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายสุบิน นาคปลัดครูโรงเรียนวัดรักขิตวัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวศุภาวรรณ พละเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายแสนรักษ์ อัคคีสุวรรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองรอก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางพนารัตน์ มิ่งมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุทธิชา เพิ่มบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อโซน สพป.สงขลา เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายกอซีย์ แอหลังครูโรงเรียนบ้านลาหงา สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวฮารีป๊ะ มรรคาเขตครูโรงเรียนผังปาล์ม ๑ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสายใจ สกุลปีบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสท้อน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ หวังบริสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นางหาลีม๊ะ เจ๊ะเต๊ะครูโรงเรียนบ้านลาหงา สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิรยาศ์ อสิอุโคผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโศก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ประแก้วครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลากรรมการ
3. นางมาลัยวัลย์ เหมราครูโรงเรียนบ้านปากบารา สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายนราวัฒน์ หลงเก็มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวควนประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาทิพย์ นวลดำครูโรงเรียนบ้านลาหงา สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวไมสุหรี สุวรรณมาลีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิวาริน จันทรุ่งโรจน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ปัตตานี ๑ประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ รังสรรค์ ครู โรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี สพป.ชุมพร ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา สงวนวงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวฮัสวานี พันหวังครูโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทิยา จันทร์สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าแซ สพป.สงขลา ๒ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ บุญชูศรีครูโรงเรียนบ้านเขานาใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา ชูช่วยสุวรรณครูโรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายยุทธนา ขำเกื้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรีสุธา ตัญจะโรครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.ตรัง ๑กรรมการ
3. นางสาวฝาตีห๊ะ หลังเกตครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ กระบี่ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุมพร เฑียรฆโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ สพป.สงขลา ๑ประธานกรรมการ
2. นายบุญเชิญ โอภาโสครูโรงเรียนบ้านบุโบย สพป.สตูลกรรมการ
3. นางพรพิมล วงเดชผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สุราษฎร์ธานีเขต๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปราณี วิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี สพป.ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ต้นหนครูโรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสุดา หวันสูครูโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรสิวรรณ์ เธียรโชติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางประหลาด สพป.ตรัง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย โสธรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับจาก สพป.ระนองกรรมการ
3. นางวรรนิศา หวีหมิดครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสกุลตา ณ พัทลุงรองผู้อำนวยการโรงเรียนตะโหมด สพม.พัทลุงประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ ชูทองครูโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา สำนักบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวจรัญญา สันสมันครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวมัสหลัน สาเอียดศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประธานกรรมการ
2. นางอภิสรา ทองชู ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กรรมการ
3. นางสาวเบญจพร สัมพันธมิตรครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช สศศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๔ (วัดไสเสียด) สพป.พังงาประธานกรรมการ
2. นายติณณพัศ กล่ำจีนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเสม็ด สพป.สงขลา ๓กรรมการ
3. นางยุพา หมื่นหนูครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง สำนักบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตน สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนพลา สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นายนัฐพงค์ หมีนหวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุโบย สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสนิท ผ่องมหึงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโล๊ะซูแม สพป.ยะลา เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์มณฑา เกื้อคงครูโรงเรียนบ้านต้นปรง สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวศุภิณฎา ชูศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหิน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ พยุหกฤษครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาถ อับดุลลาห์ครูโรงเรียนบ้านหนองหอยโข่ง สพป.สตูลกรรมการ
3. นางปิยนาถ เชี่ยวสมุทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิมรภัทร เนาวโคอักษรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ จองเดินผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลกรรมการ
3. นางสาวปิยอร เอียดดำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรงอิตำ สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตน สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวสราวดี สุขหมื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง สำนักบริหารการศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นายสาโยด หมีนหวังครูโรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสนั่น ประสพมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสนุก สพป.พังงา ประธานกรรมการ
2. นายวิทูรณ์ เหล็มปานครูโรงเรียนบ้านสายควน สพป.สตูลกรรมการ
3. นายเสวก เอียดนิมิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกูวรรณโซเฟีย ลอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบีติง สพป.ปัตตานี เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางญาณินี โกสียรัตน์ครูโรงเรียนอนุบาลท่าแพ สพป.สตูลกรรมการ
3. นายอดิเรก หนุ้ยโดดครูโรงเรียนบ้านลาหงา สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาววัลลภา กุลโรจนสิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนเทศ สพป.สตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวปรัชญนันต์ ทองประดับครูโรงเรียนบ้านเขากอบ สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวกฤตยณันฏ์ ขุ้ยศรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภัตร พุทธานุกูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุมแป สพป.นครศรีธรรมราข เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐณิชา จันทร์คงครูโรงเรียนบ้านบางน้อย สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
3. นายอรุณ แสงขาวครู โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวมีณรัษฎ์ ทองช่วยศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๒ ประธานกรรมการ
2. นางฐิติมา บุตรเลี่ยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสุธีพร บินหมัดครูโรงเรียนบ้านลาหงา สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายรัฐเขต ณ นครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา สพป.สงขลา เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีนา เพชรน้อยโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ผกา จาระวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธงชาติ ทองขาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป.พังงาประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรมาศ นาท่มครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
3. นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวศลัณยพร ทองถึงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายพรสวัสดิ์ เหมรัตนานนท์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก ศิริธรรมครูโรงเรียนบ้านดอนทราย สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สพป.ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญธิดา ทองไสยครูโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพรกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ แสงทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากร สพป.พังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศุภมาศ คงคาช่วยศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ
2. นางสาวนัทลียา กำนลครูโรงเรียนบ้านคูหา สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
3. นางสาวพรรณทิพา หัสมาครูโรงเรียนกำแพงวิทยา สพม.สงขลา สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโปผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขานางเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัชยา ขันทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน สพป.สงขลา เขต ๓กรรมการ
3. นายยามีน หวันตาหลาครูโรงเรียนกำแพงวิทยา สพม.สงขลา สตูลกรรมการและเลขานุการ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ น.ส.ศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ 0895990958 , นายซัครียา หมาดบากา 08-1277-4854 , นางสุนีย์ อาดำ 09-9396-6989
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน https://south70.sillapa.net/sp-south/
Copyright © 2012-2023 031 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]