เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพป. กระบี่ เขต 1 นางภัทชรี คีรินทร์ 0818913427 21 พ.ย-23 ธ.ค. 2565
2. สพป. ชุมพร เขต 1 นายประสิทธิ์ คงบุญแก้ว 0899093236 1-2 ธ.ค. 2565
3. สพป. ชุมพร เขต 2 นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า 0872732786 17-19 พ.ย 2565
4. สพป. ตรัง เขต 1 นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว 0635393566 23-24 ธ.ค. 2565
5. สพป. ตรัง เขต 2 น.ส.เบญจมาศ เอียดใหญ่ และ นางวัลภา จันทร์มีศรี 0822856681-081089541 17-24 ธ.ค. 2565
6. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นายสมิง พระสงฆ์ 0805203740 14-16 ธ.ค. 2565
7. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 นางนัทธ์ภัทร์ พิถยพิโลน 096-6343649 20-22 ธ.ค. 2566
8. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 นายพนัส ภิรมย์รักษ์ 089-6465101 7-9 ธ.ค. 2565
9. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ 086-797-6832 13-15 ธ.ค. 2565
10. สพป. นราธิวาส เขต 1 นางน้ำฝน ชุดแดง 0869665949 1-3 ก.ย. 2565
11. สพป. นราธิวาส เขต 2 นายทวีศักดิ์ สุรินทร์ และนางสาวธัญญาภรณ์ แก้วฉาย 0642578895 082437196 26-27 พ.ย 2565
12. สพป. นราธิวาส เขต 3 นายบัดรี แซมิง และ นายปรัชญา สุวรรณมณี 0849657873, 082830552 20-21 ธ.ค. 2565
13. สพป. ปัตตานี เขต 1 นางสาววรัญสิญา แสงแก้ว 0927410417 22-23 ธ.ค. 2565
14. สพป. ปัตตานี เขต 2 นางสาวสาวิตรี สาและบู 0943203737 21-23 ธ.ค. 2565
15. สพป. ปัตตานี เขต 3 นางนูซีฮา เจ๊ะอาแว 0878378838 13-14 ธ.ค. 2565
16. สพป. พังงา เขต 1 นายกิตติพงษ์ พลภักดี 0992565163 20-23 ธ.ค. 2565
17. สพป. พัทลุง เขต 1 นายครรชิต เขียวดำ 0812673759 23-24 ธ.ค. 2565
18. สพป. พัทลุง เขต 2 โสภารัตน์ ดิสโร 0918466151 19-20 ธ.ค. 2565
19. สพป. ภูเก็ต เขต 1 นางพัทธนันท์ ตันติสิทธิพร 0897258644 12-19 ธ.ค. 2565
20. สพป. ยะลา เขต 1 นางทิพย์วดี มาเอียด และ นางเพ็ญศรี พุฒยืน 0842590769 089878147 16-18 ธ.ค. 2565
21. สพป. ยะลา เขต 2 นางสาวรอสนี กามาเซ๊ะ 0831928047 27-28 ธ.ค. 2565
22. สพป. ยะลา เขต 3 นางสาวปิยวรินทร์ สินน้อย 0843979501 26-28 ธ.ค. 2565
23. สพป. ระนอง เขต 1 นางสาวนงลักษณ์ ทองบางหรง 0813261091 22-24 ธ.ค. 2565
24. สพป. สงขลา เขต 1 นางลดาวรรณ์ ภาโอภาส 0835147854 22-26 ธ.ค. 2565
25. สพป. สงขลา เขต 2 นายอดิศักดิ์ คชสงคราม นางพัชนา เลิศฤทธิ์สาคร 0843826247-083582615 19-20 ธ.ค. 2565
26. สพป. สงขลา เขต 3 นายรัชกร หวังจิ 0931429478 23-25 ธ.ค. 2565
27. สพป. สตูล เขต 1 นายซัครียา หมาดบากา นางสุนีย์ อาดำ 08127748540898706135 21-23 ธ.ค. 2565
28. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 นางสาวสุจารี ชัยประดิษฐ์ 0816915447 17-20 ธ.ค. 2566
29. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายจีรายุ ไชยเชียงของ 0887524650 21-23 ธ.ค. 2566
30. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายอภัย พราหมณ์ศรีชาย 0824239229 6-8 มี.ค. 2567

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ วันที่จัดแข่ง
1. สพม. กระบี่ นายด้าโอด ลูกเด็น 086-5940-043
2. สพม. ชุมพร นางสาวฐิติพร บุญษร 0950328299 1-2 ธ.ค. 2565
3. สพม. ตรัง กชกร เถรว่อง 0913109979 15-17 ธ.ค. 2565
4. สพม. นครศรีธรรมราช นายไตรรงค์ สาดแว 0812711742 15-17 พ.ย 2566
5. สพม. นราธิวาส นายทศพล เจริญสุข 0936408261 26 พ.ย-7 ธ.ค. 2565
6. สพม. นราธิวาส กลุ่ม 1
7. สพม. นราธิวาส กลุ่ม 2
8. สพม. นราธิวาส กลุ่ม 3
9. สพม. ปัตตานี นายอาซิ ดราแม 093-580-0322 2 ธ.ค. 2566
10. สพม. พังงา นายยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์ 080-980-9396 14-16 ธ.ค. 2566
11. สพม. พัทลุง นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้ว 0801382039 6-8 ก.ย. 2566
12. สพม. ภูเก็ต ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร 0897285886 2-3 ธ.ค. 2565
13. สพม. ยะลา นางสาวนุชจรี รัตณบุตรศรี 0824292948 2-3 ธ.ค. 2566
14. สพม. ระนอง นางสาวจุติมา ฉลองกุล 0918253347 24-25 พ.ย 2565
15. สพม. สงขลา นางสุพิศ สงอุ่น 0635167445 21-23 ก.พ. 2567
16. สพม. สตูล นางสุพิศ สงอุ่น 0635167445 22-24 ธ.ค. 2565
17. สพม. สุราษฎร์ธานี นางสาวฐิติพร บุญษร 0950328299 21-23 ธ.ค. 2565

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง) (สศศ.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ